Bli kund Annonsera
onsdag 27 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 16 februari 2023,

Ansvar för varumärkesintrång på e-handelsplattformar

I en ny praktikerartikel kommenterar Erik Ullberg och Andreas Salehi, Wistrand Advokatbyrå, EU-domstolens dom i varumärkesmålet mellan Louboutin och Amazon.
Erik Ullberg
Andreas Salehi

VERKTYG

»
Tipsa en vän

EU-domstolen har den 22 december 2022 meddelat dom i målen mellan Louboutin och Amazon (C-148/21 och C-184/21) som handlar om huruvida företag som tillhandahåller e-handelsplattformar själva begår varumärkesintrång genom att tillåta annonser av piratkopierade varor från oberoende säljare som använder plattformarna. Genom avgörandet utvecklar EU-domstolen begreppet ”användning” i artikel 9 i EU:s varumärkesförordning (2017/1001).

Allmänt om ”användning” av annans varumärke

Ett varumärkesintrång förutsätter i allmänhet att den påstådde intrångsgöraren utan tillåtelse ”använt” en annans varumärke för varor eller tjänster. Av tidigare rättspraxis från EU-domstolen framgår att det i användningsbegreppet ligger ett krav på en aktiv handling och att denna handling ska vara kontrollerad, antingen direkt eller indirekt.

Detta innebär att ett varumärkesintrång inte kan begås genom underlåtenhet. Vidare framgår det att ett företag som tillhandahåller e-handelsplattformar inte ”använder” en annans varumärke, om annonser som visas på denna marknadsplats kommer från användarna av plattformarna och inte företaget själv.

Bakgrunden till målet

Klädföretaget Louboutin tillhandahåller bland annat högklackade skor med en rödfärgad yttersula. Denna rödfärgade yttersula är registrerad som både ett Beneluxvarumärke och ett EU-varumärke. Amazon driver e-handelsplattform för försäljning av olika varor som erbjuds av både Amazon självt och av tredjepartssäljare. På dessa e-handelsplatser annonserades skor med röda sulor utan Louboutins medgivande.

Louboutin väckte därför talan mot Amazon inför såväl belgisk som luxemburgsk domstol och gjorde gällande att Amazon begått varumärkesintrång genom att visa annonser av piratkopierade varor samt genom att ha förvarat, expedierat och levererat sådana varor. Inom ramen för dessa mål har Tribunal d’arrondissement de Luxembourg och Tribunal l’entreprise francophone de Bruxelles begärt förhandsavgörande från EU-domstolen för att i huvudsak få svar på under vilka förutsättningar ett företag som driver en e-handelsplattform kan tillräknas otillåten användning av annans varumärke i reklam som visas på plattformen.

Annan situation

EU-domstolen gick igenom tidigare rättspraxis rörande användningsbegreppet och konstaterade att den föreliggande situationen skilde sig från denna såtillvida att det inte prövades vilken betydelse det har att den aktuella e-handelsplattformen innehåller försäljningserbjudanden från den som driver plattformen.

Därefter slog EU-domstolen fast att ett tillräknande kan ske under förutsättning att användare av plattformen kan få intrycket att tillhandahållaren av e-handelsplattformen saluför de aktuella varorna under det intrångsgörande varumärket. Följande omständigheter kan medföra att ett sådant intryck föreligger:

- Att tillhandahållaren av e-handelsplattformen visar annonser för sina egna varor samtidigt som annonser från tredjepartssäljare visas.

- Att tillhandahållaren av e-handelsplattformen använder sig av ett enhetligt sätt att presentera de annonser som publiceras så att det inte går att urskilja om en produkt säljs av denne eller en tredjepartssäljare.

- Att tillhandahållaren av e-handelsplattformen visar sin logotyp på annonserna, oavsett om annonsen i fråga kommer från en tredjepartssäljare, och

- Att tillhandahållaren av e-handelsplattformen erbjuder tredjepartssäljare kompletterande tjänster bestående av bland annat lagerhållning, expediering av varor och hantering av returer.

Varumärkesintrång brott

EU-domstolen stärker rättighetshavarnas ställning genom att möjliggöra för dem att rikta anspråk inte bara mot näringsidkare som utan tillåtelse använder deras varumärken i annonser utan även under vissa förutsättningar mot dem som tillhandahåller e-handelsplattformarna på vilka dessa annonser publiceras.

Avgörandet är även intressant med hänsyn till att varumärkesintrång kan utgöra ett brott. En utvidgning av användningsbegreppet kan i praktiken medföra att det kriminaliserade området blir bredare. Hur detta förhåller sig till den straffrättsliga legalitetsprincipen är en svår fråga som kan komma att diskuteras i framtiden.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

Ny MP på Baker McKenzie

Costin Mihailescu tar över som ny Managing Partner i Sverige på advokatbyrån Baker McKenzie.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt