Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 3 september 2009,

Debatt: Barbro Thorblad svarar Claes Sjölin

Generaldirektören för Domstolsverket Barbro Thorblad svarar på kritiken mot långa handläggningstider. Hon anser att det inte bara är domstolarna som bär skulden.
Foto: Carl-Johan Erikson

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Advokat Claes Sjölin och jag är överens om den centrala delen av hans budskap handläggningstiderna för flera målkategorier är för långa i svenska domstolar. De måste kortas och inom Sveriges Domstolar råder stor medvetenhet om detta. Tiderna har också kortats under senare år och vi ska göra vad vi kan för att fortsätta den trenden. Det finns emellertid skäl att nyansera den bild som målats upp i artikeln. Framför allt är det viktigt att tala om vad som redan har gjorts och vad vi avser att göra inom Sveriges Domstolar.

Först vill jag emellertid ge lite mer fakta om de siffror som presenterades av Centrum för rättvisa i våras. De siffror som angavs var i och för sig helt riktiga men det är viktigt att inse att långa handläggningstider långtifrån alltid beror på att domstolarna inte har skött sitt arbete. I siffrorna har räknats in de många mål där domstolen helt saknar möjlighet att göra något, t.ex. därför att en person som måste infinna sig eller nås för yttrande inte kan delges. 

Personalen vid Sveriges Domstolar har arbetat hårt för att minska balanser och väntetider. Betydande extra resurser har också tillförts.  Många domstolar har också förändrat sina arbetsmetoder. Att förändrade arbetsmetoder kan ge mycket positiva resultat har vi sett inte minst på Regeringsrätten, där balanserna de senaste tre åren har sjunkit från närmare 8 000 till drygt 4 000 mål. De förändrade metoderna har i allt väsentligt tagits fram av domstolens egen ledning och personal. Detsamma gäller bland annat den av våra tingsrätter som avgör flest mål per domare, Södertörns tingsrätt. I andra domstolar har förändringsarbete med positivt resultat skett under medverkan av personer utbildade för just organisationsförändringar. De brukardialoger som införts på många domstolar har kanske mest bidragit till att öka domstolarnas medvetenhet om bemötandefrågor men har också medfört en större förståelse för brukarnas synpunkter och lett till förändringar i målarbetet, som i sin tur kan bidra till kortare handläggningstider. Vi arbetar alltså med flera metoder och det är enligt min uppfattning viktigt att domstolarna får stöd, ekonomiskt och personalmässigt, för att förändringsarbetet skall fortsätta. Det är också viktigt att vi inte låser fast oss i någon särskild metod utan anpassar arbetet till förutsättningarna på den enskilda domstolen. De åtgärder som vi hitintills vidtagit har lett till mycket positiva förändringar beträffande balanser, handläggningstider och produktivitet. Den genomsnittliga handläggningstiden för tvistemålen (exkl. FT- och familjemål) har minskat med mer än två månader de senaste två åren, räknar man in FT-målen uppfylls regeringens verksamhetsmål mer än väl. Produktiviteten (antalet avgjorda mål i förhållande till insatta resurser) har ökat med 13 procent sedan 2007.

Men självklart kan vi inte stanna med detta. Under oktober månad kommer vi också att få del av två undersökningar om domstolarna organisationsförändringar och arbetsmetoder, som förhoppningsvis kommer att bli till stor hjälp i det fortsatta arbetet. Domstolsverket kommer också att anordna seminarier för diskussioner mellan domare om hur tvistemålsprocessen kan bli så effektiv så möjligt, liknande seminarier förekommer också i domstolarna egen regi. Det är emellertid viktigt att också advokaterna kommer in i dessa diskussioner. En minskning av begäran om anstånd och bättre förberedda inlagor, där kompletteringar inte behöver göras, skulle påverka handläggningstiderna positivt. Till skillnad från advokat Sjölin anser jag det viktigt att de fördelar för domstolsarbetet som anlitandet av beredningsjurister medfört på många håll tas till vara. Jag har också en annan syn på EMR. De handläggningsregler för tingsrätterna som införts med EMR, i förening med bestämmelserna om prövningstillstånd och - inte minst- att hovrättsprocessen nu blivit en överprövning istället för en omprövning måste leda till ökad effektivitet och snabbare genomströmning. Jag tror inte heller att bestämmelserna om förtursförklaring kommer att leda till förseningar.

Jag vill också framhålla att Målutredningen kommer att presentera sitt betänkande i början av 2010. Utredningen har i uppdrag att analysera om det finns behov av särskilda åtgärder för vissa måltyper för att uppnå särskild snabbhet eller särskild kompetens och vilka förändringar som kan behövas i de specialregleringar på området som finns för närvarande. Utredningens arbete kommer säkert att ge oss nya infallsvinklar till hur målarbetet skall kunna bli så effektivt som möjligt.

Avslutningsvis vill jag säga att det finns all anledning att tro att handläggningstiderna kommer att fortsätta att minska, givetvis under förutsättning att domstolarna får tillräckliga ekonomiska resurser.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt