Bli kund Annonsera
tisdag 23 maj 2017
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
utbildning
23
maj

Målsägrandebiträdets roll och uppdrag

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Formella och informella kunskaper för ett väl utfört uppdrag. Att vara målsägandebiträde är ett omfattande och inte helt okomplicerat uppdrag som bland annat kräver goda kunskaper i straff- och processrätt samt i skadeståndsfrågor. Detta är en grundläggande kurs som vänder sig speciellt till dig som redan åtar dig uppdrag som målsägandebiträde eller planerar att göra det inom en snar framtid.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
29
maj

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Nu har ett nytt EU-direktiv antagits och högre krav kommer att ställas på den som tillhandahåller betaltjänster. Direktivet, som ska vara genomfört inom två år dock senast den 10 januari 2018, omfattar fler marknadsaktörer än det tidigare betaltjänstdirektivet. Betaltjänstlagen innehåller bestämmelser om betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och som utförs inom landets gränser eller inom EES och som utförs i euro eller någon av EES-ländernas valutor, däribland SEK. Lagen har med andra ord ett mycket omfattande tillämpningsområde både sett till värde och till frågeställningar. Under betaltjänster enligt lagen faller alla de tjänster som är nödvändiga för att åstadkomma betalning via ett betalsystem, utom renodlad kontanthantering. Både betalningar genom bank, mobila betalningar och penningöverföring omfattas således av lagen. Nu kommer en utökning av detta område att ske. Mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen och det stora intresset för mobila betalningar är lagens tillämpning inom detta område särskilt aktuell. Här kommenteras även lånebaserad crowd funding (bl.a. P2P) ur ett tillståndsperspektiv.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
30
maj

Personuppgiftslagen - en fördjupningskurs

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-17.
Kursen inleds med en fördjupad analys av personuppgiftslagstiftningens grundbegrepp och centrala regler. Utgångspunkten tas i EU-rätten, bl.a. EU-domstolens praxis om dataskyddsdirektivet, men även viss nationell rättspraxis behandlas. Andra delen av kursen behandlar aktuella tekniska och affärsmässiga företeelser i ett PUL-perspektiv. I denna del diskuteras bl.a. personuppgifter på webben, sociala medier, molntjänster, kundprofilering och användning av cookies. Tredje delen av kursen behandlar EU:s dataskyddsförordning som antogs under våren 2016 och träder i kraft våren 2018. 1Kursen avslutas med en frågestund där även andra PUL-relaterade frågor kan tas upp.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
31
maj

Praxis i PMD och PMÖD - en uppdatering

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Inom ramen för kursen analyseras det senaste årets praxis (september 2016-maj 2017) i de nya immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrättsliga domstolarna PMD och PMÖD.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
1
jun

Praktisk bodelning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Bodelning är inte helt okomplicerat och kräver goda kunskaper i såväl det praktiska förfarandet som i den materiella rätten. Denna kurs vänder sig speciellt till dig som nyligen har eller ska börja arbeta med frågor som rör den ekonomiska familjerätten. Du får grundläggande och uppdaterade kunskaper om bodelning och andra aspekter av den ekonomiska familjerätten samt en hel del handfasta tips och råd. En behandling av det regelsystem som är tillämpligt vid det praktiska genomförandet av bodelningar under äktenskap, efter äktenskapsskillnad och vid uppbrutna samboförhållande kommer att ske. Utifrån relevant lagstiftning och praxis ges svar på frågor om egendomsordningen, jämkningsreglerna, vad som ska ingå vid en sambobodelning, övertagande av bostad samt mycket mera. Även reglerna för upprättande, tolkning och jämkning av äktenskapsförord samt några centrala frågor och regler i sambolagen kommer att behandlas.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
2
jun

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån juridiska processer. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa. Under kursen beskrivs hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Kursen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
7
jun

Sekretess vid förundersökning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16.
Under kursen behandlas offentlighetsprincipen kopplat till förundersökning och vilka delar av denna som blir allmänna handlingar. Vidare kommer de vanligast förekommande sekretessbestämmelserna som aktualiseras vid förundersökning att gås igenom, samt vissa andra bestämmelser som är av vikt för ett målsägandebiträde eller en försvarsadvokat att känna till. Kursen behandlar även vilka sekretessbrytande bestämmelser som är av intresse för målsäganden och misstänkt. Därtill behandlas den misstänktes insynsrätt samt vilken information som målsäganden har rätt att ta del av i samband med förundersökning.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
8
jun

Skattetillägg och den nya lagen om samlad sanktionsprövning, skatteprocessen och skattebrottslagen

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-17.
Den 1 januari 2016 trädde en ny lag i kraft som förändrades reglerna om skattetillägg. I anslutning härtill skedde även förändringar i andra relevanta skatterättsliga regler. Förändringarna gäller systemet med skattetillägg och skattebrott samt frågor om normalt tillgängligt kontrollmaterial. Spärregler infördes med innehåll att åklagare inte får inleda en process om skattetillägg i fråga om samma felaktighet och passivitet avseende samma person. Åklagare ges istället möjlighet att vid allmän domstol föra talan om skattetillägg. De föreslagna reglerna förutsätts stärka rättssäkerheten för den enskilde i skatteförfarandet med beaktande av reglerna i Europakonventionen. Frågan om det verkligen förhåller sig så. Under dagen behandlas de nya reglerna ur ett skatterättsligt och skattebrottsperspektiv. Vad som är normalt tillgängligt kontrollmaterial kommer att presenteras likaså vad som menas med tillgängliga avstämningsuppgifter och hur förutsättningarna för att ta ut skattetillägg fungerar. Vidare presenteras i huvudsak relevanta skatterättsliga regler i skatteförfarandelagen, likaså skattebrottslagen och lagen om skattetillägg i vissa fall. Avslutningsvis diskuteras huruvida de nya reglerna stärker rättssäkerheten för den enskilde och sedan uppmärksammas reglernas brister.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
13
jun

Bisnodeakademin: GDPR - nya dataskyddsförordningen

Plats: Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6 i Solna, kl. 09-12.
På den här utbildningen klarlägger vi vad den framtida dataskyddslagstiftningen kan innebära för er organisation och hur ni redan nu kan agera och förbereda er. Självklart lyfter vi också fram nyheterna gällande GDPR och belyser det med konkreta exempel. Vi kommer även kortfattat gå igenom grunderna i PUL och beröra närliggande lagar som Kreditupplysningslagen, SPAR-lagstiftning och Marknadsföringslagen då det är viktigt att ha grundkunskapen för framtida lagförändring. Utbildningen riktar sig primärt till dig som inte är jurist men arbetar med hantering av personuppgifter och vår förhoppning är att du efter kursen ska ha fått tips och råd som förenklar ditt arbete.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
22
sep

Tvistemålsprocessen I

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16.
Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursen är deltagarna medvetna om vilka regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende under förberedelsen. Kursen inriktas på praktisk handläggning, t.ex. hur ombuden använder stämningsansökan, svaromål, tidsplan och sammanställning för att ta till vara sin klients talan. Det finns rikliga tillfällen till frågor och diskussion.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
4
okt

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
På den offentliga sektorn gäller speciella regler som får betydelse för anställningen och hur myndigheten kan agera i förhållande till de anställda. Vi går igenom de särskilda reglerna om bisysslor, sekretess och integritetsskydd samt möjligheterna att arbeta med etiska riktlinjer i offentlig sektor. Syftet är att ge en fördjupning i några arbetsrättsliga frågor med speciella krav inom offentlig sektor. Författningar redogörs för samt hur dessa ska tillämpas. Nyheter och aktuella frågor inom området behandlas också.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
5
okt

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16.30.
I kursen får du kunskap som gör att du kan skriva effektivare texter i jobbet – texter som är lätta att läsa och förstå och som inger förtroende. Du får konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd utan onödigt grammatikprat. Kursen är mycket praktiskt inriktad - korta teoripass med interaktion blandas med övningar och diskussioner. Vi är en liten kursgrupp om 12 personer där alla får komma till tals. I övningarna, enskilt och i grupp, får du träna på att skriva enkelt och att anpassa myndighetstexter till mottagaren så att budskapen går fram lätt. Vi diskuterar också vad som är vårdat språk, det vill säga lämplig ton i dagens myndighetstexter. Du får även kännedom om hur textens form påverkar läsningen. Efter kursen ska du ha fått insikter och verktyg som gör det enklare och roligare att skriva bra texter. Du kommer att känna till vad som skiljer en otydlig eller svårbegriplig text från en välplanerad och välformulerad. Du har fått konkreta råd och metoder som du kan tillämpa på alla slags texter du skriver i arbetet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
10
okt

Introduktion till e-förvaltningens juridik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Genomgång av ett antal författningar som är centrala i e-förvaltningen, bland annat det viktigaste ur Tryckfrihetsförordningen, Offentlighet- och sekretesslagen, Arkivlagen, Personuppgiftslagen, Förvaltningslagen och Signaturlagstiftningen. Fokus kommer att ligga på de många frågeställningar som är aktuella vid digital hantering i offentlig verksamhet. Även en orientering av de praktiska handledningar och stöd som finns för statliga och kommunala myndigheter i deras arbete med e-förvaltning kommer att behandlas, t.ex. från e-delegationen och Datainspektionen. Under kursen presenteras innehållet i dessa vägledningar med möjlighet till frågor och diskussion. Även det senaste inom rättsutvecklingen kommer att beröras.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
13
okt

Tvistemålsprocessen II

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16.
Tvistemålsprocessen II ger en grundläggande genomgång av hur en huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursen skall kursdeltagarna känna till vilka regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende. Kursen tar också upp hur ombuden kan strukturera och klassificera sin talan för att få bättre genomslag under huvudförhandlingen. Talan ska bli bättre och man ska kommunicera effektivare. Domstolen ska förstå och pröva talan som ombuden har tänkt. Syftet är att ge kursdeltagarna så goda kunskaper om huvudförhandlingen, att full kraft kan ägnas åt tvisten i materiellt hänseende.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
18
okt

Avancerad bolagsrätt: förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Kursen är till stor del fallbaserad, med konkreta exempel på vad som är förbjudet och olagligt, undantaget samt vad som är lagligt och tillåtet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
19
okt

Tillsynens rättsliga fas

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Det finns flertalet formella och materialla krav på tillståndsbeslut som måste beaktas vid myndighetsutövning gentemot enskilda. Kursen behandlar såväl handläggningens formella aspekter som efterföljande processföring i domstol vid överklagade ärenden. Målsättningen är att möta tjänstemannens kunskapsbehov när det gäller utformning av beslut, processuella överväganden samt vad som utgör tillsynens minimikrav när det gäller handläggningsåtgärder, exempelvis vid klagomål. Relevanta synpunkter från JO och avgöranden i överinstanserna kommer att lyftas fram och behandlas.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
20
okt

Molntjänster

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Molntjänster har många affärsmässiga, men också säkerhetsrelaterade fördelar. Samtidigt är det viktigt att tjänsterna används på ett sätt som är förenligt med gällande regelverk, t. ex. regler om skydd för personuppgifter och upphovsrätt. De risker som finns måste hanteras t. ex. genom val av leverantör, genom beslut om vilka data som ska placeras i tjänsten och genom utformningen av avtalsregleringen. Kursen tar ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster. De rättsliga ramarna för användningen av molntjänster analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen (t.ex. EU:s dataskyddsförordning, Privacy Shield och EU-domstolens domar). Dessutom diskuteras olika avtalsregleringar på området (t.ex. Googles och Amazons villkor samt Kammarkollegiets ramavtal). Kursen kräver inga tekniska eller juridiska förkunskaper.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
7
nov

Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
En praktisk genomgång av avtalsskrivandets kritiska moment och en möjlighet att skapa en större medvetenhet om de verktyg som finns för att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande. Frågor som kommer att behandlas under dagen är: Vilka är riskerna i ett avtal? Hur identifieras riskerna i ett avtal? Skillnaderna vid bedömningen av risker beroende på vilken sida man är på i ett avtal. Hur hanteras riskerna i ett avtal? Vilka verktyg finns? Hur hanteras risker i standardavtal?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
9
nov

Juridiken kring e-förvaltningen - en fördjupning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Detta nyhetsseminarium ger en översikt över de aktuella rättsfrågor som rör e-förvaltningen. Relevant lagstiftning, praxis och annan utveckling presenteras och kommenteras. Särskild vikt läggs vid myndigheters e-tjänster med anknytande elektronisk kommunikation. Kursen täcker både statlig och kommunal förvaltning och berör flera rättsområden, som allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, integritetsskydd m.m. Deltagarna kommer hela dagen ha möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och diskutera med andra kursdeltagare. Visst utrymme kommer således avsättas åt diskussion av de praktiska problem som deltagarna möter på sina respektive arbetsplatser.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
14
nov

Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor - förberedelse

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Förberedelse inför förhandling är förhandlingens absolut viktigaste del och den det slarvas mest med. Genom att göra en ordentlig förberedelse har man ett enormt övertag. Motparten har med hög sannolikhet inte gjort en systematisk analys och en förhandlingsförberedelse. Under den första kursdagen kommer fokus att ligga på förberedelse inför förhandling och fördelande förhandlingar. En allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras. Förberedelsemodellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm. Under dagen får du träna dig på förberedelse utifrån den allmänna förberedelsemodellen. Även de nya rönen inom förhandlingsforskningen och hur de nya kunskaperna kan användas praktiskt kommer att gås igenom.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
15
nov

AB-avtalens ansvarsregler – särskilt om fel i entreprenad

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Under de senaste åren har entreprenadrätten förändrats. Tidigare utbredda uppfattningar om innebörden av standardavtalens reglering har visat sig felaktiga genom ett antal avgöranden från Högsta domstolen. Entreprenadspecifika lösningar har i flera avgöranden fått stå tillbaka för lösningar grundade i allmän obligationsrätt och köplagen. Samtidigt är Högsta domstolens praxis inte helt tydlig när det gäller de underliggande principerna i entreprenadrätten. Förändringen gäller inte minst standardavtalens ansvarsregler. Under dagen kommer vi att gå igenom felbedömningen enligt AB04 och ABT06, besiktningsinstitutet, garantitid och ansvarstid, påföljdssystemet och entreprenörens skadeståndsansvar. Vi berör även kopplingen till entreprenadförsäkringen. Vi kommer även att gå igenom risken för entreprenaden och parternas ansvar för skador som uppkommer under entreprenadtiden.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
17
nov

Företagsobligationer - om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.40.
Allt fler svenska företag har nu möjlighet att ge ut företagsobligationer, och nya grupper av investerare, inklusive privatpersoner, intresserar sig för denna marknad. Den del av marknaden som kallas ”high yield” har ökat väsentligt både som finansierings- och placeringsalternativ. Utvecklingen drivs bland annat av minskad tillgång på bankfinansiering och av låg avkastning i andra räntebärande placeringar. Trots att marknaden för företagsobligationer är en allt mer central del av den svenska kreditmarknaden, är denna del av det finansiella systemet tämligen okänd. Denna kurs syftar till att ge en översikt av den växande företagsobligationsmarknaden, en grundläggande förståelse för typiska svenska företagsobligationsvillkor och insikt i en del tillämpningsfrågor och problem som uppkommit på marknaden hittills.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
20
nov

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-17.
Kursen ger en översikt över de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor. Både viktiga författningar och avtal behandlas samt hur dessa ska tillämpas. Vidare ges en genomgång av nyheter och aktuella frågor på området.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
21
nov

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16.30.
I kursen får du kunskap som gör att du kan skriva effektivare texter i jobbet – texter som är lätta att läsa och förstå och som inger förtroende. Du får konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd utan onödigt grammatikprat. Kursen är mycket praktiskt inriktad - korta teoripass med interaktion blandas med övningar och diskussioner. Vi är en liten kursgrupp om 12 personer där alla får komma till tals. I övningarna, enskilt och i grupp, får du träna på att skriva enkelt och att anpassa myndighetstexter till mottagaren så att budskapen går fram lätt. Vi diskuterar också vad som är vårdat språk, det vill säga lämplig ton i dagens myndighetstexter. Du får även kännedom om hur textens form påverkar läsningen. Efter kursen ska du ha fått insikter och verktyg som gör det enklare och roligare att skriva bra texter. Du kommer att känna till vad som skiljer en otydlig eller svårbegriplig text från en välplanerad och välformulerad. Du har fått konkreta råd och metoder som du kan tillämpa på alla slags texter du skriver i arbetet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
24
nov

Tvistemålsprocessen III

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16.
Nästan alla tvister som går till huvudförhandling i domstol avgörs på en eller flera bevisfrågor. Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål. Kursen ger även en rad praktiska exempel på vad parter bör tänka på när det gäller bevisning. Genom Tvistemålsprocessen III får deltagarna kunskap om regler och praxis som styr frågor om vittnen, parter, syn och sakkunniga. Bevisbörda och beviskrav uppmärksammas. Deltagarna får djupa kunskaper om olika typer av bevismedel och användningen av dem, så att bevisningen kan användas på bästa sätt. Kursen innehåller goda tillfällen till frågor och diskussion.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
29
nov

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.
Det finns i dag många särskilda registerförfattningar som reglerar myndigheters behandling av personuppgifter i register och databaser. Flera andra regler gäller samtidigt för myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Tillsammans bildar reglerna en komplicerad struktur där begreppsbildningen inte alltid är klar och där det kan vara svårt att avgöra vad som är tillåtet eller inte. De skilda registerförfattningarna ser lite olika ut, men många frågor är ändå gemensamma.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
30
nov

IT-avtal

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-17.
Den omfattande och relativt komplexa marknaden för IT-relaterade produkter och tjänster har givit upphov till en mängd olika avtalstyper. Kursen behandlar dessa IT-avtal, t.ex. avtal om systemleverans, utveckling, programvarulicenser, drift och molntjänster. Syftet är att ge en översikt över olika avtalstyper och deras rättsliga särdrag. Särskilt fokus riktas mot förhållanden som ofta leder till misslyckade IT-projekt eller tvist mellan parterna. Vad bör tänkas på när avtal utformas? Hur brukar avtalen se ut? Avtalsregleringen belyses genom exempel från standardavtalen på den svenska marknaden. Ett stort antal standardavtal ingår i kursdokumentationen, som alltså kan fungera som referensmaterial efter kursen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
5
dec

Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor – förhandling

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Det man generellt kan säga om mänskliga beteenden är att vi tenderar att bete oss på samma sätt oavsett kontext. Förhandlingens andra del handlar om kommunikation och psykologin i själva genomförandet. Hur beter man sig för att så säkert som möjligt nå ett så bra resultat som möjligt? Under dagen kommer vi att arbeta med situationer som man möter som anställd inom offentlig sektor så som tvistelösningsanalys. Hur bör man arbeta med förhandlingar och vad finns det för motmedel? Hur organiserar man sitt säljförhandlingsteam och varför? Hur kan man arbeta för att få mer gehör i organisationen i samband med avtalsförhandlingar?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
8
dec

Försvararens uppdrag

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Den här kursen ger kursdeltagarna nödvändiga kunskaper för att redan från första uppdraget kunna svara upp mot de högt ställda kraven. Den som är misstänkt för ett brott vill självklart ha det bästa försvaret som går att få. För att en försvarare ska kunna få ett sådant förtroende från klienten krävs att försvararen bl.a. förstår vilka frågor som alltid måste ställas till klienten och vilka råd som ska lämnas till klienten utifrån svaren. Försvararen måste ha kunskaper om de mest centrala bestämmelserna i brottsbalken och i rättegångsbalken. Domstolen har rätt att kräva att den som har erhållit ett uppdrag som offentlig försvarare alltid uppträder professionellt och att utförandet av uppdraget är koncentrerat till det som är relevant utifrån uppdragets omfattning.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
12
dec

Entreprenadjuridik och försäkringslösningar

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30.
En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken. Entreprenadjuridiken har sedan länge en stark tradition med väl etablerade allmänna bestämmelser och försäkringslösningar. Dessa kommer till uttryck i de standardavtal som används, främst AB 04. De dispositiva reglerna inom entreprenadrätten är komplexa och i många fall svåra att applicera i de praktiska byggprojekten. Under dagen kommer vi att följa en entreprenad i dess olika stadier från projektering över upphandling till genomförande och slutbesiktning. Vi analyserar de olika ansvarsreglerna och vilka försäkringslösningar som finns.

Läs mer och anmäl dig via denna länk

Nya domare

Regeringen har utsett ett nytt hovrättstråd och flera rådmän.

Lindahljurist till kinesisk skiljedomstol

William Langran på Advokatfirman Lindahl har antagits till skiljedomstolen vid China International Economic and Trade Arbitration Commission.

Utredningen mot Assange läggs ned

Överåklagaren lägger ned förundersökningen om misstänkt våldtäkt begången av Julian Assange. Skälet är det inte finns anledning att tro att beslutet att överlämna honom till Sverige kan verkställas inom överskådlig tid.

Nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 32 nya advokater.

UTBILDNING

23
maj

Målsägrandebiträdets roll och uppdrag

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.

29
maj

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.

30
maj

Personuppgiftslagen - en fördjupningskurs

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-17.

» Till utbildningar

Riktlinjer för sakframställning

Svea hovrätt har tagit fram nya riktlinjer för sakframställning och framläggande av bevisning.

Foto Stuart Miles

Tingsrätt vinner Klarspråkskristallen

Södertörns tingsrätt prisas för sitt långsiktiga arbete med domskrivning.

Domarutnämning

Regeringen har utnämnt en lagman i Östersunds tingsrätt.

Frukostseminarium om mutor och korruption

Vid ett frukostseminarium i Stockholm talade Natali Phalén, nytillträdd generalsekreterare för Institutet mot mutor, om regelverket och vanliga fallgropar kring mutor och korruption.

Foto © tomloel

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt åtta nya domare i tingsrätt och hovrätt.

Nya domare

Regeringen har utnämnt tre nya chefsrådmän.

Två jurister till Marlaw

Juristerna Elina Wilow och Dejana Cecez börjar på Marlaw.

Två nya delägare till Setterwalls

Carl Lindencrona och Mikael Magnusson blir nya delägare i Stockholmskontoret.

Ny domarutnämning

En rådman har utnämnts till kammarrättsråd i Sundsvall.

Foto Wavebreakmedia

Nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 31 ledamöter och 20 advokater har lämnat samfundet.

Debattartikel

Skatteavtalet med Portugal

Juristen Peter Sundgren skriver om Sveriges skatteavtal med Portugal.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

Foto Elena Elisseeva

Migrationsdomstolarna rustar för målrekord

Konsekvenserna av den stora ökningen av antalet asylsökande under slutet av 2015 blev påtagliga under förra året, då antalet inkomna mål till migrationsdomstolarna ökade mycket kraftigt.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har utnämnt fem nya domare i tingsrätt, hovrätt och kammarrätt.

Den nya tidens digitala marknadsföring

Vid ett frukostseminarium i Stockholm talade advokaterna Karin Nordborg och Ann Nilsson från Danowsky & Partners om den digitala marknadsföringen och dess juridiska fallgropar.

Skatteexpert till Vinge

Skatteexperten och ekonomen Thomas Andersson blir counsel vid Vinges Stockholmskontor.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

Danska Lett går upp i DLA Piper

Danska advokatbyrån Lett kommer i slutet av maj att bli en del av globala DLA Piper.

Eversheds förenas med Sutherland

Eversheds har slagits ihop med amerikanska byrån Sutherland.

Förstärkning till Bokwall Rislund

Erik Edström, specialiserad på upphandlingsrätt, ansluter till Bokwall Rislund Advokatbyrå.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt