Bli kund Annonsera
onsdag 22 maj 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 20 november 2023,

Kan AI användas som rättskälla?

Stiftelsen för rättsinformations årliga konferens hölls i Delphis lokaler i centrala Stockholm och fokuserade i år på frågor om hur generativ AI kan påverka den juridiska domänen och juristers arbete. Flera talare inom olika yrkesområden gav sin syn på saken.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Av presentationen inför konferensen kunde läsas att offentliggörandet av generativ artificiell intelligens har satt fokus på de alltmer komplexa uppgifter tekniken kan lösa. En tillämpning som fått stor uppmärksamhet är stora språkmodeller, ”Large Language Models” (LLM). Modellerna, till exempel ChatGPT, använder kraftfull hårdvara och dataanalyser för att kunna generera text och besvara frågor.

Med allt större datamängder som analyseras av allt kraftigare självlärande algoritmer, kommer tekniken sannolikt kunna ta över sådant som tidigare uppfattats som människors arbetsdomän.

Språket är en central komponent i juridiskt arbete och en hypotes är att AI/LLM kommer att anpassas till den juridiska domänen, till exempel för att ställa samman dokument, analysera rättsfall, sammanfatta juridiska texter och för att ge juridiska råd. Men hur långt kan utvecklingen gå?

Representanter från olika grupper

Konferensens olika talare från bland andra akademin, myndigheter, företag och advokatbyråer gav sina perspektiv på denna och andra frågor.

Dagens första talare var Johan Fredrikzon, fil. dr i idéhistora vid KTH, som inledde med att per länk från Berkeley, Californien, tala om den historiska hanteringen av data och AI – artificiell intelligens har funnits med sedan 50-talet. Han menade att endast en liten del av juristens arbete innebär att analysera dokument och att det endast är denna lilla del som AI kan ta över. Hans slutsats är att AI inte kan vara varken rättskälla eller jurist, utan att den istället kan förstärka människors intelektuella förmåga.

AI som rättskälla eller jurist?

Peter Wahlgren är professor i rättsinformatik och fortsatte dagen med att fråga sig om man ska se AI som rättskälla eller jurist. På den frågan svarade han att det kanske kan ske på lång sikt, men i dagsläget kan denna inte ses som rättskälla. AI kan visserligen hantera rutinmässiga uppgifter, men den kan inte ersätta alla roller som kräver mänsklig bedömning och erfarenhet och inte heller hantera ansvar, transparens, juridiska principer eller förutsebarhet. Inte heller kan AI vara jurist eftersom dessa språkmodeller inte kan förhandla, fatta beslut och hantera sociala relationer.

Hur AI ser ut ett rikskapitalbolags synvinkel talade Evelina Anttila, VD på Wellstreet och tidigare advokat, om. Hon definierar AI som en mjukvaruteknik som ska lösa problem och efterlikna hjärnor. Bland annat berättade hon att AI-startups ofta är högt värderade i branschen, vilket kan leda till en ohälsosam hype om bolagen sedan visar sig ha ett lägre värde. När hon och hennes kollegor vill investera i dessa startups berättade hon att det även är viktigt att jobba med inkludering och mångfald.

- Det är viktigt att för ett bolag att på lång sikt faktiskt spegla marknaden.

AI minskar behov av biträdande jurister

Vidare under dagen fick vi höra om AI från byråperspektivet genom Elisabet Dalman Lövgren, Head of Knowledge Management and Learning och advokat på Mannheimer Swartling, samt hur AI-arbetet ser ut på Skatteverket, vilket Dan Nordell, AI-strateg, och Tomas Algotsson, IT-utvecklingsansvarig på rättsavdelningen, talade om.

Elisabet Dalman Lövgren berättade att byrån driver ett innovation lab som ska skapa värde för klienter - som en startup i det stora bolaget – för att driva på utvecklingen inom bland annat AI och vara en plattform för samverkan och kunskskapsutbyte.

Hon poängterade att några av utmaningarna med AI är frågan om integritet, advokatsekretess och vem som tar ansvar för de råd som lämnas till klienten och som tagits fram med hjälp av AI. Men hon ser även en risk i att inte göra någonting och låta utvecklingen gå framåt utan att vara delaktig.

- AI är ett verktyg som alla andra och det kan ta tid att implementera nya sådana i arbetssättet. Kärnverksamheten för byrån är legal rådgivning och AI är ett verktyg i detta arbete.

Elisabet Dalman Lövgren avslutade med att säga att byrån i framtiden troligtvis kommer att klara sig med färre nyblivna biträdande jurister eftersom AI tar över och förenklar en del arbetsuppgifter.

Tomas Algotsson och Dan Nordell på Skatteverket uppgav att AI kommer att göra myndigheten – och i förlängningen Sverige – bättre. AI kan, för att nämna några exempel, förbättra vården göra bilar säkrare, bidra till ökad jämlikhet samt ge stöd för mer rättssäkra bedömingar, vilket på sikt leder till sänkta kostnader för skattebetalarna. Men i dagsläget utnyttjas inte generativ AI, såsom ChatGPT, av myndigheten eftersom det inte är tillräckligt säkert.

- Den största risken med AI är att vi inte använder den tillräckligt mycket, sa Dan Nordell.

Enligt föreläsarna vill Skatteverket i förlängningen dela med sig av sin kunskap inom området för att på så sätt hjälpa andra myndigheter att utveckla sitt AI-arbete.

Bortspolad om man sitter still

Sista talare för dagen var Selcuk Ünlü, jurist och Head of Business development på Norstedts Juridik, som fördjupade sig i ”Våra AI-experiment i rättsinformationsbranschen: Resultat, insikter och vägen framåt”.

Han berättade att bolaget tidigare jobbade med externa byråer, men nu valt att istället skaffa ett internt AI-team. Han har under arbetets gång, bara under den senaste tiden, märkt hur snabbt utvecklingen inom detta område sker och därför behövt tänka om och backa bolagets AI-experiment.

Konferensen avslutades med en paneldiskussion med moderator Stanley Greenstein samt Elisabet Dalman Lövgren, Selcuk Ünlü, Tomas Algotsson och Peter Wahlgren.

- Det är människor som måste se till att förändringar sker i sina organisationer. Om det startas nu har vi en enorm förändring om 10 år. Vi är bortspolade om vi sitter still, sa Elisabet Dalman Lövgren avslutningsvis.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Nya domare

Regeringen har den 16 maj utnämnt 15 nya domare.

DOMARBLOGGEN

Straffskärpning för brott i nätverksmiljö

Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den straffskärpningsregel för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 46 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

RÅ vill genomföra fler bakgrundskontroller

Riksåklagaren har lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Regeringen har gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Foto TOMAS PICH

Ny domarutnämning

Johan Sjöö har av regeringen utnämnts att vara lagman i Malmö tingsrätt. 

DOMARBLOGGEN

En vanlig dag i kammarrätten

Förvaltningsmålen handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi lever i, men trots detta är rapporteringen därifrån betydligt lägre än från den allmänna domstolarna.

Foto Boris Breytman

Förslag till ny president i Svea hovrätt

Efter att intervjuförfarande nu har genomförts konstaterar Domarnämnden att justitiekanslern Mari Heidenborg är lämplig för anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.

Foto Högsta domstolen

Stefan Lind- skog till CMS Wistrand

Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till CMS Wistrand som senior rådgivare.

Klimatförändringarnas påverkan på juridiken

Vad betyder klimatförändringarna för rätten och juristprofessionen? Det var temat för dagen när Climate Change Counsel och JP Infonet höll i en konferens om rätten och klimatförändringarna.

Lindahl rekryterar arbetsrättsspecialist

Advokatfirman Lindahl rekryterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Elin Pettersson. Hon tillträder den 29 april till Lindahls kontor i Uppsala.

Nya ledamöter i brotts-skadeersättningsnämnd

Regeringen har nu beslutat om en ny sammansättning i Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning.

Foto Stuart Miles

Digitaliseringens på-verkan på lagstiftningen

Vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med den snabba tekniska och digitala utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren vid Stockholms Universitet.

Foto Vinge

Vinge prisades i London

Vinge tog nyligen emot fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London.

Kriminell mc-miljö växer i Sverige

I en ny nulägesrapport om den kriminella mc-miljön konstateras bland annat att denna miljö fortsätter att växa.

Delphi arrangerade GDPR-dag

För femte året i rad anordnade Advokatfirman Delphi i veckan GDPR-dagen i Göteborg.

Ny chefsjurist på Alecta

Karin Cederbaum blir ny chefsjurist och chef för avdelning Juridik på Alecta.

DOMARBLOGGEN

DNA som bevisning

Om DNA-bevisning i olika typer av brottmål handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Jurist får pris

Upphandlingsjurist Fredrik Rogö har fått utmärkelsen Årets inköpare 2024.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt