Bli kund Annonsera
tisdag 19 juni 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 31 maj 2018,

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

År 2017 fattades 97.100 lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare), vilket är, skriver Brå i ett pressmeddelande, en minskning med en procent eller 1.390 färre beslut jämfört med 2016. Av samtliga lagföringsbeslut avsåg 16 procent (15.900 beslut) kvinnor och 84 procent (81.200 beslut) män.

Antalet domslut ökade med en procent till 57.400 domslut, medan antalet godkända strafförelägganden och meddelade åtalsunderlåtelser minskade med en respektive 15 procent.

Minskat antal fängelsestraff

Antalet domslut med huvudpåföljden fängelse minskade med två procent till 10.200 domslut jämfört med 2016. Sammantaget gäller, skriver Brå, minskningen fängelsedomar med kortare strafftider på högst sex månader. Utdömda strafftider på över sex månader till högst ett år respektive över ett år ökade däremot med två respektive en procent, jämfört med 2016. Den totala utdömda strafftiden (straffmassan) var trots förändringarna i princip oförändrad jämfört med året innan.

Även antalet domslut där huvudpåföljden var villkorlig dom, minskade med en procent till 8.920 beslut. Däremot ökade domslut där huvudpåföljden var skyddstillsyn med sex procent till 5.690 beslut, samt domslut där huvudpåföljden var böter, med tre procent till 28.500 beslut.

Kriminalvård och frivård

År 2017 intogs 8.420 personer i kriminalvårdsanstalt, vilket är en minskning med en procent jämfört med året innan. Av dem som intogs i anstalt 2017 hade mer än hälften (61 procent) dömts för narkotikabrott, tillgreppsbrott eller brott mot liv och hälsa som huvudbrott. Av de personer som intogs i anstalt under 2017 var cirka sju procent kvinnor och 93 procent män. Jämfört med 2016 har andelen kvinnor minskat med en procentenhet.

9.360 personer påbörjade förra året frivårdspåföljd med övervakning, vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2016. Av de som påbörjade frivårdspåföljder med övervakning 2017 var cirka tolv procent kvinnor och 88 procent män.

Återfall i brott

Av samtliga personer med en ingångshändelse 2015, återföll 24 procent i brott inom ett år (17 procent av kvinnorna och 26 procent av männen). Den totala återfallsandelen uppvisar mycket små förändringar över tid. Bland dem med fängelse som mest ingripande påföljd, har det dock skett en minskning sedan 2006. Bland de frigivna från anstalt har andelen som återfaller i brott minskat från 52 procent 2006 till 45 procent 2015 (-7 procentenheter).

Av samtliga personer med en ingångshändelse 2011 återföll 40 procent i brott inom tre år. Bland kvinnorna återföll 29 procent och bland männen 43 procent. Andelen personer som återfaller i brott totalt sett har förändrats mycket lite över tid, den har varierat mellan 40–42 procent under perioden 2003–2011.

Minskad andel

Av de personer som hade fängelse som mest ingripande påföljd i ingångshändelsen 2011, har dock återfallsandelen minskat med sex procentenheter jämfört med 2003. Störst var minskningen för dem med en utdömd strafftid på mer sex månader och högst ett år. I denna kategori minskade återfallsandelen med 13 procentenheter jämfört med 2003.

Andelen som återfaller i brott har även minskat i flertalet andra påföljdskategorier sedan 2003 (avser mest ingripande påföljd i ingångshändelsen). Det gäller bland annat för personer med ingångshändelserna sluten ungdomsvård (-8 procentenheter) och åtalsunderlåtelse (-3 procentenheter).

Foto Wavebreakmedia

Nya advokater antagna

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 47 ledamöter vid sitt sammanträde den 14 juni.

Vinge prisades i London

För sjätte gången tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som bäst lyckats med sina jämställdhetsinitiativ.

Foto Foto: Frugan

Juristerna som sommarpratar

Här är listan med jurister som är värdar i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Muntlig förhandling i EU-domstolen

För första gången har en svensk domstol valt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har utnämnt ett justitieråd, fyra hovrättsråd, sex kammarrättsråd och tio rådmän.

Advokatsamfundet prisar journalist

Negra Efendic, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris.

Foto v Wavebreakmedia

Tryckfriheten utreds

En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, bland annat om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Delägarna vid Lindahls Stockholmskontor startar eget

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Datainspektionen granskar Google igen

Myndigheten följer nu upp hur Google hanterar rätten att bli glömd och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort förra året har tagits bort.

Ensamkommande får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Foto © Jirsak

Datainspektionen inleder GDPR-granskning

Myndigheten ska granska om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud verkligen har gjort det.

Foto Secondshot Dreamstime.com

Nya hedersdoktorer utsedda i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.

Foto Leif Ingvarson

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att kammarrätten avgör den enligt inspektionen principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

GDPR träder i kraft

Den 25 maj började, som nog ingen kunnat missa, dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen syftar till att stärka rättigheterna och öka skyddet för medborgarna och den ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, vilket riskerar att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert. Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt