Bli kund Annonsera
torsdag 22 februari 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
utbildning
8
maj

Konkurrensskadelagen

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
När skadeståndsrätten möter konkurrensrätten uppstår många intressanta och komplexa frågor. Ett mycket gammalt, historiskt centralt, rättsområde möter ett yngre, om än redan väl utvecklat, modernt område av juridiken. Generella skadeståndsprinciper av en bredare karaktär länkas samman med avancerade och sofistikerade specialregler om konkurrens. Ur denna sammanvävning kommer konkurrensskaderätten, vilket numera kan betecknas som ett rättsområde i sin egen rätt. De ekonomiska värdena i konkurrensskademål är ofta stora och områdets praktiska betydelse för marknaden är betydande. Lagstiftningen på området i Sverige och EU är under utveckling. 2016 års Konkurrensskadelag har lett till att frågor om ersättning för konkurrensskada har hamnat i fokus. Man kan se framför sig ett ökat antal tvister på området. Det är viktigt att förstå lagens ändamål och struktur.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
14
maj

Designrätt - de överlappande skydden

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30
Design framhålls allt oftare som något avgörande för många verksamheter och rättsområdet utvecklas snabbt, inte minst på EU-nivå. Design kan vara en viktig konkurrensfördel. De rättsliga skydden för design ter sig dock svårinramade. Det är fråga om överlappande skydd som kan samexistera. Skydden för ett och samma föremål kan variera i allt från definitionen av objektet till skyddets uppkomst, från skyddsomfång till skyddstid. Kursen ger en bred bild av de överlappande skydden och den aktuella rättsutvecklingen. Den sätter inte minst in mönsterrätten i sitt sammanhang.

Läs mer och anmäl dig här
15
maj

Det indirekta besittningsskyddet - uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Under kursen behandlas uppsägningar av lokalhyresavtal och det efterföljande medlingsförfarandet i hyresnämnden. Vidare behandlas uppsägningsförfarandets sista instans; en eventuell tvist om brytande av det indirekta besittningsskyddet i domstol och en eventuell bedömning av skadeståndets storlek. Deltagarna kommer få kunskap om hur en uppsägning bör utformas, hur parterna bör förbereda sig inför förfarandet i hyresnämnden samt vilka besittningsbrytande grunder som står sig vid en prövning i domstol. Kursen kommer även kort att beröra vilken ersättning en lokalhyresgäst kan tilldömas. Dagen innehåller en blandning av aktuell praxis och exempel hämtade ur föreläsarnas yrkesliv.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
16
maj

Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
En praktisk genomgång av avtalsskrivandets kritiska moment och en möjlighet att skapa en större medvetenhet om de verktyg som finns för att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande. Frågor som kommer att behandlas under dagen är: Vilka är riskerna i ett avtal? Hur identifieras riskerna i ett avtal? Skillnaderna vid bedömningen av risker beroende på vilken sida man är på i ett avtal. Hur hanteras riskerna i ett avtal? Vilka verktyg finns? Hur hanteras risker i standardavtal?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
17
maj

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Kursen innehåller en grundlig genomgång av miljöbalkens materiella såväl som processuella bestämmelser rörande förorenade områden och avhjälpande-/efterbehandlingsansvar, med koppling till den praxis som utvecklats i mark- och miljödomstolarna. Kursen syftar till att ge deltagarna goda teoretiska kunskaper samt praktiska verktyg för att hantera frågor om ansvar, utredning, avhjälpande, regresskrav m.m. och riktar sig till såväl handläggare på myndighet som verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Den avslutande delen av kursen består av ett praktikfall där deltagarna får testa sina kunskaper inom ramen för ett grupparbete.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
22
maj

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Under denna kurs går vi igenom hur betaltjänstmarknaden ser ut och vilka krav som kommer att ställas på en aktör som vill tillhandahålla betaltjänster både i form av rörelseregler och uppföranderegler. De nya regler som ska fastställas av Europakommissionen och EBA i form av tekniska standarder kommer att behandlas. Under kursen berör vi även betalkontodirektivet och förordningen om förmedlingsavgifter vid kortbaserade betalningstransaktioner, samt vissa gränsdragningsfrågor mot lånebaserad crowdfunding (P2P, P2B, B2B) och kreditgivning till konsumenter.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
23
maj

Testamentsrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16
estamentsrätten är en viktig och svår del av den ekonomiska familjerätten och den måste behärskas av alla som yrkesmässigt sysslar med testamenten på olika sätt. Kursen fokuserar på komplicerade frågor om upprättande, återkallelse och ogiltighet av testamente, liksom klanderprocess och handhavande i övrigt och ger en ingående kunskap om hur dessa frågor bör hanteras i praktiken. I kursen genomgås reglerna om testationshabilitet och testationsrätt. Kraven för upprättande av ordinärt testamente och nödfallstestamente, testamentsvittnenas betydelse och bevispresumtioner diskuteras. Ändring och återkallelse av testamente gås igenom. Ogiltighet på grund av nullitet, ogiltighet på formell grund (bristande testationshabilitet, formfel) och ogiltighet på materiell grund (psykisk störning, tvång, otillbörlig påverkan, svek) ägnas stor uppmärksamhet. De processuella reglerna om klander av testamente m.m. utifrån det praktiska rättslivets behov. Kursen är baserad på rättsreglerna och vägledande rättspraxis, varvid ett betydande antal rättsfall används diskuteras.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
24
maj

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Formella och informella kunskaper för ett väl utfört uppdrag. Att vara målsägandebiträde är ett omfattande och inte helt okomplicerat uppdrag som bland annat kräver goda kunskaper i straff- och processrätt samt i skadeståndsfrågor. Detta är en grundläggande kurs som vänder sig speciellt till dig som redan åtar dig uppdrag som målsägandebiträde eller planerar att göra det inom en snar framtid.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
25
maj

Tillsyn och rättssäkerhet inom statlig och kommunal myndighetsutövning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Statliga och kommunala myndigheters rättsliga befogenheter ger dem makt som felaktigt använd kan äventyra rättssäkerhet och människors värde. För att motverka detta är också myndighetsutövningen kringgärdad av ett omfattande regelverk, vilket i sin tur kräver att myndigheternas uppgifter delegeras till personer som har tillräcklig rättsmedveten kompetens att genomföra dem. Denna kurs riktar sin uppmärksamhet till just rättssäkerheten i myndighetsutövningen och ger samtidigt tillfällen att redovisa och diskutera konkreta exempel.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
28
maj

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Utbildningsdagens mål är att deltagarna dels ska kunna förstå vad som kan krävas av de olika parterna i en migrationsprocess samt av den bevisning som förs fram, dels att deltagarna ska få argument och kunskap för att bemöta värderingen av denna bevisning. Kursen tar upp aktuella rättsfrågor med förslag på praktiska tillvägagångssätt.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
29
maj

Dataskyddslagstiftningen - en fördjupningskurs

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-17
Dataskyddsförordningen innebär delvis nya förutsättningar för behandling av personuppgifter, mer långtgående rättigheter för enskilda och olika typer av administrativa krav på den personuppgiftsansvarige. Denna endagskurs vänder sig till den som arbetar med dataskyddslagstiftningen och som vill få fördjupade och uppdaterade kunskaper. Kursen är framför allt inriktad på dataskyddets EU-rättsliga dimension.

Läs mer och anmäl dig här
30
maj

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån juridiska processer. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa. Under kursen beskrivs hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Kursen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
31
maj

Praktisk bodelning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Bodelning är inte helt okomplicerat och kräver goda kunskaper i såväl det praktiska förfarandet som i den materiella rätten. Denna kurs vänder sig speciellt till dig som nyligen har eller ska börja arbeta med frågor som rör den ekonomiska familjerätten. Du får grundläggande och uppdaterade kunskaper om bodelning och andra aspekter av den ekonomiska familjerätten samt en hel del handfasta tips och råd. En behandling av det regelsystem som är tillämpligt vid det praktiska genomförandet av bodelningar under äktenskap, efter äktenskapsskillnad och vid uppbrutna samboförhållande kommer att ske. Utifrån relevant lagstiftning och praxis ges svar på frågor om egendomsordningen, jämkningsreglerna, vad som ska ingå vid en sambobodelning, övertagande av bostad samt mycket mera. Även reglerna för upprättande, tolkning och jämkning av äktenskapsförord samt några centrala frågor och regler i sambolagen kommer att behandlas.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
1
jun

Från anställd till konkurrent

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden har ökat. En stor andel anställda byter idag arbetsgivare, eller startar egen verksamhet. Många företag har, kanske under många år, arbetat upp en kommersiell kunskap, som företagen inte vill att deras konkurrenter ska få del av. En del av denna kunskap kan t.o.m. vara företagshemligheter. Risken är stor att konkurrenter får del av denna kunskap när anställda ska lämna företagen. Kursen avser att belysa de rättsliga frågor som kan uppstå i dessa situationer och vilka rättsliga regleringar som finns och kan utnyttjas av parterna inom arbetslivet, för företagen som vill förhindra att de förlorar kommersiell kunskap när anställda slutar sina anställningar och kanske går över till konkurrerande verksamhet, för anställda som har ett intresse att kunna utnyttja den kunskap och de erfarenheter de har tillägnat sig i sitt arbete, t.ex. för att byta arbetsgivare.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
4
jun

Praxis i PMD och PMÖD - en uppdatering

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Kursen går igenom vilka materiella frågor, inom ramen för immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätten, som har kommit att behandlas under året och analyserar trender i behandlingen av dessa. Har olika rättsområden, t. ex. varumärkes- och marknadsföringsrätten, som nu ligger i samma domstol, kommit att behandlas på ett mer samlat och enhetligt sätt? Har behandlingen av registreringsärenden kommit att förändras? Vilka processrättsliga frågor, t. ex. rörande domstolarnas kompetensområde eller dess hantering av mål, har ställts på sin spets? Har ny lagstiftning, t. ex. konkurrensskadelagen, kommit att påverka domstolarnas verksamhet? Hur ser möjligheterna till prövningstillstånd, till PMÖD och till HD, ut? Hänvisas frågor till EU-domstolen? Vilka har varit de viktigaste avgörandena under året? Kan man se några indikationer om utvecklingen längre fram?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
7
jun

Medling i familjemål (1,5 dagar)

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-17.
Det finns ingen enhetlig metod för medling i familjemål, utan olika medlare använder olika metoder, beroende bland annat på den egna yrkesbakgrunden, som fokuserar på olika mål och resultat. Metoden kan vara avtalsorienterad (skapa och fördela mervärden) med målsättningen att upprätta verkställbara överenskommelser, syfta till att skapa lugn och harmoni (relationsinriktad) eller fokusera på parternas interaktion (transformativ). I grund och botten är medlarens metodval avhängigt hur denna ser på konflikt – är det ett problem som ska lösas eller handlar det om ett sammanbrott i mänsklig kommunikation och interaktion, och där det krävs dialog, förståelse och förändring. Vissa medlare föredrar däremot att blanda olika medlingsmodeller i specifika skeden av medlingen. Den i Sverige mest kända och använda metoden i familjemål, är avtalsorienterad medling, med syfte att nå en konkret överenskommelse mellan parterna utifrån barnets bästa, och som även kan ligga till grund för en dom. Kursen avser att spegla flera olika medlingsmodeller utifrån olika konfliktperspektiv och ge konkreta och handfasta verktyg till ledning för deltagarnas medlingsverksamhet. Praktiska inslag, med feedback från kursledarna, är därför dominerande inslag på kursen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
11
jun

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
När forskningsinsatser bedrivs i samverkan med akademin blir lärarundantaget den kanske viktigaste frågan att hantera i FoU-avtalet. Bedrivs forskningen gemensamt kan resultaten också komma att ha flera uppfinnare, något som avtalsmässigt kan hanteras på olika sätt för att undvika inlåsningseffekter och svårigheter i exploatering. Att dessutom använda mallade avtal för forskning kan leda till bekymmer. Forskningsinsatserna ser ofta olika ut och mallar tar inte hänsyn till branschspecifika behov och svårigheter. Vilka olika lösningar är möjliga och hur skiljer de sig från varandra? Vad ska man tänka på vid utformning av forskningsavtal? Var brukar problem uppstå? Vilken typ av klausuler ska undvikas och vilken typ är nödvändiga? Här behandlas de olika forskningsavtalen steg för steg, från de enklaste projektavtalen till de komplexa flerpartsavtalen för samverkan mellan industri och akademi.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
12
jun

Det nya dataskyddet – GDPR

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) direkt att tillämpas i Sverige. Samtidigt upphävs personuppgiftslagen och föreslagen ny svensk dataskyddslag med generella kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen ska börja gälla. På kursen går vi igenom dessa bestämmelser med fokus på allt det som är nytt. Kursen är en grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar. Vilka nyheter innebär dataskyddsförordningen? Vad innebär den kompletterande svenska regleringen i dataskyddslagen?

Läs mer och anmäl dig via denna länk

En ny domare

Växjö tingsrätt får en ny chefsrådman.

Ny delägare hos MAQS

Eric Ehrencrona har utsetts till ny delägare på MAQS Advokatbyrå i Göteborg från den 1 januari.

Foyen rekry- terar jurist inom energi

Bolagsjuristen Johan Bogren från E.ON rekryteras av Foyen Advokarfirma.

Bird & Bird får ny delägare

Advokatbyrån utser Jan Byström till ny delägare.

UTBILDNING

8
maj

Konkurrensskadelagen

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

14
maj

Designrätt - de överlappande skydden

Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30

15
maj

Det indirekta besittningsskyddet - uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

» Till utbildningar
Foto © tomloel

Två nya domare

Regeringen har idag utnämnt en domare i Svea hovrätt och en i Stockholms tingsrätt.

Avhandling i skatterätt

Vid Stockholms universitet presenterades nyligen en avhandling om avyttringsbegreppet i kapitalvinstbeskattningen och gränsdragningen mellan skattepliktiga och skattefria transaktioner.

Åtal väckt för dubbelmord

En 24-årig man åtalas nu misstänkt för ett dubbelmord i Mantorp i juni 2017. Han åtalas även för bedrägeri. Mannen nekar till brott.

Foyen rekryterar

Foyen Advokatfirma har rekryterat chefsjuristen Ulrika Hedberg från Trelleborgs kommun.

Rättegången mot Akilov inleds

Den 13 februari inleddes rättegången mot den misstänkte terroristen Rakhmat Akilov i säkerhetssalen i Stockholms tingrätt.

Åtalas för sexualbrott

Åtal väcks nu mot en 19-årig man i Vänersborg som är misstänkt för flera fall av våldtäkt mot barn, misshandel, sexuellt ofredande och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Foto Uppsala universitet

Nytt masterprogram i miljörätt i Uppsala

Nordiska ministerrådet har beviljat 1,5 miljoner danska kronor till ett nytt masterprogram i miljörätt: Nordic Master Programme in Environmental Law.

Magnusson rekryterar it-rättsexpert

Magnusson har anställt Gustaf Ramel som specialist inom personuppgiftsrätt och it-rätt.

Foto © Chase Clausen | Dreamstime.com

Får inte stoppa alkoholreklam

Svenska myndigheter får enligt EU-kommissionen inte försöka stoppa reklam och sponsring av alkohol i svensk TV från programföretag i Storbritannien.

HD söker ett justitieråd

Eftersom justitierådet Anders Eka ersätter ordföranden Stefan Lindskog, som går i pension i augusti, söker Högsta domstolen ett nytt justitieråd.

Ny gästprofessor vid Örebro universitet

Marie Karlsson Tuula har blivit anställd av rektorn för Örebro universitet som gästprofessor i civilrätt.

Foto Syda Productions

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

I syfte att stärka konsumentskyddet kommer regeringen inom kort att besluta om en lagrådsremiss med förslag om att införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.

Anders Thornberg ny rikspolischef

Den nye rikspolischefen blir Säpos generaldirektör Anders Thornberg.

Nya ordför-anden i HD och HFD

Anders Eka och Helena Jäderblom har utnämnts till nya ordföranden i Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen.

Ny president i Svea hovrätt

Riksåklagaren Anders Perklev blir ny hovrättspresident i Svea hovrätt.

Eliasson lämnar polisen

Rikspolischef Dan Eliasson avgår och blir ny generaldirektör för MSB.

Glimstedt öppnar kontor i Karlstad

Advokatfirman Glimstedt etablerar sig i Värmland.

Foto © tomloel

Minskat förtroende för rättsväsendet

I Nationella trygghetsundersökningen 2017, som Brottsförebyggande rådet publicerade nyligen, framgår att förtroendet för rättsväsendet sjunkit.

Foto Rawlik Dreamstime.com

Medaljer till jurister

Kungen har den 28 januari beslutat om ett antal medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus, varav två stycken går till jurister för deras insatser inom svensk juridik.

Åtal väckt i terrormålet

Åtal har nu väckts för bland annat terrorbrott mot Rakhmat Akilov efter lastbilskapningen och vansinnesfärden på Drottninggatan i april förra året.

Nya delägare hos Wesslau Söderqvist

Advokaterna Petra Loodberg och Peter Algar har den 1 januari inträtt som nya delägare i Wesslau Söderqvist Advokatbyrå. 

Åklagare prisas av FBI

Kammaråklagarna Annika Wennerström och Emelie Källfelt, på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, har fått utmärkelser från amerikanska Federal Bureau of Investigation.

Foto MRR-photography

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 46 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 26 januari. Samtidigt utträdde hela 51 advokater ur samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt