Bli kund Annonsera
onsdag 1 mars 2017
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
utbildning
8
mar

IT-avtal

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-17.
Den omfattande och relativt komplexa marknaden för IT-relaterade produkter och tjänster har givit upphov till en mängd olika avtalstyper. Kursen behandlar dessa IT-avtal, t.ex. avtal om systemleverans, utveckling, programvarulicenser, drift och molntjänster. Syftet är att ge en översikt över olika avtalstyper och deras rättsliga särdrag. Särskilt fokus riktas mot förhållanden som ofta leder till misslyckade IT-projekt eller tvist mellan parterna. Vad bör tänkas på när avtal utformas? Hur brukar avtalen se ut? Avtalsregleringen belyses genom exempel från standardavtalen på den svenska marknaden. Ett stort antal standardavtal ingår i kursdokumentationen, som alltså kan fungera som referensmaterial efter kursen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
9
mar

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.
Det finns i dag många särskilda registerförfattningar som reglerar myndigheters behandling av personuppgifter i register och databaser. Flera andra regler gäller samtidigt för myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Tillsammans bildar reglerna en komplicerad struktur där begreppsbildningen inte alltid är klar och där det kan vara svårt att avgöra vad som är tillåtet eller inte. De skilda registerförfattningarna ser lite olika ut, men många frågor är ändå gemensamma.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
10
mar

Tvistemålsprocessen II

Plats: Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.15-16.00, Arrangör: Fakultetskurser.
Tvistemålsprocessen II ger en grundläggande genomgång av hur en huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursen skall kursdeltagarna känna till vilka regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende. Kursen tar också upp hur ombuden kan strukturera och klassificera sin talan för att få bättre genomslag under huvudförhandlingen. Talan ska bli bättre och man ska kommunicera effektivare. Domstolen ska förstå och pröva talan som ombuden har tänkt. Syftet är att ge kursdeltagarna så goda kunskaper om huvudförhandlingen, att full kraft kan ägnas åt tvisten i materiellt hänseende.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
15
mar

Offentlighet och sekretess

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna. Vilken sekretess gäller mellan myndigheter? Även om sekretessprövning och meddelarfrihet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
16
mar

Licensavtalsrätt

Plats: Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30, Arrangör: Fakultetskurser.
Att utforma och bedöma olika typer av bestämmelser i licensavtal är många gånger komplext. Inom ramen för kursen behandlas licensavtal avseende patent och varumärken, men även frågor rörande upphovsrätt, mönster och know-how berörs. Under kursen kommer exempel på klausuler att visas och diskuteras. Vidare kommer den senaste utvecklingen på området att behandlas, med fokus på rättsutvecklingen i praxis och doktrin.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
17
mar

Redovisningsfrågor

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Redovisningsfrågor aktualiseras ofta i samband med olika juridiska frågor såsom revisorns skadeståndsansvar, aktiebolagsrättsliga ansvarssituationer såsom personligt betalningsansvar för styrelseledamot i aktiebolag på grund av kapitalbrist och s.k. bristtäckningsansvar. Syftet med denna kurs är att i ett sammanhang behandla frågor som traditionellt annars brukar hanteras separat och därvid ge en fördjupad förståelse för förhållandet mellan de aktiebolagsrättsliga frågorna och de redovisningsmässiga frågorna och hur dessa kan bemötas.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
21
mar

Det nya upphandlingsdirektivet och förändringar i LOU

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
EU har antagit nya upphandlingsdirektiv och regeringen har nu presenterat propositionen med förslag till hur LOU som en följd av dessa ska förändras. Direktiven och den nya lagen har en direkt påverkan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i Sverige. De nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2017. På utbildningen behandlas de viktigaste nyheterna samtidigt som deras konsekvenser för det praktiska upphandlingsarbetet kommer att analyseras och diskuteras. Utbildningens fokus ligger på det klassiska direktivet och LOU, men även försörjningsdirektivet och LUF kommer att beröras.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
22
mar

Molntjänster

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Molntjänster har många affärsmässiga, men också säkerhetsrelaterade fördelar. Samtidigt är det viktigt att tjänsterna används på ett sätt som är förenligt med gällande regelverk, t. ex. regler om skydd för personuppgifter och upphovsrätt. De risker som finns måste hanteras t. ex. genom val av leverantör, genom beslut om vilka data som ska placeras i tjänsten och genom utformningen av avtalsregleringen. Kursen tar ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster. De rättsliga ramarna för användningen av molntjänster analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen (t.ex. EU:s dataskyddsförordning, Privacy Shield och EU-domstolens domar). Dessutom diskuteras olika avtalsregleringar på området (t.ex. Googles och Amazons villkor samt Kammarkollegiets ramavtal). Kursen kräver inga tekniska eller juridiska förkunskaper.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
23
mar

Insolvensrättsliga praktikfall

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Våren 2016 utkom professor Mikael Möller med boken ”Insolvensrättsliga utlåtanden”. Den innehåller en systematiserad sammanställning av rättsutlåtanden, rättsutredningar och konsultpromemorior som författaren skrivit i samband med konkreta fall och tvister på det insolvensrättsliga området. På kursen genomgås och analyseras ett urval av de praktikfall och utlåtanden som den nya boken behandlar. Genomgående rör det sig om tillämpningsfrågor som aktualiseras i företagsrekonstruktioner och konkurser. Kursen ligger på avancerad nivå och syftar till fördjupad diskussion och insikt i materiella insolvensrättsliga frågor.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
24
mar

Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Under dagen behandlas Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten. Kursen kommer att avslutas med en case-baserad övning.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
27
mar

InfoTorg Juridik för icke-jurister

Plats: Bisnodes kontor, Kilsgatan 4 i Göteborg, kl. 13-16.
Det är inte bara utbildade jurister som har nytta av de svenska rättskällorna, utan även du som icke jurist som i ditt arbete kommer i kontakt med det juridiska materialet. Kursen vänder sig till dig som exempelvis jobbar som handläggare på en myndighet, bank eller försäkringsbolag. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig det juridiska materialet krävs ofta en bakgrundskunskap. Juridiken innehåller en terminologi som för icke juristen kan vara främmande. Vilka dokument är viktiga, hur ska de rangordnas och hur står de i förhållande till varandra?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
28
mar

InfoTorg Juridik för privat och offentlig sektor

Plats: Bisnodes kontor, Kilsgatan 4 i Göteborg, kl. 09-11.
På denna kurs kommer vi att visa hur du på ett smart sätt effektiviserar och förenklar din arbetsprocess med hjälp av InfoTorg Juridik. Då du lever i en värld där information, lagar och paragrafer ständigt förändras, är det av yttersta vikt att du får de smartaste tipsen för att kunna agera snabbt och effektivt när du samlar in och tolkar information. Genom utbildningen får du verktygen som ger dig handlingskraftig kompentens i ditt arbete. Du blir helt enkelt en stjärna på ditt jobb!

Läs mer och anmäl dig via denna länk
29
mar

Personuppgiftslagen - praxis, praktik och EU:s dataskyddsreform

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Integritetsskyddslagstiftningen är omfattande och berör alla som arbetar med informations- och kommunikationsteknik. Genom åren har det kommit mycket vägledande praxis från Datainspektionen, domstolar och andra instanser som rör behandling av personuppgifter. På kursen ges en ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Även EU:s reformarbete med sikte på en allmän uppgiftsskyddsförordning samt Informationshanteringsutredningens förslag till en ny myndighetsdatalag uppmärksammas. Under kursen finns utrymme för frågor och diskussion.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
30
mar

Licensavtalsrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Att utforma och bedöma olika typer av bestämmelser i licensavtal är många gånger komplext. Inom ramen för kursen behandlas licensavtal avseende patent och varumärken, men även frågor rörande mönster och know-how berörs. Under kursen kommer exempel på klausuler att visas och diskuteras. Vidare kommer den senaste utvecklingen på området att behandlas, med fokus på rättsutvecklingen i praxis och doktrin.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
3
apr

Uppshovsrättslig fördjupning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
I kursens första del analyseras centrala upphovsrättsliga begrepp och regler med utgångspunkt i EU-domstolens omfångsrika rättspraxis från senare år. Hur påverkar EU-domstolens sätt att resonera i upphovsrättsliga frågor den svenska upphovsrätten? Den andra delen av kursen behandlar upphovsrättens tillämpning i en digital miljö. Här berörs t.ex. länkning, streaming, fildelning, åtgärder mot intrång, skydd för datorprogram och fria licenser (t.ex. Creative Commons) ur ett mer praktiskt perspektiv. Kursens tredje del ägnas åt ny och kommande lagstiftning. Här beskrivs senare års ändringar av upphovsrättslagen samt pågående lagstiftningsarbeten. Dessutom beskrivs utvecklingen inom EU, t.ex. rörande arbetet med den digitala inre marknaden och en eventuell reformering av upphovsrätten.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
4
apr

Arbetsrätt - sociala medier, visselblåsare och integritet

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Yttrandefriheten i arbetslivet har länge varit omdiskuterad. På senare tid är det särskilt sociala medier och visselblåsare som slår larm om upplevda missförhållanden samt meddelarfrihet för anställda i offentligt finansierad verksamhet som varit aktuella. Det har på senare år tillkommit en del praxis som klargör vad som gäller. Det är fråga om domar från Arbetsdomstolen och Europadomstolen samt yttranden från JO. Offentliga utredningar har lämnat förslag till lagstiftning om privatanställdas meddelarfrihet i offentligt finansierad verksamhet respektive fristående skolor. På denna kurs reder vi ut vad som kan anses gälla i dag mot bakgrund av senare års praxis. Du får också kunskap om de senaste lagstiftningsnyheterna och utredningarna på området.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
4
apr

Digital marknadsföring - juridiska fallgropar

Plats: Kreugersalen i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm, kl. 08.30-10.
InfoTorg Juridik bjuder in till seminarium! För inte så länge sedan gick marknadsföring i stort sett ut på att köpa annonsutrymme i tidningar, på stortavlor och på bio. Det var före sociala medier, bloggare, influencers, youtubers, poddar, content marketing och automatiserade annonsköp. Det var också före reklamtrötthet och adblockers. Idag är digital marknadsföring en självklarhet för både stora och små bolag. Företag har oändligt mycket mer kunskap om sina kunder och många fler möjligheter att snabbt och relativt billigt nå ut till rätt målgrupp. Samtidigt är det lätt att hamna snett juridiskt. Vi ger dig en genomgång av några av fallgroparna i dagens digitala miljö och går igenom aktuell praxis på området. Seminariet leds av advokaterna Karin Nordborg och Ann Nilsson från Danowsky & Partners Advokatbyrå. Seminariet är kostnadsfritt för kunder till InfoTorg Juridik och anmälan görs till redaktionen@infotorg.se

5
apr

Allmän förvaltningsrätt - fördjupningsdel

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Tillsyn syftar ytterst till att säkerställa olika allmänna intressen såsom säkerhet, sunda affärer, god miljö osv. Tillsynsmyndigheterna har därför givits kraftfulla maktmedel. Det ställs då stora krav på att myndigheterna tillämpar lagstiftningen korrekt och likformigt. En korrekt materiell tillämpning försvåras många gånger av att tillsynsrelaterad lagstiftning ofta är invecklad och svårtolkad. Detta reser frågorna hur vaga begrepp i lagstiftningen ska hanteras för att dels syftet med lagstiftningen ska uppnås och dels rättssäkerheten garanteras. Detta är en av de frågor som diskuteras under kursen. En annan fråga som tas upp är hur en likformig behandling ska säkerställas. Centralt i detta avseende är ansvarsfördelningen avseende utredningen, men en viktig del är också vilket ”förhandlingsutrymme” myndigheterna har. De bedömningar myndigheterna gör manifesteras slutligen i olika beslut. Hur rättstillämpning, bevisvärdering och fritt skön bör komma till uttryck i besluten är något som givetvis diskuteras under kursen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
6
apr

Avancerad bolagsrätt: förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Kursen är till stor del fallbaserad, med konkreta exempel på vad som är förbjudet och olagligt, undantaget samt vad som är lagligt och tillåtet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
19
apr

Förhörsteknik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Förbättra din förhörsteknik genom att ta del av de senaste forskningsrönen. Att förstå hur den kritiska bakgrundsinformationen (bevis) används under ett förhör med misstänkt är centralt inte bara för åklagare och förhörsledare, utan även för den misstänktes advokat. Svensk förhörsteknik skiljer sig mycket från amerikansk. Och ännu mer från Hollywoodsk. Lär dig allt om det svenska systemets styrkor och svagheter hos oss. Pär-Anders Granhag har i över 20 års tid forskat om lögndetektion och vittnesmål. Han har även i över 15 års tid utbildat praktiserande jurister inom förhörsteknik och lögndetektion, han har bland annat haft utbildningar för FBI, FN, Polishögskolan och LAPD.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
20
apr

Juridiken kring e-förvaltningen - en fördjupning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Detta nyhetsseminarium ger en översikt över de aktuella rättsfrågor som rör e-förvaltningen. Relevant lagstiftning, praxis och annan utveckling presenteras och kommenteras. Särskild vikt läggs vid myndigheters e-tjänster med anknytande elektronisk kommunikation. Kursen täcker både statlig och kommunal förvaltning och berör flera rättsområden, som allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, integritetsskydd m.m. Deltagarna kommer hela dagen ha möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och diskutera med andra kursdeltagare. Visst utrymme kommer således avsättas åt diskussion av de praktiska problem som deltagarna möter på sina respektive arbetsplatser.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
21
apr

Anit-korruption

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Om mutor och korruption vore en industri, skulle det vara världens tredje största. Så mycket kostar det näringslivet och samhället globalt. Svenska företag, myndigheter och organisationer är inte undantagna denna utmaning, som såväl gäller verksamheten i Sverige som utomlands. Därför arrangerar nu Fakultetskurser en heldagsutbildning med några av Sveriges ledande experter på området som föreläsare. Här är avsikten att ge svar på hur korruptionen påverkar, hur man bäst förebygger korruptionsrisker och hanterar kriser när det uppstår misstanke om korruption. Vi reder också ut varför korruptionsfrågan just nu är mer aktuell än någonsin. Vi kommer under dagen att gå igenom aktuell svensk och internationell lagstiftning, en rad praktikfall och diskutera olika ledningssystem och standards för policyer och förebyggande av mutor och korruption, med hänsyn till inte minst gällande Näringslivskod, internationella ”best practice” och den kommande nya standarden ISO37001.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
25
apr

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån juridiska processer. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa. Under kursen beskrivs hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Kursen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
26
apr

Statsstöd

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
EU:s statsstödsregler har kommit mer och mer i fokus under senare år. Allt fler myndigheter och företag har fått erinra att deras affärer granskas noga, vilket kan få dyra konsekvenser. Bakgrunden är att EU:s statsstödsregler är viktiga för att se till att konkurrensen ska fungera inom EU. Respekteras inte reglerna finns det stor risk för att konkurrensen snedvrids genom att offentliga aktörer gynnar vissa privata företag på bekostnad av konkurrerande företag. Ett statsstödsrättslig ifrågasättande av ett lån, en garanti, ett finansieringsupplägg eller försäljning av t.ex. statlig eller kommunal egendom kan bli dyrt, långdraget samt ge mycket negativ publicitet för både det allmänna och den privata aktören. För företag är det även viktigt att ha god kännedom om reglerna för att kunna vidta åtgärder om en konkurrent får ett otillåtet statligt stöd och konkurrensen sätts ur spel. Kommissionens åtgärder med att under det senaste året modernsisera statsstödsreglerna har bl.a. bidragit till nya transparensregler genom register över stöd vilket ytterligare skärper riskbilden.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
27
apr

Migrationsrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16.
Kursen behandlar den materiella migrationsrätten och tar sin utgångspunkt dels i det internationella regelverket som styr Sveriges åtaganden enligt bl.a. Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning och dels utlänningslagens tillämpning i förhållande till Europakonventionen, FN:s konvention om politiska och medborgerliga rättigheter samt FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Kursen är grundläggande, har ett praktiskt tillämparperspektiv och behandlar centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet, där den nya lagen (Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige) beaktas. Fokus läggs således på flyktingskap och principen om non-refoulement. Kursen berör även annan grund för uppehållstillstånd, när skyddsbehovet inte har gjorts sannolikt - synnerligen ömmande omständigheter. Utgångspunkten är reglerna i utlänningslagen med de modifikationer som följer av EU-domstolens, Europadomstolens och Tortyrkommissionens samt Migrationsöverdomstolens praxis.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
28
apr

Tvistemålsprocessen III

Plats: Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.15-16.00, Arrangör: Fakultetskurser.
Bevisning. Nästan alla tvister som går till huvudförhandling i domstol avgörs på en eller flera bevisfrågor. Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål. Kursen ger även en rad praktiska exempel på vad parter bör tänka på när det gäller bevisning. Genom Tvistemålsprocessen III får deltagarna kunskap om regler och praxis som styr frågor om vittnen, parter, syn och sakkunniga. Bevisbörda och beviskrav uppmärksammas. Deltagarna får djupa kunskaper om olika typer av bevismedel och användningen av dem, så att bevisningen kan användas på bästa sätt. Kursen innehåller goda tillfällen till frågor och diskussion.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
2
maj

Barnrätt: vårdnad, boende och umgänge - fördjupning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Fördjupande om att driva mål om barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kommer att företas av de komplexa frågor och situationer som förekommer i mål gällande vårdnad, boende och umgänge. Här behandlas även det internationella regelverket.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
4
maj

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16.30.
I kursen får du kunskap som gör att du kan skriva effektivare texter i jobbet – texter som är lätta att läsa och förstå och som inger förtroende. Du får konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd utan onödigt grammatikprat. Kursen är mycket praktiskt inriktad - korta teoripass med interaktion blandas med övningar och diskussioner. Vi är en liten kursgrupp om 12 personer där alla får komma till tals. I övningarna, enskilt och i grupp, får du träna på att skriva enkelt och att anpassa myndighetstexter till mottagaren så att budskapen går fram lätt. Vi diskuterar också vad som är vårdat språk, det vill säga lämplig ton i dagens myndighetstexter. Du får även kännedom om hur textens form påverkar läsningen. Efter kursen ska du ha fått insikter och verktyg som gör det enklare och roligare att skriva bra texter. Du kommer att känna till vad som skiljer en otydlig eller svårbegriplig text från en välplanerad och välformulerad. Du har fått konkreta råd och metoder som du kan tillämpa på alla slags texter du skriver i arbetet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
5
maj

Från anställd till konkurrent

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden har ökat. En stor andel anställda byter idag arbetsgivare, eller startar egen verksamhet. Många företag har, kanske under många år, arbetat upp en kommersiell kunskap, som företagen inte vill att deras konkurrenter ska få del av. En del av denna kunskap kan t.o.m. vara företagshemligheter. Risken är stor att konkurrenter får del av denna kunskap när anställda ska lämna företagen. Kursen avser att belysa de rättsliga frågor som kan uppstå i dessa situationer och vilka rättsliga regleringar som finns och kan utnyttjas av parterna inom arbetslivet, för företagen som vill förhindra att de förlorar kommersiell kunskap när anställda slutar sina anställningar och kanske går över till konkurrerande verksamhet, för anställda som har ett intresse att kunna utnyttja den kunskap och de erfarenheter de har tillägnat sig i sitt arbete, t.ex. för att byta arbetsgivare.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
5
maj

Mutor och korruption

Plats: Kreugersalen i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm, kl. 08.30-10.
InfoTorg Juridik bjuder in till seminarium! Frågor om korruption och etik får alltmer uppmärksamhet och är något som företag och organisationer måste ha på sin agenda. De konsekvenser som korruption kan få ställer krav på kunskap inom området och ett proaktivt förhållningssätt. Under seminariet diskuteras vad som menas med korruption och vilken lagstiftning och regelverk som finns på området. Med utgångspunkt i praxis och praktiska exempel diskuteras gränsdragningen mellan tillåtna och otillåtna ageranden. Seminariet leds av Natali Phalén som tillträder som generalsekreterare på Institutet mot mutor den 1 april. Seminariet är kostnadsfritt för kunder till InfoTorg Juridik och anmälan görs till redaktionen@infotorg.se

Ny domare

Regeringen har utnämnt en ny rådman.

Så utreds krigsbrott och folkmord

Juridik som innehåller internationell rätt och praxis kräver specialistkompetens hos åklagarna. I målet om folkmordet i Rwanda fick utredarna även göra ett flertal resor till landet för att tala med målsägandena, medan nyare brottslighet kan utredas med hjläp av internet.

Foto inbj

Nya domarutnämningar

Domare har utnämnts i tre tingsrätter.

Tvistlösningsexpert till Roschier

Rikard Wiström, specialiserad inom tvistlösning, har rekryterats till Roschier.

UTBILDNING

8
mar

IT-avtal

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-17.

9
mar

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.

10
mar

Tvistemålsprocessen II

Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.15-16.00, Arrangör: Fakultetskurser.

» Till utbildningar

Ny generaldirektör för Post- och Telestyrelsen

Den 1 februari tillträdde Dan Sjöblom som ny generaldirektör för Post- och Telestyrelsen

Ny tf. generaldirektör på Konkurrensverket

Karin Lunning tillträdde som tillförordnad generaldirektör för Konkurrensverket den 1 februari. Hon kommer därmed att inneha posten fram till dess att regeringen utser en ordinarie chef. Som tidigare kommer Kristina Geiger att vara ställföreträdande generaldirektör.

Foto Juergen Priewe

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt nya domare.

Nordiska juristmötet i Helsingfors

När Finland firar sin hundraåriga självständighet står den finska lokalstyrelsen värd och hälsar nordiska jurister välkomna till Helsingfors och Finlandiahuset.

Fyra nya delägare i Setterwalls

Setterwalls förstärker med fyra delägare vid kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö.

RÅ: Högsta domstolen bör pröva förverkande

Riksåklagaren anser att Högsta domstolen bör pröva om rätten till ett domännamn kan förverkas, i detta fall piratebay.

Foto Sten-Åke Stenberg

Nya riksrevisorer

Generaldirektörerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson föreslås till riksrevisorer.

Kunglig medalj till jurister

Medaljer tilldelas akademiker, idrottsmän och artister - samt jurister verksamma inom statsförvaltningen och mänskliga rättigheter.

Ny avhandling om databasskydd

EU-direktivet om rättsligt skydd av databaser är rättsosäkert för tredje man eftersom dess fokus på direkt investeringsskydd gör att endast framställaren av en databas på förhand kan bedöma om skyddet faller under direktivet eller ej. Det hävdas i en avhandling i immaterialrätt från Stockholms universitet.

Avhandling om svagt skydd mot gryningsräd

EU-domstolen gör en för snäv tolkning av företags möjligheter till rättslig prövning i samband med gryningsräder. Domstolens praxis innebär att företagens grundläggande rättigheter enligt Europakonventionen inte tillgodoses. Det framgår av en avhandling från Stockholms universitet.

Ämnesansvariga domare

Stockholms tingsrätt har utsett ämnesansvariga domare vid varje allmän avdelning som ansvarar för att hålla sig uppdaterade om praxis.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Foto © Secondshot | Dreamstime.com

Hedersdoktor vid Lund universitet

Dag Michalsen, professor i rättshistoria vid Oslo universitet, utses till hedersdoktor.

Gernandt och Madsen öppnar eget

Advokaterna Johan Gernandt och Finn Madsen lämnar Vinge för att starta en egen advokatfirma.

Lapidus och Fallenius lämnar samfundet

Jens Lapidus och Odile Fallenius lämnade Advokatsamfundet vid årsskiftet och slutar sina advokatkarriärer.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt