Bli kund Annonsera
fredag 18 augusti 2017
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
utbildning
24
aug

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån juridiska processer. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa. Under kursen beskrivs hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Kursen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
19
sep

Tvistemålsprocessen I

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16.
Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursen är deltagarna medvetna om vilka regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende under förberedelsen. Kursen inriktas på praktisk handläggning, t.ex. hur ombuden använder stämningsansökan, svaromål, tidsplan och sammanställning för att ta till vara sin klients talan. Det finns rikliga tillfällen till frågor och diskussion.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
22
sep

Bisnodeakademin: GDPR - nya dataskyddsförordningen

Plats: Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6 i Solna, kl. 09-12.
På den här utbildningen klarlägger vi vad den framtida dataskyddslagstiftningen kan innebära för er organisation och hur ni redan nu kan agera och förbereda er. Självklart lyfter vi också fram nyheterna gällande GDPR och belyser det med konkreta exempel. Vi kommer även kortfattat gå igenom grunderna i personuppgiftslagen och beröra närliggande lagar som kreditupplysningslagen, spar-lagstiftning och marknadsföringslagen då det är viktigt att ha grundkunskapen för framtida lagförändring. Utbildningen riktar sig primärt till dig som inte är jurist men arbetar med hantering av personuppgifter och vår förhoppning är att du efter kursen ska ha fått tips och råd som förenklar ditt arbete.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
26
sep

Allmän förvaltningsrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Det ställs höga krav på att myndigheter ska tillämpa gällande lagstiftning korrekt och likformigt. Denna lagstiftning är dock oftast invecklad och svårtolkad. Under kursdagen behandlas centrala delar av de förvaltningsrättsliga regler som blir aktuella vid beslutsfattande.

Läs mer och anmäl dig här
27
sep

Ekobrott - research och utredning

Plats: Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6 i Solna, kl. 08.30-12
Ekonomisk brottslighet återfinns inom alla branscher och är ett allvarligt samhällsproblem. På den här kursen belyser vi hur ett ekobrott kan gå till och vilka företagsstrukturer som används för att kringgå lagen. Vi kommer gå igenom varningssignaler, målvakter, förfalskade årsredovisningar, bolagstömning och vad som döljer sig bakom fina fasaden med hjälp av offentliga uppgifter. Vi diskuterar och exemplifierar med konkreta fall. Vi kommer titta på trender du bör vara uppmärksam på, samt hur ett företag eller organisation kan utsättas för brottsliga angrepp. Kursen hålls tillsammans med Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
28
sep

Grundkurs i entreprenadrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Den som är verksam i byggbranschen kommer löpande i kontakt med AB-avtalen. Vad olika bestämmelser innebär och hur de ska tillämpas kommer ofta upp till diskussion under entreprenader, utan att några jurister är inblandade. För att kunna ta tillvara sin rätt - vare sig man är beställare, generalentreprenör eller underentreprenör - krävs en förståelse för avtalen och en kunskap om dess innebörd.

Läs mer och anmäl dig här
2
okt

E-lärandets juridik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Modern informations- och kommunikationsteknik är idag en självklarhet vid universitet, högskolor och andra lärosäten. Digitala lärplattformar, ämnesanpassade applikationer, molntjänster och sociala medier är bara några inslag i dagens utbildningsmiljö. Den digitaliserade utbildningen väcker en mängd praktiska juridiska frågor. Hur får material på nätet användas i undervisningen? Hur ska den personliga integriteten skyddas? Vilket material blir offentligt? Under kursen ges en översikt över de centrala rättsreglerna (upphovsrätt, personuppgiftsskydd och offentlighetslagstiftningen) samtidigt som förslag på praktiska lösningar ges.

Läs mer och anmäl dig här
3
okt

Allmän förvaltningsrätt - fördjupningsdel

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Tillsyn syftar ytterst till att säkerställa olika allmänna intressen såsom säkerhet, sunda affärer, god miljö osv. Tillsynsmyndigheterna har därför givits kraftfulla maktmedel. Det ställs då stora krav på att myndigheterna tillämpar lagstiftningen korrekt och likformigt. En korrekt materiell tillämpning försvåras många gånger av att tillsynsrelaterad lagstiftning ofta är invecklad och svårtolkad. Detta reser frågorna hur vaga begrepp i lagstiftningen ska hanteras för att dels syftet med lagstiftningen ska uppnås och dels rättssäkerheten garanteras. Detta är en av de frågor som diskuteras under kursen. En annan fråga som tas upp är hur en likformig behandling ska säkerställas. Centralt i detta avseende är ansvarsfördelningen avseende utredningen, men en viktig del är också vilket ”förhandlingsutrymme” myndigheterna har. De bedömningar myndigheterna gör manifesteras slutligen i olika beslut. Hur rättstillämpning, bevisvärdering och fritt skön bör komma till uttryck i besluten är något som givetvis diskuteras under kursen.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
4
okt

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
På den offentliga sektorn gäller speciella regler som får betydelse för anställningen och hur myndigheten kan agera i förhållande till de anställda. Vi går igenom de särskilda reglerna om bisysslor, sekretess och integritetsskydd samt möjligheterna att arbeta med etiska riktlinjer i offentlig sektor. Syftet är att ge en fördjupning i några arbetsrättsliga frågor med speciella krav inom offentlig sektor. Författningar redogörs för samt hur dessa ska tillämpas. Nyheter och aktuella frågor inom området behandlas också.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
5
okt

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16.30.
I kursen får du kunskap som gör att du kan skriva effektivare texter i jobbet – texter som är lätta att läsa och förstå och som inger förtroende. Du får konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd utan onödigt grammatikprat. Kursen är mycket praktiskt inriktad - korta teoripass med interaktion blandas med övningar och diskussioner. Vi är en liten kursgrupp om 12 personer där alla får komma till tals. I övningarna, enskilt och i grupp, får du träna på att skriva enkelt och att anpassa myndighetstexter till mottagaren så att budskapen går fram lätt. Vi diskuterar också vad som är vårdat språk, det vill säga lämplig ton i dagens myndighetstexter. Du får även kännedom om hur textens form påverkar läsningen. Efter kursen ska du ha fått insikter och verktyg som gör det enklare och roligare att skriva bra texter. Du kommer att känna till vad som skiljer en otydlig eller svårbegriplig text från en välplanerad och välformulerad. Du har fått konkreta råd och metoder som du kan tillämpa på alla slags texter du skriver i arbetet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
9
okt

Redovisningsfrågor

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Redovisningsfrågor aktualiseras ofta i samband med olika juridiska frågor såsom revisorns skadeståndsansvar, aktiebolagsrättsliga ansvarssituationer såsom personligt betalningsansvar för styrelseledamot i aktiebolag på grund av kapitalbrist och s.k. bristtäckningsansvar. Syftet med denna kurs är att i ett sammanhang behandla frågor som traditionellt annars brukar hanteras separat och därvid ge en fördjupad förståelse för förhållandet mellan de aktiebolagsrättsliga frågorna och de redovisningsmässiga frågorna och hur dessa kan bemötas.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
10
okt

Introduktion till e-förvaltningens juridik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Genomgång av ett antal författningar som är centrala i e-förvaltningen, bland annat det viktigaste ur Tryckfrihetsförordningen, Offentlighet- och sekretesslagen, Arkivlagen, Personuppgiftslagen, Förvaltningslagen och Signaturlagstiftningen. Fokus kommer att ligga på de många frågeställningar som är aktuella vid digital hantering i offentlig verksamhet. Även en orientering av de praktiska handledningar och stöd som finns för statliga och kommunala myndigheter i deras arbete med e-förvaltning kommer att behandlas, t.ex. från e-delegationen och Datainspektionen. Under kursen presenteras innehållet i dessa vägledningar med möjlighet till frågor och diskussion. Även det senaste inom rättsutvecklingen kommer att beröras.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
11
okt

Medierätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Välkommen till en dag helt tillägnad medierätten där du uppdateras på det senaste inom detta spännande och ständigt aktuella ämne. Du guidas under dagen av advokat Dag Wetterberg och professor Mårten Schultz genom fem block som består av yttrandefrihet, personlig integritet, det straff- och skadeståndsrättsliga skyddet mot integritetskränkningar, särskilt på Internet, och upphovsrätt. Slutligen håller vi ett seminarium där dagens frågor samlas upp och diskuteras. Det kommer att finnas utrymme för frågor och reflektion varför du kan ta med dig just dina specifika frågor och funderingar vilka behandlas i ett seminariepass under kursens slut.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
12
okt

Dataskyddslagstiftningen - en fördjupningskurs

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-17
Dataskyddsförordningen innebär delvis nya förutsättningar för behandling av personuppgifter, mer långtgående rättigheter för enskilda och olika typer av administrativa krav på den personuppgiftsansvarige. Denna endagskurs vänder sig till den som arbetar med dataskyddslagstiftningen och som vill få fördjupade och uppdaterade kunskaper. Kursen är framför allt inriktad på dataskyddets EU-rättsliga dimension.

Läs mer och anmäl dig här
13
okt

Tvistemålsprocessen II

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16.
Tvistemålsprocessen II ger en grundläggande genomgång av hur en huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursen skall kursdeltagarna känna till vilka regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende. Kursen tar också upp hur ombuden kan strukturera och klassificera sin talan för att få bättre genomslag under huvudförhandlingen. Talan ska bli bättre och man ska kommunicera effektivare. Domstolen ska förstå och pröva talan som ombuden har tänkt. Syftet är att ge kursdeltagarna så goda kunskaper om huvudförhandlingen, att full kraft kan ägnas åt tvisten i materiellt hänseende.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
16
okt

InfoTorg Juridik för icke-jurister

Plats: Bisnodes kontor, Kilsgatan 4 i Göteborg
Det är inte bara utbildade jurister som har nytta av de svenska rättskällorna, utan även du som icke jurist som i ditt arbete kommer i kontakt med det juridiska materialet. Kursen vänder sig till dig som exempelvis jobbar som handläggare på en myndighet, bank eller försäkringsbolag. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig det juridiska materialet krävs ofta en bakgrundskunskap. Juridiken innehåller en terminologi som för icke juristen kan vara främmande. Vilka dokument är viktiga, hur ska de rangordnas och hur står de i förhållande till varandra?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
16
okt

Det indirekta besittningsskyddet - uppsägning, medlingsförfarande och tvist

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Under kursen behandlas uppsägningar av lokalhyresavtal och det efterföljande medlingsförfarandet i hyresnämnden. Vidare behandlas uppsägningsförfarandets sista instans; en eventuell tvist om brytande av det indirekta besittningsskyddet i domstol och en eventuell bedömning av skadeståndets storlek. Deltagarna kommer få kunskap om hur en uppsägning bör utformas, hur parterna bör förbereda sig inför förfarandet i hyresnämnden samt vilka besittningsbrytande grunder som står sig vid en prövning i domstol. Kursen kommer även kort att beröra vilken ersättning en lokalhyresgäst kan tilldömas. Dagen innehåller en blandning av aktuell praxis och exempel hämtade ur föreläsarnas yrkesliv.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
17
okt

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån juridiska processer. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa. Under kursen beskrivs hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Kursen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
17
okt

Infotorg Juridik för privat och offentlig sektor

Plats: Bisnodes kontor, Kilsgatan 4 i Göteborg, kl. 09-11
Du lever troligtvis i en värld där information, lagar och paragrafer ständigt förändras och då är det av yttersta vikt att du kan agera snabbt och effektivt när du samlar in och tolkar information. Genom utbildningen får du de bästa råden och verktygen som hjälper dig i ditt arbete. Infotorg Juridik är marknadens bredaste och mest kraftfulla onlinetjänst vad gäller juridiskt material. Tjänsten innehåller avgöranden, författningar, praxis, förarbeten, en unik samling propositioner samt referenser till juridisk litteratur, EU-rätten och mycket mer. Frågor som besvaras under utbildningen: Hur är Infotorg Juridik strukturerat? Vilket juridiskt material finns att tillgå? Hur är dokument och rättsfall kopplade till varandra? Vad är rättspraxis och hur kan du nyttja det maximalt? Hur kan du söka på ett effektivt sätt för att hitta relevant material? Vilken typ av material erbjuder redaktionen?

Läs mer och anmäl dig via denna länk
18
okt

Avancerad bolagsrätt: förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Kursen är till stor del fallbaserad, med konkreta exempel på vad som är förbjudet och olagligt, undantaget samt vad som är lagligt och tillåtet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
19
okt

Tillsynens rättsliga fas

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Det finns flertalet formella och materialla krav på tillståndsbeslut som måste beaktas vid myndighetsutövning gentemot enskilda. Kursen behandlar såväl handläggningens formella aspekter som efterföljande processföring i domstol vid överklagade ärenden. Målsättningen är att möta tjänstemannens kunskapsbehov när det gäller utformning av beslut, processuella överväganden samt vad som utgör tillsynens minimikrav när det gäller handläggningsåtgärder, exempelvis vid klagomål. Relevanta synpunkter från JO och avgöranden i överinstanserna kommer att lyftas fram och behandlas.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
20
okt

Molntjänster

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.
Molntjänster har många affärsmässiga, men också säkerhetsrelaterade fördelar. Samtidigt är det viktigt att tjänsterna används på ett sätt som är förenligt med gällande regelverk, t. ex. regler om skydd för personuppgifter och upphovsrätt. De risker som finns måste hanteras t. ex. genom val av leverantör, genom beslut om vilka data som ska placeras i tjänsten och genom utformningen av avtalsregleringen. Kursen tar ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster. De rättsliga ramarna för användningen av molntjänster analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen (t.ex. EU:s dataskyddsförordning, Privacy Shield och EU-domstolens domar). Dessutom diskuteras olika avtalsregleringar på området (t.ex. Googles och Amazons villkor samt Kammarkollegiets ramavtal). Kursen kräver inga tekniska eller juridiska förkunskaper.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
20
okt

Bisnodeakademin: GDPR - nya dataskyddsförordningen

Plats: Bisnodes kontor, Kilsgatan 4 i Göteborg, kl. 09-12.
På den här utbildningen klarlägger vi vad den framtida dataskyddslagstiftningen kan innebära för er organisation och hur ni redan nu kan agera och förbereda er. Självklart lyfter vi också fram nyheterna gällande GDPR och belyser det med konkreta exempel. Vi kommer även kortfattat gå igenom grunderna i personuppgiftslagen och beröra närliggande lagar som kreditupplysningslagen, spar-lagstiftning och marknadsföringslagen då det är viktigt att ha grundkunskapen för framtida lagförändring. Utbildningen riktar sig primärt till dig som inte är jurist men arbetar med hantering av personuppgifter och vår förhoppning är att du efter kursen ska ha fått tips och råd som förenklar ditt arbete.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
23
okt

Skydd för produktutformning genom immaterial- och marknadsrätt

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Immaterial- och marknadsrättsligt skydd för utformningen av varor och förpackningar (utstyrselskydd) har blivit allt viktigare. Under den senaste tiden har ett flertal intressanta rättsfall avgjorts, t.ex. Stocke- och KitKat-målen i EU-domstolen samt Snusdose- och Mariestads-målen i hovrätten och MD. Även närliggande problemställningar, som skydd för butiksutformning, har ställts på sin spets (se t.ex. Apple-målet). Fortfarande är dock många frågor obesvarade och gränserna mellan varumärkes-, mönster- och marknadsföringsskydd är fortfarande oklara.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
24
okt

Juridik för e-handlare

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Juridiken för e-handel blir allt viktigare. Ett stort antal lagar gäller för företag som säljer på internet – såväl till konsumenter som till företag. De senaste åren har lagarna skärpts och myndigheterna blivit tuffare. Samtidigt pumpas ut nya lagar och lagförslag från EU. För dig som är verksam inom e-handelsbranschen blir det allt viktigare att ha koll på vad som gäller. Under denna kurs får du en grundläggande utbildning inom e-handelsjuridik.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
25
okt

Introduktion till LOU och offentlig upphandling

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Offentlig upphandling, upphandlingsprocessen samt lagstiftningen som omgärdar den kan uppfattas som komplex och består av många olika moment. Syftet med utbildningen är att ge en gedigen grundkunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, i dess nya lydelse från 1 januari 2017. Utbildningen genomförs i positiv anda och i ett prestigelöst klimat för att skapa delaktighet och förståelse för de möjligheter som offentlig upphandling ger. Deltagarna kommer löpande att beredas tillfälle att ställa frågor och utrymme kommer att ges för diskussioner.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
26
okt

Statsstöd

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16.30
Statligt stöd är ett mycket vitt begrepp som inbegriper åtgärder som innebär att stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. EU:s statsstödsregler regleras i EUF-fördraget och syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids. Det innebär att det offentliga, med vissa undantag, inte får lämna stöd förrän det på förhand har godkänts av EU-kommissionen. EU:s statsstödsregler har kommit allt mer i fokus under de senaste åren. Allt fler myndigheter, kommuner och företag har fått erinra att deras affärer granskas noga, vilket kan få kostsamma konsekvenser i och med att ett otillåtet stöd ska betalas tillbaka med ränta. Därutöver kan den som har drabbats av skada kräva skadestånd och det föreligger risk för bad-will till följd av negativ publicitet. Ett statsstödsrättslig ifrågasättande av exempelvis ett lån, en garanti, ett finansieringsupplägg eller försäljning av t.ex. statlig eller kommunal egendom kan således bli dyrt, långdraget samt ge mycket negativ publicitet för både det allmänna och den privata aktören. För företag är det även viktigt att ha god kännedom om reglerna för att kunna vidta åtgärder om en konkurrent får ett otillåtet statligt stöd som innebär att konkurrensen sätts ur spel.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
26
okt

Ekobrott - research och utredning

Plats: Bisnodes kontor, Kilsgatan 4 i Göteborg, kl. 08.30-12
Ekonomisk brottslighet återfinns inom alla branscher och är ett allvarligt samhällsproblem. På den här kursen belyser vi hur ett ekobrott kan gå till och vilka företagsstrukturer som används för att kringgå lagen. Vi kommer gå igenom varningssignaler, målvakter, förfalskade årsredovisningar, bolagstömning och vad som döljer sig bakom fina fasaden med hjälp av offentliga uppgifter. Vi diskuterar och exemplifierar med konkreta fall. Vi kommer titta på trender du bör vara uppmärksam på, samt hur ett företag eller organisation kan utsättas för brottsliga angrepp. Kursen hålls tillsammans med Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
27
okt

E-förvaltningens juridik

Plats: Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30
Kursen inleds med en genomgång av ett antal författningar som är centrala i e-förvaltningen, bland annat det viktigaste ur tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagen, personuppgiftslagen, förvaltningslagen och signaturlagstiftningen. Särskild uppmärksamhet ägnas även åt den EU-rättsliga utvecklingen kring integritetsskydd genom den allmänna dataskyddsförordningen. Fokus kommer att ligga på de många frågeställningar som är aktuella vid digitalisering av offentlig verksamhet. Deltagarna får utöver lagstiftning och rättspraxis en orientering av de praktiska handledningar och stöd som finns för statliga och kommunala myndigheters digitaliseringsarbete. Under hela dagen ges möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och diskutera med andra kursdeltagare. Visst utrymme kommer således avsättas åt diskussion av de praktiska problem som deltagarna möter på sina respektive arbetsplatser.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
27
okt

Bisnodeakademin: GDPR - nya dataskyddsförordningen

Plats: Börshuset, Skeppsbron 2 i Malmö, kl. 09-12.
På den här utbildningen klarlägger vi vad den framtida dataskyddslagstiftningen kan innebära för er organisation och hur ni redan nu kan agera och förbereda er. Självklart lyfter vi också fram nyheterna gällande GDPR och belyser det med konkreta exempel. Vi kommer även kortfattat gå igenom grunderna i personuppgiftslagen och beröra närliggande lagar som kreditupplysningslagen, spar-lagstiftning och marknadsföringslagen då det är viktigt att ha grundkunskapen för framtida lagförändring. Utbildningen riktar sig primärt till dig som inte är jurist men arbetar med hantering av personuppgifter och vår förhoppning är att du efter kursen ska ha fått tips och råd som förenklar ditt arbete.

Läs mer och anmäl dig via denna länk
Foto Sten-Åke Stenberg

Jurist ny landshövding

Anders Danielsson, tidigare generaldirektör för Migrationsverket och Säpo, har utsetts till landshövding i Västra Götalands län.

Bestämmelser om resning ses över

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har gett lagmannen Per Lennerbrant i uppdrag att överväga om bestämmelserna om resning i brottmål bör ändras så att det går att bevilja resning när det har kommit fram nya uppgifter om den tilltalades ålder.

Bergenstråhle & Partners öppnar nytt kontor

Annelie Olofsson, Nicklas Ojakangas och Urban Nyberg, alla tre med lång erfarenhet av IP och Linköpingsregionen, kliver in i bolaget och kommer att ha centrala roller i etableringen av Bergenstråhle & Partners Linköping.

Förlängd åtalstid för misstänkt terrorbrott

Åtalstid i utredningen om dådet på Drottninggatan i april i år förlängs nu ännu en gång.

UTBILDNING

24
aug

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

19
sep

Tvistemålsprocessen I

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.15-16.

22
sep

Bisnodeakademin: GDPR - nya dataskyddsförordningen

Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6 i Solna, kl. 09-12.

» Till utbildningar
Foto © Maram | Dreamstime.com

Åtal väckt i stor smugglingshärva

I vad som påstås vara en omfattande smuggling av alkohol åtalas nu hela 24 personer vid Göteborgs tingsrätt.

Tingsrätt stänger av nämndeman

Kristianstads tingsrätt stänger nu av en nämndeman från tjänstgöring.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto Ilya Andriyanov

Färre antal anmälda brott i år

Under första halvåret 2017 anmäldes totalt 731.000 brott till de brottsutredande myndigheterna. Det är 17.000 färre brott (-2 procent) än motsvarande period 2016.

Nya regler för drönare

Från och med 1 augusti gäller inte längre kameraövervakningslagens regler för företag och privatpersoner som vill flyga drönare utrustade med kamera.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Även myndigheter riskerar ”böter”

Dataskyddsutredningen föreslår nu att sanktionsavgifter, en form av böter, även ska kunna tas ut av myndigheter som hanterar personuppgifter felaktigt.

Nya lagar och förordningar

Här är de nya lagar och förordningar som huvudsakligen har trätt ikraft under första halvåret 2017. Bland annat blir det lättare att byta namn flera gånger, men svårare att köpa e-cigarretter.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har utnämnt 13 nya domare.

Ny MP på Hammarskiöld

Från och med den 1 juli 2017 är Sandra Hein Kaznova ny managing Partner för Advokatfirman Hammarskiöld & Co.

Roschier nyrekryterar inom arbetsrätt

Roschier rekryterar arbetsrättsexperten Anu Waaralinna till sitt nordiska arbetsrättsteam och utser henne till delägare och ansvarig för verksamheten i Finland.

Hammarsköld biträdde i stor medieaffär

Hammarskiöld & Co har biträtt Altor Fund IV vid förvärvet av BTI Studios-gruppen från Carlyle Group.

Foyen rekryterar inom offentlig upphandling 

Foyen Advokatfirma har rekryterat juristen Ann Liljedal från förvaltningsrätten i Falun. Hon ingår i advokatfirmans affärsområde för offentliga affärer och entreprenad.

Ny delägare på Baker McKenzie

Den 1 juli 2017 tillträder Anna Orlander som ny delägare på Baker McKenzie, där hon varit anställd sedan 2007.

Överklagar domar om carried interst

Skatteverket överklagar kammarrättsdomar om beskattning av carried interest och uppger att det sker processuella skäl med hänsyn till att motparterna överklagar.

Foto Elena Elisseeva

Sommarprat och juridik

Sveriges Radio har släppt listan över årets sommarvärdar och den innehåller ett antal personer med anknytning till juridikens område.

Rättsfallsanalys
Foto © abey

Ny regel om preskription inom strandskyddet?

Två strandskyddsmål av Miljöverdomstolen väcker frågan om ny mark (eller strand) kan ha brutits och en preskriptionsregel inom strandskyddsrätten införts, skriver Peter Wencel vid rättsenheten vid Länsstyrelsen Skåne.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 6 kommentarer

Stockholmspriset i Kriminologi

Professor Richard E. Tremblay tilldelas priset för sitt arbete med att bland annat ha omvandlat grundforskning till konkret brottsförebyggande åtgärder.

Ny ordförande i samfundet

Christer Danielsson efterträder Bengt Ivarsson som ordförande i Advokatsamfundet.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämt domare i tingsrätt, hovrätt och förvaltningsrätt.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt