Bli kund Annonsera
onsdag 17 april 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 17 januari 2023,

Rekordstora GDPR-sanktionsavgifter förra året

Advokatbyrån DLA Piper har publicerat sin årliga rapport om GDPR-sanktionsavgifter och personuppgiftsincidenter. Rapporten visar på ytterligare ett rekordår för sanktionsavgifter med en ökning på 50 procent i Europa. Om det skriver Jennie Nilsson, advokat och ansvarig delägare för dataskydd på DLA Piper i Sverige, i en ny praktikerartikel.
Advokat Jennie Nilssson

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Den Europeiska tillsynsmyndigheter har utfärdat GDPR-sanktionsavgifter på totalt 1,64 miljarder euro sedan den 28 januari 2022. Vår rapport omfattar alla 27 EU-medlemsstater samt Storbritannien, Norge, Island och Liechtenstein.

Sociala medier i fokus

Sociala medier har varit i fokus, och höga sanktionsavgifter har utfärdats mot Meta Platforms Ireland Ltd. ("Meta"). Facebook och Instagrams profilering av användare och tillämpning av den rättsliga grunden "avtal" som stöd för att samla in stora mängder personuppgifter underkändes av den Europeiska dataskyddsstyrelsen ("EDPB"). Avgörandena väcker frågor om den datadrivna affärsmodellen mellan konsumenter och tjänsteleverantörer och hur "gratis" onlinetjänster ska finansieras framöver.

Trehundra anmälda personuppgiftsincidenter per dag

DLA Pipers rapport visar även att antalet personuppgiftsincidenter som har anmälts till tillsynsmyndigheterna har minskat något jämfört med föregående år. Den genomsnittliga dagliga rapporteringen sjönk från 328 anmälningar per dag till 300 per dag**. Detta skulle kunna bero på att organisationer blir mer försiktiga med att anmäla incidenter till tillsynsmyndigheter av rädsla för granskningar, sanktionsavgifter och skadeståndsanspråk.

AI och dataskydd

Samtidigt som dataskyddsfrågor kopplade till reklam och sociala medier har dominerat rubrikerna under året finns ett växande fokus på artificiell intelligens ("AI") och användning av personuppgifter för att träna AI. Mest framträdande från den aktuella perioden är flera utredningar av ansiktsigenkänningsföretaget Clearview AI som ägt rum till följd av klagomål från organisationer för digitala rättigheter, inklusive Max Schrems organisation My Privacy is None of your Business (NOYB) och som resulterat i att flera sanktionsavgifter utfärdats. I takt med att AI och maskininlärningsplattformar blir allt vanligare förutspår rapporten fler granskningar med fokus på både leverantörer och användare av AI under nästa år.

Det finns enligt vår bedömning fortfarande osäkerhet kring hur AI-tekniker ska användas. För att skapa bättre förutsättningar behövs mer klargörande avgöranden och vägledande uttalanden kring hur nuvarande regelverk ska tolkas i sammanhanget, inte minst i ljuset av nya regler om AI, som kommer att gälla tillsammans med GDPR.

Överföring av personuppgifter utanför EU

Rapporten tar även upp några anmärkningsvärda beslut som fattats av tillsynsmyndigheter under året gällande krav på tredjelandsöverföringar av personuppgifter, i enlighet med det så kallade Schrems II-målet samt kapitel V i GDPR. Tillsynsmyndigheter har hävdat att det inte är möjligt att anta ett riskbaserat tillvägagångssätt vid bedömningar av tillåtlighet av överföringar av personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Att anta ett absolutistiskt synsätt för överföring av personuppgifter och helt förbjuda all överföring av personuppgifter, oavsett hur obetydlig risken för skada är, riskerar att skada konsumenterna. Dataöverföringar har många fördelar för konsumenter och för samhället, genom att ge tillgång till onlinetjänster som gynnar många människor. Vi hoppas att tillsynsmyndigheterna omprövar detta synsätt.

Jennie Nilsson, advokat och ansvarig delägare för dataskydd på DLA Piper i Sverige

........................................................................................................................

Rapporten i korthet:

- Europeiska tillsynsmyndigheter har utfärdat sanktionsavgifter på 1,64 miljarder euro sedan 28 januari 2022, en ökning med 50 % jämfört med föregående år.

- Betydande sanktionsavgifter som utfärdats mot Meta IE av den irländska dataskyddsmyndigheten (DPC) sätter fokus på den datadrivna affärsmodellen mellan konsumenter och leverantörer av onlinetjänster; "gratis" tjänster i utbyte mot konsumenternas personuppgifter som sedan kan användas för att skapa lönsamma profiler för reklam. Avgifterna utmanar grunden i denna modell.

- Årets högsta sanktionsavgift på 405 miljoner EUR ålades Meta Platforms Ireland Limited av DPC, kopplat till Instagram och olika påstådda brister avseende skydd för underårigas personuppgifter.

- Det genomsnittliga antalet anmälda personuppgiftsincidenter per dag sjönk något, från 328 anmälningar per dag till 300 anmälningar per dag**, vilket skulle kunna bero på att organisationer kan ha blivit mer försiktiga med att anmäla incidenter av rädsla för granskningar, sanktionsavgifter och skadeståndsanspråk. Nederländerna är även detta år det land med flest antal anmälningar om personuppgiftsincidenter per 100 000 invånare.

- Luxemburg ligger kvar i toppen för de högsta GDPR-sanktionsavgifterna som ålagts sedan 25 maj 2018 med en sanktionsavgift på 746 miljoner EUR. Men Irland är på väg att komma ikapp och intar 2:a, 3:e, 4:e, 5:e och 6:e platserna avseende länders utfärdade sanktionsavgifter, efter ett mycket hektiskt år för DPC.

- Med så många tech-bolag baserade i Irland eller Luxemburg och de europeiska tillsynsmyndigheternas fortsatta fokus på denna sektor förutspår DLA Piper att Irland och Luxemburg sannolikt kommer att ligga kvar i toppen många år framöver.

DLA Pipers rapport omfattar alla 27 EU-medlemsstater, plus Storbritannien, Norge, Island och Liechtenstein. Det är inte alla jurisdiktioner som publicerar information om utfärdade sanktionsavgifter. Det är möjligt att fler avgifter har utfärdats och inte publicerats. Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Storbritannien har implementerat GDPR i var och en av jurisdiktionerna inom Storbritannien (England, Nordirland, Skottland och Wales). Vid tidpunkten för denna rapport motsvarar Storbritanniens GDPR i allt väsentligt EU:s GDPR, men det finns förslag på att ändringar ska genomföras under 2023. Det återstår att se i vilken utsträckning dessa förändringar kommer att avvika från EU:s GDPR.

Det är inte alla länder som omfattas av denna rapport som offentliggör statistik om personuppgiftsincidenter, och många lämnade data för endast en del av den period som omfattas av denna rapport. Vi har därför behövt extrapolera uppgifterna för att täcka hela perioden. Det är möjligt att några av de rapporterade överträdelserna hänför sig till de regler som gällde före GDPR. Eftersom ett antal dataskyddstillsynsmyndigheter nu har lämnat årsrapporter för 2021 har vissa siffror i förra årets rapport som tidigare extrapolerats uppdaterats i denna rapport.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Foto Syda Productions

Otillräckliga åtgärder för barns rättigheter

Sverige skrev under barnkonventionen för mer än 30 år sedan och 2020 gjordes den till svensk lag. Enligt Riksrevisionens har staten emellertid inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att konventionen ska få genomslag i praktiken.

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Busschaufför utsatte resenär för trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att ett regionalt länstrafikbolag ska betala diskrimineringsersättning till en kvinna för trakasserier. Enligt DO har trakasserierna haft samband med etnisk tillhörighet.

Turn Energy rekryterar Legal Counsel

Solenergibolaget Turn Energy har anställt juristen Hanna Tynkkynen.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har den 4 april 2024 utnämnt sju nya domare.

DOMARBLOGGEN

Om laglighetsprövning

Varför finns det laglighetsprövning i förvaltnings-domstolarna och hur går denna till. Om det handlar senaste inlägget på Domarbloggen.

Ny lagman i Stockholm

Regeringen har den 27 mars utnämnt Göran Lundahl till lagman i Stockholms tingsrätt.

MSA studenternas po-puläraste arbetsgivare

För femte gången erövrar Mannheimer Swartling titeln som den mest attraktiva arbetsgivaren när juriststudenterna rankar sina kommande potentiella arbetsplatser.

Foto G. Fessy, EU-domstolen

Ny EU-domare föreslås

Efter att ha genomfört intervjuförfarande förslår nu Domarnämnden att Fredrik Schelin utses till Sveriges domare i EU-domstolen.

Jurist blir ledamot i Fondtorgsnämnden

Chefsjuristen Anders Sjöborg förordnas som ledamot i Fondtorgsnämnden.

DOMARBLOGGEN

Häktning av barn

Om lagens särskilda krav för häktning av barn handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Foto ANDREY POPOV

52 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 52 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 14 mars. 35 advokater har utträtt ur samfundet.

Det gångna året i Advokatsamfundet

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för år 2023 har nu publicerats.

Wistrand ingår i CMS

Efter mer än 100 år som svensk advokatbyrå integreras Wistrand Advokatbyrå med CMS och blir därfär CMS Wistrand.

Foto Andrey Popov

Nya domare

Regeringen har den 14 mars utnämnt fem nya domare.

DOMARBLOGGEN

Domarbloggen växer

Domarbloggen kommer framöver att kunna ge en ännu mer komplett inblick i svenskt rättsväsende. Detta då Förvaltningsrätten respektive Kammarrätten i Stockholm från och med nu medverkar som gästskribenter.

Ny delägare till Hammarskiöld

Sanna Isaksson har anslutit till Hammarskiöld som ny delägare med fokus på Private M&A och Private Equity-transaktioner.

Uteslutning av advokat

Advokatsamfundets disciplinnämnd har uteslutit en advokat ur samfundet. Bristerna har handlat om att advokaten åsidosatt sitt oberoende, antagit uppdrag trots att intressekonflikt förelegat och inte övervakat en biträdande jurist.

Foto Vinge

Ny VD för Vinge

Louise Brorsson Salomon, som är delägare på Vinge, efterträder under våren Maria-Pia Hope som varit VD sedan 2012.

DOMARBLOGGEN
Foto © tomloel

Vittnesstöd i domstolar

En kanske mindre känd, men ändå viktig, del i domstolarnas verksamhet är vittnesstödet och om detta handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Åtalas för krigsbrott

En man i 50-årsåldern åtalas nu för två fall av krigsförbrytelser i Syrien under 2015.

Foto © Valentin Armianu

Domstolar vill ha bättre registerkontroller

Domstolsverket vill se utökade möjligheter till registerkontroller i samband med anställning och har därför lämnat en hemställan till regeringen om detta.

Nya arvsregler utreds

Regeringen har tillsatt en utredning som ska göra en bred översyn av reglerna om arv och testamente.

Få förändringar i nämndemannakåren

Trots insatser för att föryngra och bredda nämndemannakåren har det endast skett marginella förändringar bland nämndemännen sedan förra valet.

Ny MP på Lindahl

Från den 1 mars har Advokatfirman Lindahls kontor i Uppsala en ny Managing Partner.

Foto GAMMA-MAN

Många utmaningar för landets domstolar

Domstolsverket har nu lämnat in sitt budget-underlag för 2025-2027 till regeringen. I underlaget lyfts särskilt frågor rörande domstolarnas förutsättningar att även fortsatt kunna avgöra mål snabbt och rättssäkert.

Ny MP på Harvest

Harvest Advokatbyrå har utsett Gustav Sälgström till ny Managing Partner. Han efterträder Amin Bell som kvarstår som partner.

Foto Per Groth

Ny Riksåklagare

Regeringen har utsett Katarina Johansson Welin till ny riksåklagare.

Åtalas för två fall av allmänfarlig ödeläggelse

Åklagaren har väckt åtal mot två personer för delaktighet i en sprängning i Uppsala i december förra året. En av personerna åtalas även för att ha placerat en sprängladdning i ett flerfamiljshus i Upplands-Bro i november.

DOMARBLOGGEN
Foto OLEKSANDR PRYKHODKO

Domstolsutveckling inom Europarådet

Karin Wennberg Boberg och Björn Lindén på Domstolsverket är engagerade som svenska experter för arbetet inom Europarådets kommitté för domstolsutveckling och om detta arbete handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Foto Twonix

Jurister som engagerar i sociala medier

I den nyligen publicerade "Maktbarometern: Juridik", framgår vilka som engagerar och når flest svenskar på våra största sociala medier. Högst upp i flera medier kommer Ardalan Shekarabi och Elisabeth Massi Fritz.

Bank missgynnade föräldraledig kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att Klarna Bank missgynnade en kvinnlig anställd i samband med föräldraledighet och begär nu att banken betalar 135 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Foto Valery Voennyy

Året som gått i HFD

Högsta förvaltningsdomstolens verksamhetsberättelse för 2023 innehåller bland annat rättsfall i korthet, statistik samt artiklar som beskriver verksamheten och vardagen för medarbetarna på domstolen.

STUDENTARTIKEL

En tvär rättsveten- skaplig reflektion

Myndighetsutövning förekommer som rekvisit inom flertalet vitt skilda rättsområden. Med det i åtanke är det förvånande att det inte är klart vad rekvisitet omfattar. I denna artikel gör studenten Zack Norén ett försök att precisera begreppet.

Foto Sten-Åke Stenberg

HD:s verksamhet 2023

Högsta domstolen har nu publicerat sin verksamhetsberättelse för 2023. Den innehåller bland annat en presentation av två nya justitieråd och texter om den ombyggnation som genomfördes i Bondeska palatset under året

Inkomna mål ökade under 2023

Under 2023 ökade antalet inkomna mål till domstolarna. Det visar årsredovisningen från Sveriges Domstolar. Redovisningen visar också på fortsatta prioriteringar avseende digitalisering, kompetensförsörjning och säkerhet.

DEBATT

Är en uranrusch möjlig?

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari vill tillåta uranbrytning i Sverige. Mellan 1960 och 2018 skedde ingen uranbrytning trots att det var lagligt. Ska uran brytas, finns ett minfält av hinder som måste övervinnas.

Foto Europeiska unionens domstol

Ny svensk EU-domare ska rekryteras

Domarnämnden har beslutat att gå vidare med fyra sökanden till tjänsten som Sveriges domare vid EU-domstolen i Luxemburg.

Kammarrätten skärper säkerheten

Kammarrätten i Stockholm inrättar från och med den 22 februari en fast säkerhetskontroll.

Åklagaren avslutar Estonia-ärende

Åklagaren har beslutat att inte återuppta den tidigare nedlagda förundersökningen och inte heller inleda förundersökning i samband med Estonias förlisning.

Nya domare

Regeringen har den 15 februari 2024 utnämnt fem nya domare.

Bostadsbolag diskriminerade kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när ett bostadsbolag nekade en kvinna en hyresrätt eftersom hennes inkomst bygger på sjukersättning.

Inbetalda återkrav från gärningspersoner ökar

Brottsoffermyndigheten betalar ut brottskadeersättning till brottsoffer och kräver sedan tillbaka beloppet från gärningspersonerna. Under 2023 ökade andelen inbetalda återkrav med 18 procent, vilket motsvarar cirka 9 miljoner kronor.

Foto David Naylor, Uppsala universitet

Vinterpromotion vid Uppsala universitet

Nyligen genomfördes Uppsala universitets årliga vinterpromotion. För Juridiska fakultetens räkning installerades bland annat de två hedersdoktorerna professor, dr Vesna Rijavec och Anders Eka, justitieråd och ordförande i Högsta domstolen.

Årets Advokatbyrå

Vinnarna av Årets Advokatbyrå inom ett antal olika kategorier presenterades nyligen på ett lunchevent på Berns i Stockholm.

Foto Andrey Popov

Förbättrade möjligheter till delgivning

Domstolsverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan har till Justitiedepartementet lämnat en hemställan om att regeringen närmare låter utreda och överväga förbättrade möjligheter till delgivning.

Kommun missgynnade föräldraledig kvinna

Det var ett missgynnande som är förbjudet enligt föräldraledighetslagen när en kvinna inte fick tillbaka sitt tidigare arbete när hon återgick i tjänst efter föräldraledigheten, slår Diskrimineringsombudsmannen, DO, fast.

DOMARBLOGGEN

Tingsfiskaler på kurs

I det senaste inlägget på Södertörns tingsrätts blogg skriver tingsfiskalen Sofia Holje om en utbildning vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) som tingsrättens fiskaler har gått på.

Ny JO-granskning av Migrationsverket

Trots att JO vid upprepade tillfällen granskat och uttalat kritik om Migrationsverkets handläggningstider har ett stort antal anmälningar fortsatt komma med klagomål om detta. Därför inleder JO nu en ny granskning.

Nya domare

Regeringen har den 1 februari utnämnt 16 domare.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt