Bli kund Annonsera
måndag 18 juni 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 1 mars 2018,

Stor ökning av mål till domstolarna

Under de senaste två åren har antalet inkomna mål till domstolarna ökat kraftigt. För migrationsdomstolarna är måltillströmningen fortsatt exceptionellt hög till följd av flyktingkrisen 2015, men målökningen är stor inom alla domstolsslag. Domstolsverket yrkar nu därför på en ökning av anslagen.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän

Prognosen för de närmaste åren visar en fortsatt kraftig ökning av antalet inkomna mål både till de allmänna domstolarna och till förvaltningsdomstolarna. Det skriver Domstolsverket i ett pressmeddelande. Både Polis- och Åklagarmyndigheten fick ökade resurser i budgetpropositionen för 2018, vilket kan förväntas leda till en ökad tillströmning av brottmål till domstolarna framöver. Förutom brottmål förväntas bland annat även antalet familjemål och mål enligt socialtjänstlagen att öka.

– I Malmö märker vi tydligt att polisen börjat leverera. Hittills i år har brottmålen ökat med hela 19 procent. Om vi ska kunna avgöra målen i rimlig tid måste resurserna öka. Alltför långa handläggningstider påverkar rättssäkerheten negativt, förklarar Eva Wendel Rosberg, lagman vid Malmö tingsrätt, i pressmeddelandet.

Allt längre handläggningstider

Även vid Förvaltingsrätten i Härnösand har man märkt av en stor ökning av antalet mål och ärenden.

- Förra året hade vi en ökning med över åttahundra mål och om måltillströmningen fortsätter i den takt den gör nu så kommer vi att få betydande problem med allt längre handläggningstider, vilket i slutändan drabbar enskilda personer som får vänta länge på viktiga besked, säger Thomas Hägglöf, lagman vid Förvaltningsrätten i Härnösand.

Domstolarna avgjorde fler mål 2017 i förhållande till 2016 och man avgjorde också fler mål i förhållande till antalet årsarbetskrafter. Ytterligare effektivisering kommer att ske i form av utvecklingsinsatser inom bland annat digitalisering.

- Trots att domstolarna blir allt effektivare riskerar handläggningstiderna att bli längre och det är därför viktigt att den nuvarande utvecklingen bryts i ett tidigt skede. Det är viktigt för både rättssäkerheten och samhällsekonomin att domstolarna nu ges förutsättningar för att kunna avgöra fler mål, säger Martin Holmgren, generaldirektör vid Domstolsverket, i pressmeddelandet.

Yrkar på ramökning av anslaget

Domstolsverket har nu lämnat in årets budgetunderlag till regeringen där man yrkar på en ramökning på anslaget till Sveriges Domstolar med 350 miljoner kronor för åren 2019-2021. Detta för att domstolarna ska kunna ges förutsättningar att avgöra fler mål, så att balanser och handläggningstider inte ökar.

Medlen ska främst, skriver Domstolsverket, täcka upp för ökad måltillströmning i allmän domstol och förvaltningsdomstol, men också för förbättrad säkerhet i form av fasta säkerhetskontroller i allt fler domstolar.

Trycket på migrationsdomstolarna är fortsatt väldigt högt med en mycket hög måltillströmning. För att kunna minska de stora balanser som byggts upp kommer bemanningen på migrationsdomstolarna att behöva vara kvar på en hög nivå även under 2019. Detta medför ett behov av en anslagsförstärkning på drygt 100 miljoner kronor 2019, konstateras avslutningsvis i pressmeddelandet.

Foto Wavebreakmedia

Nya advokater antagna

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 47 ledamöter vid sitt sammanträde den 14 juni.

Vinge prisades i London

För sjätte gången tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som bäst lyckats med sina jämställdhetsinitiativ.

Foto Foto: Frugan

Juristerna som sommarpratar

Här är listan med jurister som är värdar i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Muntlig förhandling i EU-domstolen

För första gången har en svensk domstol valt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har utnämnt ett justitieråd, fyra hovrättsråd, sex kammarrättsråd och tio rådmän.

Advokatsamfundet prisar journalist

Negra Efendic, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris.

Foto v Wavebreakmedia

Tryckfriheten utreds

En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, bland annat om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Delägarna vid Lindahls Stockholmskontor startar eget

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Datainspektionen granskar Google igen

Myndigheten följer nu upp hur Google hanterar rätten att bli glömd och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort förra året har tagits bort.

Ensamkommande får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Foto © Jirsak

Datainspektionen inleder GDPR-granskning

Myndigheten ska granska om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud verkligen har gjort det.

Foto Secondshot Dreamstime.com

Nya hedersdoktorer utsedda i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.

Foto Leif Ingvarson

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att kammarrätten avgör den enligt inspektionen principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

GDPR träder i kraft

Den 25 maj började, som nog ingen kunnat missa, dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen syftar till att stärka rättigheterna och öka skyddet för medborgarna och den ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, vilket riskerar att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert. Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt