Bli kund Annonsera
tisdag 19 juni 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 9 oktober 2017,

Återfall i brott minskar

Återfallen minskade från 2003 till 2010. En kortanalys från Brå visar att det framför allt tycks hänga samman med att klientsammansättningen har förändrats under perioden – det handlar om ålder, tidigare belastning, typ av brott och utdömd strafftid.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Även en liten minskning av återfallet innebär stora samhällsekonomiska besparingar, konstaterar Brå i sin analys. Därför är det angeläget att undersöka hur många som återfaller i brottslighet. I Brås kortanalys Utvecklingen av återfall efter fängelse jämförs den återfallsstatistik som produceras av Brå respektive av Kriminalvården.

Enligt såväl Brås som Kriminalvårdens återfallsstatistik har andelen personer som återfaller i brottslighet efter frigivning från anstalt stadigt minskat sedan början av 00-talet. Frågan om återfallsbrottslighet är dock komplex, eftersom olika straffpåföljder tillsammans med andra straffrättsliga sanktioner utgör en sammantagen helhet. Exempelvis kan, skriver Brå, olika straffrättsliga reformer, såsom införandet av IÖV (så kallad fotboja) på 90-talet, ha påverkan på andelen återfall bland frigivna.

Analysen visar är att minskningen av återfallet från 2003 till 2010 framför allt tycks hänga samman med att själva klientsammansättningen har förändrats, när det gäller sådant som ålder, tidigare belastning, typ av brott och utdömd strafftid. Gruppen intagna består i slutet av perioden i högre utsträckning av intagna med lägre återfallsnivåer, exempelvis genom att vara äldre och ha längre eller väldigt korta strafftider. Den förändringen är av allt att döma avgörande för minskningen av återfallnivåerna.

En fråga är i vilken utsträckning minskningen i återfall kan förklaras av förbättrade insatser under tiden i anstalt. Det skulle då, enligt Brå, kunna handla om till exempel bättre verkställighetsplanering, mer och bättre utbildning i anstalt, fler och mer effektiva program eller bättre utslussningsåtgärder. Det finns svenska utvärderingar som visar positiva effekter av både behandling i anstalt genom exempelvis programverksamhet och av utslussning med elektronisk fotboja. Å andra sidan verkar inte sådana verksamheter ha ökat så pass så att det skulle få genomslag på hela populationen.

Foto Wavebreakmedia

Nya advokater antagna

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 47 ledamöter vid sitt sammanträde den 14 juni.

Vinge prisades i London

För sjätte gången tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som bäst lyckats med sina jämställdhetsinitiativ.

Foto Foto: Frugan

Juristerna som sommarpratar

Här är listan med jurister som är värdar i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Muntlig förhandling i EU-domstolen

För första gången har en svensk domstol valt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har utnämnt ett justitieråd, fyra hovrättsråd, sex kammarrättsråd och tio rådmän.

Advokatsamfundet prisar journalist

Negra Efendic, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris.

Foto v Wavebreakmedia

Tryckfriheten utreds

En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, bland annat om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Delägarna vid Lindahls Stockholmskontor startar eget

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Datainspektionen granskar Google igen

Myndigheten följer nu upp hur Google hanterar rätten att bli glömd och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort förra året har tagits bort.

Ensamkommande får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Foto © Jirsak

Datainspektionen inleder GDPR-granskning

Myndigheten ska granska om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud verkligen har gjort det.

Foto Secondshot Dreamstime.com

Nya hedersdoktorer utsedda i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.

Foto Leif Ingvarson

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att kammarrätten avgör den enligt inspektionen principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

GDPR träder i kraft

Den 25 maj började, som nog ingen kunnat missa, dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen syftar till att stärka rättigheterna och öka skyddet för medborgarna och den ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, vilket riskerar att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert. Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt