Bli kund Annonsera
tisdag 19 juni 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 16 november 2017,

Frukostseminarium om den nya arbetsrätten

Arbetsrättsexperterna Erik Danhard och Lovisa Levin talade på torsdagens frukostseminarium om nyheter inom arbetsrättslagstiftningen och rättsfallsutvecklingen på området under de senaste åren. Seminariet arrangerades av Bisnode som en del av företagets utbildningsserie kopplad till tjänsten Infotorg Juridik.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Uppemot sextio intresserade åhörare från såväl olika advokatbyråer, banker och företag som myndigheter, kommuner och fackförbund, hade samlats i konferenscentret Helio vid Sergels Torg i Stockholm för att höra advokaterna Erik Danhard och Lovisa Levin dela med sig av nyheter inom arbetsrätten.

Danhard, som, förutom många år som advokat, även har arbetat i 14 år på LO TCO Rättsskydd, inledde seminariet med att gå igenom de ändringar som har skett i lagen om anställningsskydd, i syfte att skärpa åtgärderna mot missbruk av tidsbegränsade anställningar.

Skydd för visselblåsare

Erik Danhard talade vidare om den nya så kallade visselblåsarlagen ("Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden") och hur den är tänkt att tillämpas.

- En visselblåsare som har förfarit enligt denna lag kan få skadestånd om arbetsgivaren utsätter denne för repressalier, men den ger inte visselblåsaren någon rätt att visselblåsa och medför därför ingen amnesti, förklarade han och konstaterade vidare att frågan om vad man egentligen får visselblåsa om "("allvarliga missförhållanden") är ganska oklar.

Även den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari i år berördes under frukostseminariet.

- Lagen innehåller ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter och ett systematiskt arbete enligt modell från arbetsmiljöområdet införs nu, liksom ett dokumentationskrav för alla företag med fler än tio anställda, förklarade Erik Danhard.

Utstationeringsregler

Lovisa Levin tog sedan över och inledde med en kort redogörelse för begreppet utstationering och hur tillhandhållande av tjänster över EU:s gränser har påverkat - och fortsätter att påverka - arbetsrätten. Hon berättade om målet Laval-Svenska Byggnadsförbundet som avgjordes av EU-domstolen 2005 och hur detta mål resulterade i att den svenska lagstiftningen behövde ändras för att anpassas till EU:s utstationeringsdirektiv.

Från och med den 1 juni i år har de svenska utstationeringsreglerna återigen ändrats, vilket sannolikt beror på den sittande regeringens linje vad gäller arbetsrätten.

- Nu införs ett helt nytt system med så kallat utstationeringskollektivavtal, som innebär en möjlighet till kollektivavtal med begränsade villkor och verkningar som får genomföras med stöd av stridsåtgärder. Och rätten att vidta stridståtgärder kommer hädanefter att gälla oavsett vilka villkor som den utstationerade arbetsgivaren tillämpar, förklarade Lovisa Levin.

Andra nyheter rör utstationeringskollektivavtalets verkningar, repressalieförbud samt bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter.

Arbetsrätten och offentlig upphandling

Sista punkten på det innehållsrika morgonseminariets agenda handlade om arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling och den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 juni i år.

- Syftet med dessa regler är att motverka att offentliga kontrakt fullgörs av arbetstagare som inte har skäliga anställningsvillkor och säkerställa att en antagen leverantör erbjuder sina anställda åtminstone vissa minimivillkor, konstaterade Lovisa Levin.

Reglerna är också tänkta att minska risken för snedvridning av konkurrensen genom social dumpning; en arbetsgivare ska alltså inte kunna använda sina arbetstagare som konkurrensmedel. Enligt de nya reglerna är arbetsrättsliga kontraktsvillkor obligatoriska när det anses "behövligt" i en offentlig upphandling.

- Det blir här dock fråga om en helhetsbedömning och det är den upphandlande myndigheten själv som har ansvaret för att göra denna bedömning. Och då det inte finns någon etablerad metodik eller fastställd systematik för att i dagsläget göra sådana behövlighetsbedömningar, kan man nog förutspå att dessa kanske inte alltid blir helt enkla att göra, konstaterade Lovisa Levin avslutningsvis.

Foto Wavebreakmedia

Nya advokater antagna

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 47 ledamöter vid sitt sammanträde den 14 juni.

Vinge prisades i London

För sjätte gången tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som bäst lyckats med sina jämställdhetsinitiativ.

Foto Foto: Frugan

Juristerna som sommarpratar

Här är listan med jurister som är värdar i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Muntlig förhandling i EU-domstolen

För första gången har en svensk domstol valt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har utnämnt ett justitieråd, fyra hovrättsråd, sex kammarrättsråd och tio rådmän.

Advokatsamfundet prisar journalist

Negra Efendic, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris.

Foto v Wavebreakmedia

Tryckfriheten utreds

En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, bland annat om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Delägarna vid Lindahls Stockholmskontor startar eget

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Datainspektionen granskar Google igen

Myndigheten följer nu upp hur Google hanterar rätten att bli glömd och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort förra året har tagits bort.

Ensamkommande får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Foto © Jirsak

Datainspektionen inleder GDPR-granskning

Myndigheten ska granska om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud verkligen har gjort det.

Foto Secondshot Dreamstime.com

Nya hedersdoktorer utsedda i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.

Foto Leif Ingvarson

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att kammarrätten avgör den enligt inspektionen principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

GDPR träder i kraft

Den 25 maj började, som nog ingen kunnat missa, dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen syftar till att stärka rättigheterna och öka skyddet för medborgarna och den ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, vilket riskerar att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert. Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt