Bli kund Annonsera
fredag 22 september 2017
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
utbildning
2
nov

Personuppgiftslagen - praxis, praktik och EU:s dataskyddsreform

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Integritetsskyddslagstiftningen är omfattande och berör alla som arbetar med informations- och kommunikationsteknik. Genom åren har det kommit mycket vägledande praxis från Datainspektionen, domstolar och andra instanser som rör behandling av personuppgifter. På kursen ges en ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Även EU:s reformarbete med sikte på en allmän uppgiftsskyddsförordning samt Informationshanteringsutredningens förslag till en ny myndighetsdatalag uppmärksammas.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
3
nov

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Sedan augusti 2010 har vi en svensk reglering av betaltjänster genom betaltjänstlagen och lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Det andra betaltjänstdirektivet skärper reglerna och ska möjliggöra bättre konkurrens och säkrare tjänster på marknaden. Direktivet, som ska vara genomfört senast den 10 januari 2018, omfattar fler aktörer på marknaden och är mer detaljerat än det tidigare betaltjänstdirektivet. Betaltjänstlagen innehåller bestämmelser om betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och som utförs inom landets gränser eller inom EES och som utförs i euro eller någon av EES-ländernas valutor, däribland SEK. Lagens tillämpningsområde kommer utökas i och med genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet. Under denna kurs går vi igenom hur betaltjänstmarknaden ser ut och vilka krav som kommer att ställas på en aktör som vill tillhandahålla betaltjänster både i form av rörelseregler och uppföranderegler. De nya regler som ska fastställas av Europakommissionen och EBA i form av tekniska standarder kommer att behandlas. Under kursen berör vi även betalkontodirektivet och förordningen om förmedlingsavgifter vid kortbaserade betalningstransaktioner, samt vissa gränsdragningsfrågor mot lånebaserad crowdfunding (P2P, P2B, B2B) och kreditgivning till konsumenter.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
6
nov

Tvistemål special - civilrättslig nyhetsdag

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Under denna dag får du en unik möjlighet att få kunskap om den senaste utvecklingen inom civilrättens område. Ett antal domar från Högsta domstolen kommer att presenteras och diskuteras av justitierådet Ingemar Persson och f.d. rådman Thore Brolin. Kursen tar upp de nyheter som uppkommer under tiden fram till kursdagen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
7
nov

Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
En praktisk genomgång av avtalsskrivandets kritiska moment och en möjlighet att skapa en större medvetenhet om de verktyg som finns för att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande. Frågor som kommer att behandlas under dagen är: Vilka är riskerna i ett avtal? Hur identifieras riskerna i ett avtal? Skillnaderna vid bedömningen av risker beroende på vilken sida man är på i ett avtal. Hur hanteras riskerna i ett avtal? Vilka verktyg finns? Hur hanteras risker i standardavtal?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
8
nov

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Upptäckter, innovationer och banbrytande idéer - oftast resultat av omfattande arbete med många aktörer inblandade. De juridiska frågeställningarna blir snabbt komplexa och det är lätt att missa något som får stora konsekvenser på sikt.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
8
nov

Ekobrott - research och utredning

Plats: Börshuset, Skeppsbron 2 i Malmö, kl. 08.30-12
Ekonomisk brottslighet återfinns inom alla branscher och är ett allvarligt samhällsproblem. På den här kursen belyser vi hur ett ekobrott kan gå till och vilka företagsstrukturer som används för att kringgå lagen. Vi kommer gå igenom varningssignaler, målvakter, förfalskade årsredovisningar, bolagstömning och vad som döljer sig bakom fina fasaden med hjälp av offentliga uppgifter. Vi diskuterar och exemplifierar med konkreta fall. Vi kommer titta på trender du bör vara uppmärksam på, samt hur ett företag eller organisation kan utsättas för brottsliga angrepp. Kursen hålls tillsammans med Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
9
nov

Juridiken kring e-förvaltningen - en fördjupning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Detta nyhetsseminarium ger en översikt över de aktuella rättsfrågor som rör e-förvaltningen. Relevant lagstiftning, praxis och annan utveckling presenteras och kommenteras. Särskild vikt läggs vid myndigheters e-tjänster med anknytande elektronisk kommunikation. Kursen täcker både statlig och kommunal förvaltning och berör flera rättsområden, som allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, integritetsskydd m.m. Deltagarna kommer hela dagen ha möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och diskutera med andra kursdeltagare. Visst utrymme kommer således avsättas åt diskussion av de praktiska problem som deltagarna möter på sina respektive arbetsplatser.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
10
nov

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16
Det finns i dag många särskilda registerförfattningar som reglerar myndigheters behandling av personuppgifter i register och databaser. Flera andra regler gäller samtidigt för myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Tillsammans bildar reglerna en komplicerad struktur där begreppsbildningen inte alltid är klar och där det kan vara svårt att avgöra vad som är tillåtet eller inte. De skilda registerförfattningarna ser lite olika ut, men många frågor är ändå gemensamma. På denna heldagskurs reder Sören Öman ut begreppen genom att ta ett helhetsgrepp på de många bestämmelser som reglerar myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
14
nov

Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor - förberedelse

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Förberedelse inför förhandling är förhandlingens absolut viktigaste del och den det slarvas mest med. Genom att göra en ordentlig förberedelse har man ett enormt övertag. Motparten har med hög sannolikhet inte gjort en systematisk analys och en förhandlingsförberedelse. Under den första kursdagen kommer fokus att ligga på förberedelse inför förhandling och fördelande förhandlingar. En allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras. Förberedelsemodellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm. Under dagen får du träna dig på förberedelse utifrån den allmänna förberedelsemodellen. Även de nya rönen inom förhandlingsforskningen och hur de nya kunskaperna kan användas praktiskt kommer att gås igenom.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
15
nov

AB-avtalens ansvarsregler - risk och ansvar under entreprenadtid

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Kursen fokuserar på det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna. Det kan handla om väder och vattenstånd, försenade tillstånd, granskning av handlingar och svårigheter i parternas samarbete. Vi går igenom hur AB-avtalen skiljer mellan vilken part som står risken för att entreprenaden tar längre tid än beräknat respektive för att entreprenaden blir dyrare än beräknat. Kursen gäller kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06. Under dagen görs löpande jämförelser med köplagens lösningar, eftersom dessa spelar stor roll för hur Högsta domstolen avgör frågor inom entreprenadrätten när standardavtalens reglering är oklar. Samtidigt behandlar vi entreprenadavtalets särdrag som kan motivera att juridiska frågor inom entreprenadrätten löses på annat sätt än enligt köplagen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
16
nov

E-lärandets juridik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Modern informations- och kommunikationsteknik är idag en självklarhet vid universitet, högskolor och andra lärosäten. Digitala lärplattformar, ämnesanpassade applikationer, molntjänster och sociala medier är bara några inslag i dagens utbildningsmiljö. Den digitaliserade utbildningen väcker en mängd praktiska juridiska frågor. Hur får material på nätet användas i undervisningen? Hur ska den personliga integriteten skyddas? Vilket material blir offentligt? Under kursen ges en översikt över de centrala rättsreglerna (upphovsrätt, personuppgiftsskydd och offentlighetslagstiftningen) samtidigt som förslag på praktiska lösningar ges.

Läs mer och anmäl dig här
17
nov

Företagsobligationer - om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.40.
Allt fler svenska företag har nu möjlighet att ge ut företagsobligationer, och nya grupper av investerare, inklusive privatpersoner, intresserar sig för denna marknad. Den del av marknaden som kallas ”high yield” har ökat väsentligt både som finansierings- och placeringsalternativ. Utvecklingen drivs bland annat av minskad tillgång på bankfinansiering och av låg avkastning i andra räntebärande placeringar. Trots att marknaden för företagsobligationer är en allt mer central del av den svenska kreditmarknaden, är denna del av det finansiella systemet tämligen okänd. Denna kurs syftar till att ge en översikt av den växande företagsobligationsmarknaden, en grundläggande förståelse för typiska svenska företagsobligationsvillkor och insikt i en del tillämpningsfrågor och problem som uppkommit på marknaden hittills.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
20
nov

InfoTorg Juridik för icke-jurister

Plats: Solna, Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6
Det är inte bara utbildade jurister som har nytta av de svenska rättskällorna, utan även du som icke jurist som i ditt arbete kommer i kontakt med det juridiska materialet. Kursen vänder sig till dig som exempelvis jobbar som handläggare på en myndighet, bank eller försäkringsbolag. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig det juridiska materialet krävs ofta en bakgrundskunskap. Juridiken innehåller en terminologi som för icke juristen kan vara främmande. Vilka dokument är viktiga, hur ska de rangordnas och hur står de i förhållande till varandra?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
20
nov

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-17.
Kursen ger en översikt över de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor. Både viktiga författningar och avtal behandlas samt hur dessa ska tillämpas. Vidare ges en genomgång av nyheter och aktuella frågor på området.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
21
nov

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16.30.
I kursen får du kunskap som gör att du kan skriva effektivare texter i jobbet – texter som är lätta att läsa och förstå och som inger förtroende. Du får konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd utan onödigt grammatikprat. Kursen är mycket praktiskt inriktad - korta teoripass med interaktion blandas med övningar och diskussioner. Vi är en liten kursgrupp om 12 personer där alla får komma till tals. I övningarna, enskilt och i grupp, får du träna på att skriva enkelt och att anpassa myndighetstexter till mottagaren så att budskapen går fram lätt. Vi diskuterar också vad som är vårdat språk, det vill säga lämplig ton i dagens myndighetstexter. Du får även kännedom om hur textens form påverkar läsningen. Efter kursen ska du ha fått insikter och verktyg som gör det enklare och roligare att skriva bra texter. Du kommer att känna till vad som skiljer en otydlig eller svårbegriplig text från en välplanerad och välformulerad. Du har fått konkreta råd och metoder som du kan tillämpa på alla slags texter du skriver i arbetet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
21
nov

Infotorg Juridik för privat och offentlig sektor

Plats: Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6 i Solna, kl. 09-11
Du lever troligtvis i en värld där information, lagar och paragrafer ständigt förändras och då är det av yttersta vikt att du kan agera snabbt och effektivt när du samlar in och tolkar information. Genom utbildningen får du de bästa råden och verktygen som hjälper dig i ditt arbete. Infotorg Juridik är marknadens bredaste och mest kraftfulla onlinetjänst vad gäller juridiskt material. Tjänsten innehåller avgöranden, författningar, praxis, förarbeten, en unik samling propositioner samt referenser till juridisk litteratur, EU-rätten och mycket mer. Frågor som besvaras under utbildningen: Hur är Infotorg Juridik strukturerat? Vilket juridiskt material finns att tillgå? Hur är dokument och rättsfall kopplade till varandra? Vad är rättspraxis och hur kan du nyttja det maximalt? Hur kan du söka på ett effektivt sätt för att hitta relevant material? Vilken typ av material erbjuder redaktionen?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
23
nov

Modern förvaltningsrätt - ur ett EU-rättsligt perspektiv

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16
Kursen ger en introduktion till den europeiska förvaltningsrätten och dess inverkan på svensk rätt, såväl den konstitutionella som förvaltningsrättsliga utvecklingen. Under kursdagen diskuteras hur de europeiska källorna påverkar den svenska förvaltningsrättens metod och innehåll. Fokus ligger på europeiska förvaltningsrättsliga principer så som de kommer till uttryck EU-fördragen, EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen; principen om god förvaltning, förutsebarhet, likabehandling och proportionalitet vid handläggning av EU-rättsliga ärenden i svenska myndigheter, samt hur EU-rättsliga krav kan genomdrivas, rätten till effektiva rättsmedel. Dagen innehåller ett visst mått av egen aktivitet, i form av en gruppdiskussion.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
24
nov

Tvistemålsprocessen III

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16.
Nästan alla tvister som går till huvudförhandling i domstol avgörs på en eller flera bevisfrågor. Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål. Kursen ger även en rad praktiska exempel på vad parter bör tänka på när det gäller bevisning. Genom Tvistemålsprocessen III får deltagarna kunskap om regler och praxis som styr frågor om vittnen, parter, syn och sakkunniga. Bevisbörda och beviskrav uppmärksammas. Deltagarna får djupa kunskaper om olika typer av bevismedel och användningen av dem, så att bevisningen kan användas på bästa sätt. Kursen innehåller goda tillfällen till frågor och diskussion.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
27
nov

Processuell preklusion i praktiken

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Prekludera betyder avskära/förhindra. Regler om processuell preklusion kan hindra en part från att göra nya påståenden, åberopa ny bevisning eller framställa nya yrkanden i en rättegång. Preklusionsreglerna kan alltså avgöra utgången av en tvistemålsprocess och är därför av central betydelse för alla som uppträder som rättegångsombud. Det finns flera bestämmelser om preklusion i rättegångsbalken. Bestämmelserna hänger delvis samman men har delvis olika begreppsbildning. Bland annat därför råder oenighet i doktrinen om hur vissa av dessa ska förstås och tillämpas. Även i underrättspraxis finns det variationer i hur bestämmelserna tillämpas. Syftet med denna kurs är att ge dels en teoretisk förståelse för de mest centrala preklusionsreglerna i RB, dels en praktisk verktygslåda för hur man som ombud – utan att behöva vara onödigt försiktig – undviker att drabbas av preklusion

Läs mer och anmäl dig via denna länk
28
nov

Fördjupning i LOU och offentlig upphandling

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Offentlig upphandling, upphandlingsprocessen samt lagstiftningen som omgärdar den kan uppfattas som komplex och består av många olika moment. Syftet med utbildningen är att ge fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, och hur upphandlingsprocessen ser ut, vilka moment som ingår och visa på några exempel på hur reglerna kan tillämpas i praktiken. Utbildningen genomförs i positiv anda och i ett prestigelöst klimat för att skapa delaktighet och förståelse för de möjligheter som offentlig upphandling ger. Deltagarna kommer löpande att beredas tillfälle att ställa frågor och utrymme kommer att ges för diskussioner. För att ge en ökad förståelse för regelverket och dess praktiska tillämpning blandas föreläsningsmoment löpande med övningar.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
28
nov

Ekobrott - research och utredning

Plats: Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6 i Solna, kl. 08.30-12
Ekonomisk brottslighet återfinns inom alla branscher och är ett allvarligt samhällsproblem. På den här kursen belyser vi hur ett ekobrott kan gå till och vilka företagsstrukturer som används för att kringgå lagen. Vi kommer gå igenom varningssignaler, målvakter, förfalskade årsredovisningar, bolagstömning och vad som döljer sig bakom fina fasaden med hjälp av offentliga uppgifter. Vi diskuterar och exemplifierar med konkreta fall. Vi kommer titta på trender du bör vara uppmärksam på, samt hur ett företag eller organisation kan utsättas för brottsliga angrepp. Kursen hålls tillsammans med Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
29
nov

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.
Det finns i dag många särskilda registerförfattningar som reglerar myndigheters behandling av personuppgifter i register och databaser. Flera andra regler gäller samtidigt för myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Tillsammans bildar reglerna en komplicerad struktur där begreppsbildningen inte alltid är klar och där det kan vara svårt att avgöra vad som är tillåtet eller inte. De skilda registerförfattningarna ser lite olika ut, men många frågor är ändå gemensamma.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
29
nov

Skattetillägg och den nya lagen om samlad sanktionsprövning, skatteprocessen och skattebrottslagen

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-17
Den 1 januari 2016 trädde en ny lag i kraft: Lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. Genom denna lag förändrades reglerna om skattetillägg. I anslutning härtill skedde även förändringar i andra relevanta skatterättsliga regler. Förändringarna gäller systemet med skattetillägg och skattebrott samt frågor om normalt tillgängligt kontrollmaterial. Spärregler infördes med innehåll att åklagare inte får inleda en process om skattetillägg i fråga om samma felaktighet och passivitet avseende samma person. Åklagare ges istället möjlighet att vid allmän domstol föra talan om skattetillägg. De föreslagna reglerna förutsätts stärka rättssäkerheten för den enskilde i skatteförfarandet med beaktande av reglerna i Europakonventionen. Frågan om det verkligen förhåller sig så. Under dagen behandlas de nya reglerna ur ett skatterättsligt och skattebrottsperspektiv. Vad som är normalt tillgängligt kontrollmaterial kommer att presenteras likaså vad som menas med tillgängliga avstämningsuppgifter och hur förutsättningarna för att ta ut skattetillägg fungerar. Vidare presenteras i huvudsak relevanta skatterättsliga regler i skatteförfarandelagen, likaså skattebrottslagen och lagen om skattetillägg i vissa fall. Avslutningsvis diskuteras huruvida de nya reglerna stärker rättssäkerheten för den enskilde och sedan uppmärksammas reglernas brister.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
30
nov

IT-avtal

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-17.
Den omfattande och relativt komplexa marknaden för IT-relaterade produkter och tjänster har givit upphov till en mängd olika avtalstyper. Kursen behandlar dessa IT-avtal, t.ex. avtal om systemleverans, utveckling, programvarulicenser, drift och molntjänster. Syftet är att ge en översikt över olika avtalstyper och deras rättsliga särdrag. Särskilt fokus riktas mot förhållanden som ofta leder till misslyckade IT-projekt eller tvist mellan parterna. Vad bör tänkas på när avtal utformas? Hur brukar avtalen se ut? Avtalsregleringen belyses genom exempel från standardavtalen på den svenska marknaden. Ett stort antal standardavtal ingår i kursdokumentationen, som alltså kan fungera som referensmaterial efter kursen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
4
dec

Kommersiell förvaltningsrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Kursen: Kursen ger dels en introduktion till den kommersiella förvaltningsrätten som ett eget område och dess förhållande till och plats inom den allmänna förvaltningsrätten. Den belyser också den kommersiella förvaltningsrätten ur ett rättighetsperspektiv, det vill säga hur och när EUs stadga om grundläggande rättigheter, Europakonventionen och Regeringsformen aktualiseras. Frågor som behandlas är hanteringen av överlappande samt över-/underordnade normsystem, val av forum för tvisten/dispyten och den politiska aspekten av att driva en tvist med en myndighet. Som deltagare får du en genomgång och övergripande orientering inom relevanta rättsregler. De är ofta fler och andra än de som företaget normalt har fokus på i sin dagliga verksamhet. Målet är att ge dig praktiska verktyg för att effektivare tillvarata företagets intressen i dess relationer till olika myndigheter. Den kommersiella förvaltningsrätten behandlar ämnen som inte alltid uppmärksammas i företagens verksamhet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
5
dec

Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor – förhandling

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Det man generellt kan säga om mänskliga beteenden är att vi tenderar att bete oss på samma sätt oavsett kontext. Förhandlingens andra del handlar om kommunikation och psykologin i själva genomförandet. Hur beter man sig för att så säkert som möjligt nå ett så bra resultat som möjligt? Under dagen kommer vi att arbeta med situationer som man möter som anställd inom offentlig sektor så som tvistelösningsanalys. Hur bör man arbeta med förhandlingar och vad finns det för motmedel? Hur organiserar man sitt säljförhandlingsteam och varför? Hur kan man arbeta för att få mer gehör i organisationen i samband med avtalsförhandlingar?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
8
dec

Försvararens uppdrag

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Den här kursen ger kursdeltagarna nödvändiga kunskaper för att redan från första uppdraget kunna svara upp mot de högt ställda kraven. Den som är misstänkt för ett brott vill självklart ha det bästa försvaret som går att få. För att en försvarare ska kunna få ett sådant förtroende från klienten krävs att försvararen bl.a. förstår vilka frågor som alltid måste ställas till klienten och vilka råd som ska lämnas till klienten utifrån svaren. Försvararen måste ha kunskaper om de mest centrala bestämmelserna i brottsbalken och i rättegångsbalken. Domstolen har rätt att kräva att den som har erhållit ett uppdrag som offentlig försvarare alltid uppträder professionellt och att utförandet av uppdraget är koncentrerat till det som är relevant utifrån uppdragets omfattning.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
11
dec

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Formella och informella kunskaper för ett väl utfört uppdrag. Att vara målsägandebiträde är ett omfattande och inte helt okomplicerat uppdrag som bland annat kräver goda kunskaper i straff- och processrätt samt i skadeståndsfrågor. Detta är en grundläggande kurs som vänder sig speciellt till dig som redan åtar dig uppdrag som målsägandebiträde eller planerar att göra det inom en snar framtid.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
12
dec

Entreprenadjuridik och försäkringslösningar

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30.
En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken. Entreprenadjuridiken har sedan länge en stark tradition med väl etablerade allmänna bestämmelser och försäkringslösningar. Dessa kommer till uttryck i de standardavtal som används, främst AB 04. De dispositiva reglerna inom entreprenadrätten är komplexa och i många fall svåra att applicera i de praktiska byggprojekten. Under dagen kommer vi att följa en entreprenad i dess olika stadier från projektering över upphandling till genomförande och slutbesiktning. Vi analyserar de olika ansvarsreglerna och vilka försäkringslösningar som finns.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
13
dec

Förhörsteknik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Förbättra din förhörsteknik genom att ta del av de senaste forskningsrönen. Att förstå hur den kritiska bakgrundsinformationen (bevis) används under ett förhör med misstänkt är centralt inte bara för åklagare och förhörsledare, utan även för den misstänktes advokat. Svensk förhörsteknik skiljer sig mycket från amerikansk. Och ännu mer från Hollywoodsk. Lär dig allt om det svenska systemets styrkor och svagheter hos oss. Pär-Anders Granhag har i över 20 års tid forskat om lögndetektion och vittnesmål. Han har även i över 15 års tid utbildat praktiserande jurister inom förhörsteknik och lögndetektion, han har bland annat haft utbildningar för FBI, FN, Polishögskolan och LAPD.

Läs mer och anmäl dig via denna länk

Ewa Ihrman ny VD för Magnusson Sverige

Ewa Ihrman återvänder till Magnusson efter sex år, där hon tidigare arbetade som CFO, och blir en av få VD:ar inom advokatvärlden utan en advokattitel. 

Foto © James Steidl | Dreamstime.com

Säkerhets- kontroll vid Eskilstuna tingsrätt

Tingsrätten har beslutat om permanent säkerhetskontroll från och med den 2 oktober.

Foto © Wesley VanDinter

Nytt skiljedomsinstitut

Linn Bergman och Christina Blomkvist står bakom skiljedomsinstitutet Inires.

Från MSA till MAQS

Karoline Lindow lämnar Mannheimer Swartling och går till MAQS tvistlösningsgrupp. 

UTBILDNING

2
nov

Personuppgiftslagen - praxis, praktik och EU:s dataskyddsreform

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

3
nov

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

6
nov

Tvistemål special - civilrättslig nyhetsdag

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

» Till utbildningar

Eversheds tar över Snellman i Ryssland

Eversheds Sutherland öppnar två ryska kontor genom anslutningen från Hannes Snellman.

Ny styrelse för SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering har valt ny styrelse och första hedersledamoten i advokaten Ann-Charlotte Söderlund Björk.

Ny generaldirektör för Konkurrensverket

Kammarrättslagmannen Rikard Jermsten har utsetts till generaldirektör för Konkurrensverket.

ICC tilldelas Stockholm Human Rights Award

Internationella brottmålsdomstolen tilldelas priset Stockholm Human Rights Award.

Osborne Clarke till Sverige

Den internationella advokatbyrån Osborne Clarke etablerar av ett nytt kontor i Sverige.

Synch öppnar två nya internationella kontor

Kontoren finns i Köpenhamn och Silicon Valley i USA.

Foto Sten-Åke Stenberg

Nytt justitieråd

Den tidigare rättschefen Malin Bonthron börjar som justitieråd i Högsta domstolen.

Marlaw expanderar

Marlaw rekryterar advokaten Staffan Wilow som senior advisor.

Nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 72 nya avdokater och 53 stycken har utträtt.

Nämndemän utreds efter migrationsdom

Tre nämndemän utreds för tjänstefel efter att i ett migrationsmål ha beviljat uppehållstillstånd, vilket rättens ordförande ansett vara lagstridigt.

Foto Wavebreakmedia

15 jurister till Delphi

Advokatfirman Delphi har rekryterat jurister för att möta ökad efterfrågan främst inom transktionsområdet.

Upphandlingschef till Foyen

Foyen har rekryterat Johanna Hellström från Allingsås kommun samt ett antal biträdande jurister.

Ex-justitieminister blir landshövding

Thomas Bodström, advokat och tidigare justitieminister, har utsetts till landshövding i Stockholms län.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Förstärkning till Legalworks

Christina Blomkvist har tidigare varit advokat på affärsjuridiska byråer och bolagsjurist på Folksam.

Foto Sten-Åke Stenberg

Nya ordförande till HD och HFD

Foto Sten-Åke Stenberg

Jurist ny landshövding

Anders Danielsson, tidigare generaldirektör för Migrationsverket och Säpo, har utsetts till landshövding i Västra Götalands län.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt