Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 30 juni 2023,

Förstärkt säkerhetsarbete för domstolarna

Domstols­verket får nu i uppdrag att kartlägga vilket behov dom­stolarna har av ytter­ligare säker­hets­höjande åtgärder. Utifrån kart­lägg­ningen ska ­verket identifiera hur myndig­heten kan utveckla sitt stöd till domstolarna i det före­byggande säkerhets­arbetet.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

– Den grova organi­serade brotts­ligheten ägnar sig åt otillåten påverkan mot det offentliga. Det innebär också en ökad utsatthet för rätts­väsendet, och risker för både med­arbetare och besökare i landets domstolar. Nu vill vi kartlägga problemets omfatt­ning och få klarhet i vilka åtgärder som eventu­ellt bör vidtas, säger justitie­minister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande.

Domstolsverket bedriver redan i dag ett aktivt säkerhetsarbete i form av bland annat stödjande insatser till dom­stolarna i kris- och incident­hantering, medarbetar­skydd, utbildning och kompetens­höjande insatser för olika yrkes­kategorier. Men domstols­verksam­heten ställs nu, liksom övriga myndigheter inom rätts­väsendet, inför nya säkerhets­relaterade utmaningar.

Lagföringen av personer med koppling till bland annat organi­serad brotts­lighet, med hög förmåga att använda otillåten påverkan som verktyg, riskerar att öka utsatt­heten för dem som arbetar i eller besöker dom­stolarna.

Det är enligt regeringen angeläget att säkerhets­arbetet intensi­fieras i takt med samhälls­utvecklingen och ligger steget före i syfte att upprätt­hålla en hög säkerhets­nivå i hela verk­samheten.

Därför ser regeringen ett behov av att intensi­fiera det arbete som Domstols­verket redan gör och utveckla det före­byggande säkerhets­arbetet för dom­stolarna.

Av redo­visningen ska framgå vilka åtgärder myndig­heten har vidtagit och avser att vidta för att alla som arbetar vid eller besöker Sveriges Domstolar ska kunna känna sig trygga och säkra.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2024.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt