Bli kund Annonsera
måndag 17 december 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 29 april 2010,

Riksrevisionen ifrågasätter kvinnligt nätverk i domarnämnden

Hälften av ledamöterna i domarnämnden som i princip tillsätter landets domare är medlemmar i det kvinnliga nätverket Hilda. Riksrevisionen varnar för att detta kan utgöra jäv och vill dessutom se tydligare motiveringar bakom besluten.
Anne Ramberg - medlem i Hilda och ledamot av Domarnämnden

VAD TYCKER DU?

Rubbar Hilda förtroendet för domarnämnden?

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Domarnämnden ersatte från och med den l juli 2008 den tidigare tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Domarnämndens främsta uppgift är att lämna förslag till regeringen i ärenden om anställning som domare och hyresråd.

Nämnden består av åtta ledamöter. I ärenden som gäller anställning av domstolschefer deltar även en företrädare för Domstolsverket (generaldirektören eller dennes ersättare) som ledamot i nämnden. I övriga anställningsärenden har Domstolsverkets företrädare rätt att närvara och yttra sig, men deltar inte i nämndens beslut.

Nu har Riksrevisionen granskat Domstolsverket och en del av granskningen av årsredovisningen för Sveriges Domstolar har i år avsett verksamheten i just Domarnämnden. I samband med granskningen har framkommit att flera av ledamöterna i nämnden tillhör det kvinnliga nätverket Hilda. Av Domarnämndens åtta ordinarie ledamöter är fyra engagerade i Hilda. De är Anne Ramberg, ordförande i Advokatsamfundet, lagman Margareta Åberg, Guntra Åhlund, byråchef hos RÅ och Maarit Jänterä-Jareborg, Professor i internationell privat- och processrätt. Eftersom Domstolverkets generaldirektör också är medlem innebär det att i ärenden som avser anställning av domstolschef är en majoritet av nämndens ledamöter även medlemmar i Hilda.

40-tal kvinnliga chefer

Nätverket skapades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari 2006. I nätverket ingår idag ett fyrtiotal av landets ledande kvinnliga jurister. Bland deltagarna fanns bland annat advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och representanter för polisen. Nätverkets programförklaring är att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet.

Tillsättning av statliga tjänster ska ske enbart med utgångspunkt från förtjänst och skicklighet. (Regeringsformen 11 kapitlet 9 §). Av Domstolsnämndens instruktion framgår också att de sökandes skicklighet för anställningen särskilt ska beaktas vid nämndens prövning.

Riksrevisionen antyder att Hildas representanter kan ge företräde åt en kvinnlig sökande trots att hon är mindre kompetens än en man i akt och mening att uppfylla Hildas målsättning om fler kvinnliga chefer i juridiken.

”Förhållandet kan betraktas som en sådan särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till opartiskhet i handläggningen av ett ärende. (jfr förvaltningslagen 11 §)” skriver Riksrevisionen som vill se en oberoende utredning av om jäv förekommit.

Ingen påverkan

Riksrevisionen vill dock särskilt påpeka att det ur beslutsprotokollen inte har framkommit något i granskningen som visat att ledamöternas engagemang i Hilda skulle ha påverkat det slutliga utfallet i ett visst ärende.

Problemet är bara att nämndens protokoll inte ger någon tydlig bild av hur meritutvärderingen gått till. ”Motiveringen för en viss kandidat är ofta resonerande och generell” skriver granskarna.

Rekommendationen från Riksrevisionen blir att då Domarnämndens uppdrag ställer mycket höga krav på en opartisk handläggning och att det inte finns omständigheter som kan rubba förtroendet för verksamheten bör det prövas om de omständigheter som framkommit i granskningen är förenliga med nämndens uppdrag och inte är förtroendeskadliga. Domstolsverket bör se över rutinerna för sitt administrativa stöd till nämndens ärendehandläggning. Det är därvid viktigt att det tydligare än vad som nu är fallet framgår av nämndens protokoll kriterier för och resultatet av meritutvärderingen.

Senast den 7 maj ska Domstolsverket svara på kritiken.

Anne Ramberg är mycket upprörd över Riksrevisionens antydningar. Hon konstaterar i ett debattinlägg (se inlägget här) på Hildas hemsida och i tidningen Expressen att Inom domstolsväsendet är andelen kvinnor 71 procent. På chefsnivå uppgår andelen kvinnor dock endast till 42 procent.

Häpnadsväckande

” Det är mot ovanstående bakgrund svårförståeligt, för att inte säga häpnadsväckande, när Riksrevisionen påstår att vissa ledamöter av Domarnämnden kan misstänkas för att sträva efter en jämnare könsfördelning, dvs. mål som Riksrevisionens uppdragsgivare ålagt Domarnämnden att eftersträva. Medlemskapet i Hilda torde i detta hänseende dessutom vara helt irrelevant. Jag vågar påstå att inte någon av ledamöterna i nämnden, i likhet med den alldeles övervägande majoriteten av Sveriges befolkning, oberoende av kön hyser någon annan åsikt än att en jämnare könsfördelning på chefsnivå, givetvis med iakttagande av kravet på skicklighet, är att eftersträva” skriver hon.

Hon avslutar: ”Personligen kan jag inte underlåta att fråga mig vad skälet är till att Riksrevisionen inte besvärat sig med att se över alla de manliga nätverk och intressegrupper som under alla år varit starkt överrepresenterade inom snart sagt alla områden där det allmänna har att tillsätta tjänster. Kan det vara så att kvinnor med makt alltjämt uppfattas som ett hot? Frågan känns berättigad. Jag vill dock tro att den aktuella granskningsrapporten inte är ett uttryck för Riksrevisionens syn på jämställdhet, utan bara ett uttryck för en sällan skådad aningslöshet och en mindre lyckad revision. Ett olycksfall i arbetet. I annat fall behöver här vädras ordentligt”.

I ett mail till InfoTorg Juridik lämnar Riksrevisionen följande kommentar till Rambergs Expressenartikeln:

"I artikeln gör Ramberg gällande att Riksrevisionen anser att det är "förtroendeskadligt" att några av landets högsta jurister i Domarnämnden också ingår i nätverket Hilda. Så är inte fallet. Riksrevisionen har i rapporten pekat på behovet av att det görs en oberoende utredning som klarlägger om jäv föreligger. Bakgrunden är att ett eventuellt jävsförhållande kan riskera förtroendet för nämndens förslag och beslut.

När det gäller nätverket Hilda har givetvis inte Riksrevisionen några synpunkter på nätverket, dess arbete, ambitioner eller mål för verksamheten".

4 TIDIGARE KOMMENTARER
Engagerad
2 maj 2010 16:39

Det är oerhört oroande att nätverket Hilda har lyckats få en så stor utbredning inom rättsväsendet. Speciellt när det gäller representationen i domarnämnden. Att Anne Ramberg i sin debattartikel i Expressen inte inser problemet är en allvarlig indikation på hur skadlig påverkan nätverket har. Att det ens finns en misstanke om att intressekonflikt kan föreligga i domarnämnden vore tillräckligt för att frågan tas på största allvar. Vidare är det särskilt oroande när man blir varse att JK, Anna Skarhed, deltar i Hilda. Man får utgår från att hon gör så i sin egenskap av sitt ämbete eftersom hon uppges vara kontaktperson för statlig förvaltning på Hildas hemsida. Som kontaktinformation anges JKs e-post adress. Risken för intressekonflikt, även inom andra områden än vid domartillsättningar, för JK måste betraktas som stor speciellt med hänsyn till att JK har tillsyn över advokatsamfundets disciplinverksamhet och att Hilda förmodligen finansieras av samfundet. Lika besvärande är det att Juseks VD, Louise Adelborg ingår i Hilda. Att inte inse att medlemmarna känner olust inför att högsta representanten för arbetstagarorganisationen deltar med ett antal myndighetschefer är också mycket bekymmersamt. VD verkar inte ha betänkligheter om man utgår från svar som hon har lämnat på kommentar till artikel om Hilda i Jusek-tidningen. Till bilden kommer också att det finns ytterligare ett kvinnligt nätverk, Ida, bestående av kvinnliga domstolschefer. Ett nätverk med samma syfte som Hilda. Ida måste betraktas som mycket inflytelserikt med tanke på vilken påverkan domstoslcheferna faktiskt har vid tillsättningsprocessen för ordinarie domare. Man får hoppas att justitiedepartementet tar ovanstående aktuella frågor på allvar så att det inte finns minsta tvivel om att domartillsättningarna sker enligt aktuellt lagrum i regeringsformen. Likaså att inga andra ovidkommande hänsyn tas i aktuella utnämningsförfaranden.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
P Pilatus
29 april 2010 23:13

Om man tittar på Hildornas utmärkta hemsida, och tänker efter, kan man slås av ganska obehagliga insikter. Medlemmar i Hilda är tydligen också centralt placerade inom justitiedepartementet. Det är fullt möjligt att Hildor i justitiedepartementet har ett betydande inflytande över vilka kandidater regeringen utser till ledamöter i Domarnämnden. I så fall obehagligt att samtliga kvinnliga ledamöter är Hildor? Som sedan har majoritet att föreslå andra Hildor för regeringen att utse till lagmän och rådmän. Det skulle också vara intressant om någon av de manliga ledamöterna, ordföranden undantagen, kunde stiga fram och informera om hur dessa har resonerat. De manliga ledamöterna kanske inte ens var informerade om Hildornas majoritet? Vad som också leder till obehagliga tankar är ju det förhållandet att Domarnämnden också har till uppgift att ta ställning till om domares bisysslor och andra engagemang kan vara förtroendeskadliga. Det vore ju därför naturligt att Domarnämndens ledamöter behandlat sina egna engagemang? Om inte, kanske man inte var i god tro. Och varför skulle man vara det, med den kompetensen? Utöver utnämningarna inom rättsväsendet har ju också ett antal Hildor utnämts till myndighetschefer inom justitiedepartementets område. Har möjligtvis Hildor i justitiedepartementet något med detta att göra? Krattas maneger? Till råga på detta står dessa myndighetschefer, samt ett tiotal domstolschefer och Hildor, under tillsyn av JK, själv Hilda? Möjligen föreslagen till ämbetet av annan Hilda i justitidepartementet? Tacksamhetsskuld? Vet ej, men möjligt. Utöver detta är ju också Juseks ordförande och företrädare för arbetstagare inom justitiesektorn medlem i, ja just det, Hilda. Detta nätverk som i hög utsträckning utgörs av arbetsgivarrepresentanter. Kan väl inte uppstå någon någon förtroendekomplikation här inte? Eller? Detta är vad man kan sluta sig till vid en ytlig betraktelse av Hildas utmärkta hemsida. Tack för den. Det kanske finns mer bakom fasaden. Den som lämpligen kan uttala sig om detta är ju Anne Ramberg, ordförande i advokatsamfundet, ledamot i Domarnämnden samt, ja just det, grundare av Hilda. Anne Ramberg har ju redan uttalat sig på Expressen debatt. Jag rekommenderar den som inte redan läst detta inlägg, att göra detta, och sedan begrunda, mot vad som framkommer om man studerar Hildas hemsida, Anne Rambergs integritet och objektivitet.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Statsanställd
7 maj 2010 16:57

http://www.jk.se/Beslut/Tillsynsarenden/2769-97-21.aspx

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Sverre Svensson
26 juli 2018 12:00

Alltså seriöst, vad är det för fel på jurister och advokater. TA BORT Ramberg snarast hon framstår ju som fullständigt bindgalen. Politisk aktivism som hon håller på med hör inte hemma i svensk juridik

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 12 december utnämnt en lagman, sju rådmän och ett tekniskt råd.

Forskare får rätts- vetenskapligt pris

Lundaforskarna Niklas Arvidsson och Lotta Maunsbach belönas för framstående insatser och får ta emot Emil Heijnes rättsvetenskapliga pris.

Foto Micke Lundström

Ny general- sekreterare i Advokat- samfundet

Advokatsamfundets styrelse ha beslutat att utse advokaten Mia Edwall Insulander till ny generalsekreterare.

42 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamötervid sitt sammanträde den 7 december.

Baker McKenzie rekryterar inom skatt

Advokatbyrån Baker McKenzie växer och rekryterar Caroline Johansson och Linn Nordqvist till skattegruppen.

Ny legal futurist på Synch

Synch har utnämnt Viveca Fallenius till legal futurist och den nya rollen ska fokusera på värdedriven innovation.

Foto © Elnur

Konkurrensverket premierar uppsatser

Konkurrensverket arrangerar varje år en uppsatstävling för studenter och i år gick tre av de fem priserna till juriststudenter.

Forskningsmedel till projekt i offentlig rätt

Riksbankens jubileumsfond har tilldelat professor Henrik Wenander vid Lunds universitet knappt två miljoner kronor i forskningsmedel.

Ny delägare i Wollsén Albinsson

Wollsén Albinsson Advokatbyrå har utsett en ny delägare inom området fastigheter – denna gång med specialiseringen skatterätt.

Foto EU-domstolen

Åtta sökanden till EU-domartjänst

Ansökningstiden för tjänsten som Sveriges domare i EU-domstolen i Luxemburg har nu gått ut och åtta stycken kvalificerade svenska jurister har anmält sitt intresse.

Datainspektionen granskar SL:s kroppskameror

Myndigheten ska undersöka hur SL har resonerat kring de personuppgifter som kommer att samlas in i samband med att biljettkontrollanter nu börjar att använda kroppskameror.

Foto Bengt Hultqvist

Konferens för framtidens domstol

Med målet att spana in i framtiden för domstolarna håller Helsingborgs tingsrätt i mars nästa år en tredagarskonferens kallad LegalTech+Design @HelsingborgsTR.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt