Bli kund Annonsera
tisdag 19 juni 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 5 juni 2018,

Nya hedersdoktorer i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.
Samuel Engblom
Foto: Lunds Universitet
Bengt Lundell
Foto: Lunds Universitet
Clare McGlynn
Foto: Lunds Universitet

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Samuel Engblom är sedan 2014 samhällspolitisk chef på TCO och har tidigare varit chefsjurist på samma organisation, skriver Lunds Universitet på sin hemsida. Dessförinnan var han biträdande analyschef på Arbetsmarknadsstyrelsen. Han har även arbetat för ILO och varit expert i ett flertal statliga utredningar.

Efter juridikstudier i Lund disputerade Samuel Engblom vid the European University Institute i Florens 2003 på avhandlingen ”Self-employment and the Personal Scope of Labour Law – Comparative Lessons from France, Italy, Sweden, the United Kingdom and the United States”.

Utmärkande för Samuel Engblom är, skriver Universitetet vidare, hans stora samhällsengagemang och breda erfarenhet av såväl svensk som europeisk arbetsmarknadspolitik. Han har i sin forskning belyst gränsområdet mellan arbetsrätt och relaterade områden, såsom migrationsrätt, socialförsäkringsrätt och skatterätt. Genom sin ställning som samhällspolitisk chef på TCO och sitt fortsatt aktiva engagemang inom den internationella rättsvetenskapliga forskningen uppges Samuel Engblom inta en unik position som en viktig brygga mellan den arbetsrättsliga forskningen och arbetsmarknadens parter, både i ett svenskt och EU-rättsligt perspektiv.

Bengt Lundell disputerade vid institutionen för statsvetenskap vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund 1987 med avhandlingen ”Kommunerna och MBL”. Sedan han kom till juridiska fakulteten 1993 uppges han ha utgjort en hörnsten för fakultetens utbildning och forskningsmiljö inom den offentliga rätten.

Bengt Lundell har, skriver Universitetet, under många år gjort ovärderliga insatser för internationaliseringsarbetet vid juridiska fakulteten, och även för Lunds universitet i bredare bemärkelse. Han var en av initiativtagarna till det Sida-finansierade projektet Strengthening Legal Education in Vietnam, ett samarbetsprojekt inom utbildning och forskning mellan juridiska fakulteten i Lund och två vietnamesiska universitet.

Vidare har Bengt Lundell sedan 2008 haft centrala uppdrag inom China-EU School of Law (CESL), ett samarbetsprojekt mellan tretton europeiska och tre kinesiska universitet. Bengt Lundell uppges även i många andra sammanhang ha bidragit med omfattande och oumbärliga insatser för att utveckla samarbetet med länder och universitet i Asien, såväl för Lunds universitets som för juridiska fakultetens räkning.

Clare McGlynn är professor of law vid Durham University i Storbritannien. I sin mångfacetterade och tvärvetenskapliga forskning belyser, skriver Universitetet, Clare McGlynn aktuella samhällsfrågor från ett kritiskt, och ofta feministiskt och genusteoretiskt, perspektiv. Hon inledde sin forskarkarriär inom arbetsrätten och ägnade sig särskilt åt frågor rörande jämställdhet och likabehandling liksom frågor i gränssnittet mellan arbetsrätten och familjerätten. De senaste tio åren har hon främst verkat inom straffrätten och behandlat ämnen kopplade till sexualbrott och sexualitet.

Clare McGlynn är en mycket aktiv och internationellt välrenommerad forskare som förutom ett stort författarskap också återkommande medverkar i media, bland annat i BBC:s Women’s Hour och Law in Action.

Hon har sedan många år en stark anknytning till juridiska fakulteten i Lund. Under senare år har hon bl.a. medverkat vid flera konferenser och hållit ett antal forskarseminarier, bland annat om brottsoffer och den av henne myntade termen ”kalejdoskopisk rättvisa”.

Foto Wavebreakmedia

Nya advokater antagna

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 47 ledamöter vid sitt sammanträde den 14 juni.

Vinge prisades i London

För sjätte gången tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som bäst lyckats med sina jämställdhetsinitiativ.

Foto Foto: Frugan

Juristerna som sommarpratar

Här är listan med jurister som är värdar i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Muntlig förhandling i EU-domstolen

För första gången har en svensk domstol valt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har utnämnt ett justitieråd, fyra hovrättsråd, sex kammarrättsråd och tio rådmän.

Advokatsamfundet prisar journalist

Negra Efendic, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris.

Foto v Wavebreakmedia

Tryckfriheten utreds

En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, bland annat om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Delägarna vid Lindahls Stockholmskontor startar eget

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Datainspektionen granskar Google igen

Myndigheten följer nu upp hur Google hanterar rätten att bli glömd och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort förra året har tagits bort.

Ensamkommande får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Foto © Jirsak

Datainspektionen inleder GDPR-granskning

Myndigheten ska granska om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud verkligen har gjort det.

Foto Secondshot Dreamstime.com

Nya hedersdoktorer utsedda i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.

Foto Leif Ingvarson

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att kammarrätten avgör den enligt inspektionen principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

GDPR träder i kraft

Den 25 maj började, som nog ingen kunnat missa, dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen syftar till att stärka rättigheterna och öka skyddet för medborgarna och den ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, vilket riskerar att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert. Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt