Bli kund Annonsera
onsdag 27 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 24 februari 2023,

Registrering av nyckelbiotoper - överklagbart eller inte överklagbart

Frågan om Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper utgör ett överklagbart beslut har på sistone blivit högaktuell. Bara under de senaste månaderna har samma kammarrätt kommit fram till helt olika slutsatser i frågan. I denna artikel redogör juristerna Emilie Steen & Annie Kolvi kort för frågeställningen och för kammarrättens båda avgöranden.
Emelie Steen
Annie Kolvik

VERKTYG

»
Tipsa en vän

''Biotop'' är en term för ett mark- eller vattenområde som på grund av sina särskilda egenskaper utgör värdefulla livsmiljöer för vissa växter och/eller djur. Biotoper med höga naturvärden, och som har en mycket stor betydelse för flora och fauna, kallas för nyckelbiotoper. Ofta utgörs nyckelbiotoper av rester av miljöer som har försvunnit i det omgivande landskapet och där vissa arter, som inte kan klara sig i den övriga omgivningen, därför samlas. Bevarandet av dessa miljöer är således viktigt för den biologiska mångfalden.

Från 1990-talet till och med december 2021 har Skogsstyrelsen, med stöd av olika regeringsuppdrag, inventerat och registrerat nyckelbiotoper och objekt med naturvärden på skogsfastigheter. På sistone har det diskuterats i praxis huruvida registreringen av nyckelbiotoper utgör förvaltningsbeslut som kan överklagas av ägarna till fastigheter där nyckelbiotoper har registrerats.

Handlingsdirigerande effekt

Fastighetsägarna har framfört att registreringen ska anses vara överklagbar, bland annat med hänvisning till att registreringsåtgärden har en handlingsdirigerande effekt, är avsedd att ligga till grund för senare beslut som utgör direkta handlingsdirektiv, samt har en negativ inverkan på skogsägarens faktiska möjligheter att nyttja sin skogsfastighet.

En av Sveriges domstolsinstanser som har behandlat frågan i närtid är Kammarrätten i Göteborg. Den 3 november 2022, mål nr 1603-22, bedömde Kammarrätten att Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper har en sådan påvisbar effekt för den enskilde skogsägaren att det mycket riktigt ska anses vara fråga om ett överklagbart förvaltningsbeslut.

En av domstolens ledamöter anförde i skiljaktig mening att registreringarna visserligen har en sådan handlingsdirigerande effekt att de ska anses utgöra förvaltningsbeslut, men att de inte ska bedömas som överklagbara eftersom de inte kan anses ha utformats på ett sådant sätt de är ägnade att uppfattas som bindande. Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen som i skrivande stund ännu inte har avgjort frågan om prövningstillstånd.

Motsatt utgång

Utgången blev emellertid den motsatta i en färsk dom från samma kammarrätt. I dom den 31 januari 2023, mål nr 1841-22, gjorde nu Kammarrätten i Göteborg – dock i en annan sits jämfört med i mål nr 1603-22 – bedömningen att Skogsstyrelsens registrering förvisso utgjorde ett förvaltningsbeslut men att registreringen inte kan anses ha någon sådan faktisk verkan för den enskilde att den utgör ett överklagbart beslut. Även i detta fall fanns en skiljaktig mening från en av domstolens ledamöter, som emellertid delade majoritetens slutsats att registreringen utgör ett förvaltningsbeslut som inte kan överklagas. Den skiljaktiga meningen gällde istället skälen till varför registreringen inte skulle bedömas som överklagbart. I skrivande stund har domen i mål nr 1841-22 ännu inte överklagats.

Det är onekligen intressant att samma kammarrätt, i två avgöranden som rör exakt samma fråga, har kommit fram till helt olika slutsatser. Frågan om vad som ska anses utgör ett överklagbart förvaltningsbeslut är inte alltid lätt att bedöma, och har varit föremål för prövning inom många olika förvaltningsrättsliga områden genom åren.

De båda motsägelsefulla avgörandena från Kammarrätten i Göteborg, inklusive de skiljaktiga meningarna, illustrerar inte minst att frågan om hur just Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper ska bedömas är kontroversiell. Det hade varit välkommet med ett vägledande uttalande om saken från Högsta förvaltningsdomstolen. Fortsättning lär följa.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

Ny MP på Baker McKenzie

Costin Mihailescu tar över som ny Managing Partner i Sverige på advokatbyrån Baker McKenzie.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt