Bli kund Annonsera
lördag 24 februari 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
utbildning
6
mar

Offentlighet och sekretess

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna. Vilken sekretess gäller mellan myndigheter? Även om sekretessprövning och meddelarfrihet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
7
mar

IT-avtal

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Den omfattande och relativt komplexa marknaden för IT-relaterade produkter och tjänster har givit upphov till en mängd olika avtalstyper. Kursen behandlar dessa IT-avtal, t.ex. avtal om systemleverans, utveckling, programvarulicenser, drift och molntjänster. Syftet är att ge en översikt över olika avtalstyper och deras rättsliga särdrag. Särskilt fokus riktas mot förhållanden som ofta leder till misslyckade IT-projekt eller tvist mellan parterna. Vad bör tänkas på när avtal utformas? Hur brukar avtalen se ut? Avtalsregleringen belyses genom exempel från standardavtalen på den svenska marknaden. Ett stort antal standardavtal ingår i kursdokumentationen, som alltså kan fungera som referensmaterial efter kursen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
8
mar

Statsstöd

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16.30
Statligt stöd är ett mycket vitt begrepp som inbegriper åtgärder som innebär att stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. EU:s statsstödsregler regleras i EUF-fördraget och syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids. Det innebär att det offentliga, med vissa undantag, inte får lämna stöd förrän det på förhand har godkänts av EU-kommissionen. EU:s statsstödsregler har kommit allt mer i fokus under de senaste åren. Allt fler myndigheter, kommuner och företag har fått erinra att deras affärer granskas noga, vilket kan få kostsamma konsekvenser i och med att ett otillåtet stöd ska betalas tillbaka med ränta. Därutöver kan den som har drabbats av skada kräva skadestånd och det föreligger risk för bad-will till följd av negativ publicitet. Ett statsstödsrättslig ifrågasättande av exempelvis ett lån, en garanti, ett finansieringsupplägg eller försäljning av t.ex. statlig eller kommunal egendom kan således bli dyrt, långdraget samt ge mycket negativ publicitet för både det allmänna och den privata aktören. För företag är det även viktigt att ha god kännedom om reglerna för att kunna vidta åtgärder om en konkurrent får ett otillåtet statligt stöd som innebär att konkurrensen sätts ur spel.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
9
mar

Avtalsfrågor i offentlig upphandling

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Det upphandlingsrättsliga regelverket innehåller bestämmelser om hur upphandlingsprocessen ska genomföras när det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader. Men regelverket för även med sig ett antal avtalrättsliga frågeställningar vars svar inte alltid är glasklara. Syftet med utbildningsdagen är att behandla just de olika typer av avtalsrättsliga frågor som uppstår i samband med en offentlig upphandling. Som exempel kan nämnas kontakter innan en upphandling inleds, förhandlingar under förfarandet och ändringar i och överprövning av teckande upphandlingskontrakt.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
12
mar

Hur beräknas ersättningen i entreprenader - ersättningsmodeller och skadeståndsregler

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.00-16.00
Frågor som diskuteras mellan parterna i nästan varje entreprenad är hur olika ersättningar ska beräknas. Det kan gälla vilka poster som är ersättningsgilla i en löpande räkning, innebörden av en incitamentsöverenskommelse eller ett takpris, hur ett avgående ÄTA-arbete ska beräknas eller vad som ska ingå i hindersersättning. Kursen tar sikte på de olika ersättningsreglerna. Vi går igenom de vanligaste ersättningsmodellerna – fast pris, mängdkontrakt, löpande räkning och grundläggande incitamentskontrakt. Även skillnaden mellan fast pris, takpris, rikt- eller budgetpris och prisuppgifter behandlas. Vi går särskilt igenom de olika kraven som kan ställas på en löpande räkning och vad som ingår i de olika ersättningsgilla posterna för material, arbetare, arbetsledning o s v respektive entreprenörarvodet samt olika förenklade modeller för löpande räkning.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
13
mar

Att förhöra brottsutsatta barn

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Under kursen går vi igenom hur polisförhör med brottsutsatta barn genomförs i Sverige. Vi tar upp vikten av ett barnanpassat bemötande, hur barn kan informeras och göras delaktiga under förhör, vilka frågetyper som rekommenderas och varför, vikten av socialt stöd samt hur en domstol värderar barns berättelser. Vi använder varierade arbetsformer där föreläsningar varvas med diskussioner och praktiska övningar.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
15
mar

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16
Det finns i dag många särskilda registerförfattningar som reglerar myndigheters behandling av personuppgifter i register och databaser. Flera andra regler gäller samtidigt för myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Tillsammans bildar reglerna en komplicerad struktur där begreppsbildningen inte alltid är klar och där det kan vara svårt att avgöra vad som är tillåtet eller inte. De skilda registerförfattningarna ser lite olika ut, men många frågor är ändå gemensamma. På denna heldagskurs reder Sören Öman ut begreppen genom att ta ett helhetsgrepp på de många bestämmelser som reglerar myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
19
mar

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån juridiska processer. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa. Under kursen beskrivs hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Kursen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
20
mar

Statsrätt och rollen som statsanställd

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Det har en särprägel att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter. Den offentliga organisationen regleras ytterst av grundlagarna och de grundläggande principerna. Därutöver finns ett flertal regler på olika nivåer att ta hänsyn till när man arbetar som statstjänsteman. För statligt anställda gäller speciella ansvarsregler.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
21
mar

Avancerad bolagsrätt: förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Kursen är till stor del fallbaserad, med konkreta exempel på vad som är förbjudet och olagligt, undantaget samt vad som är lagligt och tillåtet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
22
mar

Molntjänster

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Molntjänster används alltmer i såväl privat som offentlig sektor. I dag finns ett omfattande erbjudande av standardiserade molntjänster, men också olika former av hybridlösningar som även innehåller specifika drifttjänster för en viss kunds räkning. Molntjänster har många affärsmässiga, men också säkerhetsrelaterade fördelar. Samtidigt är det viktigt att tjänsterna används på ett sätt som är förenligt med gällande regelverk, t. ex. regler om skydd för personuppgifter och upphovsrätt. De risker som finns måste hanteras t. ex. genom val av leverantör, genom beslut om vilka data som ska placeras i tjänsten och genom utformningen av avtalsregleringen. Kursen tar ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster. De rättsliga ramarna för användningen av molntjänster analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen (t. ex. EU:s dataskyddsförordning, Privacy Shield och EU-domstolens domar). Dessutom diskuteras olika avtalsregleringar på området (t. ex. Googles och Amazons villkor samt Kammarkollegiets ramavtal). Kursen kräver inga tekniska eller juridiska förkunskaper.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
23
mar

Tvistemålsprocessen II

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16
Tvistemålsprocessen II ger en grundläggande genomgång av hur en huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursen skall kursdeltagarna känna till vilka regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende. Kursen tar också upp hur ombuden kan strukturera och klassificera sin talan för att få bättre genomslag under huvudförhandlingen. Talan ska bli bättre och man ska kommunicera effektivare. Domstolen ska förstå och pröva talan som ombuden har tänkt. Syftet är att ge kursdeltagarna så goda kunskaper om huvudförhandlingen, att full kraft kan ägnas åt tvisten i materiellt hänseende. Kursledarna är även författare till Tvistemålsprocessen II - En handledning för huvudförhandlingen (ny upplaga hösten 2016), som ingår i kursdokumentationen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
26
mar

Allmän förvaltningsrätt - fördjupningsdel

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Det ställs stora krav på att myndigheter tillämpar lagstiftning korrekt och likformigt. En korrekt materiell tillämpning försvåras många gånger av att tillsynsrelaterad lagstiftning ofta är invecklad och svårtolkad. Hur ska vaga begrepp i lagstiftningen hanteras för att dels syftet med lagstiftningen ska uppnås och dels rättssäkerheten garanteras? Hur ska likformig behandling säkerställas. Centralt i detta avseende är ansvarsfördelningen avseende utredningen, men en viktig del är också vilket ”förhandlingsutrymme” myndigheterna har. De bedömningar myndigheterna gör manifesteras slutligen i olika beslut. Hur rättstillämpning, bevisvärdering och fritt skön bör komma till uttryck i besluten är något som givetvis diskuteras under kursen. Kursen vänder sig främst till personer som arbetar i den offentliga sektorn och i sitt yrke behöver goda kunskaper om förvaltningsrätt.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
27
mar

Företagsobligationer - om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.40.
Allt fler svenska företag har nu möjlighet att ge ut företagsobligationer, och nya grupper av investerare, inklusive privatpersoner, intresserar sig för denna marknad. Den del av marknaden som kallas ”high yield” har ökat väsentligt både som finansierings- och placeringsalternativ. Utvecklingen drivs bland annat av minskad tillgång på bankfinansiering och av låg avkastning i andra räntebärande placeringar. Trots att marknaden för företagsobligationer är en allt mer central del av den svenska kreditmarknaden, är denna del av det finansiella systemet tämligen okänd. Denna kurs syftar till att ge en översikt av den växande företagsobligationsmarknaden, en grundläggande förståelse för typiska svenska företagsobligationsvillkor och insikt i en del tillämpningsfrågor och problem som uppkommit på marknaden hittills.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
9
apr

Anti-korruption

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Vi kommer under dagen att gå igenom aktuell svensk och internationell lagstiftning, en rad praktikfall och diskutera olika ledningssystem och standards för policyer och förebyggande av mutor och korruption, med hänsyn till inte minst gällande Näringslivskod, internationella ”best practice” och den kommande nya standarden ISO37001.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
10
apr

Licensavtalsrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Att utforma och bedöma olika typer av bestämmelser i licensavtal är många gånger komplext. Inom ramen för kursen behandlas licensavtal avseende patent och varumärken, men även frågor rörande mönster och know-how berörs. Under kursen kommer exempel på klausuler att visas och diskuteras. Vidare kommer den senaste utvecklingen på området att behandlas, med fokus på rättsutvecklingen i praxis och doktrin.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
11
apr

E-förvaltningens juridik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Kursen inleds med en genomgång av ett antal författningar som är centrala i e-förvaltningen, bland annat det viktigaste ur tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagen, personuppgiftslagen, förvaltningslagen och signaturlagstiftningen. Särskild uppmärksamhet ägnas även åt den EU-rättsliga utvecklingen kring integritetsskydd genom den allmänna dataskyddsförordningen. Fokus kommer att ligga på de många frågeställningar som är aktuella vid digitalisering av offentlig verksamhet. Deltagarna får utöver lagstiftning och rättspraxis en orientering av de praktiska handledningar och stöd som finns för statliga och kommunala myndigheters digitaliseringsarbete. Under hela dagen ges möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och diskutera med andra kursdeltagare. Visst utrymme kommer således avsättas åt diskussion av de praktiska problem som deltagarna möter på sina respektive arbetsplatser.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
12
apr

Förmynderskapsrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16
Förmynderskapsrätten är ett vidsträckt och svåröverskådligt rättsområde som måste behärskas av advokater, bankjurister och andra som sysslar rådgivning eller tvister inom detta område och av alla som arbetar vid överförmyndarnämnder i landets kommuner. Kursen syftar till en genomgång av väsentliga delar av ämnet och ger god kunskap om förmynderskapsrätten. I kursen gås reglerna om omyndighet och rättsföljder av omyndighet igenom, liksom reglerna om legala och förordnade förmyndare. De viktiga grunderna för godmanskap och förvaltarskap för vuxna hjälpbehövande gås igenom. Behörighet och befogenhet för ställföreträdare enligt föräldrabalken diskuteras ingående liksom tredje mans roll. Förmyndarförvaltning och tillsynsregler genomgås. Ett avsnitt ägnas åt särskild förvaltning, som har stor betydelse vid utformningen av gåvor och testamenten liksom i generationsskiften. Den nya lagstiftningen om framtidsfullmakter berörs. Kursen baseras på genomgång av rättsreglerna och av ett stort antal vägledande rättsfall. Praktiska exempel diskuteras.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
13
apr

Arbetsrätt - Sociala medier, visselblåsare och integritet

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Yttrandefriheten i arbetslivet har länge varit omdiskuterad. På senare tid är det särskilt sociala medier och visselblåsare som slår larm om upplevda missförhållanden samt meddelarfrihet för anställda i offentligt finansierad verksamhet som varit aktuella. Det har på senare år tillkommit en del praxis som klargör vad som gäller. Det är fråga om domar från Arbetsdomstolen och Europadomstolen samt yttranden från JO. Offentliga utredningar har lämnat förslag till lagstiftning om privatanställdas meddelarfrihet i offentligt finansierad verksamhet. Även den personliga integriteten i arbetslivet har länge varit uppmärksammad. Området upplevs som krångligt, eftersom det inte finns någon samlad lagstiftning. I stället är man hänvisad till ett antal vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen, JO, Europadomstolen och Datainspektionen samt spridda bestämmelser i olika lagar. På denna kurs reder vi ut vad som kan anses gälla i dag mot bakgrund av senare års praxis. Du får också kunskap om de senaste lagstiftningsnyheterna och utredningarna på området.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
16
apr

Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Under dagen behandlas Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten. Kursen kommer att avslutas med en case-baserad övning.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
17
apr

E-lärandets juridik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Modern informations- och kommunikationsteknik är idag en självklarhet vid universitet, högskolor och andra lärosäten. Digitala lärplattformar, ämnesanpassade applikationer, molntjänster och sociala medier är bara några inslag i dagens utbildningsmiljö. Den digitaliserade utbildningen väcker en mängd praktiska juridiska frågor. Hur får material på nätet användas i undervisningen? Hur ska den personliga integriteten skyddas? Vilket material blir offentligt? Under kursen ges en översikt över de centrala rättsreglerna (upphovsrätt, personuppgiftsskydd och offentlighetslagstiftningen) samtidigt som förslag på praktiska lösningar ges.

Läs mer och anmäl dig här
18
apr

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-17
Kursen ger en översikt över de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor. Både viktiga författningar och avtal behandlas samt hur dessa ska tillämpas. Vidare ges en genomgång av nyheter och aktuella frågor på området.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
19
apr

Musikjuridik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Kursen ger en inblick i kommersiella och legala frågor inom musikbranschen. Här hanterar jurister inte bara avtal och lämnar traditionell juridisk rådgivning: i många fall har juristen en central roll i att strukturera affärsuppläggen. Sett från kreatörers perspektiv utgör de tillsammans med personliga managers (som har ett ansvar för helheten) och business managers (som sköter ekonomin) det närmaste "teamet". Även inom övriga delar av värdekedjan har jurister ofta en viktig roll och den s.k. "Business Affairs" funktionen är etablerad och sitter ofta i eller rapporterar till ledningen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
20
apr

Barnrätt: vårdnad, boende och umgänge - fördjupning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Fördjupande om att driva mål om barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kommer att företas av de komplexa frågor och situationer som förekommer i mål gällande vårdnad, boende och umgänge. Här behandlas även det internationella regelverket.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
23
apr

Nationella upphandlingsstrategin

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Den 30 juni 2016 fattade regeringen beslut om att anta den Nationella upphandlingsstrategin. Strategin vänder sig främst till företrädare för de statliga myndigheterna men ska också fungera som ett stöd för företrädare och medarbetare på kommuner, landsting och andra upphandlande myndigheter. Målet med strategin är att få fler upphandlande myndigheter och enheter att använda offentliga inköp som ett strategiskt verktyg i sin verksamhet. Strategin är uppdelad på sju punkter som bl.a. behandlar offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär, hur man kan genomföra effektiva inköp, hur den offentliga upphandlingen kan göras rättssäker och hur den offentliga upphandlingen kan bidra till ett socialt hållbart samhälle. Under utbildningsdagen presenteras alla sju punkter i den Nationella upphandlingsstrategin. Var och en av punkterna behandlas ingående, varpå dagen avslutas med en sammanfattning av de olika delarna. Under hela dagen finns möjlighet att ställa frågor och ta upp egna exempel.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
24
apr

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16
I kursen får du kunskap som gör att du kan skriva effektivare texter i jobbet – texter som är lätta att läsa och förstå och som inger förtroende. Du får konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd utan onödigt grammatikprat. Kursen är mycket praktiskt inriktad - korta teoripass med interaktion blandas med övningar och diskussioner. Vi är en liten kursgrupp om 12 personer där alla får komma till tals. I övningarna, enskilt och i grupp, får du träna på att skriva enkelt och att anpassa myndighetstexter till mottagaren så att budskapen går fram lätt. Vi diskuterar också vad som är vårdat språk, det vill säga lämplig ton i dagens myndighetstexter. Du får även kännedom om hur textens form påverkar läsningen. Efter kursen ska du ha fått insikter och verktyg som gör det enklare och roligare att skriva bra texter. Du kommer att känna till vad som skiljer en otydlig eller svårbegriplig text från en välplanerad och välformulerad. Du har fått konkreta råd och metoder som du kan tillämpa på alla slags texter du skriver i arbetet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
26
apr

ÄTA-arbeten

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30
En av de frågor som oftast föranleder tvister inom entreprenadrätten är regleringen av ÄTA-arbeten. Under dagen kommer vi att gå igenom vad som utgör ÄTA-arbeten, beställarens ändringsbefogenhet och avbeställningsrätt, entreprenörens rätt och skyldighet att utföra ändringar och tillägg. Formkraven och dess undantag behandlas, liksom ansvaret för lämnade uppgifter och tekniska lösningar samt likställda eller föranledda ÄTA-arbeten. Vi går också igenom hur ÄTA-arbeten förhåller sig till hinder och rubbning samt hur ÄTA-arbeten ersätts. Ytterligare frågor är ansvaret för ÄTA-arbeten samt tidsmässiga konsekvenser av ÄTA-arbeten. Likheter och skillnader mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad behandlas också. Högsta domstolens nyare praxis inom entreprenadrätten har skapat osäkerhet om vad som gäller på flera områden, vilket kan leda till att tvisterna inom byggbranschen ökar. Under kursen kommer vi löpande att behandla särdragen hos entreprenadavtalet parallellt med obligationsrättsliga principer och köplagen för att bedöma rättsläget i de olika frågorna kopplade till ÄTA-arbeten. Praxis kommer också att gås igenom.

Läs mer och anmäl dig här
27
apr

Tvistemålsprocessen III

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16
Nästan alla tvister som går till huvudförhandling i domstol avgörs på en eller flera bevisfrågor. Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål. Kursen ger även en rad praktiska exempel på vad parter bör tänka på när det gäller bevisning. Genom Tvistemålsprocessen III får deltagarna kunskap om regler och praxis som styr frågor om vittnen, parter, syn och sakkunniga. Bevisbörda och beviskrav uppmärksammas. Deltagarna får djupa kunskaper om olika typer av bevismedel och användningen av dem, så att bevisningen kan användas på bästa sätt. Kursen innehåller goda tillfällen till frågor och diskussion.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
4
maj

Upphovsrättslig fördjupning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30
I kursens första del analyseras centrala upphovsrättsliga begrepp och regler med utgångspunkt i EU-domstolens omfångsrika rättspraxis från senare år. Hur påverkar EU-domstolens sätt att resonera i upphovsrättsliga frågor den svenska upphovsrätten? Den andra delen av kursen behandlar upphovsrättens tillämpning i en digital miljö. Här berörs t ex länkning, streaming, fildelning, åtgärder mot intrång, skydd för datorprogram och fria licenser (t ex Creative Commons) ur ett mer praktiskt perspektiv. Kursens tredje del ägnas åt ny och kommande lagstiftning. Här beskrivs senare års ändringar av upphovsrättslagen samt pågående lagstiftningsarbeten. Dessutom beskrivs utvecklingen inom EU, t ex rörande arbetet med den digitala inre marknaden och en eventuell reformering av upphovsrätten.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
7
maj

Modern förvaltningsrätt - ur ett EU-rättsligt perspektiv

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16
Kursen ger en introduktion till den europeiska förvaltningsrätten och dess inverkan på svensk rätt, såväl den konstitutionella som förvaltningsrättsliga utvecklingen. Under kursdagen diskuteras hur de europeiska källorna påverkar den svenska förvaltningsrättens metod och innehåll. Fokus ligger på europeiska förvaltningsrättsliga principer så som de kommer till uttryck EU-fördragen, EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen; principen om god förvaltning, förutsebarhet, likabehandling och proportionalitet vid handläggning av EU-rättsliga ärenden i svenska myndigheter, samt hur EU-rättsliga krav kan genomdrivas, rätten till effektiva rättsmedel. Dagen innehåller ett visst mått av egen aktivitet, i form av en gruppdiskussion.

Läs mer och anmäl dig via denna länk

En ny domare

Växjö tingsrätt får en ny chefsrådman.

Ny delägare hos MAQS

Eric Ehrencrona har utsetts till ny delägare på MAQS Advokatbyrå i Göteborg från den 1 januari.

Foyen rekry- terar jurist inom energi

Bolagsjuristen Johan Bogren från E.ON rekryteras av Foyen Advokarfirma.

Bird & Bird får ny delägare

Advokatbyrån utser Jan Byström till ny delägare.

UTBILDNING

6
mar

Offentlighet och sekretess

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

7
mar

IT-avtal

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

8
mar

Statsstöd

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16.30

» Till utbildningar
Foto © tomloel

Två nya domare

Regeringen har idag utnämnt en domare i Svea hovrätt och en i Stockholms tingsrätt.

Avhandling i skatterätt

Vid Stockholms universitet presenterades nyligen en avhandling om avyttringsbegreppet i kapitalvinstbeskattningen och gränsdragningen mellan skattepliktiga och skattefria transaktioner.

Åtal väckt för dubbelmord

En 24-årig man åtalas nu misstänkt för ett dubbelmord i Mantorp i juni 2017. Han åtalas även för bedrägeri. Mannen nekar till brott.

Foyen rekryterar

Foyen Advokatfirma har rekryterat chefsjuristen Ulrika Hedberg från Trelleborgs kommun.

Rättegången mot Akilov inleds

Den 13 februari inleddes rättegången mot den misstänkte terroristen Rakhmat Akilov i säkerhetssalen i Stockholms tingrätt.

Åtalas för sexualbrott

Åtal väcks nu mot en 19-årig man i Vänersborg som är misstänkt för flera fall av våldtäkt mot barn, misshandel, sexuellt ofredande och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Foto Uppsala universitet

Nytt masterprogram i miljörätt i Uppsala

Nordiska ministerrådet har beviljat 1,5 miljoner danska kronor till ett nytt masterprogram i miljörätt: Nordic Master Programme in Environmental Law.

Magnusson rekryterar it-rättsexpert

Magnusson har anställt Gustaf Ramel som specialist inom personuppgiftsrätt och it-rätt.

Foto © Chase Clausen | Dreamstime.com

Får inte stoppa alkoholreklam

Svenska myndigheter får enligt EU-kommissionen inte försöka stoppa reklam och sponsring av alkohol i svensk TV från programföretag i Storbritannien.

HD söker ett justitieråd

Eftersom justitierådet Anders Eka ersätter ordföranden Stefan Lindskog, som går i pension i augusti, söker Högsta domstolen ett nytt justitieråd.

Ny gästprofessor vid Örebro universitet

Marie Karlsson Tuula har blivit anställd av rektorn för Örebro universitet som gästprofessor i civilrätt.

Foto Syda Productions

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

I syfte att stärka konsumentskyddet kommer regeringen inom kort att besluta om en lagrådsremiss med förslag om att införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.

Anders Thornberg ny rikspolischef

Den nye rikspolischefen blir Säpos generaldirektör Anders Thornberg.

Nya ordför-anden i HD och HFD

Anders Eka och Helena Jäderblom har utnämnts till nya ordföranden i Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen.

Ny president i Svea hovrätt

Riksåklagaren Anders Perklev blir ny hovrättspresident i Svea hovrätt.

Eliasson lämnar polisen

Rikspolischef Dan Eliasson avgår och blir ny generaldirektör för MSB.

Glimstedt öppnar kontor i Karlstad

Advokatfirman Glimstedt etablerar sig i Värmland.

Foto © tomloel

Minskat förtroende för rättsväsendet

I Nationella trygghetsundersökningen 2017, som Brottsförebyggande rådet publicerade nyligen, framgår att förtroendet för rättsväsendet sjunkit.

Foto Rawlik Dreamstime.com

Medaljer till jurister

Kungen har den 28 januari beslutat om ett antal medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus, varav två stycken går till jurister för deras insatser inom svensk juridik.

Åtal väckt i terrormålet

Åtal har nu väckts för bland annat terrorbrott mot Rakhmat Akilov efter lastbilskapningen och vansinnesfärden på Drottninggatan i april förra året.

Nya delägare hos Wesslau Söderqvist

Advokaterna Petra Loodberg och Peter Algar har den 1 januari inträtt som nya delägare i Wesslau Söderqvist Advokatbyrå. 

Åklagare prisas av FBI

Kammaråklagarna Annika Wennerström och Emelie Källfelt, på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, har fått utmärkelser från amerikanska Federal Bureau of Investigation.

Foto MRR-photography

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 46 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 26 januari. Samtidigt utträdde hela 51 advokater ur samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt