Bli kund Annonsera
söndag 22 april 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
utbildning
23
apr

Nationella upphandlingsstrategin

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Den 30 juni 2016 fattade regeringen beslut om att anta den Nationella upphandlingsstrategin. Strategin vänder sig främst till företrädare för de statliga myndigheterna men ska också fungera som ett stöd för företrädare och medarbetare på kommuner, landsting och andra upphandlande myndigheter. Målet med strategin är att få fler upphandlande myndigheter och enheter att använda offentliga inköp som ett strategiskt verktyg i sin verksamhet. Strategin är uppdelad på sju punkter som bl.a. behandlar offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär, hur man kan genomföra effektiva inköp, hur den offentliga upphandlingen kan göras rättssäker och hur den offentliga upphandlingen kan bidra till ett socialt hållbart samhälle. Under utbildningsdagen presenteras alla sju punkter i den Nationella upphandlingsstrategin. Var och en av punkterna behandlas ingående, varpå dagen avslutas med en sammanfattning av de olika delarna. Under hela dagen finns möjlighet att ställa frågor och ta upp egna exempel.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
24
apr

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16
I kursen får du kunskap som gör att du kan skriva effektivare texter i jobbet – texter som är lätta att läsa och förstå och som inger förtroende. Du får konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd utan onödigt grammatikprat. Kursen är mycket praktiskt inriktad - korta teoripass med interaktion blandas med övningar och diskussioner. Vi är en liten kursgrupp om 12 personer där alla får komma till tals. I övningarna, enskilt och i grupp, får du träna på att skriva enkelt och att anpassa myndighetstexter till mottagaren så att budskapen går fram lätt. Vi diskuterar också vad som är vårdat språk, det vill säga lämplig ton i dagens myndighetstexter. Du får även kännedom om hur textens form påverkar läsningen. Efter kursen ska du ha fått insikter och verktyg som gör det enklare och roligare att skriva bra texter. Du kommer att känna till vad som skiljer en otydlig eller svårbegriplig text från en välplanerad och välformulerad. Du har fått konkreta råd och metoder som du kan tillämpa på alla slags texter du skriver i arbetet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
26
apr

ÄTA-arbeten

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30
En av de frågor som oftast föranleder tvister inom entreprenadrätten är regleringen av ÄTA-arbeten. Under dagen kommer vi att gå igenom vad som utgör ÄTA-arbeten, beställarens ändringsbefogenhet och avbeställningsrätt, entreprenörens rätt och skyldighet att utföra ändringar och tillägg. Formkraven och dess undantag behandlas, liksom ansvaret för lämnade uppgifter och tekniska lösningar samt likställda eller föranledda ÄTA-arbeten. Vi går också igenom hur ÄTA-arbeten förhåller sig till hinder och rubbning samt hur ÄTA-arbeten ersätts. Ytterligare frågor är ansvaret för ÄTA-arbeten samt tidsmässiga konsekvenser av ÄTA-arbeten. Likheter och skillnader mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad behandlas också. Högsta domstolens nyare praxis inom entreprenadrätten har skapat osäkerhet om vad som gäller på flera områden, vilket kan leda till att tvisterna inom byggbranschen ökar. Under kursen kommer vi löpande att behandla särdragen hos entreprenadavtalet parallellt med obligationsrättsliga principer och köplagen för att bedöma rättsläget i de olika frågorna kopplade till ÄTA-arbeten. Praxis kommer också att gås igenom.

Läs mer och anmäl dig här
27
apr

Tvistemålsprocessen III

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16
Nästan alla tvister som går till huvudförhandling i domstol avgörs på en eller flera bevisfrågor. Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål. Kursen ger även en rad praktiska exempel på vad parter bör tänka på när det gäller bevisning. Genom Tvistemålsprocessen III får deltagarna kunskap om regler och praxis som styr frågor om vittnen, parter, syn och sakkunniga. Bevisbörda och beviskrav uppmärksammas. Deltagarna får djupa kunskaper om olika typer av bevismedel och användningen av dem, så att bevisningen kan användas på bästa sätt. Kursen innehåller goda tillfällen till frågor och diskussion.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
4
maj

Upphovsrättslig fördjupning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30
I kursens första del analyseras centrala upphovsrättsliga begrepp och regler med utgångspunkt i EU-domstolens omfångsrika rättspraxis från senare år. Hur påverkar EU-domstolens sätt att resonera i upphovsrättsliga frågor den svenska upphovsrätten? Den andra delen av kursen behandlar upphovsrättens tillämpning i en digital miljö. Här berörs t ex länkning, streaming, fildelning, åtgärder mot intrång, skydd för datorprogram och fria licenser (t ex Creative Commons) ur ett mer praktiskt perspektiv. Kursens tredje del ägnas åt ny och kommande lagstiftning. Här beskrivs senare års ändringar av upphovsrättslagen samt pågående lagstiftningsarbeten. Dessutom beskrivs utvecklingen inom EU, t ex rörande arbetet med den digitala inre marknaden och en eventuell reformering av upphovsrätten.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
7
maj

Modern förvaltningsrätt - ur ett EU-rättsligt perspektiv

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16
Kursen ger en introduktion till den europeiska förvaltningsrätten och dess inverkan på svensk rätt, såväl den konstitutionella som förvaltningsrättsliga utvecklingen. Under kursdagen diskuteras hur de europeiska källorna påverkar den svenska förvaltningsrättens metod och innehåll. Fokus ligger på europeiska förvaltningsrättsliga principer så som de kommer till uttryck EU-fördragen, EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen; principen om god förvaltning, förutsebarhet, likabehandling och proportionalitet vid handläggning av EU-rättsliga ärenden i svenska myndigheter, samt hur EU-rättsliga krav kan genomdrivas, rätten till effektiva rättsmedel. Dagen innehåller ett visst mått av egen aktivitet, i form av en gruppdiskussion.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
8
maj

Konkurrensskadelagen

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
När skadeståndsrätten möter konkurrensrätten uppstår många intressanta och komplexa frågor. Ett mycket gammalt, historiskt centralt, rättsområde möter ett yngre, om än redan väl utvecklat, modernt område av juridiken. Generella skadeståndsprinciper av en bredare karaktär länkas samman med avancerade och sofistikerade specialregler om konkurrens. Ur denna sammanvävning kommer konkurrensskaderätten, vilket numera kan betecknas som ett rättsområde i sin egen rätt. De ekonomiska värdena i konkurrensskademål är ofta stora och områdets praktiska betydelse för marknaden är betydande. Lagstiftningen på området i Sverige och EU är under utveckling. 2016 års Konkurrensskadelag har lett till att frågor om ersättning för konkurrensskada har hamnat i fokus. Man kan se framför sig ett ökat antal tvister på området. Det är viktigt att förstå lagens ändamål och struktur.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
14
maj

Designrätt - de överlappande skydden

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30
Design framhålls allt oftare som något avgörande för många verksamheter och rättsområdet utvecklas snabbt, inte minst på EU-nivå. Design kan vara en viktig konkurrensfördel. De rättsliga skydden för design ter sig dock svårinramade. Det är fråga om överlappande skydd som kan samexistera. Skydden för ett och samma föremål kan variera i allt från definitionen av objektet till skyddets uppkomst, från skyddsomfång till skyddstid. Kursen ger en bred bild av de överlappande skydden och den aktuella rättsutvecklingen. Den sätter inte minst in mönsterrätten i sitt sammanhang.

Läs mer och anmäl dig här
15
maj

Det indirekta besittningsskyddet - uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Under kursen behandlas uppsägningar av lokalhyresavtal och det efterföljande medlingsförfarandet i hyresnämnden. Vidare behandlas uppsägningsförfarandets sista instans; en eventuell tvist om brytande av det indirekta besittningsskyddet i domstol och en eventuell bedömning av skadeståndets storlek. Deltagarna kommer få kunskap om hur en uppsägning bör utformas, hur parterna bör förbereda sig inför förfarandet i hyresnämnden samt vilka besittningsbrytande grunder som står sig vid en prövning i domstol. Kursen kommer även kort att beröra vilken ersättning en lokalhyresgäst kan tilldömas. Dagen innehåller en blandning av aktuell praxis och exempel hämtade ur föreläsarnas yrkesliv.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
16
maj

Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
En praktisk genomgång av avtalsskrivandets kritiska moment och en möjlighet att skapa en större medvetenhet om de verktyg som finns för att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande. Frågor som kommer att behandlas under dagen är: Vilka är riskerna i ett avtal? Hur identifieras riskerna i ett avtal? Skillnaderna vid bedömningen av risker beroende på vilken sida man är på i ett avtal. Hur hanteras riskerna i ett avtal? Vilka verktyg finns? Hur hanteras risker i standardavtal?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
17
maj

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Kursen innehåller en grundlig genomgång av miljöbalkens materiella såväl som processuella bestämmelser rörande förorenade områden och avhjälpande-/efterbehandlingsansvar, med koppling till den praxis som utvecklats i mark- och miljödomstolarna. Kursen syftar till att ge deltagarna goda teoretiska kunskaper samt praktiska verktyg för att hantera frågor om ansvar, utredning, avhjälpande, regresskrav m.m. och riktar sig till såväl handläggare på myndighet som verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Den avslutande delen av kursen består av ett praktikfall där deltagarna får testa sina kunskaper inom ramen för ett grupparbete.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
22
maj

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Under denna kurs går vi igenom hur betaltjänstmarknaden ser ut och vilka krav som kommer att ställas på en aktör som vill tillhandahålla betaltjänster både i form av rörelseregler och uppföranderegler. De nya regler som ska fastställas av Europakommissionen och EBA i form av tekniska standarder kommer att behandlas. Under kursen berör vi även betalkontodirektivet och förordningen om förmedlingsavgifter vid kortbaserade betalningstransaktioner, samt vissa gränsdragningsfrågor mot lånebaserad crowdfunding (P2P, P2B, B2B) och kreditgivning till konsumenter.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
23
maj

Testamentsrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16
estamentsrätten är en viktig och svår del av den ekonomiska familjerätten och den måste behärskas av alla som yrkesmässigt sysslar med testamenten på olika sätt. Kursen fokuserar på komplicerade frågor om upprättande, återkallelse och ogiltighet av testamente, liksom klanderprocess och handhavande i övrigt och ger en ingående kunskap om hur dessa frågor bör hanteras i praktiken. I kursen genomgås reglerna om testationshabilitet och testationsrätt. Kraven för upprättande av ordinärt testamente och nödfallstestamente, testamentsvittnenas betydelse och bevispresumtioner diskuteras. Ändring och återkallelse av testamente gås igenom. Ogiltighet på grund av nullitet, ogiltighet på formell grund (bristande testationshabilitet, formfel) och ogiltighet på materiell grund (psykisk störning, tvång, otillbörlig påverkan, svek) ägnas stor uppmärksamhet. De processuella reglerna om klander av testamente m.m. utifrån det praktiska rättslivets behov. Kursen är baserad på rättsreglerna och vägledande rättspraxis, varvid ett betydande antal rättsfall används diskuteras.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
24
maj

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Formella och informella kunskaper för ett väl utfört uppdrag. Att vara målsägandebiträde är ett omfattande och inte helt okomplicerat uppdrag som bland annat kräver goda kunskaper i straff- och processrätt samt i skadeståndsfrågor. Detta är en grundläggande kurs som vänder sig speciellt till dig som redan åtar dig uppdrag som målsägandebiträde eller planerar att göra det inom en snar framtid.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
25
maj

Tillsyn och rättssäkerhet inom statlig och kommunal myndighetsutövning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Statliga och kommunala myndigheters rättsliga befogenheter ger dem makt som felaktigt använd kan äventyra rättssäkerhet och människors värde. För att motverka detta är också myndighetsutövningen kringgärdad av ett omfattande regelverk, vilket i sin tur kräver att myndigheternas uppgifter delegeras till personer som har tillräcklig rättsmedveten kompetens att genomföra dem. Denna kurs riktar sin uppmärksamhet till just rättssäkerheten i myndighetsutövningen och ger samtidigt tillfällen att redovisa och diskutera konkreta exempel.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
28
maj

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Utbildningsdagens mål är att deltagarna dels ska kunna förstå vad som kan krävas av de olika parterna i en migrationsprocess samt av den bevisning som förs fram, dels att deltagarna ska få argument och kunskap för att bemöta värderingen av denna bevisning. Kursen tar upp aktuella rättsfrågor med förslag på praktiska tillvägagångssätt.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
29
maj

Dataskyddslagstiftningen - en fördjupningskurs

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-17
Dataskyddsförordningen innebär delvis nya förutsättningar för behandling av personuppgifter, mer långtgående rättigheter för enskilda och olika typer av administrativa krav på den personuppgiftsansvarige. Denna endagskurs vänder sig till den som arbetar med dataskyddslagstiftningen och som vill få fördjupade och uppdaterade kunskaper. Kursen är framför allt inriktad på dataskyddets EU-rättsliga dimension.

Läs mer och anmäl dig här
30
maj

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån juridiska processer. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa. Under kursen beskrivs hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Kursen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
31
maj

Praktisk bodelning

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Bodelning är inte helt okomplicerat och kräver goda kunskaper i såväl det praktiska förfarandet som i den materiella rätten. Denna kurs vänder sig speciellt till dig som nyligen har eller ska börja arbeta med frågor som rör den ekonomiska familjerätten. Du får grundläggande och uppdaterade kunskaper om bodelning och andra aspekter av den ekonomiska familjerätten samt en hel del handfasta tips och råd. En behandling av det regelsystem som är tillämpligt vid det praktiska genomförandet av bodelningar under äktenskap, efter äktenskapsskillnad och vid uppbrutna samboförhållande kommer att ske. Utifrån relevant lagstiftning och praxis ges svar på frågor om egendomsordningen, jämkningsreglerna, vad som ska ingå vid en sambobodelning, övertagande av bostad samt mycket mera. Även reglerna för upprättande, tolkning och jämkning av äktenskapsförord samt några centrala frågor och regler i sambolagen kommer att behandlas.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
1
jun

Från anställd till konkurrent

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden har ökat. En stor andel anställda byter idag arbetsgivare, eller startar egen verksamhet. Många företag har, kanske under många år, arbetat upp en kommersiell kunskap, som företagen inte vill att deras konkurrenter ska få del av. En del av denna kunskap kan t.o.m. vara företagshemligheter. Risken är stor att konkurrenter får del av denna kunskap när anställda ska lämna företagen. Kursen avser att belysa de rättsliga frågor som kan uppstå i dessa situationer och vilka rättsliga regleringar som finns och kan utnyttjas av parterna inom arbetslivet, för företagen som vill förhindra att de förlorar kommersiell kunskap när anställda slutar sina anställningar och kanske går över till konkurrerande verksamhet, för anställda som har ett intresse att kunna utnyttja den kunskap och de erfarenheter de har tillägnat sig i sitt arbete, t.ex. för att byta arbetsgivare.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
4
jun

Praxis i PMD och PMÖD - en uppdatering

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Kursen går igenom vilka materiella frågor, inom ramen för immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätten, som har kommit att behandlas under året och analyserar trender i behandlingen av dessa. Har olika rättsområden, t. ex. varumärkes- och marknadsföringsrätten, som nu ligger i samma domstol, kommit att behandlas på ett mer samlat och enhetligt sätt? Har behandlingen av registreringsärenden kommit att förändras? Vilka processrättsliga frågor, t. ex. rörande domstolarnas kompetensområde eller dess hantering av mål, har ställts på sin spets? Har ny lagstiftning, t. ex. konkurrensskadelagen, kommit att påverka domstolarnas verksamhet? Hur ser möjligheterna till prövningstillstånd, till PMÖD och till HD, ut? Hänvisas frågor till EU-domstolen? Vilka har varit de viktigaste avgörandena under året? Kan man se några indikationer om utvecklingen längre fram?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
7
jun

Medling i familjemål (1,5 dagar)

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-17.
Det finns ingen enhetlig metod för medling i familjemål, utan olika medlare använder olika metoder, beroende bland annat på den egna yrkesbakgrunden, som fokuserar på olika mål och resultat. Metoden kan vara avtalsorienterad (skapa och fördela mervärden) med målsättningen att upprätta verkställbara överenskommelser, syfta till att skapa lugn och harmoni (relationsinriktad) eller fokusera på parternas interaktion (transformativ). I grund och botten är medlarens metodval avhängigt hur denna ser på konflikt – är det ett problem som ska lösas eller handlar det om ett sammanbrott i mänsklig kommunikation och interaktion, och där det krävs dialog, förståelse och förändring. Vissa medlare föredrar däremot att blanda olika medlingsmodeller i specifika skeden av medlingen. Den i Sverige mest kända och använda metoden i familjemål, är avtalsorienterad medling, med syfte att nå en konkret överenskommelse mellan parterna utifrån barnets bästa, och som även kan ligga till grund för en dom. Kursen avser att spegla flera olika medlingsmodeller utifrån olika konfliktperspektiv och ge konkreta och handfasta verktyg till ledning för deltagarnas medlingsverksamhet. Praktiska inslag, med feedback från kursledarna, är därför dominerande inslag på kursen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
11
jun

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
När forskningsinsatser bedrivs i samverkan med akademin blir lärarundantaget den kanske viktigaste frågan att hantera i FoU-avtalet. Bedrivs forskningen gemensamt kan resultaten också komma att ha flera uppfinnare, något som avtalsmässigt kan hanteras på olika sätt för att undvika inlåsningseffekter och svårigheter i exploatering. Att dessutom använda mallade avtal för forskning kan leda till bekymmer. Forskningsinsatserna ser ofta olika ut och mallar tar inte hänsyn till branschspecifika behov och svårigheter. Vilka olika lösningar är möjliga och hur skiljer de sig från varandra? Vad ska man tänka på vid utformning av forskningsavtal? Var brukar problem uppstå? Vilken typ av klausuler ska undvikas och vilken typ är nödvändiga? Här behandlas de olika forskningsavtalen steg för steg, från de enklaste projektavtalen till de komplexa flerpartsavtalen för samverkan mellan industri och akademi.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
12
jun

Det nya dataskyddet – GDPR

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) direkt att tillämpas i Sverige. Samtidigt upphävs personuppgiftslagen och föreslagen ny svensk dataskyddslag med generella kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen ska börja gälla. På kursen går vi igenom dessa bestämmelser med fokus på allt det som är nytt. Kursen är en grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar. Vilka nyheter innebär dataskyddsförordningen? Vad innebär den kompletterande svenska regleringen i dataskyddslagen?

Läs mer och anmäl dig via denna länk

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt tre nya domare.

44 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 44 nya ledamöter vid sitt sammanträde idag.

Ny delägare i Magnusson

Magnusson har tagit in en ny partner, advokat Helena Rönqvist, specialiserad på immaterialrätt och marknadsrätt.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt fem nya domare.

UTBILDNING

23
apr

Nationella upphandlingsstrategin

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.

24
apr

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16

26
apr

ÄTA-arbeten

Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30

» Till utbildningar

Förtydligar om frihets-berövande av unga

I ett förtydligande skriver nu riksåklagaren om myndighetens riktlinjer om frihetsberövande av unga misstänkta.

Åtal mot grov olovlig underrättelseverksamhet

Idag väcktes åtal mot en person för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person.

Foto Boris Breytman

Uppsala universitet inleder EU-samarbete

Institutet för immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet inleder ett samarbete med EU:s immaterialrättsmyndighet.

JO granskar domen i Solna tingsrätt

JO har beslutat undersöka hur den uppmärksammande domen i Solna tingsrätt har formulerats och om det finns behov av att ändra arbetsformerna när domskälen skrivs.

Marlaw nyanställer

MarLaw har anställt sex nya jurister.

Foto Åke E:son Lindman

HFD söker justitieråd

Eskil Nord går i pension och därför söker Högsta förvaltningsdomstolen ett nytt justitieråd.

Foto Varlakov Alex

Advokatbyråer satsar på integration

För en effektiv integration behövs broar mellan utsatta områden och andra delar av samhället. Därför har organisationen Nolla utanförskapet tillsammans med fyra advokatbyråer startat läxverkstad för skolelever i utsatta områden.

Dödligt våld ökar

Brottsförebyggande rådet, Brå, har nu publicerat den slutliga statistiken över anmälda brott för 2017.

Foto Tatiana Savvateeva Dreamstime.com

Nya Uppsalaprofessorer

Två nya professor har utnämnts vid juridiska fakulteten i Uppsala.

Taxibolag stäms för diskriminering

Det skånska taxibolaget diskriminerade en gravid kvinna när hon sades upp under graviditeten. Det anser Diskrimineringsombudsmannen som nu stämmer bolaget.

Bröder avförda från Arvikautredning

De två bröder som tidigare varit utpekade för att ha orsakat en fyraårig pojkes död i Arvika 1998 är nu avförda från utredningen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt