Bli kund Annonsera
måndag 15 juli 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 16 februari 2023,

Ansvar för varumärkesintrång på e-handelsplattformar

I en ny praktikerartikel kommenterar Erik Ullberg och Andreas Salehi, Wistrand Advokatbyrå, EU-domstolens dom i varumärkesmålet mellan Louboutin och Amazon.
Erik Ullberg
Andreas Salehi

VERKTYG

»
Tipsa en vän

EU-domstolen har den 22 december 2022 meddelat dom i målen mellan Louboutin och Amazon (C-148/21 och C-184/21) som handlar om huruvida företag som tillhandahåller e-handelsplattformar själva begår varumärkesintrång genom att tillåta annonser av piratkopierade varor från oberoende säljare som använder plattformarna. Genom avgörandet utvecklar EU-domstolen begreppet ”användning” i artikel 9 i EU:s varumärkesförordning (2017/1001).

Allmänt om ”användning” av annans varumärke

Ett varumärkesintrång förutsätter i allmänhet att den påstådde intrångsgöraren utan tillåtelse ”använt” en annans varumärke för varor eller tjänster. Av tidigare rättspraxis från EU-domstolen framgår att det i användningsbegreppet ligger ett krav på en aktiv handling och att denna handling ska vara kontrollerad, antingen direkt eller indirekt.

Detta innebär att ett varumärkesintrång inte kan begås genom underlåtenhet. Vidare framgår det att ett företag som tillhandahåller e-handelsplattformar inte ”använder” en annans varumärke, om annonser som visas på denna marknadsplats kommer från användarna av plattformarna och inte företaget själv.

Bakgrunden till målet

Klädföretaget Louboutin tillhandahåller bland annat högklackade skor med en rödfärgad yttersula. Denna rödfärgade yttersula är registrerad som både ett Beneluxvarumärke och ett EU-varumärke. Amazon driver e-handelsplattform för försäljning av olika varor som erbjuds av både Amazon självt och av tredjepartssäljare. På dessa e-handelsplatser annonserades skor med röda sulor utan Louboutins medgivande.

Louboutin väckte därför talan mot Amazon inför såväl belgisk som luxemburgsk domstol och gjorde gällande att Amazon begått varumärkesintrång genom att visa annonser av piratkopierade varor samt genom att ha förvarat, expedierat och levererat sådana varor. Inom ramen för dessa mål har Tribunal d’arrondissement de Luxembourg och Tribunal l’entreprise francophone de Bruxelles begärt förhandsavgörande från EU-domstolen för att i huvudsak få svar på under vilka förutsättningar ett företag som driver en e-handelsplattform kan tillräknas otillåten användning av annans varumärke i reklam som visas på plattformen.

Annan situation

EU-domstolen gick igenom tidigare rättspraxis rörande användningsbegreppet och konstaterade att den föreliggande situationen skilde sig från denna såtillvida att det inte prövades vilken betydelse det har att den aktuella e-handelsplattformen innehåller försäljningserbjudanden från den som driver plattformen.

Därefter slog EU-domstolen fast att ett tillräknande kan ske under förutsättning att användare av plattformen kan få intrycket att tillhandahållaren av e-handelsplattformen saluför de aktuella varorna under det intrångsgörande varumärket. Följande omständigheter kan medföra att ett sådant intryck föreligger:

- Att tillhandahållaren av e-handelsplattformen visar annonser för sina egna varor samtidigt som annonser från tredjepartssäljare visas.

- Att tillhandahållaren av e-handelsplattformen använder sig av ett enhetligt sätt att presentera de annonser som publiceras så att det inte går att urskilja om en produkt säljs av denne eller en tredjepartssäljare.

- Att tillhandahållaren av e-handelsplattformen visar sin logotyp på annonserna, oavsett om annonsen i fråga kommer från en tredjepartssäljare, och

- Att tillhandahållaren av e-handelsplattformen erbjuder tredjepartssäljare kompletterande tjänster bestående av bland annat lagerhållning, expediering av varor och hantering av returer.

Varumärkesintrång brott

EU-domstolen stärker rättighetshavarnas ställning genom att möjliggöra för dem att rikta anspråk inte bara mot näringsidkare som utan tillåtelse använder deras varumärken i annonser utan även under vissa förutsättningar mot dem som tillhandahåller e-handelsplattformarna på vilka dessa annonser publiceras.

Avgörandet är även intressant med hänsyn till att varumärkesintrång kan utgöra ett brott. En utvidgning av användningsbegreppet kan i praktiken medföra att det kriminaliserade området blir bredare. Hur detta förhåller sig till den straffrättsliga legalitetsprincipen är en svår fråga som kan komma att diskuteras i framtiden.

IMY får ny generaldirektör

Regeringen har utsett chefjuristen Eric Leijonram till ny generaldirektör och chef för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Han tillträder tjänsten den 1 oktober 2024.

Ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten

Regeringen har beslutat att utse Rikard Jermsten till ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Anställningen gäller från och med den 1 oktober 2024.

Foto Gamma-Man

Amicusyttrande tillåts

Institutet för mänskliga rättigheter skickade i maj in ett så kallat amicus curiae-yttrande till Högsta domstolen för att belysa sambandet mellan mänskliga rättigheter och klimatförändringarna i Auroramålet och domstolen beslutade den 3 juli att tillåta yttrandet.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 4 juli utnämnt 14 nya domare.

Nya delägare till Vinge

Vinge har utnämnt fyra nya delägare och en ny counsel på sitt kontor i Stockholm.

Foto Micheal Erhardsson

Nya lagar i juli

Vid halvårsskiftet den 1 juli trädde en rad nya lagar och förordningar i kraft.

Rättspsykatriska under-sökningar i mordmål

Södertörns tingsrätt har beslutat att rätts-psykiatrisk undersökning ska genomföras av två av de personer som står åtalade för inblandning i mord i Västberga och Tullinge i oktober 2023.

Enkätundersökning

Svara på frågor om nyhetstjänsten

Infotorg Juridiks nyhetstjänst vill gärna höra dina åsikter om vår rapportering av juridiska nyheter och genomför därför en enkätundersökning.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

STUDENTARTIKEL

Fast etableringsställe vid exklusiva avtal

EU-domstolen har nyligen meddelat ett förhandsavgörande rörande tolkningen av begreppet fast etableringsställe enligt artikel 44 i mervärdesskattedirektivet. Studenten Hemen Yazdanfar undersöker hur pass långtgående slutsatser som kan dras av förhandsavgörandet och vilken betydelse domen har för svensk rätt.

Ny styrelseordförande i Pensionsmyndigheten

Justitierådet Anders Perklev förordnas som ordförande i styrelsen för Pensionsmyndigheten från och med den 1 juli 2024.

Sanktionsavgift mot Avanza

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor mot Avanza Bank AB.

Nya domare utsedda

Regeringen har den 20 juni utnämnt sju nya domare, varav bland annat två justitieråd i Högsta domstolen.

Foto Stuart Miles

IMY vill utreda bakgrundskontroller

Integritetsskyddsmyndigheten vill att det tillsätts en utredning med uppdrag att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att utföra bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

Juridiklärare prisas

Fyra skickliga universitetslärare tilldelas i år Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. En av dessa är Christina Ramberg, professor i civilrätt och ämnesföreståndare för allmän förmögenhetsrätt vid Juridiska institutionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 5 juni utnämnt sex nya domare.

STUDENTARTIKEL

Avdrag för rådgivning vid aktieavyttring

Det är normalt att rådgivningstjänster förvärvas i samband med överlåtelse av dotterbolags-andelar. I ljuset av att överlåtelse av dessa andelar är momsfri uppkommer frågan om möjligheten att dra av ingående moms för de förvärvade rådgivningstjänsterna. Studenten Hemen Yazdanfar försöker bringa klarhet i vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att avdragsrätt ska föreligga.

DOMARBLOGGEN

Svensk domare i Kosovo

Domaren Mats Persson är utsänd till Kosovo som rättslig rådgivare och om sitt arbete där skriver han nu på Södertörns tingsrätts Domarblogg.

Foto GAMMA-MAN

Domstolsverket kom-menterar JO:s kritik

JO riktar kritik mot Domstolsverkets införande av DiBa, verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av kritiken.

Snabbare lagföring för unga i hela landet

Regeringen har nu beslutat om att utöka ett tidigare uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år. Försöksverksamheten ska fortsätta och byggas ut till samtliga polisregioner i landet.

Vd utsatte kvinna för sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att ett bolag i Storstockholmsområdet ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en anställd kvinna som har utsatts för sexuella trakasserier av bolagets vd.

STUDENTARTIKEL

Aktiekapitalets vara eller icke vara

Aktiekapitalets vara eller icke vara i privata aktiebolag har sedan lång tid tillbaka varit uppe för debatt. Med anledning av detta granskar studenten Hemen Yazdanfar kapitalkravet för privata aktiebolag med fokus på borgenärssyftet.

Bank diskriminerade döva personer

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en bank nekade två personer som är döva att utföra bankärenden.

Nio nya partners

Skattebyrån CauseyWestling har valt in nio nya partners.

Foto Högsta domstolen

Nytt justitieråd föreslås

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert föreslås nu bli nytt justitieråd i Högsta domstolen.

DOMARBLOGGEN

EU-rätten och Sverige

Den 9 juni är det EU-val och i upptakten till detta får EU:s lagar ovanligt stor uppmärk-samhet. Om EU-rätten och hur den blir till handlar Södertörns tingsrätt domarblogg den här veckan.

Ny ordförande i Lindahls

Lindahls har utsett Mårten Steen till ny ordför-ande. Han axlar ansvaret efter Johan Herrström, Managing Partner i Malmö.

Foto Inbj

Kritik mot förslag om prövningstillstånd

Domstolsverkets förslag om utökat prövnings-tillstånd är problematiskt. Det anser Sveriges Advokatsamfund.

Framtida konkursforum

Samtliga tingsrätter och hovrätter ska även fortsättningsvis ska vara behöriga att handlägga konkursfrågor. Det anser Domstolsverket, som nu redovisat sitt regeringsuppdrag.

Foto ANDREY POPOV

31 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 maj.

Foto David Naylor

Uppsalaforskare prisas

Johanna Chamberlain, docent vid Uppsala universitet, är 2024 års mottagare av Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Bättre insatser vid barns grova brottslighet

Riksrevisionens granskning visar att statens insatser vid grov brottslighet bland barn inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

Yttrande lämnas in i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter har inkommit med ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet i syfte att klargöra målets betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt