Bli kund Annonsera
söndag 3 december 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 2 november 2023,

Nya regler om visselblåsning

Den 17 december 2023 måste företag med 50-249 anställda ha interna rapporteringskanaler på plats för visselblåsning enligt visselblåsarlagen. Om de nya reglerna skriver advokat Viktoria Hybbinette och biträdande jurist Douglas Palm, Wistrand Advokatbyrå, i en praktikerartikel.
Viktoria Hybbinette
Foto: Wistrand
Douglas Palm
Foto: Wistrand

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Om det inte redan har skett, så är det alltså hög tid för företag med fler än 50 anställda att inrätta interna kanaler för visselblåsning och informera anställda om dem, till exempel genom visselblåsarpolicy, och på ett sätt som innebär att man uppfyller lagens krav.

För bland annat privata företag med 250 anställda eller fler är detta redan gällande. I det följande berör vi några av delarna av skyddet för visselblåsare och kravet på intern rapporteringskanal.

Vad visselblåsarlagen handlar om

Visselblåsarlagen skyddar personer som i arbetsrelaterade sammanhang rapporterar om missförhållanden, och som det finns ett allmänintresse av kommer fram. Det kan röra sig både handlande och underlåtenhet, och det spelar ingen roll om det rör ett uppsåtligt eller oaktsamt agerande.

För att det ska finnas ett allmänintresse krävs att informationen som rapporteras är av intresse för en bredare krets av människor och som det finns ett berättigat intresse av att den kommer fram. Allmän nyfikenhet är inte ett allmänintresse, och normalt inte heller frågor som rör den rapporterande personens eget arbets- eller anställningsförhållande. Det finns inte särskilt angett i lagen vad som är ett missförhållande av allmänintresse.

Skydd vid rapportering av missförhållande av allmänintresse kräver också att den rapporterande personen hade skälig anledning att anta att informationen var sann; uppgifterna behöver alltså inte visa sig vara sanna i slutändan men visselblåsaren ska ha varit av uppfattningen att de var sanna och haft skälig anledning att tro det. Om uppgifter till exempel är påhittade, falska eller baseras på ogrundade rykten så finns det inte skäl till skydd enligt lagen. Det ställs alltså ett visst krav på kunskapsunderlag för påståendet.

Vilket skydd får man?

Vad är det då för skydd man som visselblåsare kan få? Jo, enligt lagen får personer som visselblåser till exempel inte hållas ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt eller för att ha överträtt bestämmelser vid inhämtande av information (dock med vissa begränsningar). Ett företag får inte hindra eller försöka hindra att någon visselblåser. Inte heller får företaget agera, vilket även omfattar underlåtenhet att agera, på ett sätt som skadar den rapporterande personen, eller skulle kunna skada.

Värt att notera är att visselblåsarlagens skydd omfattar en väldigt bred krets av personer som kommer i kontakt med ett företag, till exempel som arbetssökande, anställd, konsult eller praktikant.

Skydd enligt visselblåsarlagens skydd förutsätter vidare att visselblåsaren använder någon av de tre olika rapporteringskanalerna som anges i lagen; intern rapportering, extern rapportering och offentliggörande. När och hur de olika kanalerna kan användas varierar – här fokuserar vi på interna rapporteringskanaler.

Vad är en intern rapporteringskanal?

En intern rapporteringskanal är helt enkelt ett ordnat sätt för visselblåsare att rapportera om missförhållanden på, dvs. en på förhand given ordning för hur det ska göras på företaget och som företaget ansvarar för att styra upp i enlighet med vad lagen kräver. Det kan också träffas kollektivavtal om interna visselblåsarfunktioner, och förekomsten av kollektivavtal kan i sig vara av betydelse även i övrigt.

Lagen ställer upp relativt detaljerade krav på den interna rapporteringskanalens utformande. Den ska till exempel utformas så att den rapporterande personen kan rapportera både skriftligt och muntligt och, om så begärs, vid ett fysiskt möte inom en skälig tid.

Den rapporterande personen ska som huvudregel få en bekräftelse att rapporten kommit verksamheten tillhanda, och inom viss tid därefter ska den rapporterande personen i skälig utsträckning få återkoppling om vilka åtgärder som vidtagits till följd av rapporteringen.

Utse behöriga personer

Företaget ska utse vem eller vilka som är behöriga att ta emot interna rapporter hos dem, och som också ska följa upp rapporteringen och lämna återkoppling. Det kan både vara anställda hos företaget i fråga, men även extern aktör som har anlitats för att hantera rapporteringskanalerna och förfarandena för verksamhetsutövarens räkning.

Visselblåsarlagen ställer även krav på att företaget ska informera anställda om den interna rapporteringskanalen, vad den är för något och hur den har utformats, vilket exempelvis kan ske genom en visselblåsarpolicy eller liknande som publiceras på en webbplats, hängs upp på en anslagstavla eller hålls tillgänglig på annat sätt.

Det är viktigt att informationen är tillgänglig inte bara för företagets anställda utan för samtliga som personer som ska kunna rapportera genom den interna rapporteringskanalen. Arbetsmiljöverket är ansvarig tillsynsmyndighet och ha ansvar att kontrollera att verksamhetsutövare lever upp till kraven om interna visselblåsarfunktioner, och kan ingripa med bl.a. förelägganden om vite.

Foto Boris Breytman

Ny tillfällig hovrättspresident

Regeringen har beslutat att tillfälligt anställa hovrättslagmannen Monika Sörbom som hovrättspresident i Svea hovrätt.

Kammarrätten i Göteborg får ny kammarrättspresident

Regeringen har utnämnt lagmannen Jörgen Nilsson till kammarrättspresident i Kammarrätten i Göteborg. 

Petra Lundh blir ny rikspolischef

Regeringen har beslutat att utse Petra Lundh till ny rikspolischef från och med den 1 december 2023. Förordnandet gäller i sex år.

Nya domare

Regeringen har den 30 november utnämnt två nya domare.

DOMARBLOGGEN

Vad gör en utsänd långtidsexpert och projektsamordnare?

Veckans inlägg på Södertörns tingsrätts blogg handlar om det internationella arbetet som Sveriges Domstolar bedriver och om hur det är att arbeta som långtidsexpert och projektsamordnare i två olika länder.

Tre nya delägare till MAQS

Anders Lindström, Per Lagerkvist och Fredrik Mörner tillträder som delägare i MAQS Advokatbyrå från och med den 1 januari 2024.

Kommun ska betala sanktionsavgift

Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar en sanktionsavgift på 300 000 kronor mot en kommun som införde en digital skolplattform utan att genomföra en konsekvensbedömning.

DO kräver ersättning för diskriminering

En kommun i Dalarna har enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa skolgången för en elev med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Tre nya domare

Regeringen har den 23 november utnämnt tre domare.

Foto gesrey

Kan AI användas som rättskälla?

Stiftelsen för rättsinformations årliga konferens hölls i Delphis lokaler i centrala Stockholm och fokuserade i år på frågor om hur generativ AI kan påverka den juridiska domänen och juristers arbete. Flera talare inom olika yrkesområden gav sin syn på saken.

Ingen diskriminering att neka mobilt BankID

Diskrimineringsombudsmannen (DO) anser att det inte var fråga om diskriminering när ICA-banken nekade kunder utan svenskt pass eller nationellt id-kort att ansöka om mobilt BankID.

RÅ överklagar avvisningsbeslut

Riksåklagaren har överklagat ett hovrättsbeslut om att avvisa ett åtal om barnfridsbrott. Hon yrkar att Högsta domstolen ska återförvisa målet till hovrätten.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har den 16 november utnämnt 20 domare.

Ny chef för skattenämnder

Regeringen har beslutat att anställa tf. kammarrättslagmannen Eva Östman Johansson som chef för Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens kansli

Foto Roland Magnusson

Körlektion på ryska var diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär att en körskola ska betala diskrimineringsersättning för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet efter att ha nekat en man en körskolelektion med anledning av att han inte ville tala ryska med körskolläraren.

Straffavgift för advokater höjs

Den 15 november fattade riksdagen, i enlighet med Advokatsamfundets förslag, beslut om en höjning av den straffavgift som advokater kan åläggas om de har brutit mot god advokatsed.

STUDENTARTIKEL

Rätten att öppna konto

I takt med det finansiella systemets övergång mot ett kontantlöst samhälle har bankerna getts en större roll i att erbjuda medborgarna betalkonton, men dessa har också ett ansvar i enlighet med penningtvättsregelverket. I denna artikel utreder studenten Zack Norén rättsläget kring fysiska personers rätt att öppna betalkonto.

Ny delägare till Lindahl

Natalie Bretz börjar som ny delägare i Lindahl Advokatbyrå den 1 januari nästa år.

Wistrand går ihop med internationell byrå

Wistrand blir nu en del av CMS, en av världens största advokatbyråer.

DOMARBLOGGEN

Varför ska unga behandlas annorlunda?

Södertörns tingsrätt senaste två blogginlägg diskuterar den mycket aktuella frågan om varför det ska finnas en särskild ordning för unga lagöverträdare.

Advokatsamfundet inrättar tillsynsenhet

Den 9 november fattade Advokatsamfundets styrelse beslut om att det ska inrättas en särskild tillsynsenhet.

STUDENTKRÖNIKA

Internet – från anarki till plattformsdespoti?

Internet beskrevs ursprungligen som en slags anarkistisk frizon. Decennier senare har vi ett annat internet där sociala medier-bolag har en makt över våra liv – och det demokratiska samtalet - få kunde förutse. Vem bestämmer över ditt digtala liv?

16 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 16 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 9 november.

Advokatsamfundet och Advokatguiden förlikas

Sveriges Advokatsamfund och Advokatguiden AS har ingått en förlikning i två mål i Patent- och marknadsdomstolen som Advokatsamfundet tidigare har inlett mot bolaget.

KRÖNIKA

Onödig lagstiftning om bolagsstämmor online?

I ett lagförslag önskar regeringen i ABL reglera bolagsstämmor online. Men näringslivet pläderar för fysiska stämmor som bäst procedur för samtalet med aktieägarna. Behövs nya regler? Om det skriver professor emeritus Torsten Sandström i en krönika.

Sanktionsavgift mot bolag som skickat kunduppgifter fel

Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar en sanktionsavgift på 500.000 kronor mot ett bolag som av misstag skickat ett mejl till ett stort antal av sina kunder som innehållit en fil med uppgifter om tusentals andra kunders ekonomi.

Foto Pia Nyman

Ny dispaschör utsedd

Regeringen har förordnat Paula Bäckdén till ny dispaschör.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya regler om visselblåsning

Den 17 december måste företag med 50-249 anställda ha interna rapporteringskanaler på plats för visselblåsning enligt visselblåsarlagen. Om de nya reglerna skriver advokat Viktoria Hybbinette och biträdande jurist Douglas Palm, Wistrand Advokatbyrå, i en praktikerartikel.

dNovo delas upp i två verksamheter

Advokatfirman dNovo delas nu upp i två nya, oberoende verksamheter.

STUDENTARTIKEL

Överutnyttjande av omprövningsrätten

Förvaltningsärenden om- och överprövas av en stor mängd anledningar. I denna artikel skriver studenten Zack Norén, Stockholms universitet, om balansen mellan processekonomi och grundläggande demokratiska värden.

Foto Michael Erhardsson

DO kräver ersättning från kommun

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att en kommun i Skåne ska betala diskriminerings-ersättning till en elev som utsatts för sexuella trakasserier.

Tillsyn över advokater ska förbättras

Den proaktiva tillsynen över advokater och advokatbyråer bör ta sin utgångspunkt i en riskbaserad modell. Det anser Advokatsamfundet, som nu föreslår att en särskild tillsynsenhet inrättas.

Foto Boris Breytman

Uppsalastudent vann stor casetävling

Sveriges största casetävling inom affärsjuridik är avgjord. Emilia Nordin, studerande vid Uppsala universitet, utsågs till vinnare efter två intensiva finaldagar i Uppsala.

Foto Stuart Miles

Juristens roll i AI-samhället

I takt med att användningen av AI ökar i samhället blir frågor om teknikens relation till rätten och juristens roll i teknikutvecklingen alltmer aktuella. Enligt Stanley Greenstein, juris dr. och docent i rättsinformatik, har juridiken en viktig roll i teknikutvecklingen och det är viktigt att jurister har kunskap om tekniken.

Första nämndbeslut om grovt barnfridsbrott

Nämnden för brottsskadeersättning har beslutat i fem nya ärenden enligt de nya skadeståndsreglerna från juli 2022.

Foto Wavebreakmedia

71 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 71 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 12 oktober.

Tretton män åtalas för mord i Södertälje

Åklagaren har väckt åtal mot totalt 13 män för inblandning i ett mord den i oktober förra året i Ronna, Södertälje.

STUDENTKRÖNIKA

Därför vill (nästan) ingen bli domare

Svenskt rättsväsende skriker efter fler domare men allt färre nyblivna jurister vill bli tingsnotarier. I skuggan av den svenska våldsvågen är det inte svårt att förstå varför.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt