Bli kund Annonsera
torsdag 19 juli 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 december 2017,

Nya chefer till HD, HFD och Svea

Vid sitt senaste möte föreslog Domarnämnden en rad nya domstolschefer, bland annat i Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Svea Hovrätt.
Anders Eka
Helena Jäderblom
Foto: ECHR
Anders Perklev
Foto: Thomas Carlgren

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Till tjänsten som ordförande i Högsta domstolen hade de två justitieråden Anders Eka och Gudmund Toijer sökt och nämnden konstaterar att de båda har flera års synnerligen välmeriterad erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, däribland arbete som justitieråd i HD. De tillhör därmed kretsen av landets främsta jurister och uppfyller de synnerligen högt ställda krav som ställs på en sådan ledamot.

Samtidigt, konstaterar Domarnämnden, har de båda värdefulla erfarenheter av arbete i ledande befattningar och får genomgående utmärkta vitsord.

Anders Eka förstahandsval

Som förstahandsval föreslår Domarnämnden dock Anders Eka, men konstaterar att Gudmund Toijer visserligen har en gedigen och synnerligen välmeriterad erfarenhet av arbete i HD. Även hans övriga arbetslivserfarenheter och vitsord vittnar, enligt nämnden, om en utomordentligt hög yrkesskicklighet och förmåga till ledarskap.

Anders Eka uppges vara en synnerligen skicklig domare med en särskild förmåga till ledarskap. Därtill har han en omfattande erfarenhet av arbete i ledande befattningar och han har varit engagerad i flera olika internationella uppdrag.

Mot denna bakgrund gör nämnden bedömningen att Anders Eka, med sina för anställningen särskilt värdefulla erfarenheter, har ett försteg framför Gudmund Toijer och han föreslås därför i första hand. Detta även med beaktande av Gudmund Toijers långa och välmeriterade tjänstgöring som justitieråd och avdelningsordförande i Högsta domstolen.

En ledamot i Domarnämnden, Susanne Eberstein, var dock skiljaktig och förespråkade Gudmund Toijer. Enligt Eberstein får båda bedömas som lika skickliga för den aktuella anställningen men Toijer har ett försteg med hänsyn till sin längre anställning i HD, innefattande meriterande erfarenhet av arbete som avdelningsordförande.

Högsta förvaltningsdomstolens ordförande

Vad gäller ordförande för HFD stod valet mellan Henrik Jermsten, justitieråd och avdeningschef i HFD, och Helena Jäderblom, domare i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter samt president på en av domstolens dömande avdelningar.

Domarnämnden konstaterar att Jermsten kan åberopa gedigen erfarenhet av arbete som justitieråd i HFD, samt meriterande erfarenhet av flerårig tjänstgöring som avdelningsordförande i domstolen. I denna roll uppges han på ett förtjänstfullt sätt ha tagit aktiv del i ledningen av domstolen och vara mycket väl insatt i såväl de ledningsfrågor som uppstått som de framtidsinriktade utmaningar som domstolen identifierat.

Äen Helena Jäderblom kan, skriver Domarnämnden, åberopa erfarenhet av arbete som justitieråd i HFD, om än betydligt kortare tid. Därutöver har hon skaffat sig värdefull och ytterst väl vitsordad internationell erfarenhet samt bred och mångårig erfarenhet av chef- och ledarskap i olika domstolar.

Vid en jämförelse mellan de två sökandena anser Domarnämnden att Helena Jäderblom, i kraft av sin bredd samt sin mer omfattande chefs- och ledarskapserfarenhet, har ett försteg i skicklighetshänseende och hon förs därför upp i första hand.

Riksåklagaren blir president i Svea hovrätt

Även till denna tjänst fanns bara två kandidater: nuvarande riksåklagaren Anders Perklev och Petra Lundh, lagman vid Södertörns tingsrätt. Nämnden konstaterar att båda två framstår som synnerligen skickliga och välmeriterade jurister, som båda även har utomordentligt väl vitsordade erfarenheter av kvalificerat och mycket framgångsrikt chef- och ledarskap, om än i olika organisationer.

Petra Lundh kan, förklarar Domarnämnden i sitt beslut, åberopa lång erfarenhet av arbete inom Sveriges Domstolar i såväl underrätt som överrätt. Hon uppges fungera synnerligen väl som domstolschef och har en särskild fallenhet för att bedriva utvecklingsarbete och engagera sina medarbetare.

Anders Perklev har å sin sida en framträdande ställning i det svenska rättsväsendet i rollen som riksåklagare. Därtill har han gedigen erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, bland annat som departementsråd i Justitiedepartementet samt expeditions- och rättschef i Jordbruksdepartementet. Hans utmärkta analytiska förmåga framhålls, liksom hans arbete med att stärka förtroendet för åklagarrollen och förmåga att hitta lösningar som är till gagn för rättsväsendet i dess helhet. 

Vid en jämförelse mellan de två anser Domarnämnden därför att Anders Perklev är den som i kraft av sina erfarenheter och meriter bäst svarar mot förutsättningarna för den aktuella anställningen.

Regeringen väntas fatta beslut om utnämningarna under början av nästa år.

Migrationsverket avvaktar med beslut

Migrationsverket avvaktar med beslut i vissa ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet.

Ökat antal brott

Under första halvåret 2018 anmäldes totalt 752.000 brott, vilket är tre procent fler brott än under motsvarande period föregående år. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet.

Från HD till JK

Regeringen har beslutat att utse Mari Heidenborg till justitiekansler och chef för Justitiekanslern.

Ny riksåklagare utsedd

Petra Lundh utsågs idag till ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten.

Nya delägare till Fylgia

Advokaterna Johanna Hållén och Martin Gynnerstedt har utsetts till delägare i Advokatfirman Fylgia.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Samarbete mot grov brottslighet granskas

Tolv statliga myndigheter har ett gemensamt uppdrag att bekämpa organiserad brottslighet. Riksrevisionen granskar nu uppdragets genomförande och effektivitet.

Synch utser ny affärsområdeschef

Advokatfirman Synch har utnämnt advokat Erica Antonovic till ansvarig för ett av byråns fyra affärsområden, Advisory services.

Ny delgivningsform ska ge snabb förhandling

Från brott till dom inom två-sex veckor. Via ett regeringsuppdrag som två tingsrätter fått kan det nu bli verklighet.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Nya delägare i Vinge

Tre nya delägare har valts in till Vinges Stockholmskontor med tillträde den 1 januari 2019.

Kerstin Skarp tf riksåklagare

Till dess att ny riksåklagare utsetts av regeringen fungerar vice riksåklagare Kerstin Skarp som tillförordnad riksåklagare.

Foto Mikael Wallerstedt

Ny professor i processrätt

Eric Bylander har utnämnts till professor i processrätt vid Uppsala universitet.

Foto Juergen Priewe

Lagar vid halvårsskiftet

Här presenteras de viktigare lagar och förordningar som träder ikraft vid halvårsskiftet 2018.

Nya hedersdoktorer

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har utsett advokat Martin Johansson, Advokatfirman Vinge, och professor emeritus J. Stan Metcalfe, University of Manchester, till hedersdoktorer.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har vid sitt sammanträde den 28 juni utnämnt ett hovrättsråd, fyra rådmän och två chefsrådmän.

Två flickor får ersätt- ning för spridning av nakenbilder

Flickorna får 125.000 respektive 80.000 kronor i brottsskadeersättning från Brottsoffer- myndigheten.

Setterwalls rekryterar

Advokaten Tommy Pettersson förstärker inom EU- & konkurrensrätt.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt