Bli kund Annonsera
tisdag 12 december 2017
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
utbildning
12
dec

Entreprenadjuridik och försäkringslösningar

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30.
En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken. Entreprenadjuridiken har sedan länge en stark tradition med väl etablerade allmänna bestämmelser och försäkringslösningar. Dessa kommer till uttryck i de standardavtal som används, främst AB 04. De dispositiva reglerna inom entreprenadrätten är komplexa och i många fall svåra att applicera i de praktiska byggprojekten. Under dagen kommer vi att följa en entreprenad i dess olika stadier från projektering över upphandling till genomförande och slutbesiktning. Vi analyserar de olika ansvarsreglerna och vilka försäkringslösningar som finns.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
13
dec

Förhörsteknik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Förbättra din förhörsteknik genom att ta del av de senaste forskningsrönen. Att förstå hur den kritiska bakgrundsinformationen (bevis) används under ett förhör med misstänkt är centralt inte bara för åklagare och förhörsledare, utan även för den misstänktes advokat. Svensk förhörsteknik skiljer sig mycket från amerikansk. Och ännu mer från Hollywoodsk. Lär dig allt om det svenska systemets styrkor och svagheter hos oss. Pär-Anders Granhag har i över 20 års tid forskat om lögndetektion och vittnesmål. Han har även i över 15 års tid utbildat praktiserande jurister inom förhörsteknik och lögndetektion, han har bland annat haft utbildningar för FBI, FN, Polishögskolan och LAPD.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
14
dec

Komplicerade boutredningar

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Denna kurs behandlar olika frågor som möter den som sysslar praktiskt med boutredningar. Fokus ligger på de komplicerade situationer som kan uppkomma både från praktisk och teoretisk synpunkt. Lagstiftning, praxis och doktrin ger naturligtvis en viss vägledning men ofta är man utlämnad till att finna lämplighetsöverväganden i det enskilda fallet. Kursen gör en genomgång av dels det befintliga regelverket, dels vissa konkreta frågor som visat sig vara svårlösta och där olika lösningar kan diskuteras.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
15
dec

Narkotikamål i praktiken

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Detta är en grundläggande kurs i narkotikamål. Vi reder ut begreppen om preparaten, människorna och rättsprocessen. Vi följer en utredning om ett grovt narkotikabrott - från tips till dom. De senaste åren har straffbedömningen ändrats gällande narkotikabrotten. Denna nya narkotikapraxis påverkar allt från hur utredningen bedrivs till förhör och vittnesmål. En mer nyanserad bedömning ger utrymme för fler omständigheter att ta i beaktande. Grova narkotikabrott innebär en hel del utredningssvårigheter. Få vittnen och målsägande och de misstänkta tar hellre straff än berättar sanningen. Vi reder ut en narkotikaorganisations olika beståndsdelar och vem som gör vad.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
15
dec

Bisnodeakademin: GDPR - nya dataskyddsförordningen

Plats: Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6 i Solna, kl. 09-12.
På den här utbildningen klarlägger vi vad den framtida dataskyddslagstiftningen kan innebära för er organisation och hur ni redan nu kan agera och förbereda er. Självklart lyfter vi också fram nyheterna gällande GDPR och belyser det med konkreta exempel. Vi kommer även kortfattat gå igenom grunderna i personuppgiftslagen och beröra närliggande lagar som kreditupplysningslagen, spar-lagstiftning och marknadsföringslagen då det är viktigt att ha grundkunskapen för framtida lagförändring. Utbildningen riktar sig primärt till dig som inte är jurist men arbetar med hantering av personuppgifter och vår förhoppning är att du efter kursen ska ha fått tips och råd som förenklar ditt arbete.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
18
dec

Vattenrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Kursen innehåller en redogörelse för vattenrättens bakgrund och särdrag. Vidare sker en genomgång av processen i ett tillståndsärende rörande vattenverksamhet vid mark- och miljödomstolen samt vilka krav som ställs på sökanden i olika skeden av processen. Omfattning och utformning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning i vattenmål diskuteras samt frågor om rådighet, tvångsrätt, ersättning med mera. En betydande del av kursen ägnas åt genomgång av vägledande praxis inom området, rörande exempelvis rättskraftsfrågor och frågor om prövningens omfattning.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
19
dec

Avancerad varumärkesrätt – en nyhetsdag

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Under kursen kommer den senaste utvecklingen av svensk och europeisk varumärkesrätt att behandlas. Utvecklingen på varumärkesområdet går framåt i snabb takt, inte minst genom svenska och europeiska domstolars avgöranden. Förändringarna av EU:s lagstiftning på varumärkesområdet är också märkbara. Vidare kommer Brexit att få intressanta verkningar.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
20
dec

Anti-korruption

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Vi kommer under dagen att gå igenom aktuell svensk och internationell lagstiftning, en rad praktikfall och diskutera olika ledningssystem och standards för policyer och förebyggande av mutor och korruption, med hänsyn till inte minst gällande Näringslivskod, internationella ”best practice” och den kommande nya standarden ISO37001. Föreläsare är sinolog och antikorruptionsrevisor Louise Brown, ansvarig för hållbarhetstjänster på certifieringsorganet DNVGL, chefsåklagare Alf Johansson, Riksenheten mot korruption och Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet Mot Mutor vid Stockholms Handelskammare.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
21
dec

Från anställd till konkurrent

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden har ökat. En stor andel anställda byter idag arbetsgivare, eller startar egen verksamhet. Många företag har, kanske under många år, arbetat upp en kommersiell kunskap, som företagen inte vill att deras konkurrenter ska få del av. En del av denna kunskap kan t.o.m. vara företagshemligheter. Risken är stor att konkurrenter får del av denna kunskap när anställda ska lämna företagen. Kursen avser att belysa de rättsliga frågor som kan uppstå i dessa situationer och vilka rättsliga regleringar som finns och kan utnyttjas av parterna inom arbetslivet, för företagen som vill förhindra att de förlorar kommersiell kunskap när anställda slutar sina anställningar och kanske går över till konkurrerande verksamhet, för anställda som har ett intresse att kunna utnyttja den kunskap och de erfarenheter de har tillägnat sig i sitt arbete, t.ex. för att byta arbetsgivare.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
1
feb

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16
Pa? den offentliga sektorn ga?ller speciella regler som fa?r betydelse fo?r ansta?llningen och hur myndigheten kan agera i fo?rha?llande till de ansta?llda. Vi går igenom de sa?rskilda reglerna om bisysslor, sekretess och integritetsskydd samt mo?jligheterna att arbeta med etiska riktlinjer i offentlig sektor. Syftet är att ge en fo?rdjupning i na?gra arbetsra?ttsliga fra?gor med speciella krav inom offentlig sektor. Fo?rfattningar redogörs för samt hur dessa ska tilla?mpas. Nyheter och aktuella fra?gor inom omra?det behandlas ocksa?.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
2
feb

Tvistemålsprocessen I

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16.
Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursen är deltagarna medvetna om vilka regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende under förberedelsen. Kursen inriktas på praktisk handläggning, t.ex. hur ombuden använder stämningsansökan, svaromål, tidsplan och sammanställning för att ta till vara sin klients talan. Det finns rikliga tillfällen till frågor och diskussion.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
6
feb

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16
I kursen får du kunskap som gör att du kan skriva effektivare texter i jobbet – texter som är lätta att läsa och förstå och som inger förtroende. Du får konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd utan onödigt grammatikprat. Kursen är mycket praktiskt inriktad - korta teoripass med interaktion blandas med övningar och diskussioner. Vi är en liten kursgrupp om 12 personer där alla får komma till tals. I övningarna, enskilt och i grupp, får du träna på att skriva enkelt och att anpassa myndighetstexter till mottagaren så att budskapen går fram lätt. Vi diskuterar också vad som är vårdat språk, det vill säga lämplig ton i dagens myndighetstexter. Du får även kännedom om hur textens form påverkar läsningen. Efter kursen ska du ha fått insikter och verktyg som gör det enklare och roligare att skriva bra texter. Du kommer att känna till vad som skiljer en otydlig eller svårbegriplig text från en välplanerad och välformulerad. Du har fått konkreta råd och metoder som du kan tillämpa på alla slags texter du skriver i arbetet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
8
feb

E-lärandets juridik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Modern informations- och kommunikationsteknik är idag en självklarhet vid universitet, högskolor och andra lärosäten. Digitala lärplattformar, ämnesanpassade applikationer, molntjänster och sociala medier är bara några inslag i dagens utbildningsmiljö. Den digitaliserade utbildningen väcker en mängd praktiska juridiska frågor. Hur får material på nätet användas i undervisningen? Hur ska den personliga integriteten skyddas? Vilket material blir offentligt? Under kursen ges en översikt över de centrala rättsreglerna (upphovsrätt, personuppgiftsskydd och offentlighetslagstiftningen) samtidigt som förslag på praktiska lösningar ges.

Läs mer och anmäl dig här
14
feb

Dataskyddslagstiftningen - en fördjupningskurs

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-17
Dataskyddsförordningen innebär delvis nya förutsättningar för behandling av personuppgifter, mer långtgående rättigheter för enskilda och olika typer av administrativa krav på den personuppgiftsansvarige. Denna endagskurs vänder sig till den som arbetar med dataskyddslagstiftningen och som vill få fördjupade och uppdaterade kunskaper. Kursen är framför allt inriktad på dataskyddets EU-rättsliga dimension.

Läs mer och anmäl dig här
15
feb

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Kursen vänder sig till handläggare och chefer inom offentlig förvaltning som arbetar med både operativ tillsyn i form av myndighetsutövning och tillsyn genom vägledning och information. Kursen erbjuder deltagarna fördjupning och reflektion kring såväl allmänna förvaltningsfrågor av rättslig karaktär, som tillsynens specifika förutsättningar. Tid för sådan reflektion erbjuds sällan i handläggarens vardag. Tid ges att diskutera och fördjupa sig kring frågor som rör exempelvis prioriteringar, myndighetssamarbete, handläggarens/chefens överväganden vid muntliga frågor om förhandsbesked i ärenden, ”känsliga ärenden” inom en myndighet och rätten att vara skiljaktig, vad som ingår i korrekt kommunicering av handlingar, gränssnitt mot straffrätten, bundenhet av tidigare beslut mm samt parters berättigade krav på en rättssäker handläggning i vid bemärkelse. Kursinnehållet är anpassat och framtaget för att spegla tillsynspersonalens vardag, oavsett fackmässig bakgrund eller inom vilket politikområde den egna myndigheten verkar. Utgångspunkten i kursen är att myndighetsutövning förutsätter ett likartat förhållningssätt och likartad problemlösning oavsett myndighet och att tjänstemän från olika myndigheter utvecklas genom att finna dessa gemensamma nämnare.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
7
mar

IT-avtal

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Den omfattande och relativt komplexa marknaden för IT-relaterade produkter och tjänster har givit upphov till en mängd olika avtalstyper. Kursen behandlar dessa IT-avtal, t.ex. avtal om systemleverans, utveckling, programvarulicenser, drift och molntjänster. Syftet är att ge en översikt över olika avtalstyper och deras rättsliga särdrag. Särskilt fokus riktas mot förhållanden som ofta leder till misslyckade IT-projekt eller tvist mellan parterna. Vad bör tänkas på när avtal utformas? Hur brukar avtalen se ut? Avtalsregleringen belyses genom exempel från standardavtalen på den svenska marknaden. Ett stort antal standardavtal ingår i kursdokumentationen, som alltså kan fungera som referensmaterial efter kursen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
8
mar

Statsstöd

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16.30
Statligt stöd är ett mycket vitt begrepp som inbegriper åtgärder som innebär att stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. EU:s statsstödsregler regleras i EUF-fördraget och syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids. Det innebär att det offentliga, med vissa undantag, inte får lämna stöd förrän det på förhand har godkänts av EU-kommissionen. EU:s statsstödsregler har kommit allt mer i fokus under de senaste åren. Allt fler myndigheter, kommuner och företag har fått erinra att deras affärer granskas noga, vilket kan få kostsamma konsekvenser i och med att ett otillåtet stöd ska betalas tillbaka med ränta. Därutöver kan den som har drabbats av skada kräva skadestånd och det föreligger risk för bad-will till följd av negativ publicitet. Ett statsstödsrättslig ifrågasättande av exempelvis ett lån, en garanti, ett finansieringsupplägg eller försäljning av t.ex. statlig eller kommunal egendom kan således bli dyrt, långdraget samt ge mycket negativ publicitet för både det allmänna och den privata aktören. För företag är det även viktigt att ha god kännedom om reglerna för att kunna vidta åtgärder om en konkurrent får ett otillåtet statligt stöd som innebär att konkurrensen sätts ur spel.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
15
mar

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16
Det finns i dag många särskilda registerförfattningar som reglerar myndigheters behandling av personuppgifter i register och databaser. Flera andra regler gäller samtidigt för myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Tillsammans bildar reglerna en komplicerad struktur där begreppsbildningen inte alltid är klar och där det kan vara svårt att avgöra vad som är tillåtet eller inte. De skilda registerförfattningarna ser lite olika ut, men många frågor är ändå gemensamma. På denna heldagskurs reder Sören Öman ut begreppen genom att ta ett helhetsgrepp på de många bestämmelser som reglerar myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
20
mar

Statsrätt och rollen som statsanställd

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Det har en särprägel att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter. Den offentliga organisationen regleras ytterst av grundlagarna och de grundläggande principerna. Därutöver finns ett flertal regler på olika nivåer att ta hänsyn till när man arbetar som statstjänsteman. För statligt anställda gäller speciella ansvarsregler.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
21
mar

Avancerad bolagsrätt: förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Kursen är till stor del fallbaserad, med konkreta exempel på vad som är förbjudet och olagligt, undantaget samt vad som är lagligt och tillåtet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
22
mar

Molntjänster

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Molntjänster används alltmer i såväl privat som offentlig sektor. I dag finns ett omfattande erbjudande av standardiserade molntjänster, men också olika former av hybridlösningar som även innehåller specifika drifttjänster för en viss kunds räkning. Molntjänster har många affärsmässiga, men också säkerhetsrelaterade fördelar. Samtidigt är det viktigt att tjänsterna används på ett sätt som är förenligt med gällande regelverk, t. ex. regler om skydd för personuppgifter och upphovsrätt. De risker som finns måste hanteras t. ex. genom val av leverantör, genom beslut om vilka data som ska placeras i tjänsten och genom utformningen av avtalsregleringen. Kursen tar ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster. De rättsliga ramarna för användningen av molntjänster analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen (t. ex. EU:s dataskyddsförordning, Privacy Shield och EU-domstolens domar). Dessutom diskuteras olika avtalsregleringar på området (t. ex. Googles och Amazons villkor samt Kammarkollegiets ramavtal). Kursen kräver inga tekniska eller juridiska förkunskaper.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
23
mar

Tvistemålsprocessen II

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16
Tvistemålsprocessen II ger en grundläggande genomgång av hur en huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursen skall kursdeltagarna känna till vilka regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende. Kursen tar också upp hur ombuden kan strukturera och klassificera sin talan för att få bättre genomslag under huvudförhandlingen. Talan ska bli bättre och man ska kommunicera effektivare. Domstolen ska förstå och pröva talan som ombuden har tänkt. Syftet är att ge kursdeltagarna så goda kunskaper om huvudförhandlingen, att full kraft kan ägnas åt tvisten i materiellt hänseende. Kursledarna är även författare till Tvistemålsprocessen II - En handledning för huvudförhandlingen (ny upplaga hösten 2016), som ingår i kursdokumentationen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
27
mar

Företagsobligationer - om marknaden, kreditrisken och dokumentationen

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.40.
Allt fler svenska företag har nu möjlighet att ge ut företagsobligationer, och nya grupper av investerare, inklusive privatpersoner, intresserar sig för denna marknad. Den del av marknaden som kallas ”high yield” har ökat väsentligt både som finansierings- och placeringsalternativ. Utvecklingen drivs bland annat av minskad tillgång på bankfinansiering och av låg avkastning i andra räntebärande placeringar. Trots att marknaden för företagsobligationer är en allt mer central del av den svenska kreditmarknaden, är denna del av det finansiella systemet tämligen okänd. Denna kurs syftar till att ge en översikt av den växande företagsobligationsmarknaden, en grundläggande förståelse för typiska svenska företagsobligationsvillkor och insikt i en del tillämpningsfrågor och problem som uppkommit på marknaden hittills.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
10
apr

Licensavtalsrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Att utforma och bedöma olika typer av bestämmelser i licensavtal är många gånger komplext. Inom ramen för kursen behandlas licensavtal avseende patent och varumärken, men även frågor rörande mönster och know-how berörs. Under kursen kommer exempel på klausuler att visas och diskuteras. Vidare kommer den senaste utvecklingen på området att behandlas, med fokus på rättsutvecklingen i praxis och doktrin.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
13
apr

Arbetsrätt - Sociala medier, visselblåsare och integritet

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Yttrandefriheten i arbetslivet har länge varit omdiskuterad. På senare tid är det särskilt sociala medier och visselblåsare som slår larm om upplevda missförhållanden samt meddelarfrihet för anställda i offentligt finansierad verksamhet som varit aktuella. Det har på senare år tillkommit en del praxis som klargör vad som gäller. Det är fråga om domar från Arbetsdomstolen och Europadomstolen samt yttranden från JO. Offentliga utredningar har lämnat förslag till lagstiftning om privatanställdas meddelarfrihet i offentligt finansierad verksamhet. Även den personliga integriteten i arbetslivet har länge varit uppmärksammad. Området upplevs som krångligt, eftersom det inte finns någon samlad lagstiftning. I stället är man hänvisad till ett antal vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen, JO, Europadomstolen och Datainspektionen samt spridda bestämmelser i olika lagar. På denna kurs reder vi ut vad som kan anses gälla i dag mot bakgrund av senare års praxis. Du får också kunskap om de senaste lagstiftningsnyheterna och utredningarna på området.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
16
apr

Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Under dagen behandlas Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten. Kursen kommer att avslutas med en case-baserad övning.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
17
apr

E-lärandets juridik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Modern informations- och kommunikationsteknik är idag en självklarhet vid universitet, högskolor och andra lärosäten. Digitala lärplattformar, ämnesanpassade applikationer, molntjänster och sociala medier är bara några inslag i dagens utbildningsmiljö. Den digitaliserade utbildningen väcker en mängd praktiska juridiska frågor. Hur får material på nätet användas i undervisningen? Hur ska den personliga integriteten skyddas? Vilket material blir offentligt? Under kursen ges en översikt över de centrala rättsreglerna (upphovsrätt, personuppgiftsskydd och offentlighetslagstiftningen) samtidigt som förslag på praktiska lösningar ges.

Läs mer och anmäl dig här
18
apr

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-17
Kursen ger en översikt över de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor. Både viktiga författningar och avtal behandlas samt hur dessa ska tillämpas. Vidare ges en genomgång av nyheter och aktuella frågor på området.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
22
apr

Förmynderskapsrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16
Förmynderskapsrätten är ett vidsträckt och svåröverskådligt rättsområde som måste behärskas av advokater, bankjurister och andra som sysslar rådgivning eller tvister inom detta område och av alla som arbetar vid överförmyndarnämnder i landets kommuner. Kursen syftar till en genomgång av väsentliga delar av ämnet och ger god kunskap om förmynderskapsrätten. I kursen gås reglerna om omyndighet och rättsföljder av omyndighet igenom, liksom reglerna om legala och förordnade förmyndare. De viktiga grunderna för godmanskap och förvaltarskap för vuxna hjälpbehövande gås igenom. Behörighet och befogenhet för ställföreträdare enligt föräldrabalken diskuteras ingående liksom tredje mans roll. Förmyndarförvaltning och tillsynsregler genomgås. Ett avsnitt ägnas åt särskild förvaltning, som har stor betydelse vid utformningen av gåvor och testamenten liksom i generationsskiften. Den nya lagstiftningen om framtidsfullmakter berörs. Kursen baseras på genomgång av rättsreglerna och av ett stort antal vägledande rättsfall. Praktiska exempel diskuteras.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
24
apr

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16
I kursen får du kunskap som gör att du kan skriva effektivare texter i jobbet – texter som är lätta att läsa och förstå och som inger förtroende. Du får konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd utan onödigt grammatikprat. Kursen är mycket praktiskt inriktad - korta teoripass med interaktion blandas med övningar och diskussioner. Vi är en liten kursgrupp om 12 personer där alla får komma till tals. I övningarna, enskilt och i grupp, får du träna på att skriva enkelt och att anpassa myndighetstexter till mottagaren så att budskapen går fram lätt. Vi diskuterar också vad som är vårdat språk, det vill säga lämplig ton i dagens myndighetstexter. Du får även kännedom om hur textens form påverkar läsningen. Efter kursen ska du ha fått insikter och verktyg som gör det enklare och roligare att skriva bra texter. Du kommer att känna till vad som skiljer en otydlig eller svårbegriplig text från en välplanerad och välformulerad. Du har fått konkreta råd och metoder som du kan tillämpa på alla slags texter du skriver i arbetet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk

Foyen får nya delägare

Foyen tar in Christoffer Löfquist, Oscar Wackling och Richard Sahlberg som nya delägare från och med årsskiftet.

Foto ©kzenon

28 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 28 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 8 december.

Vinge prisas i London

Vinge har för fjärde året i rad utsetts av Mergermarket till Årets M&A-byrå 2017 bland affärsjurister i Sverige.

Praxisnyheter om offentlig upphandling

Advokaten Sara-Li Olovsson och biträdande juristen Martin Bogg från Delphi Advokatbyrå var talarna på onsdagens seminarium om rättsutvecklingen inom upphandlingsområdet.

UTBILDNING

12
dec

Entreprenadjuridik och försäkringslösningar

Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30.

13
dec

Förhörsteknik

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

14
dec

Komplicerade boutredningar

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

» Till utbildningar

Sexuella trakasserier i advokatbranschen

En tredjedel av kvinnliga advokater och biträdande jurister har utsatts för sexuella trakasserier. Det visar en ny undersökning från Advokatsamfundet som rapporteras om på samfundets hemsida.

Foto LianeM

Årets advokatbyrå 2017

Marlaw är för tredje året i rad årets advokatbyrå i kategorin småbyråer, Fylgia toppar i mellan- klassen och även Delphi vinner för tredje året i rad bland storbyråerna. Det stora klientpriset tilldelas Linklaters.

Ny GD för EBM

Regeringen har utsett Monica Rodrigo till ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten.

Foto Simon Gunnarsson

Tydlig karriärväg för forskare

Att få en tydlig, förutsebar och samman- hängande karriärväg för forskare har länge efterfrågats. Tillsammans med Lunds universitet presenterar därför Ragnar Söderbergs stiftelse fem nya biträdande universitetslektorer.

Konkurrens- expert till Vinge

Vinges specialistgrupp EU, Competition & Regulatory rekryterar ytterligare en konkurrensexpert, Emma Johansson, till Vinges kontor i Stockholm.

Nya delägare i ADN Law

Advokaterna Claes Lood, Kristoffer Sparring och Joacim Öhlund går från Fylgia till ADN Law.

Klas Eklund till MSA

Mannheimer Swartling anställer från och med årsskiftet Klas Eklund som senior economist.

Ny counsel i White & Case

Michael Bark-Jones har utsetts till counsel i White & Case globala bankgrupp. 

Rättsväsendets chefer samlas efter #metoo

Igår samlades myndighetschefer inom rättsväsendet för ett samtal med anledning av den senaste tidens samhällsdiskussion om sexuella övergrepp och sexuella trakasserier.

Foto Michael Erhardsson

Samfundet säger nej till nytt strafförslag

I sitt yttrande över Justitiedepartmentets promemoria som föreslår livstids fängelse som normalstraff för mord avstyrker Sveriges Advokatsamfund det nya lagförslaget.

Nya delägare på MSA

Mannheimer Swartling har valt in Azadeh Razani, Joel Mårtensson och Niklas Hagbard till nya delägare på byrån med verkan från och med den 1 januari 2018.

DO inleder granskning

I kölvattnet av #metoo utvidgar nu DO sin tillsyn av rutiner och riktlinjer mot sexuella trakasserier.

Rekordmånga förvärv under tredje kvartalet

Det har varit en mycket stark transaktionsmarknad i Sverige under tredje kvartalet 2017.

Foto Sofia Strömgren

Juridikjubileum i Umeå

Juridiska institutionen i Umeå firade 40 år och det blev en dag med spännande, intressanta och välbesökta föreläsningar samt ett ministerbeök.

Konkurrensverket belönar studenter

Två studenter vid Stockholms Universitets juridiska institution tog hem första och andra pris i Konkurrensverkets årliga uppsatstävling.

Foto Peter Dejong, ICC

ICC får mänskliga rättighetspris

Internationella brottmålsdomstolen, ICC, tilldelas Stockholm Human Rights Award 2017.

Frukostseminarium om den nya arbetsrätten

Arbetsrättsexperterna Erik Danhard och Lovisa Levin talade på torsdagens frukostseminarium om nyheter inom arbetsrättslagstiftningen och rättsfallsutvecklingen på området under de senaste åren.

Nya domare

Regeringen har utnämnt tre nya chefsrådmän.

Foto © tomloel

#medvilkenrätt tas på stort allvar

Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren tycker att juristuppropet #medvilkenrätt är angeläget och visar på bredden av bristande jämställdhet.

Jämlikt bland delägarna om drygt 30 år

När Affärsvärlden listar Sveriges största affärsjuridiska byråer är det företag med flest kvinnliga delägare Landahl, med 44 procent kvinnliga delägare. På andra plats kommer Ramberg följt av Baker & Mckenzie.

Fler privatpersoner utsätts för brott

Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat. Unga kvinnor utsätts oftare för trakasserier och sexualbrott medan medelålders män är mer utsatta för bedrägerier. Det visar en rapport från Brå.

Tre jurister till Bergenstråhle

IP-byrån Bergenstråhle & Partners har rekryterat de nyutexaminetrade juristerna Elin Eriksson, Jenny Crawford och Maria Dahlqvist.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Foto MRR-photography

23 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 23 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 10 november.

RÅ överklagar näringsförbudsdom

Målet gäller, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande, överträdelse av förbudet för den som ålagts näringsförbud att återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt