Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 6 juli 2023,

Ny momslag

Den 1 juli 2023 infördes den nya momslagen. Om denna skriver Hugo Stålbröst och Norea Östlund, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.
Hugo Stålbröst
Norea Östlund

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Lagen är främst en lagteknisk omarbetning av den gamla momslagen i syfte att göra regleringen mer överskådlig och enklare att tillämpa. Den nya momslagen är även i stor grad utformad i överensstämmelse med EU-direktivet om ett gemensamt system för mervärdesskatt (det s.k. mervärdesskattedirektivet), vilket innebär vissa skillnader i lagens begreppsanvändning och systematik.

Den gamla momslagen infördes år 1994. Sedan dess har mycket hänt på området, i synnerhet på EU-nivå. Detta har resulterat i att den gamla mervärdeslagen i vissa delar blivit svåröverskådlig och därmed resulterat i osäkerhet om vad som egentligen gäller.

Syftet med införandet av den nya momslagen har således varit att förenkla språket och få en tydligare struktur som i högre grad överensstämmer med mervärdesskattedirektivet vilket förhoppningsvis kommer att leda till en större förutsägbarhet av lagens tillämpning, både för privata aktörer och för Skatteverket.

Den nya momslagen har en disposition som följer strukturen i mervärdesskattedirektivet, vilket förenklar framtida uppdateringar av lagen. Den nya strukturen bedöms därför mer flexibel.

I och med att lagen utformats med mervärdesskattedirektivet som förebild introduceras även en i viss mån ny terminologi. Nedan redogörs kort för några av de centrala begreppen som införts eller ändrats.

  • Skattskyldighet ersätts med beskattningsbar person och betalningsskyldig
    Den gamla momslagen centrerade kring begreppet skattskyldighet som har två olika betydelser. Skattskyldighet kan avse skyldigheten att betala skatt för en viss transaktion, men används också för att beteckna de skattesubjekt som är skattskyldiga enligt den gamla momslagen. Begreppet har ingen direkt motsvarighet i mervärdesskattedirektivet. I den nya momslagen slopas begreppet skattskyldighet och ersätts med beskattningsbar person, avseende skattesubjektet, och betalningsskyldighet i betydelsen skyldigheten att betala skatt.
  • Beskattningsbara transaktioner
    De transaktioner som omfattas av begreppet beskattningsbara transaktioner är leveranser av varor, tillhandahållande av tjänster, förvärv av varor samt import av varor inom EU. Begreppet utgör således en benämning på de transaktioner som kan bli föremål för mervärdesskatt.
  • Beskattningsgrundande händelse
    Skattskyldighetens inträde var i den tidigare momslagen kopplat till begreppet skattskyldighet. Eftersom detta begrepp ersatts har begreppet beskattningsgrundande händelse införts i den nya lagen. Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är sammankopplad med definitionerna för de beskattningsbara transaktionerna.

Sammantaget förväntas den nya strukturen och det moderniserade språket leda till en tydligare och mer lättöverskådlig mervärdeskattelag som i större grad harmoniserar med mervärdesskattedirektivet.

Den nya lagen förväntas dock inte innebära några större förändringar i materiellt hänseende innebärandes att vägledande avgöranden från domstolarna utifrån den gamla momslagen fortsatt kommer att vara gällande.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt