Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 20 juni 2023,

Domstolsverket och Advokatsamfundet fortsätter dialogen kring ny taxa

Den 9 juni träffades representanter för Sveriges Advokatsamfund, Domstolsverket och domstolarna för att fortsätta dialogen kring den nya taxan i förordnandemål, som infördes den 1 juni. 

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Mötet genomfördes, skriver Domstolsverkete i ett pressmeddelande, i en konstruktiv och förtroendefull anda. Även om parterna har olika ingångar i frågan om taxan, uppges man nu ha en större förståelse för varandras ståndpunkter.

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén och Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander är, enligt verket, överens om att fortsätta dialogen och en första uppföljning och utvärdering av taxan genomförs vid årsskiftet.

Hota rättssäkerheten

Bakgrunden är en skrivelse till Domstolsverket där Sveriges advokatsamfund framförde kritik mot den nya taxan. I Domstolsverkets svar på skrivelsen tillbakavisades kritiken om att taxan skulle hota rättssäkerheten. Mötet i förra veckan syftade till att få en bättre bild av varandras perspektiv, upplevda utmaningar och att reda ut en del oklarheter.

Advokatsamfundet poängterade att den starka reaktionen kring taxan bland annat handlar om att advokaterna för närvarande allmänt upplever sig utsatta och misstrodda och där deras etik och moral ifrågasätts. Därtill kommer att det finns en stor okunskap kring hur advokater arbetar för att säkra sina klienters rättssäkerhet.

Vill se förtydliganden

På mötet lyftes särskilt de mål där advokaten behöver lägga ner mycket tid innan själva förhörstiden startar. Advokaterna tror att den nya taxan i dessa mål på sikt kan få stora konsekvenser eftersom advokater inte kommer att kunna ta sig an vissa mål eller att de inte kan lägga ner den tid som krävs.

Advokaterna vill se förtydliganden kring vilka typer av mål som inte kommer att omfattas av taxan. Samfundet ser gärna en uppföljning tidigare än efter ett år som är den tidsram Domstolsverket föreslagit och poängterar särskilt att utvärderingen är viktig och central för fortsättningen samt att Advokatsamfundet gärna vill bli involverade i ett tidigt stadium. Samfundet framförde också en del synpunkter på själva beredningsprocessen när taxan togs fram och att man gärna hade sett att samfundet hade varit mer delaktiga i denna.

Domstolsverket framförde att den stora ökningen av kostnaderna för rättsliga biträden tillsammans med Riksrevisionens kritik om att domstolarna inte utövar en tillräcklig kostnadskontroll har föranlett Domstolsverket att överväga olika möjligheter för en bättre kostnadskontroll där framtagande av taxa är en av flera åtgärder. Den nya taxan har tagits fram framför allt i detta syfte.

Reell möjlighet till kontroll

Det handlar enligt Domstolsverket alltså inte om en misstro mot advokater. Med den nya taxan får domstolarna ett konkret verktyg för en reell möjlighet till kostnadskontroll i förordnandemålen. Domstolsverket och domstolarna delar givetvis Sveriges advokatsamfunds inställning att utgångspunkten alltid är att rättsliga biträden även framåt har rätt till skälig ersättning för utförande av sitt uppdrag.

På mötet deltog Lena Egelin, chef för Solna tingsrätt och med lång erfarenhet av förordnandemål:

- Det är viktigt att komma ihåg att taxan får frångås om målet krävt avsevärt mer arbete än normalt. Jag kan tänka mig att det i till exempel sexualmål kan uppstå ett omfattande merarbete som inte alltid avspeglar sig i förhörstiden. En annan typ av mål där det säkert ibland finns skäl att frångå taxan är mål med allvarliga brottsmisstankar och där den misstänkte inte vill svara på några frågor, varför förhöret blir mycket kortvarigt. Därför är det viktigt att advokaterna i alla kostnadsräkningar noggrant beskriver vilket arbete som lagts ner och särskilt motiverar varför det finns skäl att frångå taxan. Detta eftersom domstolen i normalfallet inte har tillgång till något förundersökningsmaterial i dessa mål. Om den som får ett beslut baserat på den nya taxan menar att beslutet är felaktigt är det angeläget att det överklagas till hovrätten, detta eftersom det är viktigt att det tillskapas ny praxis på området, säger hon i pressmeddelandet.

Uppföljning och utvärdering

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén och Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander uppges vara överens om fortsättningen.

Även om det kommer att vara lite tidigt för att kunna dra några säkra slutsatser kommer en första uppföljning och utvärdering av taxan att genomföras redan vid årsskiftet. Utvärderingen behöver bygga på korrekt statistik. Det blir till exempel viktigt att följa hur domstolarna tillämpar taxan och i hur stort andel av målen taxan frångås.

Domstolsverket kommer att ta fram förslag på hur utvärderingen ska genomföras och vad den ska omfatta. Advokatsamfundet kommer att bli involverad i processen. Representanter för Domstolsverket, domstolarna och Advokatsamfundet kommer att mötas igen efter sommaren.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt