Bli kund Annonsera
onsdag 26 april 2017
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
utbildning
26
apr

Statsstöd

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
EU:s statsstödsregler har kommit mer och mer i fokus under senare år. Allt fler myndigheter och företag har fått erinra att deras affärer granskas noga, vilket kan få dyra konsekvenser. Bakgrunden är att EU:s statsstödsregler är viktiga för att se till att konkurrensen ska fungera inom EU. Respekteras inte reglerna finns det stor risk för att konkurrensen snedvrids genom att offentliga aktörer gynnar vissa privata företag på bekostnad av konkurrerande företag. Ett statsstödsrättslig ifrågasättande av ett lån, en garanti, ett finansieringsupplägg eller försäljning av t.ex. statlig eller kommunal egendom kan bli dyrt, långdraget samt ge mycket negativ publicitet för både det allmänna och den privata aktören. För företag är det även viktigt att ha god kännedom om reglerna för att kunna vidta åtgärder om en konkurrent får ett otillåtet statligt stöd och konkurrensen sätts ur spel. Kommissionens åtgärder med att under det senaste året modernsisera statsstödsreglerna har bl.a. bidragit till nya transparensregler genom register över stöd vilket ytterligare skärper riskbilden.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
27
apr

Migrationsrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16.
Kursen behandlar den materiella migrationsrätten och tar sin utgångspunkt dels i det internationella regelverket som styr Sveriges åtaganden enligt bl.a. Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning och dels utlänningslagens tillämpning i förhållande till Europakonventionen, FN:s konvention om politiska och medborgerliga rättigheter samt FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Kursen är grundläggande, har ett praktiskt tillämparperspektiv och behandlar centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet, där den nya lagen (Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige) beaktas. Fokus läggs således på flyktingskap och principen om non-refoulement. Kursen berör även annan grund för uppehållstillstånd, när skyddsbehovet inte har gjorts sannolikt - synnerligen ömmande omständigheter. Utgångspunkten är reglerna i utlänningslagen med de modifikationer som följer av EU-domstolens, Europadomstolens och Tortyrkommissionens samt Migrationsöverdomstolens praxis.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
28
apr

Tvistemålsprocessen III

Plats: Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.15-16.00, Arrangör: Fakultetskurser.
Bevisning. Nästan alla tvister som går till huvudförhandling i domstol avgörs på en eller flera bevisfrågor. Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål. Kursen ger även en rad praktiska exempel på vad parter bör tänka på när det gäller bevisning. Genom Tvistemålsprocessen III får deltagarna kunskap om regler och praxis som styr frågor om vittnen, parter, syn och sakkunniga. Bevisbörda och beviskrav uppmärksammas. Deltagarna får djupa kunskaper om olika typer av bevismedel och användningen av dem, så att bevisningen kan användas på bästa sätt. Kursen innehåller goda tillfällen till frågor och diskussion.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
2
maj

Barnrätt: vårdnad, boende och umgänge - fördjupning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Fördjupande om att driva mål om barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kommer att företas av de komplexa frågor och situationer som förekommer i mål gällande vårdnad, boende och umgänge. Här behandlas även det internationella regelverket.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
4
maj

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16.30.
I kursen får du kunskap som gör att du kan skriva effektivare texter i jobbet – texter som är lätta att läsa och förstå och som inger förtroende. Du får konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd utan onödigt grammatikprat. Kursen är mycket praktiskt inriktad - korta teoripass med interaktion blandas med övningar och diskussioner. Vi är en liten kursgrupp om 12 personer där alla får komma till tals. I övningarna, enskilt och i grupp, får du träna på att skriva enkelt och att anpassa myndighetstexter till mottagaren så att budskapen går fram lätt. Vi diskuterar också vad som är vårdat språk, det vill säga lämplig ton i dagens myndighetstexter. Du får även kännedom om hur textens form påverkar läsningen. Efter kursen ska du ha fått insikter och verktyg som gör det enklare och roligare att skriva bra texter. Du kommer att känna till vad som skiljer en otydlig eller svårbegriplig text från en välplanerad och välformulerad. Du har fått konkreta råd och metoder som du kan tillämpa på alla slags texter du skriver i arbetet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
5
maj

Från anställd till konkurrent

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden har ökat. En stor andel anställda byter idag arbetsgivare, eller startar egen verksamhet. Många företag har, kanske under många år, arbetat upp en kommersiell kunskap, som företagen inte vill att deras konkurrenter ska få del av. En del av denna kunskap kan t.o.m. vara företagshemligheter. Risken är stor att konkurrenter får del av denna kunskap när anställda ska lämna företagen. Kursen avser att belysa de rättsliga frågor som kan uppstå i dessa situationer och vilka rättsliga regleringar som finns och kan utnyttjas av parterna inom arbetslivet, för företagen som vill förhindra att de förlorar kommersiell kunskap när anställda slutar sina anställningar och kanske går över till konkurrerande verksamhet, för anställda som har ett intresse att kunna utnyttja den kunskap och de erfarenheter de har tillägnat sig i sitt arbete, t.ex. för att byta arbetsgivare.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
5
maj

Mutor och korruption

Plats: Kreugersalen i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm, kl. 08.30-10.
InfoTorg Juridik bjuder in till seminarium! Frågor om korruption och etik får alltmer uppmärksamhet och är något som företag och organisationer måste ha på sin agenda. De konsekvenser som korruption kan få ställer krav på kunskap inom området och ett proaktivt förhållningssätt. Under seminariet diskuteras vad som menas med korruption och vilken lagstiftning och regelverk som finns på området. Med utgångspunkt i praxis och praktiska exempel diskuteras gränsdragningen mellan tillåtna och otillåtna ageranden. Seminariet leds av Natali Phalén som tillträder som generalsekreterare på Institutet mot mutor den 1 april.

Läs mer och anmäl dig här!
8
maj

E-lärandet juridik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Modern informations- och kommunikationsteknik är idag en självklarhet vid universitet, högskolor och andra lärosäten. Digitala lärplattformar, ämnesanpassade applikationer, molntjänster och sociala medier är bara några inslag i dagens utbildningsmiljö. Den digitaliserade utbildningen väcker en mängd praktiska juridiska frågor. Hur får material på nätet användas i undervisningen? Hur ska den personliga integriteten skyddas? Vilket material blir offentligt? Under kursen ges en översikt över de centrala rättsreglerna (upphovsrätt, personuppgiftsskydd och offentlighetslagstiftningen) samtidigt som förslag på praktiska lösningar ges.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
9
maj

Företagsobligationer - om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.40.
Allt fler svenska företag har nu möjlighet att ge ut företagsobligationer, och nya grupper av investerare, inklusive privatpersoner, intresserar sig för denna marknad. Den del av marknaden som kallas ”high yield” har ökat väsentligt både som finansierings- och placeringsalternativ. Utvecklingen drivs bland annat av minskad tillgång på bankfinansiering och av låg avkastning i andra räntebärande placeringar. Trots att marknaden för företagsobligationer är en allt mer central del av den svenska kreditmarknaden, är denna del av det finansiella systemet tämligen okänd. Denna kurs syftar till att ge en översikt av den växande företagsobligationsmarknaden, en grundläggande förståelse för typiska svenska företagsobligationsvillkor och insikt i en del tillämpningsfrågor och problem som uppkommit på marknaden hittills.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
10
maj

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Kursen innehåller en grundlig genomgång av miljöbalkens materiella såväl som processuella bestämmelser rörande förorenade områden och avhjälpande-/efterbehandlingsansvar, med koppling till den praxis som utvecklats i mark- och miljödomstolarna. Kursen syftar till att ge deltagarna goda teoretiska kunskaper samt praktiska verktyg för att hantera frågor om ansvar, utredning, avhjälpande, regresskrav m.m. och riktar sig till såväl handläggare på myndighet som verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Den avslutande delen av kursen består av ett praktikfall där deltagarna får testa sina kunskaper inom ramen för ett grupparbete.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
11
maj

Barnkonventionen i brottmål

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
I början på år 2018 kommer barnkonventionen att bli svensk lag. I vare sig RB, FuK eller LUL är principen om barnets bästa eller barns rätt att komma till tals implementerade. Därför är brottmålsprocessen ett område där inkorporeringen av barnkonventionen kommer att få betydelse för rättstillämpningen. Det gäller både hanteringen av barnet eller den unge under förundersökningen och i den efterföljande domstolsprocessen, t.ex. i frågan om påföljdsvalet. På kursen kommer därför betydelsen av barnkonventionen som rättskälla i brottmål som rör barn och unga att närmare analyseras.Vad betyder det rent konkret för den särskilda företrädarens och målsägandebiträdets roll samt för uppgiften som försvarare att barnkonventionen blir svensk lag? Vilka regleringar i BrB, RB och LuL påverkas av en inkorporering av barnkonventionen? Hur argumenterar man med utgångspunkt från barns grundläggande mänskliga rättigheter enligt barnkonventionen?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
12
maj

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-17.
Kursen ger en översikt över de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor. Både viktiga författningar och avtal behandlas samt hur dessa ska tillämpas. Vidare ges en genomgång av nyheter och aktuella frågor på området.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
15
maj

InfoTorg Juridik för icke-jurister

Plats: Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4 i Solna, kl. 13-16.
Det är inte bara utbildade jurister som har nytta av de svenska rättskällorna, utan även du som icke jurist som i ditt arbete kommer i kontakt med det juridiska materialet. Kursen vänder sig till dig som exempelvis jobbar som handläggare på en myndighet, bank eller försäkringsbolag. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig det juridiska materialet krävs ofta en bakgrundskunskap. Juridiken innehåller en terminologi som för icke juristen kan vara främmande. Vilka dokument är viktiga, hur ska de rangordnas och hur står de i förhållande till varandra?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
15
maj

Det indirekta besittningsskyddet - uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
En genomgång av förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal. Under kursen behandlas uppsägningar av lokalhyresavtal och det efterföljande medlingsförfarandet i hyresnämnden. Vidare behandlas uppsägningsförfarandets sista instans; en eventuell tvist om brytande av det indirekta besittningsskyddet i domstol och en eventuell bedömning av skadeståndets storlek. Deltagarna kommer få kunskap om hur en uppsägning bör utformas, hur parterna bör förbereda sig inför förfarandet i hyresnämnden samt vilka besittningsbrytande grunder som står sig vid en prövning i domstol. Kursen kommer även kort att beröra vilken ersättning en lokalhyresgäst kan tilldömas.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
16
maj

Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
En praktisk genomgång av avtalsskrivandets kritiska moment och en möjlighet att skapa en större medvetenhet om de verktyg som finns för att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande. Frågor som kommer att behandlas under dagen är: Vilka är riskerna i ett avtal? Hur identifieras riskerna i ett avtal? Skillnaderna vid bedömningen av risker beroende på vilken sida man är på i ett avtal. Hur hanteras riskerna i ett avtal? Vilka verktyg finns? Hur hanteras risker i standardavtal?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
16
maj

InfoTorg Juridik för privat och offentlig sektor

Plats: Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6 i Solna, kl. 09-11.
På denna kurs kommer vi att visa hur du på ett smart sätt effektiviserar och förenklar din arbetsprocess med hjälp av InfoTorg Juridik. Då du lever i en värld där information, lagar och paragrafer ständigt förändras, är det av yttersta vikt att du får de smartaste tipsen för att kunna agera snabbt och effektivt när du samlar in och tolkar information. Genom utbildningen får du verktygen som ger dig handlingskraftig kompentens i ditt arbete. Du blir helt enkelt en stjärna på ditt jobb!

Läs mer och anmäl dig via denna länk
16
maj

Eko-brott: research och utredning

Plats: Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6 i Solna, kl. 13-16
Bisnodes utbildning för dig som vill ha fördjupad kunskap om ekobrott. Vi belyser hur ett ekobrott kan gå till och vilka företagsstrukturer som används för att kringgå lagen. Utbildningen tar upp exempel på oseriösa beteenden och varningssignaler samt hur du ser vad som döljer sig bakom fasaden med hjälp av offentliga uppgifter. Diskussion och exempel med konkreta fall. Kursen hålls tillsammans med en representant från Skatteverket.

Läs mer och anmäl dig här!
17
maj

Medling i familjemål (1,5 dagar)

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-17.
Det finns ingen enhetlig metod för medling i familjemål, utan olika medlare använder olika metoder, beroende bland annat på den egna yrkesbakgrunden, som fokuserar på olika mål och resultat. Metoden kan vara avtalsorienterad (skapa och fördela mervärden) med målsättningen att upprätta verkställbara överenskommelser, syfta till att skapa lugn och harmoni (relationsinriktad) eller fokusera på parternas interaktion (transformativ). I grund och botten är medlarens metodval avhängigt hur denna ser på konflikt – är det ett problem som ska lösas eller handlar det om ett sammanbrott i mänsklig kommunikation och interaktion, och där det krävs dialog, förståelse och förändring. Vissa medlare föredrar däremot att blanda olika medlingsmodeller i specifika skeden av medlingen. Den i Sverige mest kända och använda metoden i familjemål, är avtalsorienterad medling, med syfte att nå en konkret överenskommelse mellan parterna utifrån barnets bästa, och som även kan ligga till grund för en dom.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
19
maj

Tvistemålsprocessen III

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16.
Nästan alla tvister som går till huvudförhandling i domstol avgörs på en eller flera bevisfrågor. Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål. Kursen ger även en rad praktiska exempel på vad parter bör tänka på när det gäller bevisning. Genom Tvistemålsprocessen III får deltagarna kunskap om regler och praxis som styr frågor om vittnen, parter, syn och sakkunniga. Bevisbörda och beviskrav uppmärksammas. Deltagarna får djupa kunskaper om olika typer av bevismedel och användningen av dem, så att bevisningen kan användas på bästa sätt. Kursen innehåller goda tillfällen till frågor och diskussion.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
19
maj

Bisnodeakademin: GDPR - nya dataskyddsförordningen

Plats: Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6 i Solna, kl. 09-12.
På den här utbildningen klarlägger vi vad den framtida dataskyddslagstiftningen kan innebära för er organisation och hur ni redan nu kan agera och förbereda er. Självklart lyfter vi också fram nyheterna gällande GDPR och belyser det med konkreta exempel. Vi kommer även kortfattat gå igenom grunderna i PUL och beröra närliggande lagar som Kreditupplysningslagen, SPAR-lagstiftning och Marknadsföringslagen då det är viktigt att ha grundkunskapen för framtida lagförändring. Utbildningen riktar sig primärt till dig som inte är jurist men arbetar med hantering av personuppgifter och vår förhoppning är att du efter kursen ska ha fått tips och råd som förenklar ditt arbete.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
22
maj

Modern förvaltningsrätt - ur ett EU-rättsligt perspektiv

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Kursen ger dels en introduktion till EU:s förvaltningsrätt och dess förhållande till svensk rätt, dels konkreta exempel på hur EU-rättsliga frågor bör hanteras i svensk förvaltningsrätt. Vi fokuserar särskilt på tillämpningen av EU:s allmänna rättsprinciper om god förvaltning, likabehandling, transparens och förutsebarhet vid handläggning av EU-rättsliga ärenden i svenska myndigheter, samt hur EU-rättsliga krav kan genomdrivas, rätten till effektiva rättsmedel. Även frågor om EU:s regler för dataskydd kontra svensk offentlighet berörs.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
23
maj

Målsägrandebiträdets roll och uppdrag

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Formella och informella kunskaper för ett väl utfört uppdrag. Att vara målsägandebiträde är ett omfattande och inte helt okomplicerat uppdrag som bland annat kräver goda kunskaper i straff- och processrätt samt i skadeståndsfrågor. Detta är en grundläggande kurs som vänder sig speciellt till dig som redan åtar dig uppdrag som målsägandebiträde eller planerar att göra det inom en snar framtid.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
29
maj

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Nu har ett nytt EU-direktiv antagits och högre krav kommer att ställas på den som tillhandahåller betaltjänster. Direktivet, som ska vara genomfört inom två år dock senast den 10 januari 2018, omfattar fler marknadsaktörer än det tidigare betaltjänstdirektivet. Betaltjänstlagen innehåller bestämmelser om betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och som utförs inom landets gränser eller inom EES och som utförs i euro eller någon av EES-ländernas valutor, däribland SEK. Lagen har med andra ord ett mycket omfattande tillämpningsområde både sett till värde och till frågeställningar. Under betaltjänster enligt lagen faller alla de tjänster som är nödvändiga för att åstadkomma betalning via ett betalsystem, utom renodlad kontanthantering. Både betalningar genom bank, mobila betalningar och penningöverföring omfattas således av lagen. Nu kommer en utökning av detta område att ske. Mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen och det stora intresset för mobila betalningar är lagens tillämpning inom detta område särskilt aktuell. Här kommenteras även lånebaserad crowd funding (bl.a. P2P) ur ett tillståndsperspektiv.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
30
maj

Personuppgiftslagen - en fördjupningskurs

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-17.
Kursen inleds med en fördjupad analys av personuppgiftslagstiftningens grundbegrepp och centrala regler. Utgångspunkten tas i EU-rätten, bl.a. EU-domstolens praxis om dataskyddsdirektivet, men även viss nationell rättspraxis behandlas. Andra delen av kursen behandlar aktuella tekniska och affärsmässiga företeelser i ett PUL-perspektiv. I denna del diskuteras bl.a. personuppgifter på webben, sociala medier, molntjänster, kundprofilering och användning av cookies. Tredje delen av kursen behandlar EU:s dataskyddsförordning som antogs under våren 2016 och träder i kraft våren 2018. 1Kursen avslutas med en frågestund där även andra PUL-relaterade frågor kan tas upp.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
31
maj

Praxis i PMD och PMÖD - en uppdatering

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Inom ramen för kursen analyseras det senaste årets praxis (september 2016-maj 2017) i de nya immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrättsliga domstolarna PMD och PMÖD.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
1
jun

Praktisk bodelning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Bodelning är inte helt okomplicerat och kräver goda kunskaper i såväl det praktiska förfarandet som i den materiella rätten. Denna kurs vänder sig speciellt till dig som nyligen har eller ska börja arbeta med frågor som rör den ekonomiska familjerätten. Du får grundläggande och uppdaterade kunskaper om bodelning och andra aspekter av den ekonomiska familjerätten samt en hel del handfasta tips och råd. En behandling av det regelsystem som är tillämpligt vid det praktiska genomförandet av bodelningar under äktenskap, efter äktenskapsskillnad och vid uppbrutna samboförhållande kommer att ske. Utifrån relevant lagstiftning och praxis ges svar på frågor om egendomsordningen, jämkningsreglerna, vad som ska ingå vid en sambobodelning, övertagande av bostad samt mycket mera. Även reglerna för upprättande, tolkning och jämkning av äktenskapsförord samt några centrala frågor och regler i sambolagen kommer att behandlas.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
2
jun

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån juridiska processer. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa. Under kursen beskrivs hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Kursen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
7
jun

Sekretess vid förundersökning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16.
Under kursen behandlas offentlighetsprincipen kopplat till förundersökning och vilka delar av denna som blir allmänna handlingar. Vidare kommer de vanligast förekommande sekretessbestämmelserna som aktualiseras vid förundersökning att gås igenom, samt vissa andra bestämmelser som är av vikt för ett målsägandebiträde eller en försvarsadvokat att känna till. Kursen behandlar även vilka sekretessbrytande bestämmelser som är av intresse för målsäganden och misstänkt. Därtill behandlas den misstänktes insynsrätt samt vilken information som målsäganden har rätt att ta del av i samband med förundersökning.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
8
jun

Skattetillägg och den nya lagen om samlad sanktionsprövning, skatteprocessen och skattebrottslagen

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-17.
Den 1 januari 2016 trädde en ny lag i kraft som förändrades reglerna om skattetillägg. I anslutning härtill skedde även förändringar i andra relevanta skatterättsliga regler. Förändringarna gäller systemet med skattetillägg och skattebrott samt frågor om normalt tillgängligt kontrollmaterial. Spärregler infördes med innehåll att åklagare inte får inleda en process om skattetillägg i fråga om samma felaktighet och passivitet avseende samma person. Åklagare ges istället möjlighet att vid allmän domstol föra talan om skattetillägg. De föreslagna reglerna förutsätts stärka rättssäkerheten för den enskilde i skatteförfarandet med beaktande av reglerna i Europakonventionen. Frågan om det verkligen förhåller sig så. Under dagen behandlas de nya reglerna ur ett skatterättsligt och skattebrottsperspektiv. Vad som är normalt tillgängligt kontrollmaterial kommer att presenteras likaså vad som menas med tillgängliga avstämningsuppgifter och hur förutsättningarna för att ta ut skattetillägg fungerar. Vidare presenteras i huvudsak relevanta skatterättsliga regler i skatteförfarandelagen, likaså skattebrottslagen och lagen om skattetillägg i vissa fall. Avslutningsvis diskuteras huruvida de nya reglerna stärker rättssäkerheten för den enskilde och sedan uppmärksammas reglernas brister.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
13
jun

Bisnodeakademin: GDPR - nya dataskyddsförordningen

Plats: Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6 i Solna, kl. 09-12.
På den här utbildningen klarlägger vi vad den framtida dataskyddslagstiftningen kan innebära för er organisation och hur ni redan nu kan agera och förbereda er. Självklart lyfter vi också fram nyheterna gällande GDPR och belyser det med konkreta exempel. Vi kommer även kortfattat gå igenom grunderna i PUL och beröra närliggande lagar som Kreditupplysningslagen, SPAR-lagstiftning och Marknadsföringslagen då det är viktigt att ha grundkunskapen för framtida lagförändring. Utbildningen riktar sig primärt till dig som inte är jurist men arbetar med hantering av personuppgifter och vår förhoppning är att du efter kursen ska ha fått tips och råd som förenklar ditt arbete.

Läs mer och anmäl dig via denna länk

Två nya delägare till Setterwalls

Carl Lindencrona och Mikael Magnusson blir nya delägare i Stockholmskontoret.

Ny domarutnämning

En rådman har utnämnts till kammarrättsråd i Sundsvall.

Foto Wavebreakmedia

Nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 31 ledamöter och 20 advokater har lämnat samfundet.

Debattartikel

Skatteavtalet med Portugal

Juristen Peter Sundgren skriver om Sveriges skatteavtal med Portugal.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

UTBILDNING

26
apr

Statsstöd

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.

27
apr

Migrationsrätt

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16.

28
apr

Tvistemålsprocessen III

Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.15-16.00, Arrangör: Fakultetskurser.

» Till utbildningar
Foto Elena Elisseeva

Migrationsdomstolarna rustar för målrekord

Konsekvenserna av den stora ökningen av antalet asylsökande under slutet av 2015 blev påtagliga under förra året, då antalet inkomna mål till migrationsdomstolarna ökade mycket kraftigt.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har utnämnt fem nya domare i tingsrätt, hovrätt och kammarrätt.

Den nya tidens digitala marknadsföring

Vid ett frukostseminarium i Stockholm talade advokaterna Karin Nordborg och Ann Nilsson från Danowsky & Partners om den digitala marknadsföringen och dess juridiska fallgropar.

Skatteexpert till Vinge

Skatteexperten och ekonomen Thomas Andersson blir counsel vid Vinges Stockholmskontor.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

Danska Lett går upp i DLA Piper

Danska advokatbyrån Lett kommer i slutet av maj att bli en del av globala DLA Piper.

Eversheds förenas med Sutherland

Eversheds har slagits ihop med amerikanska byrån Sutherland.

Förstärkning till Bokwall Rislund

Erik Edström, specialiserad på upphandlingsrätt, ansluter till Bokwall Rislund Advokatbyrå.

Foto LianeM

Årets bolagsjurist 2017

För femte året i rad har Årets Bolagsjurist utsetts i ett samarbete mellan Bolagsjuristernas Förening, Vinge och Affärsvärlden.

Foto © tomloel

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt sex nya domare till tingsrätt, förvaltningsrätt samt Högsta förvaltningsdomstolen.

Granskning av tingsrätterna

Riksrevisionen presenterar resultatet av granskningen av tingsrätternas effektivitet och produktivitet.

Ny delägare i Bird & Bird

Bird & Bird har utsett Mårten Willamo till ny delägare. Han blir ansvarig för den nordiska transaktionsgruppen och kommer huvudsakligen att arbeta från Stockholmskontoret.

Kompass rekryterar senior advisor

Kompass Advokat rekryterar Anna Karin Pettersson som senior advisor. Hon var tidigare juristchef på Awapatents Stockholmskontor.

Foto stocksnapper

Nya domare

Regeringen har utnämnt ett flertal nya domare i både tingsrätt och förvaltningsrätt.

Ny delägare i Kilpatrick Townsend

Kilpatrick Townsend har rekryterat Sylvia Lindén som delägare till Stockholmskontoret.

Fyra jurister till Baker McKenzie

Byrån rekryterar Erik Brändt Öfverholm, Fredrik Elmberg samt Ida Cederborg och Per Blom.

Foto Wavebreakmedia

44 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 44 advokater och 40 advokater har lämnat samfundet.

Helsingborgs tingsrätt byggs om och till

Om cirka två och ett halvt år ska en ny domstolsbyggnad stå klar, sammankopplad med den befintliga tingsrätten.

Ny delägare på Wollsén Albinsson

Advokatbyrån tar in advokaten Sven Törnberg som ny delägare inom fastighetsrätt.

PRAKTIKERARTIKEL
Foto Felix André Skulstad

Åklagares kommentar till varg- skinnsdom

Går Högsta domstolen mot kraven i EU-rätten och återger de felaktigt innehållet i en konvention? Högsta domstolen ogillade 2016 ett åtal för artskyddsbrott gällande försäljning av vargskinn. Domen har blivit uppmärksammad och kommenteras här av miljöåklagaren Christer B. Jarlås.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt