Bli kund Annonsera
fredag 19 augusti 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 juli 2022,

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Utländska med­borgare som riskerar avvisning eller utvis­ning från Sverige eller som tas i förvar kan ha rätt till ett offentligt biträde, som huvud­sakligen förordnas av Migrations­verket och i vissa fall av Polis­myndig­heten och migrations­dom­stolarna.  

Det har, skriver regeringen i ett pressmeddelande, över tid från olika håll förts fram att vissa offent­liga biträden som förordnas i asyl­ärenden inte har den kompe­tens som krävs. Till skillnad från migrations­dom­stolarna har Migrations­verket eller Polis­myndig­heten i dags­läget inte heller möjlig­het att generellt hindra olämp­liga ombud från att medverka i migrations­ärendena.  

Vidare före­kommer det även att vissa offent­liga biträden åtar sig så många förord­nanden att de inte klarar av att hantera ärendena själva, utan lämnar över dessa till andra ombud, genom så kallad sub­stitution. En utredare får därför i uppdrag att titta på frågor som rör offent­liga biträden och då med ett särskilt fokus på migrations­processen.  

– Det är viktigt att offent­liga biträdens arbete håller hög kvalitet, inte minst för asyl­sökande som ofta befinner sig i en utsatt situation. Utred­ningen som vi nu fått på plats syftar till att ytter­ligare för­bättra rätts­säkerheten i migrations­processen, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson i pressmeddelandet.  

Utredaren ska bland annat ta ställ­ning till om behörig­hets­kraven för offent­liga biträden i migrations­processen bör skärpas, ta ställning till om Migrations­verket bör ha möjlig­het att generellt hindra olämpliga ombud och biträden från att med­verka i ärenden hos myndig­heten, ta ställning till om det genom skärpta regler om sub­stitution eller på något annat sätt är möjligt att begränsa antalet uppdrag som ett offentligt biträde kan åta sig samtidigt, ta ställning till behovet av ett utökat informa­tions­utbyte mellan Migrations­verket, Polis­myndig­heten och migrations­dom­stolarna av upp­gifter med betydelse för kontroll av offent­liga biträdens lämp­lighet, ochlämna nöd­vändiga författ­nings­förslag.  

Utredare blir Erik Hjulström, som är kammar­rättsråd vid Kammar­rätten i Stockholm. Uppdraget ska påbörjas den 1 september 2022 och redovisas till Justitie­departe­mentet senast den 1 juni 2023.

Foto Dreamstime

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

Visselblåsning till IMY

Nu går det att visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Foto Syda Productions

Sverige intervenerar i EU-mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

Hudiksvalls tingsrätt byter namn

Regeringen har beslutat att Hudiksvalls tingsrätt ska byta namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i nära anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 domare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt