Bli kund Annonsera
tisdag 19 juni 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 6 november 2017,

Stort samemål upp i hovrätten

Nu inleds hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade målet mellan Girjas sameby och staten.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Gällivare tingsrätt fastställde i en dom den 3 februari 2016 att Girjas sameby i hade ensamrätt till småviltsjakt och fiske inom sitt område på Gällivare kronoöverloppsmark 2:1, som ägs av staten. Domen innebär att staten inte får upplåta jakt- och fiskerätt där och att Girjas har rätt att, utan statens samtycke, upplåta jakt på småvilt och fiske.

Staten överklagade, genom Justitiekanslern, tingsrättens dom och huvudförhandlingen i hovrätten inleds den 6 november, skriver JK på sin hemsida. Rättegången beräknas pågå under 13–14 förhandlingsdagar och avslutas i mitten av december.

Urminnes hävd

Girjas åberopade urminnes hävd, alternativt sedvanerätt, och menade bland annat att ensamrätten följer direkt av rennäringslagen, att samer i egenskap av ursprungsbefolkning har bedrivit renskötsel inom området, samt att samer ensamma i god tro har brukat detta för jakt och fiske kontinuerligt under mycket lång tid.

Enligt samebyn innebär även det faktum att staten, men inte Girjas, äger upplåta rätt till jakt och fiske en diskriminering som strider mot egendomsskyddet i Regeringsformen och Europakonventionen för Mänskliga Rättigheter.

Tingsrätten ansåg att samerna - redan vid tiden för ikraftträdandet av 1734 års lag – hade rätt att jaga och fiska på området på grund av urminnes hävd, att deras rätt är en ensamrätt och att staten, som blivit ägare till marken först genom avvittring år 1887, därefter inte kunnat vidta någon åtgärd som upphävt samerna rätt.

Girjas ansågs därför ha den yrkade ensamrätten och rennäringslagens reglering av rätten att upplåta jakträtt och fiskerätt stred mot grundlagen och Europakonventionen.

Ingen jakt- och fiskerätt

Statens inställning är dock, skriver JK på sin hemsida, den att det är staten som äger marken och i den egenskapen innehar jakt- och fiskerätten. Det är ostridigt att Girjas har kollektiv renskötselrätt på området och att dess medlemmar inom ramen för renskötselrätten får jaga och fiska där.

Staten anser även att det i svensk rätt inte finns någon rättsregel som ger Girjas en från den kollektiva renskötselrätten fristående, individuell rätt att jaga och fiska på området, och att en sådan rätt i vart fall inte kan grundas på att samer kollektivt bedrivit renskötsel, jagat och fiskat där.

Genom 1886 års renbeteslag fick den samiska befolkningen monopol på renskötsel, men lagen ger, enligt Justitiekanslern, inte samerna ensamrätt till jakt och fiske. Staten påpekar också, i sin inlaga, att samerna inte före början av 1900-talet gjort anspråk på ensamrätt till markresurserna ovanför odlingsgränsen i förhållande till staten, och att de aldrig, i juridisk mening, hävdat en sådan rätt.

Renskötselrätten är, skriver JK vidare, en rätt för den samiska befolkningen att, oberoende av vem som är ägare till marken, bedriva renskötsel där så skett av gammal sedvana och renskötselrätten får utövas endast av den som är medlem i en sameby. Till sitt innehåll är samernas renskötselrätt därför en personlig rätt som inte kan vare sig överlåtas eller upplåtas till andra, menar JK avslutningsvis.

1 TIDIGARE KOMMENTAR
Elin Eliasson
7 november 2017 14:04

Överväg lämpligheten i rubriksättningen!

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Foto Wavebreakmedia

Nya advokater antagna

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 47 ledamöter vid sitt sammanträde den 14 juni.

Vinge prisades i London

För sjätte gången tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som bäst lyckats med sina jämställdhetsinitiativ.

Foto Foto: Frugan

Juristerna som sommarpratar

Här är listan med jurister som är värdar i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Muntlig förhandling i EU-domstolen

För första gången har en svensk domstol valt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har utnämnt ett justitieråd, fyra hovrättsråd, sex kammarrättsråd och tio rådmän.

Advokatsamfundet prisar journalist

Negra Efendic, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris.

Foto v Wavebreakmedia

Tryckfriheten utreds

En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, bland annat om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Delägarna vid Lindahls Stockholmskontor startar eget

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Datainspektionen granskar Google igen

Myndigheten följer nu upp hur Google hanterar rätten att bli glömd och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort förra året har tagits bort.

Ensamkommande får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Foto © Jirsak

Datainspektionen inleder GDPR-granskning

Myndigheten ska granska om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud verkligen har gjort det.

Foto Secondshot Dreamstime.com

Nya hedersdoktorer utsedda i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.

Foto Leif Ingvarson

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att kammarrätten avgör den enligt inspektionen principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

GDPR träder i kraft

Den 25 maj började, som nog ingen kunnat missa, dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen syftar till att stärka rättigheterna och öka skyddet för medborgarna och den ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, vilket riskerar att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert. Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt