Bli kund Annonsera
måndag 17 juni 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 10 oktober 2014,

Nöjda chefsjurister

Svenska chefsjurister är generellt mycket nöjda med sitt arbete även om många arbetar mer än de tänkt sig. Det visar en studie om chefsjuristrollen som Poolia Juridik har gjort.
Anna Lensmar-Friedman, Poolia Juridik

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Ett stort antal intresserade åhörare lyssnade när Anna Lensmar-Friedman, VD för Poolia Juridik redovisade företagets studie om svenska chefsjurister på VQ Knowledge and Strategy Forum i onsdags. Hon berättade att idén till studien uppkommit i samband med rekryteringsuppdrag där man noterat att VD:ar och chefsjurister inte alltid har samma förväntan på vad den interna juristfunktionen ska åstadkomma.

Ökad efterfrågan på juristtjänster

Ett femtiotal VD:ar och chefsjurister från olika branscher hade deltagit i studien och fått ge sin syn på chefsjuristens roll och hur juristfunktionen kan skapa värde för bolagen. 

Enligt Anna Lensmar-Friedman råder det fullständig enighet bland VD:arna om anledningen till att ha interna bolagsjurister: att kunna identifiera och förebygga kommersiella risker och minska kostnaderna för extern juridisk rådgivning. Många VD:ar upplever att de regulatoriska kraven på bolagen har ökat lavinartat och att det har blivit allt svårare att navigera rätt i den juridiska snårskogen. Samtliga bekräftar också att bolagens efterfrågan på juridiska tjänster har ökat under de senaste fem åren.

En majoritet av VD:arna anger att mer än 70 procent av det juridiska arbetet hanteras internt. Det är internationellt sett en hög procentsats, även om trenden i USA och England går mot att bolag i allt större utsträckning sköter juridiken internt, berättade Anna Lensmar-Friedman. Utgifterna för bolagens inköp av externa juridiska tjänster varierar i hög grad beroende på storlek och bransch, men uppgår i genomsnitt till en procent av den årliga omsättningen.

Drivs av affärsintresse

Närmare 80 procent av chefsjuristerna i undersökningen har börjat sin karriär på advokatbyrå, först som biträdande jurister men flera även som delägare. Övriga kommer från rättsväsendet, annan statlig tjänst och en handfull kommer direkt från juristlinjen. Samtliga uppger att de valt bolagsjuristjobbet på grund av ett genuint affärsintresse och en önskan att komma närmare affärsverksamheten, något som Anna Lensmar-Friedman känner igen från sina många anställningsintervjuer med affärsjurister. 

En stor majoritet av de svenska chefsjuristerna uppger sig vara mycket nöjda med sitt jobb. Hela 83 procent uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetssituation. Det är mycket högt, konstaterade Anna Lensmar-Friedman och jämför med Poolia-koncernens generella tjänstemannaundersökning, Kompetensindikatorn, som visar att den genomsnittliga trivseln för svenska chefer är 75 procent, och 64 procent för icke-chefer.

Jobbar mer än de tänkt sig

Alla tillfrågade chefsjurister upplever sig ha ett bra inflytande över sitt arbete, men bara två tredjedelar anser att tjänsten uppfyller deras förväntningar på balans mellan arbete och fritid. En tredjedel konstaterar att de arbetar mer än vad de föreställt sig när de klev på uppdraget som chefsjurist.

Enligt Anna Lensmar-Friedman finns också ett samband mellan arbetsglädje och vem juristen rapporterar till. Ju högre upp i företagets hierarki chefsjuristen rapporterar, desto nöjdare är chefsjuristen. På samma sätt är de VD:ar vars chefsjurister är direkt underställda dem mer nöjda med juristavdelningens bidrag till affärsverksamheten än övriga. En möjlig förklaring är att ett nära samarbete mellan VD och chefsjurist skapar en större förståelse för juridiken respektive affärsintressena. Det finns dock de som menar att det är olämpligt för chefsjuristen att rapportera till VD. Målen krockar och ett för nära samarbete mellan chefsjuristen och VD:n kan äventyra juristfunktionens integritet i rollen som företagets legala väktare.

VD:ar har ofta en god uppfattning om vad chefsjurister faktiskt gör på jobbet. Däremot skiljer sig gruppernas syn på vad chefsjuristerna borde göra. Där många chefsjurister vill få större inflytande i det strategiska arbetet och syssla med komplex problemlösning, vill många VD:ar att de ska fokusera operativt på att skapa standardavtal, mallar och rutiner, förhandla avtal och vara bolagssekreterare. Enligt VD:arna är det i volymjuridiken man gör den största kostnadsbesparingen på att ha interna jurister istället för att anlita externa, förklarade Anna Lensmar-Friedman.

Vill inte ha med sig juristerna för tidigt

Och även om de flesta VD:ar är mycket nöjda med hur chefsjuristerna sköter sig efterlyser de en större förståelse för det kommersiella. Med en god affärsmässig förståelse kan chefsjuristerna lättare sätta riskerna i sitt sammanhang och fokusera på de risker som kan få stora kommersiella följder istället för all världens tänkbara risker.

Men trots att VD:arna inser vikten av att släppa in juristerna i affärerna så att de får chans att lära sig affärstänket, känner många VD:ar ett visst motstånd mot att ta med sig juristerna på ett för tidigt stadium i affärerna, avslöjade Anna Lensmar-Friedman avslutningsvis. Detta eftersom det skulle kunna uppfattas som att man försökte formalisera processen för tidigt eller, som en VD uttryckte det: ”Man vill ju inte ta med sig sina föräldrar på första dejten”.

Enkätundersökning

Svara på frågor om nyhetstjänsten

Infotorg Juridiks nyhetstjänst vill gärna höra dina åsikter om vår rapportering av juridiska nyheter och genomför därför en enkätundersökning.

Foto Stuart Miles

IMY vill utreda bakgrundskontroller

Integritetsskyddsmyndigheten vill att det tillsätts en utredning med uppdrag att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att utföra bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

Ny advokat till Fylgia

Advokaten Chabo Afrim har anslutit till Advokatfirman Fylgia.

Juridiklärare prisas

Fyra skickliga universitetslärare tilldelas i år Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. En av dessa är Christina Ramberg, professor i civilrätt och ämnesföreståndare för allmän förmögenhetsrätt vid Juridiska institutionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 5 juni utnämnt sex nya domare.

STUDENTARTIKEL

Avdrag för rådgivning vid aktieavyttring

Det är normalt att rådgivningstjänster förvärvas i samband med överlåtelse av dotterbolags-andelar. I ljuset av att överlåtelse av dessa andelar är momsfri uppkommer frågan om möjligheten att dra av ingående moms för de förvärvade rådgivningstjänsterna. Studenten Hemen Yazdanfar försöker bringa klarhet i vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att avdragsrätt ska föreligga.

DOMARBLOGGEN

Svensk domare i Kosovo

Domaren Mats Persson är utsänd till Kosovo som rättslig rådgivare och om sitt arbete där skriver han nu på Södertörns tingsrätts Domarblogg.

Foto GAMMA-MAN

Domstolsverket kom-menterar JO:s kritik

JO riktar kritik mot Domstolsverkets införande av DiBa, verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av kritiken.

Snabbare lagföring för unga i hela landet

Regeringen har nu beslutat om att utöka ett tidigare uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år. Försöksverksamheten ska fortsätta och byggas ut till samtliga polisregioner i landet.

Vd utsatte kvinna för sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att ett bolag i Storstockholmsområdet ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en anställd kvinna som har utsatts för sexuella trakasserier av bolagets vd.

STUDENTARTIKEL

Aktiekapitalets vara eller icke vara

Aktiekapitalets vara eller icke vara i privata aktiebolag har sedan lång tid tillbaka varit uppe för debatt. Med anledning av detta granskar studenten Hemen Yazdanfar kapitalkravet för privata aktiebolag med fokus på borgenärssyftet.

Bank diskriminerade döva personer

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en bank nekade två personer som är döva att utföra bankärenden.

Nio nya partners

Skattebyrån CauseyWestling har valt in nio nya partners.

Foto Högsta domstolen

Nytt justitieråd föreslås

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert föreslås nu bli nytt justitieråd i Högsta domstolen.

DOMARBLOGGEN

EU-rätten och Sverige

Den 9 juni är det EU-val och i upptakten till detta får EU:s lagar ovanligt stor uppmärk-samhet. Om EU-rätten och hur den blir till handlar Södertörns tingsrätt domarblogg den här veckan.

Ny ordförande i Lindahls

Lindahls har utsett Mårten Steen till ny ordför-ande. Han axlar ansvaret efter Johan Herrström, Managing Partner i Malmö.

Foto Inbj

Kritik mot förslag om prövningstillstånd

Domstolsverkets förslag om utökat prövnings-tillstånd är problematiskt. Det anser Sveriges Advokatsamfund.

Framtida konkursforum

Samtliga tingsrätter och hovrätter ska även fortsättningsvis ska vara behöriga att handlägga konkursfrågor. Det anser Domstolsverket, som nu redovisat sitt regeringsuppdrag.

Foto ANDREY POPOV

31 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 maj.

Foto David Naylor

Uppsalaforskare prisas

Johanna Chamberlain, docent vid Uppsala universitet, är 2024 års mottagare av Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Nya domare

Regeringen har den 23 maj utnämnt sex nya domare.

Bättre insatser vid barns grova brottslighet

Riksrevisionens granskning visar att statens insatser vid grov brottslighet bland barn inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

Yttrande lämnas in i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter har inkommit med ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet i syfte att klargöra målets betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Nya domare

Regeringen har den 16 maj utnämnt 15 nya domare.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 46 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

DOMARBLOGGEN

Straffskärpning för brott i nätverksmiljö

Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den straffskärpningsregel för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan.

RÅ vill genomföra fler bakgrundskontroller

Riksåklagaren har lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Regeringen har gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Foto TOMAS PICH

Ny domarutnämning

Johan Sjöö har av regeringen utnämnts att vara lagman i Malmö tingsrätt. 

Foto Högsta domstolen

Stefan Lind- skog till CMS Wistrand

Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till CMS Wistrand som senior rådgivare.

Foto Boris Breytman

Förslag till ny president i Svea hovrätt

Efter att intervjuförfarande nu har genomförts konstaterar Domarnämnden att justitiekanslern Mari Heidenborg är lämplig för anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.

DOMARBLOGGEN

En vanlig dag i kammarrätten

Förvaltningsmålen handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi lever i, men trots detta är rapporteringen därifrån betydligt lägre än från den allmänna domstolarna.

Klimatförändringarnas påverkan på juridiken

Vad betyder klimatförändringarna för rätten och juristprofessionen? Det var temat för dagen när Climate Change Counsel och JP Infonet höll i en konferens om rätten och klimatförändringarna.

Lindahl rekryterar arbetsrättsspecialist

Advokatfirman Lindahl rekryterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Elin Pettersson. Hon tillträder den 29 april till Lindahls kontor i Uppsala.

Nya ledamöter i brotts-skadeersättningsnämnd

Regeringen har nu beslutat om en ny sammansättning i Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning.

Foto Stuart Miles

Digitaliseringens på-verkan på lagstiftningen

Vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med den snabba tekniska och digitala utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren vid Stockholms Universitet.

Foto Vinge

Vinge prisades i London

Vinge tog nyligen emot fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London.

Kriminell mc-miljö växer i Sverige

I en ny nulägesrapport om den kriminella mc-miljön konstateras bland annat att denna miljö fortsätter att växa.

Delphi arrangerade GDPR-dag

För femte året i rad anordnade Advokatfirman Delphi i veckan GDPR-dagen i Göteborg.

Ny chefsjurist på Alecta

Karin Cederbaum blir ny chefsjurist och chef för avdelning Juridik på Alecta.

DOMARBLOGGEN

DNA som bevisning

Om DNA-bevisning i olika typer av brottmål handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Jurist får pris

Upphandlingsjurist Fredrik Rogö har fått utmärkelsen Årets inköpare 2024.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt