Bli kund Annonsera
tisdag 23 juli 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 12 december 2023,

Svenska juristprogrammet kan lära av Italien

När jag pratar med nyutexaminerade juriststudenter berättar de nästan alltid om hur lite det de jobbar med har med juristprogrammet att göra. Under min utbytestermin i Italien fick jag perspektiv på hur en mer verklighetsnära juristutbildning kan se ut.
Robin Nilsen

VERKTYG

»
Tipsa en vän

När jag skriver den här artikeln befinner jag mig på resande fot i södra Italien. På mitt italienska utbytesuniversitet, Bocconi i Milano, bedrivs det för närvarande ingen undervisning. Studenter har istället fått egentid inför tentorna i dagarna före jul. Det har gett mig möjlighet att plugga på distans och resa runt i Italien. Längs med färden har jag, så här i slutet av mitt utbyte i Italien, funderat mycket på skillnaderna mellan juristutbildningen här och den i Sverige, i vart fall varianten i Uppsala som jag ägnat mig åt sedan 2019.

De grundläggande frågor som jag hela tiden återkommer till i mina funderingar, och som den här artikeln handlar om, är: Vad är juristutbildningen till för? Hur uppnås bäst de ändamålen?

Enligt nu gällande undervisningsplan för juristprogrammet i Uppsala är “juristprogrammets främsta uppgift att tillgodose det allmänna samhällsbehovet av en kvalificerad juristprofession”. Juristutbildningen syftar till att utbilda jurister helt enkelt. Chockerande! Men vilken sorts jurister utbildas egentligen genom det svenska juristprogrammet?

Juristprogrammet i Uppsala har en bias för offentlig rätt

Möjligen avslöjas svaret på ovanstående frågeställning redan i undervisningsplanen. Till skillnad från motsvarande plan på exempelvis Stockholms universitet, lägger den i Uppsala tyngdpunkten på juristutbildningen i förhållande till offentlig rätt. Denna, som inbegriper våra domstolar och förvaltningsmyndigheter, är naturligtvis av oerhörd vikt för att Sverige ska vara en fungerande rättsstat och demokrati.

Samtidigt visar statistik från Akavia att majoriteten nyutexaminerade jurister, 57 procent, arbetar i privat sektor. Endast en procent jobbar inom högskola och utbildning. Mycket få blir alltså doktorander. Det väcker frågan om det svenska juristprogrammet, åtminstone i Uppsala, är anpassat för att utbilda jurister till de områden där flest nyutexaminerade faktiskt hamnar.

Mitt svar är nej. Utbildningen i Uppsala är främst anpassad för att fostra domare och doktorander. Min upplevelse av att ha genomgått ett helt juristprogram i “lärdomsstaden” är att den lär en ytterst lite om stora framväxande rättsområden som GDPR och annan typ av compliance, samt generellt om hur juridik fungerar i praktiken.

Utbildningen är mycket teoretiskt orienterad, där rättsfilosofiska resonemang om exempelvis rättskraftens omfattning i Olivecrona kontra Ekelöfs teori, premieras över hur juridik faktiskt verkställs i vardagen. Ett annat exempel är processen jag själv haft med min examensuppsats. Jag har haft en fantastisk handledare till den men när jag skickade in mitt första utkast menade han att jag hade gjort en “för realistisk” skildring av juridiken.

Det finns dock undantag från detta teoretiska fokus. På fördjupningskurserna som studenterna kan välja finns flera praktiskt inriktade. Själv läste jag 30 högskolepoäng i “Förhandling och medling”, vilket jag känner gav större nytta inför arbetslivet än något av de totalt nästan 45 högskolepoäng jag läst inom teoretiskt inriktad sakrätt eller allmän rättslära.

Låt juristprogrammet vara en yrkesutbildning

Ett skäl till fixeringen vid teori tänker jag kan vara att man på Uppsalas juristprogram blandat ihop juridik med rättsvetenskap. Medan juridik enligt Nationalencyklopedin är “läran om rättsreglerna tolkning och tillämpning”, är det sistnämnda ett försök att studera juridiken på vetenskaplig grund. Juridik är alltså en praktik och juristprogrammet mer eller mindre en yrkesutbildning. Jag menar att juristprogrammet, för att uppnå syftet att utbilda jurister inom alla områden där jurister idag jobbar, i högre utsträckning också måste få vara en yrkesutbildning. Merparten av de teoretiska, rättsvetenskapliga delarna skulle med fördel kunna lyftas ut från grundutbildningen och göras om till valfria fördjupningskursern.

Genom att ta bort eller i vart fall minska de mer renodlat teoretiska delarna i grundterminerna på juristprogrammet, skulle utrymme öppnas för mer praktiska inslag och rättsområden som har stor relevans idag men inte täcks upp av utbildningen. Konkret kan det exempelvis handla om att ge GDPR och annan rättsinformatik, som sysselsätter oerhört många jurister i hela EU idag, en större plats. Under mina år i Uppsala hade vi ett seminarium på hela juristutbildningen om GDPR. Som exempel på praktiska inslag kan det handla exempelvis om hur man praktiskt skriver ett bra avtal eller retoriskt övertygar sin motpart.

Sverige kan lära av Italien

Det finns naturligtvis mycket bra med juristprogrammet i Uppsala. Det är med rätta en av Sveriges mest eftertraktade utbildningar. Vissa former av praktiska inslag, som modellen där studenterna arbetar tillsammans inför seminarierna i basgrupper, finns. Det förringar dock inte det faktum att utbildningen kan bli ännu vassare. Här vill jag slå ett slag för erfarenheten jag haft på Bocconi i Milano.

Bocconi är mer likt Handelshögskolan än Uppsala universitet. Liksom Handels är Bocconi privatfinansierat, i många fall av de företag som har det som en bas för sin kompetensförsörjning. Det påverkar utbildningen. Samtidigt som undervisningen på Bocconi håller internationellt erkänd världsklass, är den till skillnad från i Uppsala fast förankrad i yrkesverksamma juristers verklighet. I de kurser jag läst i exempelvis immaterialrätt och IT-rätt är perspektivet oftast hur och utifrån vilka strategier juridiken kan tillämpas i praktiken.

Seminarier varvas med regelbundna föreläsningar från näringslivet. Det arrangeras temaveckor inom exempelvis investment banking, där man även kan jobba som jurist. I höst hade vi besök från Meta och Universal Music. Här kan Uppsala lära.

Juristutbildningen är för viktig för att vara så snäv som idag

När man läser den här artikeln kanske man får intrycket av att jag argumenterar för att nervärdera juristprogrammet till att bli någon slags komvuxutbildning med ett ensidigt instrumentellt mål om att tillgodose näringslivets kompetensförsörjning. Den delen menar jag är viktig men den är inte allt. Det är naturligtvis viktigt att juriststudenter får insikt i vilken oerhörd makt som finns i juridiken, vilka skäl som motiverar att vi lägger oss i och lagstiftar kring människors liv och vilket ansvar som följer med det.

Risken med ett för teoretiskt inriktat juristprogram är emellertid att jurister blir förblindade av paragrafer och förarbeten från att se verkligheten som den är. Och den är mycket större än vad som lärs ut på Juridiska institutionens säte på kvarteret Munken i Uppsala.

Efter årskiftet kommer jag ha tagit examen och själv börja jobba som compliancejurist. Jag erkänner att mitt perspektiv kan ha färgats av att jag valt den banan istället för att bli den domare eller doktorand som jag känner att juristprogrammet fostrade mig till att bli. Med det sagt återvänder jag gärna till Uppsala i framtiden när jag fått mer erfarenhet, i syfte att fortbilda studenter i vilka andra delar av juridiken som finns än de som lyfts på programmet.

IMY får ny GD

Regeringen har utsett chefjuristen Eric Leijonram till ny generaldirektör och chef för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Han tillträder tjänsten den 1 oktober.

Ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten

Regeringen har beslutat att utse Rikard Jermsten till ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Anställningen gäller från och med den 1 oktober.

Foto Gamma-Man

Amicusyttrande tillåts

Institutet för mänskliga rättigheter skickade i maj in ett så kallat amicus curiae-yttrande till Högsta domstolen för att belysa sambandet mellan mänskliga rättigheter och klimatförändringarna i Auroramålet och domstolen beslutade den 3 juli att tillåta yttrandet.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 4 juli utnämnt 14 nya domare.

Nya delägare till Vinge

Vinge har utnämnt fyra nya delägare och en ny counsel på sitt kontor i Stockholm.

Foto Micheal Erhardsson

Nya lagar i juli

Vid halvårsskiftet den 1 juli trädde en rad nya lagar och förordningar i kraft.

Rättspsykatriska under-sökningar i mordmål

Södertörns tingsrätt har beslutat att rätts-psykiatrisk undersökning ska genomföras av två av de personer som står åtalade för inblandning i mord i Västberga och Tullinge i oktober 2023.

Enkätundersökning

Svara på frågor om nyhetstjänsten

Infotorg Juridiks nyhetstjänst vill gärna höra dina åsikter om vår rapportering av juridiska nyheter och genomför därför en enkätundersökning.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

STUDENTARTIKEL

Fast etableringsställe vid exklusiva avtal

EU-domstolen har nyligen meddelat ett förhandsavgörande rörande tolkningen av begreppet fast etableringsställe enligt artikel 44 i mervärdesskattedirektivet. Studenten Hemen Yazdanfar undersöker hur pass långtgående slutsatser som kan dras av förhandsavgörandet och vilken betydelse domen har för svensk rätt.

Ny styrelseordförande i Pensionsmyndigheten

Justitierådet Anders Perklev förordnas som ordförande i styrelsen för Pensionsmyndigheten från och med den 1 juli 2024.

Sanktionsavgift mot Avanza

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor mot Avanza Bank AB.

Nya domare utsedda

Regeringen har den 20 juni utnämnt sju nya domare, varav bland annat två justitieråd i Högsta domstolen.

Foto Stuart Miles

IMY vill utreda bakgrundskontroller

Integritetsskyddsmyndigheten vill att det tillsätts en utredning med uppdrag att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att utföra bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

Juridiklärare prisas

Fyra skickliga universitetslärare tilldelas i år Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. En av dessa är Christina Ramberg, professor i civilrätt och ämnesföreståndare för allmän förmögenhetsrätt vid Juridiska institutionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 5 juni utnämnt sex nya domare.

STUDENTARTIKEL

Avdrag för rådgivning vid aktieavyttring

Det är normalt att rådgivningstjänster förvärvas i samband med överlåtelse av dotterbolags-andelar. I ljuset av att överlåtelse av dessa andelar är momsfri uppkommer frågan om möjligheten att dra av ingående moms för de förvärvade rådgivningstjänsterna. Studenten Hemen Yazdanfar försöker bringa klarhet i vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att avdragsrätt ska föreligga.

DOMARBLOGGEN

Svensk domare i Kosovo

Domaren Mats Persson är utsänd till Kosovo som rättslig rådgivare och om sitt arbete där skriver han nu på Södertörns tingsrätts Domarblogg.

Foto GAMMA-MAN

Domstolsverket kom-menterar JO:s kritik

JO riktar kritik mot Domstolsverkets införande av DiBa, verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av kritiken.

Snabbare lagföring för unga i hela landet

Regeringen har nu beslutat om att utöka ett tidigare uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år. Försöksverksamheten ska fortsätta och byggas ut till samtliga polisregioner i landet.

Vd utsatte kvinna för sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att ett bolag i Storstockholmsområdet ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en anställd kvinna som har utsatts för sexuella trakasserier av bolagets vd.

STUDENTARTIKEL

Aktiekapitalets vara eller icke vara

Aktiekapitalets vara eller icke vara i privata aktiebolag har sedan lång tid tillbaka varit uppe för debatt. Med anledning av detta granskar studenten Hemen Yazdanfar kapitalkravet för privata aktiebolag med fokus på borgenärssyftet.

Bank diskriminerade döva personer

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en bank nekade två personer som är döva att utföra bankärenden.

Nio nya partners

Skattebyrån CauseyWestling har valt in nio nya partners.

Foto Högsta domstolen

Nytt justitieråd föreslås

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert föreslås nu bli nytt justitieråd i Högsta domstolen.

DOMARBLOGGEN

EU-rätten och Sverige

Den 9 juni är det EU-val och i upptakten till detta får EU:s lagar ovanligt stor uppmärk-samhet. Om EU-rätten och hur den blir till handlar Södertörns tingsrätt domarblogg den här veckan.

Ny ordförande i Lindahls

Lindahls har utsett Mårten Steen till ny ordför-ande. Han axlar ansvaret efter Johan Herrström, Managing Partner i Malmö.

Foto Inbj

Kritik mot förslag om prövningstillstånd

Domstolsverkets förslag om utökat prövnings-tillstånd är problematiskt. Det anser Sveriges Advokatsamfund.

Framtida konkursforum

Samtliga tingsrätter och hovrätter ska även fortsättningsvis ska vara behöriga att handlägga konkursfrågor. Det anser Domstolsverket, som nu redovisat sitt regeringsuppdrag.

Foto ANDREY POPOV

31 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 maj.

Foto David Naylor

Uppsalaforskare prisas

Johanna Chamberlain, docent vid Uppsala universitet, är 2024 års mottagare av Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Bättre insatser vid barns grova brottslighet

Riksrevisionens granskning visar att statens insatser vid grov brottslighet bland barn inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

Yttrande lämnas in i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter har inkommit med ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet i syfte att klargöra målets betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt