Bli kund Annonsera
onsdag 28 juni 2017
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
utbildning
17
aug

ÄTA-arbeten

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30
En av de frågor som oftast föranleder tvister inom entreprenadrätten är regleringen av ÄTA-arbeten. Under dagen kommer vi att gå igenom vad som utgör ÄTA-arbeten, beställarens ändringsbefogenhet och avbeställningsrätt, entreprenörens rätt och skyldighet att utföra ändringar och tillägg. Formkraven och dess undantag behandlas, liksom ansvaret för lämnade uppgifter och tekniska lösningar samt likställda eller föranledda ÄTA-arbeten. Vi går också igenom hur ÄTA-arbeten förhåller sig till hinder och rubbning samt hur ÄTA-arbeten ersätts. Ytterligare frågor är ansvaret för ÄTA-arbeten samt tidsmässiga konsekvenser av ÄTA-arbeten. Likheter och skillnader mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad behandlas också. Högsta domstolens nyare praxis inom entreprenadrätten har skapat osäkerhet om vad som gäller på flera områden, vilket kan leda till att tvisterna inom byggbranschen ökar. Under kursen kommer vi löpande att behandla särdragen hos entreprenadavtalet parallellt med obligationsrättsliga principer och köplagen för att bedöma rättsläget i de olika frågorna kopplade till ÄTA-arbeten. Praxis kommer också att gås igenom.

Läs mer och anmäl dig här
24
aug

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån juridiska processer. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa. Under kursen beskrivs hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Kursen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
19
sep

Tvistemålsprocessen I

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16.
Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursen är deltagarna medvetna om vilka regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende under förberedelsen. Kursen inriktas på praktisk handläggning, t.ex. hur ombuden använder stämningsansökan, svaromål, tidsplan och sammanställning för att ta till vara sin klients talan. Det finns rikliga tillfällen till frågor och diskussion.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
26
sep

Allmän förvaltningsrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Det ställs höga krav på att myndigheter ska tillämpa gällande lagstiftning korrekt och likformigt. Denna lagstiftning är dock oftast invecklad och svårtolkad. Under kursdagen behandlas centrala delar av de förvaltningsrättsliga regler som blir aktuella vid beslutsfattande.

Läs mer och anmäl dig här
28
sep

Grundkurs i entreprenadrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Den som är verksam i byggbranschen kommer löpande i kontakt med AB-avtalen. Vad olika bestämmelser innebär och hur de ska tillämpas kommer ofta upp till diskussion under entreprenader, utan att några jurister är inblandade. För att kunna ta tillvara sin rätt - vare sig man är beställare, generalentreprenör eller underentreprenör - krävs en förståelse för avtalen och en kunskap om dess innebörd.

Läs mer och anmäl dig här
2
okt

E-lärandets juridik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Modern informations- och kommunikationsteknik är idag en självklarhet vid universitet, högskolor och andra lärosäten. Digitala lärplattformar, ämnesanpassade applikationer, molntjänster och sociala medier är bara några inslag i dagens utbildningsmiljö. Den digitaliserade utbildningen väcker en mängd praktiska juridiska frågor. Hur får material på nätet användas i undervisningen? Hur ska den personliga integriteten skyddas? Vilket material blir offentligt? Under kursen ges en översikt över de centrala rättsreglerna (upphovsrätt, personuppgiftsskydd och offentlighetslagstiftningen) samtidigt som förslag på praktiska lösningar ges.

Läs mer och anmäl dig här
3
okt

Allmän förvaltningsrätt - fördjupningsdel

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Tillsyn syftar ytterst till att säkerställa olika allmänna intressen såsom säkerhet, sunda affärer, god miljö osv. Tillsynsmyndigheterna har därför givits kraftfulla maktmedel. Det ställs då stora krav på att myndigheterna tillämpar lagstiftningen korrekt och likformigt. En korrekt materiell tillämpning försvåras många gånger av att tillsynsrelaterad lagstiftning ofta är invecklad och svårtolkad. Detta reser frågorna hur vaga begrepp i lagstiftningen ska hanteras för att dels syftet med lagstiftningen ska uppnås och dels rättssäkerheten garanteras. Detta är en av de frågor som diskuteras under kursen. En annan fråga som tas upp är hur en likformig behandling ska säkerställas. Centralt i detta avseende är ansvarsfördelningen avseende utredningen, men en viktig del är också vilket ”förhandlingsutrymme” myndigheterna har. De bedömningar myndigheterna gör manifesteras slutligen i olika beslut. Hur rättstillämpning, bevisvärdering och fritt skön bör komma till uttryck i besluten är något som givetvis diskuteras under kursen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
4
okt

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
På den offentliga sektorn gäller speciella regler som får betydelse för anställningen och hur myndigheten kan agera i förhållande till de anställda. Vi går igenom de särskilda reglerna om bisysslor, sekretess och integritetsskydd samt möjligheterna att arbeta med etiska riktlinjer i offentlig sektor. Syftet är att ge en fördjupning i några arbetsrättsliga frågor med speciella krav inom offentlig sektor. Författningar redogörs för samt hur dessa ska tillämpas. Nyheter och aktuella frågor inom området behandlas också.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
5
okt

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16.30.
I kursen får du kunskap som gör att du kan skriva effektivare texter i jobbet – texter som är lätta att läsa och förstå och som inger förtroende. Du får konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd utan onödigt grammatikprat. Kursen är mycket praktiskt inriktad - korta teoripass med interaktion blandas med övningar och diskussioner. Vi är en liten kursgrupp om 12 personer där alla får komma till tals. I övningarna, enskilt och i grupp, får du träna på att skriva enkelt och att anpassa myndighetstexter till mottagaren så att budskapen går fram lätt. Vi diskuterar också vad som är vårdat språk, det vill säga lämplig ton i dagens myndighetstexter. Du får även kännedom om hur textens form påverkar läsningen. Efter kursen ska du ha fått insikter och verktyg som gör det enklare och roligare att skriva bra texter. Du kommer att känna till vad som skiljer en otydlig eller svårbegriplig text från en välplanerad och välformulerad. Du har fått konkreta råd och metoder som du kan tillämpa på alla slags texter du skriver i arbetet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
9
okt

Redovisningsfrågor

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Redovisningsfrågor aktualiseras ofta i samband med olika juridiska frågor såsom revisorns skadeståndsansvar, aktiebolagsrättsliga ansvarssituationer såsom personligt betalningsansvar för styrelseledamot i aktiebolag på grund av kapitalbrist och s.k. bristtäckningsansvar. Syftet med denna kurs är att i ett sammanhang behandla frågor som traditionellt annars brukar hanteras separat och därvid ge en fördjupad förståelse för förhållandet mellan de aktiebolagsrättsliga frågorna och de redovisningsmässiga frågorna och hur dessa kan bemötas.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
10
okt

Introduktion till e-förvaltningens juridik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Genomgång av ett antal författningar som är centrala i e-förvaltningen, bland annat det viktigaste ur Tryckfrihetsförordningen, Offentlighet- och sekretesslagen, Arkivlagen, Personuppgiftslagen, Förvaltningslagen och Signaturlagstiftningen. Fokus kommer att ligga på de många frågeställningar som är aktuella vid digital hantering i offentlig verksamhet. Även en orientering av de praktiska handledningar och stöd som finns för statliga och kommunala myndigheter i deras arbete med e-förvaltning kommer att behandlas, t.ex. från e-delegationen och Datainspektionen. Under kursen presenteras innehållet i dessa vägledningar med möjlighet till frågor och diskussion. Även det senaste inom rättsutvecklingen kommer att beröras.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
11
okt

Medierätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Välkommen till en dag helt tillägnad medierätten där du uppdateras på det senaste inom detta spännande och ständigt aktuella ämne. Du guidas under dagen av advokat Dag Wetterberg och professor Mårten Schultz genom fem block som består av yttrandefrihet, personlig integritet, det straff- och skadeståndsrättsliga skyddet mot integritetskränkningar, särskilt på Internet, och upphovsrätt. Slutligen håller vi ett seminarium där dagens frågor samlas upp och diskuteras. Det kommer att finnas utrymme för frågor och reflektion varför du kan ta med dig just dina specifika frågor och funderingar vilka behandlas i ett seminariepass under kursens slut.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
12
okt

Dataskyddslagstiftningen - en fördjupningskurs

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-17
Dataskyddsförordningen innebär delvis nya förutsättningar för behandling av personuppgifter, mer långtgående rättigheter för enskilda och olika typer av administrativa krav på den personuppgiftsansvarige. Denna endagskurs vänder sig till den som arbetar med dataskyddslagstiftningen och som vill få fördjupade och uppdaterade kunskaper. Kursen är framför allt inriktad på dataskyddets EU-rättsliga dimension.

Läs mer och anmäl dig här
13
okt

Tvistemålsprocessen II

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16.
Tvistemålsprocessen II ger en grundläggande genomgång av hur en huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursen skall kursdeltagarna känna till vilka regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende. Kursen tar också upp hur ombuden kan strukturera och klassificera sin talan för att få bättre genomslag under huvudförhandlingen. Talan ska bli bättre och man ska kommunicera effektivare. Domstolen ska förstå och pröva talan som ombuden har tänkt. Syftet är att ge kursdeltagarna så goda kunskaper om huvudförhandlingen, att full kraft kan ägnas åt tvisten i materiellt hänseende.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
16
okt

Det indirekta besittningsskyddet - uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Under kursen behandlas uppsägningar av lokalhyresavtal och det efterföljande medlingsförfarandet i hyresnämnden. Vidare behandlas uppsägningsförfarandets sista instans; en eventuell tvist om brytande av det indirekta besittningsskyddet i domstol och en eventuell bedömning av skadeståndets storlek. Deltagarna kommer få kunskap om hur en uppsägning bör utformas, hur parterna bör förbereda sig inför förfarandet i hyresnämnden samt vilka besittningsbrytande grunder som står sig vid en prövning i domstol. Kursen kommer även kort att beröra vilken ersättning en lokalhyresgäst kan tilldömas. Dagen innehåller en blandning av aktuell praxis och exempel hämtade ur föreläsarnas yrkesliv.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
17
okt

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån juridiska processer. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa. Under kursen beskrivs hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Kursen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
18
okt

Avancerad bolagsrätt: förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Kursen är till stor del fallbaserad, med konkreta exempel på vad som är förbjudet och olagligt, undantaget samt vad som är lagligt och tillåtet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
19
okt

Tillsynens rättsliga fas

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Det finns flertalet formella och materialla krav på tillståndsbeslut som måste beaktas vid myndighetsutövning gentemot enskilda. Kursen behandlar såväl handläggningens formella aspekter som efterföljande processföring i domstol vid överklagade ärenden. Målsättningen är att möta tjänstemannens kunskapsbehov när det gäller utformning av beslut, processuella överväganden samt vad som utgör tillsynens minimikrav när det gäller handläggningsåtgärder, exempelvis vid klagomål. Relevanta synpunkter från JO och avgöranden i överinstanserna kommer att lyftas fram och behandlas.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
20
okt

Molntjänster

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Molntjänster har många affärsmässiga, men också säkerhetsrelaterade fördelar. Samtidigt är det viktigt att tjänsterna används på ett sätt som är förenligt med gällande regelverk, t. ex. regler om skydd för personuppgifter och upphovsrätt. De risker som finns måste hanteras t. ex. genom val av leverantör, genom beslut om vilka data som ska placeras i tjänsten och genom utformningen av avtalsregleringen. Kursen tar ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster. De rättsliga ramarna för användningen av molntjänster analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen (t.ex. EU:s dataskyddsförordning, Privacy Shield och EU-domstolens domar). Dessutom diskuteras olika avtalsregleringar på området (t.ex. Googles och Amazons villkor samt Kammarkollegiets ramavtal). Kursen kräver inga tekniska eller juridiska förkunskaper.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
23
okt

Skydd för produktutformning genom immaterial- och marknadsrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Immaterial- och marknadsrättsligt skydd för utformningen av varor och förpackningar (utstyrselskydd) har blivit allt viktigare. Under den senaste tiden har ett flertal intressanta rättsfall avgjorts, t.ex. Stocke- och KitKat-målen i EU-domstolen samt Snusdose- och Mariestads-målen i hovrätten och MD. Även närliggande problemställningar, som skydd för butiksutformning, har ställts på sin spets (se t.ex. Apple-målet). Fortfarande är dock många frågor obesvarade och gränserna mellan varumärkes-, mönster- och marknadsföringsskydd är fortfarande oklara.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
24
okt

Juridik för e-handlare

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Juridiken för e-handel blir allt viktigare. Ett stort antal lagar gäller för företag som säljer på internet – såväl till konsumenter som till företag. De senaste åren har lagarna skärpts och myndigheterna blivit tuffare. Samtidigt pumpas ut nya lagar och lagförslag från EU. För dig som är verksam inom e-handelsbranschen blir det allt viktigare att ha koll på vad som gäller. Under denna kurs får du en grundläggande utbildning inom e-handelsjuridik.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
25
okt

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Offentlig upphandling, upphandlingsprocessen samt lagstiftningen som omgärdar den kan uppfattas som komplex och består av många olika moment. Syftet med utbildningen är att ge en gedigen grundkunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, i dess nya lydelse från 1 januari 2017. Utbildningen genomförs i positiv anda och i ett prestigelöst klimat för att skapa delaktighet och förståelse för de möjligheter som offentlig upphandling ger. Deltagarna kommer löpande att beredas tillfälle att ställa frågor och utrymme kommer att ges för diskussioner.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
26
okt

Statsstöd

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16.30
Statligt stöd är ett mycket vitt begrepp som inbegriper åtgärder som innebär att stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. EU:s statsstödsregler regleras i EUF-fördraget och syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids. Det innebär att det offentliga, med vissa undantag, inte får lämna stöd förrän det på förhand har godkänts av EU-kommissionen. EU:s statsstödsregler har kommit allt mer i fokus under de senaste åren. Allt fler myndigheter, kommuner och företag har fått erinra att deras affärer granskas noga, vilket kan få kostsamma konsekvenser i och med att ett otillåtet stöd ska betalas tillbaka med ränta. Därutöver kan den som har drabbats av skada kräva skadestånd och det föreligger risk för bad-will till följd av negativ publicitet. Ett statsstödsrättslig ifrågasättande av exempelvis ett lån, en garanti, ett finansieringsupplägg eller försäljning av t.ex. statlig eller kommunal egendom kan således bli dyrt, långdraget samt ge mycket negativ publicitet för både det allmänna och den privata aktören. För företag är det även viktigt att ha god kännedom om reglerna för att kunna vidta åtgärder om en konkurrent får ett otillåtet statligt stöd som innebär att konkurrensen sätts ur spel.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
27
okt

E-förvaltningens juridik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Kursen inleds med en genomgång av ett antal författningar som är centrala i e-förvaltningen, bland annat det viktigaste ur tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagen, personuppgiftslagen, förvaltningslagen och signaturlagstiftningen. Särskild uppmärksamhet ägnas även åt den EU-rättsliga utvecklingen kring integritetsskydd genom den allmänna dataskyddsförordningen. Fokus kommer att ligga på de många frågeställningar som är aktuella vid digitalisering av offentlig verksamhet. Deltagarna får utöver lagstiftning och rättspraxis en orientering av de praktiska handledningar och stöd som finns för statliga och kommunala myndigheters digitaliseringsarbete. Under hela dagen ges möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och diskutera med andra kursdeltagare. Visst utrymme kommer således avsättas åt diskussion av de praktiska problem som deltagarna möter på sina respektive arbetsplatser.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
30
okt

Offentlighet och sekretess

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna. Vilken sekretess gäller mellan myndigheter? Även om sekretessprövning och meddelarfrihet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
1
nov

Statsrätt och rollen som statsanställd

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Det har en särprägel att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter. Den offentliga organisationen regleras ytterst av grundlagarna och de grundläggande principerna. Därutöver finns ett flertal regler på olika nivåer att ta hänsyn till när man arbetar som statstjänsteman. För statligt anställda gäller speciella ansvarsregler.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
2
nov

Personuppgiftslagen - praxis, praktik och EU:s dataskyddsreform

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Integritetsskyddslagstiftningen är omfattande och berör alla som arbetar med informations- och kommunikationsteknik. Genom åren har det kommit mycket vägledande praxis från Datainspektionen, domstolar och andra instanser som rör behandling av personuppgifter. På kursen ges en ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Även EU:s reformarbete med sikte på en allmän uppgiftsskyddsförordning samt Informationshanteringsutredningens förslag till en ny myndighetsdatalag uppmärksammas.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
3
nov

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Sedan augusti 2010 har vi en svensk reglering av betaltjänster genom betaltjänstlagen och lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Det andra betaltjänstdirektivet skärper reglerna och ska möjliggöra bättre konkurrens och säkrare tjänster på marknaden. Direktivet, som ska vara genomfört senast den 10 januari 2018, omfattar fler aktörer på marknaden och är mer detaljerat än det tidigare betaltjänstdirektivet. Betaltjänstlagen innehåller bestämmelser om betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och som utförs inom landets gränser eller inom EES och som utförs i euro eller någon av EES-ländernas valutor, däribland SEK. Lagens tillämpningsområde kommer utökas i och med genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet. Under denna kurs går vi igenom hur betaltjänstmarknaden ser ut och vilka krav som kommer att ställas på en aktör som vill tillhandahålla betaltjänster både i form av rörelseregler och uppföranderegler. De nya regler som ska fastställas av Europakommissionen och EBA i form av tekniska standarder kommer att behandlas. Under kursen berör vi även betalkontodirektivet och förordningen om förmedlingsavgifter vid kortbaserade betalningstransaktioner, samt vissa gränsdragningsfrågor mot lånebaserad crowdfunding (P2P, P2B, B2B) och kreditgivning till konsumenter.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
6
nov

Tvistemål special - civilrättslig nyhetsdag

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Under denna dag får du en unik möjlighet att få kunskap om den senaste utvecklingen inom civilrättens område. Ett antal domar från Högsta domstolen kommer att presenteras och diskuteras av justitierådet Ingemar Persson och f.d. rådman Thore Brolin. Kursen tar upp de nyheter som uppkommer under tiden fram till kursdagen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
7
nov

Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
En praktisk genomgång av avtalsskrivandets kritiska moment och en möjlighet att skapa en större medvetenhet om de verktyg som finns för att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande. Frågor som kommer att behandlas under dagen är: Vilka är riskerna i ett avtal? Hur identifieras riskerna i ett avtal? Skillnaderna vid bedömningen av risker beroende på vilken sida man är på i ett avtal. Hur hanteras riskerna i ett avtal? Vilka verktyg finns? Hur hanteras risker i standardavtal?

Läs mer och anmäl dig via denna länk

Överklagar domar om carried interst

Skatteverket överklagar kammarrättsdomar om beskattning av carried interest och uppger att det sker processuella skäl med hänsyn till att motparterna överklagar.

Rättsfallsanalys
Foto © abey

Ny regel om preskription inom strandskyddet?

Två strandskyddsmål av Miljöverdomstolen väcker frågan om ny mark (eller strand) kan ha brutits och en preskriptionsregel inom strandskyddsrätten införts, skriver Peter Wencel vid rättsenheten vid Länsstyrelsen Skåne.

Stockholmspriset i Kriminologi

Professor Richard E. Tremblay tilldelas priset för sitt arbete med att bland annat ha omvandlat grundforskning till konkret brottsförebyggande åtgärder.

Ny ordförande i samfundet

Christer Danielsson efterträder Bengt Ivarsson som ordförande i Advokatsamfundet.

UTBILDNING

17
aug

ÄTA-arbeten

Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30

24
aug

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

19
sep

Tvistemålsprocessen I

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16.

» Till utbildningar
Foto Elena Elisseeva

Sommarprat och juridik

Sveriges Radio har släppt listan över årets sommarvärdar och den innehåller ett antal personer med anknytning till juridikens område.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämt domare i tingsrätt, hovrätt och förvaltningsrätt.

Foto ©kzenon

54 advokater

Advokatsamfundet har antagit 54 advokater och 19 advokater lämnar samfundet.

Foto iofoto

Advokatsamfundets journalistpris

Kriminalreportern Mathias Ståhle på Eskilstuna-Kuriren tilldelas samfundets journalistpris.

Foto Roland Lundgren

Juriststudenter väljer utrikesdepartementet

UD, FN och Åklagarmyndigheten toppar juridikstudenters lista över attraktiva arbetsgivare.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt rådmän i förvaltningsrätt samt tekniska råd i tings- och hovrätter.

Foto Secondshot Dreamstime.com

Doktorspromovering i Lund

En hedersledamot och sex doktorer vid juridiska fakulteten deltar i promoveringen vid Lunds universitet.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har utsett ett nytt hovrättstråd och flera rådmän.

Lindahljurist till kinesisk skiljedomstol

William Langran på Advokatfirman Lindahl har antagits till skiljedomstolen vid China International Economic and Trade Arbitration Commission.

Utredningen mot Assange läggs ned

Överåklagaren lägger ned förundersökningen om misstänkt våldtäkt begången av Julian Assange. Skälet är det inte finns anledning att tro att beslutet att överlämna honom till Sverige kan verkställas inom överskådlig tid.

Nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 32 nya advokater.

Riktlinjer för sakframställning

Svea hovrätt har tagit fram nya riktlinjer för sakframställning och framläggande av bevisning.

Foto Stuart Miles

Tingsrätt vinner Klarspråkskristallen

Södertörns tingsrätt prisas för sitt långsiktiga arbete med domskrivning.

Domarutnämning

Regeringen har utnämnt en lagman i Östersunds tingsrätt.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt