Bli kund Annonsera
onsdag 27 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 juli 2022,

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Utländska med­borgare som riskerar avvisning eller utvis­ning från Sverige eller som tas i förvar kan ha rätt till ett offentligt biträde, som huvud­sakligen förordnas av Migrations­verket och i vissa fall av Polis­myndig­heten och migrations­dom­stolarna.  

Det har, skriver regeringen i ett pressmeddelande, över tid från olika håll förts fram att vissa offent­liga biträden som förordnas i asyl­ärenden inte har den kompe­tens som krävs. Till skillnad från migrations­dom­stolarna har Migrations­verket eller Polis­myndig­heten i dags­läget inte heller möjlig­het att generellt hindra olämp­liga ombud från att medverka i migrations­ärendena.  

Vidare före­kommer det även att vissa offent­liga biträden åtar sig så många förord­nanden att de inte klarar av att hantera ärendena själva, utan lämnar över dessa till andra ombud, genom så kallad sub­stitution. En utredare får därför i uppdrag att titta på frågor som rör offent­liga biträden och då med ett särskilt fokus på migrations­processen.  

– Det är viktigt att offent­liga biträdens arbete håller hög kvalitet, inte minst för asyl­sökande som ofta befinner sig i en utsatt situation. Utred­ningen som vi nu fått på plats syftar till att ytter­ligare för­bättra rätts­säkerheten i migrations­processen, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson i pressmeddelandet.  

Utredaren ska bland annat ta ställ­ning till om behörig­hets­kraven för offent­liga biträden i migrations­processen bör skärpas, ta ställning till om Migrations­verket bör ha möjlig­het att generellt hindra olämpliga ombud och biträden från att med­verka i ärenden hos myndig­heten, ta ställning till om det genom skärpta regler om sub­stitution eller på något annat sätt är möjligt att begränsa antalet uppdrag som ett offentligt biträde kan åta sig samtidigt, ta ställning till behovet av ett utökat informa­tions­utbyte mellan Migrations­verket, Polis­myndig­heten och migrations­dom­stolarna av upp­gifter med betydelse för kontroll av offent­liga biträdens lämp­lighet, ochlämna nöd­vändiga författ­nings­förslag.  

Utredare blir Erik Hjulström, som är kammar­rättsråd vid Kammar­rätten i Stockholm. Uppdraget ska påbörjas den 1 september 2022 och redovisas till Justitie­departe­mentet senast den 1 juni 2023.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

Ny MP på Baker McKenzie

Costin Mihailescu tar över som ny Managing Partner i Sverige på advokatbyrån Baker McKenzie.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt