Bli kund Annonsera
söndag 21 januari 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 december 2017,

Nya chefer till HD, HFD och Svea

Vid sitt senaste möte föreslog Domarnämnden en rad nya domstolschefer, bland annat i Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Svea Hovrätt.
Anders Eka
Helena Jäderblom
Foto: ECHR
Anders Perklev
Foto: Thomas Carlgren

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Till tjänsten som ordförande i Högsta domstolen hade de två justitieråden Anders Eka och Gudmund Toijer sökt och nämnden konstaterar att de båda har flera års synnerligen välmeriterad erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, däribland arbete som justitieråd i HD. De tillhör därmed kretsen av landets främsta jurister och uppfyller de synnerligen högt ställda krav som ställs på en sådan ledamot.

Samtidigt, konstaterar Domarnämnden, har de båda värdefulla erfarenheter av arbete i ledande befattningar och får genomgående utmärkta vitsord.

Anders Eka förstahandsval

Som förstahandsval föreslår Domarnämnden dock Anders Eka, men konstaterar att Gudmund Toijer visserligen har en gedigen och synnerligen välmeriterad erfarenhet av arbete i HD. Även hans övriga arbetslivserfarenheter och vitsord vittnar, enligt nämnden, om en utomordentligt hög yrkesskicklighet och förmåga till ledarskap.

Anders Eka uppges vara en synnerligen skicklig domare med en särskild förmåga till ledarskap. Därtill har han en omfattande erfarenhet av arbete i ledande befattningar och han har varit engagerad i flera olika internationella uppdrag.

Mot denna bakgrund gör nämnden bedömningen att Anders Eka, med sina för anställningen särskilt värdefulla erfarenheter, har ett försteg framför Gudmund Toijer och han föreslås därför i första hand. Detta även med beaktande av Gudmund Toijers långa och välmeriterade tjänstgöring som justitieråd och avdelningsordförande i Högsta domstolen.

En ledamot i Domarnämnden, Susanne Eberstein, var dock skiljaktig och förespråkade Gudmund Toijer. Enligt Eberstein får båda bedömas som lika skickliga för den aktuella anställningen men Toijer har ett försteg med hänsyn till sin längre anställning i HD, innefattande meriterande erfarenhet av arbete som avdelningsordförande.

Högsta förvaltningsdomstolens ordförande

Vad gäller ordförande för HFD stod valet mellan Henrik Jermsten, justitieråd och avdeningschef i HFD, och Helena Jäderblom, domare i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter samt president på en av domstolens dömande avdelningar.

Domarnämnden konstaterar att Jermsten kan åberopa gedigen erfarenhet av arbete som justitieråd i HFD, samt meriterande erfarenhet av flerårig tjänstgöring som avdelningsordförande i domstolen. I denna roll uppges han på ett förtjänstfullt sätt ha tagit aktiv del i ledningen av domstolen och vara mycket väl insatt i såväl de ledningsfrågor som uppstått som de framtidsinriktade utmaningar som domstolen identifierat.

Äen Helena Jäderblom kan, skriver Domarnämnden, åberopa erfarenhet av arbete som justitieråd i HFD, om än betydligt kortare tid. Därutöver har hon skaffat sig värdefull och ytterst väl vitsordad internationell erfarenhet samt bred och mångårig erfarenhet av chef- och ledarskap i olika domstolar.

Vid en jämförelse mellan de två sökandena anser Domarnämnden att Helena Jäderblom, i kraft av sin bredd samt sin mer omfattande chefs- och ledarskapserfarenhet, har ett försteg i skicklighetshänseende och hon förs därför upp i första hand.

Riksåklagaren blir president i Svea hovrätt

Även till denna tjänst fanns bara två kandidater: nuvarande riksåklagaren Anders Perklev och Petra Lundh, lagman vid Södertörns tingsrätt. Nämnden konstaterar att båda två framstår som synnerligen skickliga och välmeriterade jurister, som båda även har utomordentligt väl vitsordade erfarenheter av kvalificerat och mycket framgångsrikt chef- och ledarskap, om än i olika organisationer.

Petra Lundh kan, förklarar Domarnämnden i sitt beslut, åberopa lång erfarenhet av arbete inom Sveriges Domstolar i såväl underrätt som överrätt. Hon uppges fungera synnerligen väl som domstolschef och har en särskild fallenhet för att bedriva utvecklingsarbete och engagera sina medarbetare.

Anders Perklev har å sin sida en framträdande ställning i det svenska rättsväsendet i rollen som riksåklagare. Därtill har han gedigen erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, bland annat som departementsråd i Justitiedepartementet samt expeditions- och rättschef i Jordbruksdepartementet. Hans utmärkta analytiska förmåga framhålls, liksom hans arbete med att stärka förtroendet för åklagarrollen och förmåga att hitta lösningar som är till gagn för rättsväsendet i dess helhet. 

Vid en jämförelse mellan de två anser Domarnämnden därför att Anders Perklev är den som i kraft av sina erfarenheter och meriter bäst svarar mot förutsättningarna för den aktuella anställningen.

Regeringen väntas fatta beslut om utnämningarna under början av nästa år.

Nya domare utnämnda

Regeringen har den 18 januari utnämnt sex nya domare.

Foto David Naylor

Avhandling om tjänste-pension och EU-rätt

En avhandling på temat tjänstepensionen möter EU-rätten presenteras inom kort vid juridiska fakulteten i Uppsala.

Foto Mats Jorhammar

Ingen JO-granskning av utredning i Fittjamålet

JO inleder för närvarande inte någon granskning av polisens utredning i det så kallade Fittjamålet eftersom målet fortfarande pågår, men utesluter inte att det kan bli aktuellt senare.

Brott mot person ökar

Brottsförebyggande rådet publicerar nu den preliminära statistiken över anmälda brott 2017.

UTBILDNING

1
feb

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16

2
feb

Tvistemålsprocessen I

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16.

6
feb

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16

» Till utbildningar
Foto Artsy

Fredrik Wersäll utsedd till ny riksmarskalk

I september tillträder hovrättspresident Fredrik Wersäll uppdraget som riksmarskalk vid hovet.

Nya delägare i Ramberg

Rambergs stockholmskontor har valt in två nya delägare och anställt tre ytterligare jurister. Byrån har även fått ny Managing Partner.

Ny studie visar ökad oro för brottslighet

Fler och fler oroar sig för brottsligheten och kvinnor oroar sig betydligt mer än män - störst är kvinnors oro för bostadsinbrott, överfall och misshandel. Det framkommer i den Nationella trygghetsundersökningen, som Brå publicerade i dag.

Advokattvistnämnd prövade 32 ärenden

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövade förra året 32 ärenden i sak, varav bifall lämnades i 13 av fallen.

Foto Robwilson39 Dreamstime.com

RÅ tillstyrker resning för morddömd

Mannen dömdes för mord 2010 efter att hans vän drunknat i ett badkar. Riksåklagaren motsätter sig inte att han beviljas resning.

Nya domare

Regeringen har den 11 januari utnämnt fem nya rådmän.

Få anmälningar mot advokater

Antalet disciplinanmälningar mot advokater 2017 var det lägsta under hela 2000-talet. Den långsiktiga trenden att anmälningarna blir färre fortsätter, även om antalet advokater ökar.

Foto Roland Magnusson

Höjd timkostnadsnorm

Den nya timkostnadsnormen för 2018 blir 1.359 kronor exklusive moms, vilket är en höjning med nästan 1,5 procent.

Ny medlem i global led- ning av EY Law

Paula Hogéus, vd för EY Law i Sverige, blir del av den globala ledningen av EY Law.

Synch öppnar i Oslo

Synch etablerar sig nu i Norge och har även i mitten av 2017 etablerat sig i Silicon Valley samt, kort därefter, i Köpenhamn.

Två nya delägare på Groth & Co

Karin Crafoord och Tomas Lundquist är nya delägare i Groth & Co från och med 1 januari.

Korsvis tjänstgöring i de högsta domstolarna

Fördjupat samarbete mellan Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen genom korsvis tjänstgöring inleds när Kerstin Calissendorff och Kristina Ståhl byter domstol under en period.

Foto Mikael Risedal

Hedersdoktorer i Lund

Juridiska fakulteten i Lund har utsett tre hedersdoktorer.

Avhandling inom förvaltningsrätt

Vid Stockholms universitet presenteras inom kort en avhandling om beviskraven i förvaltningsmål.

Foto Juergen Priewe

Nya lagar och regler

Med det nya året trädde också en rad olika nya lagar och regler i kraft, bland annat vad gäller sexualbrott mot barn, skydd mot näthat, möjligheten att utesluta en advokat ur samfundet samt ersättning till rättsliga biträden.

Straffavgift för advokat

En advokat varnas nu och krävs på 20.000 kronor i straffavgift av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Prövade upphandlingar oftast korrekta

En stor andel, 80 procent, av de offentliga upphandlingar som överprövas bedöms vara korrekta. Men mycket få upphandlingar överprövas innan tilldelningsbeslutet. Det visar en rapport som Upphandlingsmyndigheten har lämnat över till regeringen.

Malmöadvokater lämnar Glimstedt

Advokatfirman Glimstedts Malmökontor lämnar nu Glimstedtorganisationen och fortsätter advokatverksamheten i egen regi under firma Ljungholm & Boström Advokater.

Ny delägare på Frank

Advokat Karl Guterstam är ny delägare på Frank från och med den 1 januari 2018.

Foto Patrik Svedberg

Åklagarenhet ombildas

Den 1 januari 2018 bildades en ny Riksenhet mot internationell och organiserad brottslighet genom att Åklagarmyndighetens tre internationella åklagarkammare slogs samman till en organisatorisk enhet.

Riksdagen utser ny justitieombudsman

Kammarrättslagmannen Thomas Norling har utsetts till ny justitieombudsman med tillträde den 1 april. Från och med den 1 januari höjdes också JO:s löner.

Så mycket tjänar bolagsjuristerna

En stor undersökning med lönestatistik för bolagsjurister i Sverige har presenterats. Det är fortsatt fler kvinnor än män som söker sig till bolagsjuristrollen och lönerna är nu jämställda.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 4 kommentarer

hovrätten för övre norrland

En ny domare

Regeringen har utnämnt en ny hovrättspresident.

DI blir Integritets-skyddsmyndigheten

Regeringen ger samtidigt Datainspektionen ytterligare 30 miljoner kronor i anslag för att stärka arbetet med den personliga integriteten.

Foto Åke E:son Lindman

Nya chefer till HD, HFD och Svea hovrätt

Vid sitt senaste möte föreslog Domarnämnden en rad nya domstolschefer, bland annat i Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Svea hovrätt.

Skärpt skadestånds- ansvar för föräldrar har fått oönskade effekter

Ensamstående mammor drabbas hårdast av reformen om skärpt skadeståndsansvar för föräldrar till barn som döms för brott. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.

Foto Inbj

Två nya domare

Regeringen har utnämnt en chefsrådman och en lagman.

Foyen får nya delägare

Foyen tar in Christoffer Löfquist, Oscar Wackling och Richard Sahlberg som nya delägare från och med årsskiftet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt