Bli kund Annonsera
torsdag 19 oktober 2017
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
utbildning
19
okt

Tillsynens rättsliga fas

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Det finns flertalet formella och materialla krav på tillståndsbeslut som måste beaktas vid myndighetsutövning gentemot enskilda. Kursen behandlar såväl handläggningens formella aspekter som efterföljande processföring i domstol vid överklagade ärenden. Målsättningen är att möta tjänstemannens kunskapsbehov när det gäller utformning av beslut, processuella överväganden samt vad som utgör tillsynens minimikrav när det gäller handläggningsåtgärder, exempelvis vid klagomål. Relevanta synpunkter från JO och avgöranden i överinstanserna kommer att lyftas fram och behandlas.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
20
okt

Molntjänster

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Molntjänster har många affärsmässiga, men också säkerhetsrelaterade fördelar. Samtidigt är det viktigt att tjänsterna används på ett sätt som är förenligt med gällande regelverk, t. ex. regler om skydd för personuppgifter och upphovsrätt. De risker som finns måste hanteras t. ex. genom val av leverantör, genom beslut om vilka data som ska placeras i tjänsten och genom utformningen av avtalsregleringen. Kursen tar ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster. De rättsliga ramarna för användningen av molntjänster analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen (t.ex. EU:s dataskyddsförordning, Privacy Shield och EU-domstolens domar). Dessutom diskuteras olika avtalsregleringar på området (t.ex. Googles och Amazons villkor samt Kammarkollegiets ramavtal). Kursen kräver inga tekniska eller juridiska förkunskaper.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
20
okt

Bisnodeakademin: GDPR - nya dataskyddsförordningen

Plats: Bisnodes kontor, Kilsgatan 4 i Göteborg, kl. 09-12.
På den här utbildningen klarlägger vi vad den framtida dataskyddslagstiftningen kan innebära för er organisation och hur ni redan nu kan agera och förbereda er. Självklart lyfter vi också fram nyheterna gällande GDPR och belyser det med konkreta exempel. Vi kommer även kortfattat gå igenom grunderna i personuppgiftslagen och beröra närliggande lagar som kreditupplysningslagen, spar-lagstiftning och marknadsföringslagen då det är viktigt att ha grundkunskapen för framtida lagförändring. Utbildningen riktar sig primärt till dig som inte är jurist men arbetar med hantering av personuppgifter och vår förhoppning är att du efter kursen ska ha fått tips och råd som förenklar ditt arbete.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
23
okt

Skydd för produktutformning genom immaterial- och marknadsrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Immaterial- och marknadsrättsligt skydd för utformningen av varor och förpackningar (utstyrselskydd) har blivit allt viktigare. Under den senaste tiden har ett flertal intressanta rättsfall avgjorts, t.ex. Stocke- och KitKat-målen i EU-domstolen samt Snusdose- och Mariestads-målen i hovrätten och MD. Även närliggande problemställningar, som skydd för butiksutformning, har ställts på sin spets (se t.ex. Apple-målet). Fortfarande är dock många frågor obesvarade och gränserna mellan varumärkes-, mönster- och marknadsföringsskydd är fortfarande oklara.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
24
okt

Juridik för e-handlare

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Juridiken för e-handel blir allt viktigare. Ett stort antal lagar gäller för företag som säljer på internet – såväl till konsumenter som till företag. De senaste åren har lagarna skärpts och myndigheterna blivit tuffare. Samtidigt pumpas ut nya lagar och lagförslag från EU. För dig som är verksam inom e-handelsbranschen blir det allt viktigare att ha koll på vad som gäller. Under denna kurs får du en grundläggande utbildning inom e-handelsjuridik.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
25
okt

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Offentlig upphandling, upphandlingsprocessen samt lagstiftningen som omgärdar den kan uppfattas som komplex och består av många olika moment. Syftet med utbildningen är att ge en gedigen grundkunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, i dess nya lydelse från 1 januari 2017. Utbildningen genomförs i positiv anda och i ett prestigelöst klimat för att skapa delaktighet och förståelse för de möjligheter som offentlig upphandling ger. Deltagarna kommer löpande att beredas tillfälle att ställa frågor och utrymme kommer att ges för diskussioner.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
26
okt

Statsstöd

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16.30
Statligt stöd är ett mycket vitt begrepp som inbegriper åtgärder som innebär att stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. EU:s statsstödsregler regleras i EUF-fördraget och syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids. Det innebär att det offentliga, med vissa undantag, inte får lämna stöd förrän det på förhand har godkänts av EU-kommissionen. EU:s statsstödsregler har kommit allt mer i fokus under de senaste åren. Allt fler myndigheter, kommuner och företag har fått erinra att deras affärer granskas noga, vilket kan få kostsamma konsekvenser i och med att ett otillåtet stöd ska betalas tillbaka med ränta. Därutöver kan den som har drabbats av skada kräva skadestånd och det föreligger risk för bad-will till följd av negativ publicitet. Ett statsstödsrättslig ifrågasättande av exempelvis ett lån, en garanti, ett finansieringsupplägg eller försäljning av t.ex. statlig eller kommunal egendom kan således bli dyrt, långdraget samt ge mycket negativ publicitet för både det allmänna och den privata aktören. För företag är det även viktigt att ha god kännedom om reglerna för att kunna vidta åtgärder om en konkurrent får ett otillåtet statligt stöd som innebär att konkurrensen sätts ur spel.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
26
okt

Ekobrott - research och utredning

Plats: Bisnodes kontor, Kilsgatan 4 i Göteborg, kl. 08.30-12
Ekonomisk brottslighet återfinns inom alla branscher och är ett allvarligt samhällsproblem. På den här kursen belyser vi hur ett ekobrott kan gå till och vilka företagsstrukturer som används för att kringgå lagen. Vi kommer gå igenom varningssignaler, målvakter, förfalskade årsredovisningar, bolagstömning och vad som döljer sig bakom fina fasaden med hjälp av offentliga uppgifter. Vi diskuterar och exemplifierar med konkreta fall. Vi kommer titta på trender du bör vara uppmärksam på, samt hur ett företag eller organisation kan utsättas för brottsliga angrepp. Kursen hålls tillsammans med Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
27
okt

E-förvaltningens juridik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Kursen inleds med en genomgång av ett antal författningar som är centrala i e-förvaltningen, bland annat det viktigaste ur tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagen, personuppgiftslagen, förvaltningslagen och signaturlagstiftningen. Särskild uppmärksamhet ägnas även åt den EU-rättsliga utvecklingen kring integritetsskydd genom den allmänna dataskyddsförordningen. Fokus kommer att ligga på de många frågeställningar som är aktuella vid digitalisering av offentlig verksamhet. Deltagarna får utöver lagstiftning och rättspraxis en orientering av de praktiska handledningar och stöd som finns för statliga och kommunala myndigheters digitaliseringsarbete. Under hela dagen ges möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och diskutera med andra kursdeltagare. Visst utrymme kommer således avsättas åt diskussion av de praktiska problem som deltagarna möter på sina respektive arbetsplatser.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
27
okt

Bisnodeakademin: GDPR - nya dataskyddsförordningen

Plats: Börshuset, Skeppsbron 2 i Malmö, kl. 09-12.
På den här utbildningen klarlägger vi vad den framtida dataskyddslagstiftningen kan innebära för er organisation och hur ni redan nu kan agera och förbereda er. Självklart lyfter vi också fram nyheterna gällande GDPR och belyser det med konkreta exempel. Vi kommer även kortfattat gå igenom grunderna i personuppgiftslagen och beröra närliggande lagar som kreditupplysningslagen, spar-lagstiftning och marknadsföringslagen då det är viktigt att ha grundkunskapen för framtida lagförändring. Utbildningen riktar sig primärt till dig som inte är jurist men arbetar med hantering av personuppgifter och vår förhoppning är att du efter kursen ska ha fått tips och råd som förenklar ditt arbete.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
30
okt

Offentlighet och sekretess

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna. Vilken sekretess gäller mellan myndigheter? Även om sekretessprövning och meddelarfrihet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
1
nov

Statsrätt och rollen som statsanställd

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Det har en särprägel att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter. Den offentliga organisationen regleras ytterst av grundlagarna och de grundläggande principerna. Därutöver finns ett flertal regler på olika nivåer att ta hänsyn till när man arbetar som statstjänsteman. För statligt anställda gäller speciella ansvarsregler.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
2
nov

Personuppgiftslagen - praxis, praktik och EU:s dataskyddsreform

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Integritetsskyddslagstiftningen är omfattande och berör alla som arbetar med informations- och kommunikationsteknik. Genom åren har det kommit mycket vägledande praxis från Datainspektionen, domstolar och andra instanser som rör behandling av personuppgifter. På kursen ges en ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Även EU:s reformarbete med sikte på en allmän uppgiftsskyddsförordning samt Informationshanteringsutredningens förslag till en ny myndighetsdatalag uppmärksammas.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
3
nov

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Sedan augusti 2010 har vi en svensk reglering av betaltjänster genom betaltjänstlagen och lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Det andra betaltjänstdirektivet skärper reglerna och ska möjliggöra bättre konkurrens och säkrare tjänster på marknaden. Direktivet, som ska vara genomfört senast den 10 januari 2018, omfattar fler aktörer på marknaden och är mer detaljerat än det tidigare betaltjänstdirektivet. Betaltjänstlagen innehåller bestämmelser om betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och som utförs inom landets gränser eller inom EES och som utförs i euro eller någon av EES-ländernas valutor, däribland SEK. Lagens tillämpningsområde kommer utökas i och med genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet. Under denna kurs går vi igenom hur betaltjänstmarknaden ser ut och vilka krav som kommer att ställas på en aktör som vill tillhandahålla betaltjänster både i form av rörelseregler och uppföranderegler. De nya regler som ska fastställas av Europakommissionen och EBA i form av tekniska standarder kommer att behandlas. Under kursen berör vi även betalkontodirektivet och förordningen om förmedlingsavgifter vid kortbaserade betalningstransaktioner, samt vissa gränsdragningsfrågor mot lånebaserad crowdfunding (P2P, P2B, B2B) och kreditgivning till konsumenter.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
6
nov

Tvistemål special - civilrättslig nyhetsdag

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Under denna dag får du en unik möjlighet att få kunskap om den senaste utvecklingen inom civilrättens område. Ett antal domar från Högsta domstolen kommer att presenteras och diskuteras av justitierådet Ingemar Persson och f.d. rådman Thore Brolin. Kursen tar upp de nyheter som uppkommer under tiden fram till kursdagen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
7
nov

Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
En praktisk genomgång av avtalsskrivandets kritiska moment och en möjlighet att skapa en större medvetenhet om de verktyg som finns för att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande. Frågor som kommer att behandlas under dagen är: Vilka är riskerna i ett avtal? Hur identifieras riskerna i ett avtal? Skillnaderna vid bedömningen av risker beroende på vilken sida man är på i ett avtal. Hur hanteras riskerna i ett avtal? Vilka verktyg finns? Hur hanteras risker i standardavtal?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
8
nov

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Upptäckter, innovationer och banbrytande idéer - oftast resultat av omfattande arbete med många aktörer inblandade. De juridiska frågeställningarna blir snabbt komplexa och det är lätt att missa något som får stora konsekvenser på sikt.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
8
nov

Ekobrott - research och utredning

Plats: Börshuset, Skeppsbron 2 i Malmö, kl. 08.30-12
Ekonomisk brottslighet återfinns inom alla branscher och är ett allvarligt samhällsproblem. På den här kursen belyser vi hur ett ekobrott kan gå till och vilka företagsstrukturer som används för att kringgå lagen. Vi kommer gå igenom varningssignaler, målvakter, förfalskade årsredovisningar, bolagstömning och vad som döljer sig bakom fina fasaden med hjälp av offentliga uppgifter. Vi diskuterar och exemplifierar med konkreta fall. Vi kommer titta på trender du bör vara uppmärksam på, samt hur ett företag eller organisation kan utsättas för brottsliga angrepp. Kursen hålls tillsammans med Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
9
nov

Juridiken kring e-förvaltningen - en fördjupning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Detta nyhetsseminarium ger en översikt över de aktuella rättsfrågor som rör e-förvaltningen. Relevant lagstiftning, praxis och annan utveckling presenteras och kommenteras. Särskild vikt läggs vid myndigheters e-tjänster med anknytande elektronisk kommunikation. Kursen täcker både statlig och kommunal förvaltning och berör flera rättsområden, som allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, integritetsskydd m.m. Deltagarna kommer hela dagen ha möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och diskutera med andra kursdeltagare. Visst utrymme kommer således avsättas åt diskussion av de praktiska problem som deltagarna möter på sina respektive arbetsplatser.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
10
nov

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16
Det finns i dag många särskilda registerförfattningar som reglerar myndigheters behandling av personuppgifter i register och databaser. Flera andra regler gäller samtidigt för myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Tillsammans bildar reglerna en komplicerad struktur där begreppsbildningen inte alltid är klar och där det kan vara svårt att avgöra vad som är tillåtet eller inte. De skilda registerförfattningarna ser lite olika ut, men många frågor är ändå gemensamma. På denna heldagskurs reder Sören Öman ut begreppen genom att ta ett helhetsgrepp på de många bestämmelser som reglerar myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
14
nov

Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor - förberedelse

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Förberedelse inför förhandling är förhandlingens absolut viktigaste del och den det slarvas mest med. Genom att göra en ordentlig förberedelse har man ett enormt övertag. Motparten har med hög sannolikhet inte gjort en systematisk analys och en förhandlingsförberedelse. Under den första kursdagen kommer fokus att ligga på förberedelse inför förhandling och fördelande förhandlingar. En allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras. Förberedelsemodellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm. Under dagen får du träna dig på förberedelse utifrån den allmänna förberedelsemodellen. Även de nya rönen inom förhandlingsforskningen och hur de nya kunskaperna kan användas praktiskt kommer att gås igenom.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
15
nov

AB-avtalens ansvarsregler - risk och ansvar under entreprenadtid

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Kursen fokuserar på det ansvar parterna har fram till slutbesiktningen och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna. Det kan handla om väder och vattenstånd, försenade tillstånd, granskning av handlingar och svårigheter i parternas samarbete. Vi går igenom hur AB-avtalen skiljer mellan vilken part som står risken för att entreprenaden tar längre tid än beräknat respektive för att entreprenaden blir dyrare än beräknat. Kursen gäller kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06. Under dagen görs löpande jämförelser med köplagens lösningar, eftersom dessa spelar stor roll för hur Högsta domstolen avgör frågor inom entreprenadrätten när standardavtalens reglering är oklar. Samtidigt behandlar vi entreprenadavtalets särdrag som kan motivera att juridiska frågor inom entreprenadrätten löses på annat sätt än enligt köplagen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
16
nov

E-lärandets juridik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Modern informations- och kommunikationsteknik är idag en självklarhet vid universitet, högskolor och andra lärosäten. Digitala lärplattformar, ämnesanpassade applikationer, molntjänster och sociala medier är bara några inslag i dagens utbildningsmiljö. Den digitaliserade utbildningen väcker en mängd praktiska juridiska frågor. Hur får material på nätet användas i undervisningen? Hur ska den personliga integriteten skyddas? Vilket material blir offentligt? Under kursen ges en översikt över de centrala rättsreglerna (upphovsrätt, personuppgiftsskydd och offentlighetslagstiftningen) samtidigt som förslag på praktiska lösningar ges.

Läs mer och anmäl dig här
16
nov

Nyheter inom arbetsrätt

Plats: Konferens Summit, Sveavägen 9 i Stockholm. Frukost kl. 08-08.30 och seminarium kl. 08.30-10.
InfoTorg Juridik bjuder in till frukostseminarium! Ta del av viktiga förändringar inom den arbetsrättsliga lagstiftningen - med fokus på bland annat diskrimineringslagen, skydd för visselblåsare, arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling och Lex Laval - samt nya rättsfall gällande företagshemligheter. Föreläsare är Erik Danhard och Lovisa Levin från Hamilton Advokatbyrå.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
17
nov

Företagsobligationer - om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.40.
Allt fler svenska företag har nu möjlighet att ge ut företagsobligationer, och nya grupper av investerare, inklusive privatpersoner, intresserar sig för denna marknad. Den del av marknaden som kallas ”high yield” har ökat väsentligt både som finansierings- och placeringsalternativ. Utvecklingen drivs bland annat av minskad tillgång på bankfinansiering och av låg avkastning i andra räntebärande placeringar. Trots att marknaden för företagsobligationer är en allt mer central del av den svenska kreditmarknaden, är denna del av det finansiella systemet tämligen okänd. Denna kurs syftar till att ge en översikt av den växande företagsobligationsmarknaden, en grundläggande förståelse för typiska svenska företagsobligationsvillkor och insikt i en del tillämpningsfrågor och problem som uppkommit på marknaden hittills.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
20
nov

InfoTorg Juridik för icke-jurister

Plats: Solna, Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6
Det är inte bara utbildade jurister som har nytta av de svenska rättskällorna, utan även du som icke jurist som i ditt arbete kommer i kontakt med det juridiska materialet. Kursen vänder sig till dig som exempelvis jobbar som handläggare på en myndighet, bank eller försäkringsbolag. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig det juridiska materialet krävs ofta en bakgrundskunskap. Juridiken innehåller en terminologi som för icke juristen kan vara främmande. Vilka dokument är viktiga, hur ska de rangordnas och hur står de i förhållande till varandra?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
20
nov

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-17.
Kursen ger en översikt över de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor. Både viktiga författningar och avtal behandlas samt hur dessa ska tillämpas. Vidare ges en genomgång av nyheter och aktuella frågor på området.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
21
nov

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16.30.
I kursen får du kunskap som gör att du kan skriva effektivare texter i jobbet – texter som är lätta att läsa och förstå och som inger förtroende. Du får konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd utan onödigt grammatikprat. Kursen är mycket praktiskt inriktad - korta teoripass med interaktion blandas med övningar och diskussioner. Vi är en liten kursgrupp om 12 personer där alla får komma till tals. I övningarna, enskilt och i grupp, får du träna på att skriva enkelt och att anpassa myndighetstexter till mottagaren så att budskapen går fram lätt. Vi diskuterar också vad som är vårdat språk, det vill säga lämplig ton i dagens myndighetstexter. Du får även kännedom om hur textens form påverkar läsningen. Efter kursen ska du ha fått insikter och verktyg som gör det enklare och roligare att skriva bra texter. Du kommer att känna till vad som skiljer en otydlig eller svårbegriplig text från en välplanerad och välformulerad. Du har fått konkreta råd och metoder som du kan tillämpa på alla slags texter du skriver i arbetet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
21
nov

Infotorg Juridik för privat och offentlig sektor

Plats: Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6 i Solna, kl. 09-11
Du lever troligtvis i en värld där information, lagar och paragrafer ständigt förändras och då är det av yttersta vikt att du kan agera snabbt och effektivt när du samlar in och tolkar information. Genom utbildningen får du de bästa råden och verktygen som hjälper dig i ditt arbete. Infotorg Juridik är marknadens bredaste och mest kraftfulla onlinetjänst vad gäller juridiskt material. Tjänsten innehåller avgöranden, författningar, praxis, förarbeten, en unik samling propositioner samt referenser till juridisk litteratur, EU-rätten och mycket mer. Frågor som besvaras under utbildningen: Hur är Infotorg Juridik strukturerat? Vilket juridiskt material finns att tillgå? Hur är dokument och rättsfall kopplade till varandra? Vad är rättspraxis och hur kan du nyttja det maximalt? Hur kan du söka på ett effektivt sätt för att hitta relevant material? Vilken typ av material erbjuder redaktionen?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
23
nov

Modern förvaltningsrätt - ur ett EU-rättsligt perspektiv

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16
Kursen ger en introduktion till den europeiska förvaltningsrätten och dess inverkan på svensk rätt, såväl den konstitutionella som förvaltningsrättsliga utvecklingen. Under kursdagen diskuteras hur de europeiska källorna påverkar den svenska förvaltningsrättens metod och innehåll. Fokus ligger på europeiska förvaltningsrättsliga principer så som de kommer till uttryck EU-fördragen, EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen; principen om god förvaltning, förutsebarhet, likabehandling och proportionalitet vid handläggning av EU-rättsliga ärenden i svenska myndigheter, samt hur EU-rättsliga krav kan genomdrivas, rätten till effektiva rättsmedel. Dagen innehåller ett visst mått av egen aktivitet, i form av en gruppdiskussion.

Läs mer och anmäl dig via denna länk

Rättegång om Bolidens ansvar i Chile inleds

Uppemot 800 chilenare har stämt svenska Boliden för att företaget 1984 skickade 20.000 ton giftigt slam innehållande arsenik till Chile. Nu inleds förhandlingen vid Skellefteå tingsrätt.

Fyra nya delägare till Lindahl

De nya delägarna är Ginta Ahrel, Ludvig Holm, Carl-Johan Krusell och Caroline Olstedt Carlström.

Nya trender i brott

Grövre våldsbrott, fler komplexa cyberbrott och ökad samverkan mellan kriminella aktörer. Det är några trender som framkommer i polisens nya rapport om allvarlig och organiserad brottslighet.

Foto stocksnapper

Nya domare

Regeringen har utnämnt sju nya domare.

UTBILDNING

19
okt

Tillsynens rättsliga fas

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.

20
okt

Molntjänster

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.

20
okt

Bisnodeakademin: GDPR - nya dataskyddsförordningen

Bisnodes kontor, Kilsgatan 4 i Göteborg, kl. 09-12.

» Till utbildningar

Ingen förundersökning om rikspolischefen

Åklagare har fattat beslut att inte inleda förundersökning med anledning av att rikspolischefen 2015 beslutade att ge ett externt företag åtkomst till polisens personal- och lönesystem.

Två nya delägare till White & Case

Johan Thiman och Henrik Wireklint har valts in som delägare i White & Case. Båda är baserade i Stockholm. 

Göta hovrätt slutar med tingsresor

Hovrätten upphör med huvudförhandlingar i Linköping, Norrköping, Örebro och Kalmar.

Förundersökningar om operationer läggs ned

Åklagaren har beslutat att lägga ned förundersökningarna mot den kirurg som tidigare varit anställd på Karolinska universitetssjukhuset där han utfört operationer av luftstrupar.

Foto Attunda tingsrätt

Stora ombyggnader av Attunda tingsrätt

Regeringen har nu gett klartecken för en tillbyggnad av Attunda tingsrätt i Sollentuna. De nya lokalerna beräknas stå klara våren 2020.

Lagman blir ordförande

Regeringen har utsett Caroline Hindmarsh till ny ordförande för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.

Foto inbj

Advokatsamfundet emot jourdomstolar

Sveriges advokatsamfund anser att förslagen för att åstadkomma en snabbare lagföring av vanliga mängdbrott innebär stora risker för rättssäkerheten.

Nya medarbetare på Osborne Clarke

Den brittiska byrån Osborne Clarke har anställt två nya medarbetare vid sitt Stockholmskontor; partnern Mikael Moreira, som är specialiserad på teknologi- och riskkapitalfrågor, och biträdande juristen Kim Bergman.

Foto Roland Magnusson

SU bland världens bästa juridiska institutioner

Stockholms universitet hamnar på plats 45 inom världens juridiska institutioner.

Nya docenter i Uppsala

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har antagit tre docenter.

Svenskt arbete mot krigsförbrytelser uppmärksammas

Organisationen Human Rights Watch framhåller i en ny rapport Sverige och Tyskland som de enda två länder som lyckats lagföra för krigsbrott begångna i Syrien.

Internationell kollektivavtalsreglering

Erik Sinander disputerar med sin handling vid Stockholms universitet.

Foto Pensionsmyndigheten

Ny GD för Skatteverket

Katrin Westling Palm har utsetts till generaldirektör för Skatteverket.

Jurist blir M:s parti-sekreterare

Gunnar Strömmer har utsetts till partisekreterare för Moderaterna.

Stärkt rättssäkerhet för brottsmisstänkta barn

BO lämnar förslag till regeringen mot bakgrund av Kevin-fallet.

Foto ©kzenon

59 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 59 advokater och 18 advokater har lämnat samfundet.

Förlängd åtalstid i terroristmålet

Tingsrätten beviljar tid till den 26 oktober med att väcka åtal för misstänkt terroristbrott på Drottningatan i Stockholm.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

Foto Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätt jubilerar

Kammarrätten i Jönköping firar 40-årsjubileum.

VQ vinner tech-pris

Grundarna av VQ har visat att det går att driva legal tech-företag i Sverige. Årets person blev juristen och entreprenören Nils-Erik Jansson.

Ny delägare i Roschier

Johannes Ahti har erfarenhet av både nordiska och internationella finansieringstransaktioner. Han kommer från advokatbyrån Borenius.

Ewa Ihrman ny VD för Magnusson Sverige

Ewa Ihrman återvänder till Magnusson efter sex år, där hon tidigare arbetade som CFO, och blir en av få VD:ar inom advokatvärlden utan en advokattitel. 

Foto © James Steidl | Dreamstime.com

Säkerhets- kontroll vid Eskilstuna tingsrätt

Tingsrätten har beslutat om permanent säkerhetskontroll från och med den 2 oktober.

Foto © Wesley VanDinter

Nytt skiljedomsinstitut

Linn Bergman och Christina Blomkvist står bakom skiljedomsinstitutet Inires.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

Från MSA till MAQS

Karoline Lindow lämnar Mannheimer Swartling och går till MAQS tvistlösningsgrupp. 

Eversheds tar över Snellman i Ryssland

Eversheds Sutherland öppnar två ryska kontor genom anslutningen från Hannes Snellman.

Ny styrelse för SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering har valt ny styrelse och första hedersledamoten i advokaten Ann-Charlotte Söderlund Björk.

Ny generaldirektör för Konkurrensverket

Kammarrättslagmannen Rikard Jermsten har utsetts till generaldirektör för Konkurrensverket.

ICC tilldelas Stockholm Human Rights Award

Internationella brottmålsdomstolen tilldelas priset Stockholm Human Rights Award.

Osborne Clarke till Sverige

Den internationella advokatbyrån Osborne Clarke etablerar av ett nytt kontor i Sverige.

Synch öppnar två nya internationella kontor

Kontoren finns i Köpenhamn och Silicon Valley i USA.

Foto Sten-Åke Stenberg

Nytt justitieråd

Den tidigare rättschefen Malin Bonthron börjar som justitieråd i Högsta domstolen.

Marlaw expanderar

Marlaw rekryterar advokaten Staffan Wilow som senior advisor.

Nämndemän utreds efter migrationsdom

Tre nämndemän utreds för tjänstefel efter att i ett migrationsmål ha beviljat uppehållstillstånd, vilket rättens ordförande ansett vara lagstridigt.

Upphandlingschef till Foyen

Foyen har rekryterat Johanna Hellström från Allingsås kommun samt ett antal biträdande jurister.

Ex-justitieminister blir landshövding

Thomas Bodström, advokat och tidigare justitieminister, har utsetts till landshövding i Stockholms län.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Förstärkning till Legalworks

Christina Blomkvist har tidigare varit advokat på affärsjuridiska byråer och bolagsjurist på Folksam.

Foto Sten-Åke Stenberg

Nya ordförande till HD och HFD

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt