Bli kund Annonsera
onsdag 22 maj 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 18 oktober 2023,

Juristens roll i AI-samhället – ett samtal med forskaren Stanley Greenstein

I takt med att användningen av AI ökar i samhället blir frågor om teknikens relation till rätten och juristens roll i teknikutvecklingen alltmer aktuella. Stanley Greenstein, juris dr. och docent i rättsinformatik, framhåller att juridiken har en viktig roll i teknikutvecklingen och vikten av att jurister har kunskap om tekniken.
Stanley Greenstein

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Stanley Greensteins intresse för teknik fanns redan då han studerade juridik i Sydafrika. Efter sin juristexamen läste han kurser i tekniska ämnen och under sin master i Law and IT på Stockholms universitet fick Greenstein upp ögonen för kombinationen juridik och teknik. Plötsligt var, berättar Greenstein, juridik intressant och något väldigt spännande.

Greenstein disputerade 2017 inom rättsinformatik, ett rättsområde som handlar om juridikens förhållande och samspel med modern informations- och kommunikationsteknik (IT), och forskar samt undervisar idag inom området. Hans huvudsakliga intresseområde är samspelet mellan teknik och samhälle, med ett fokus på AI och dess etiska och samhälleliga implikationer.

Ett givande och utmanande rättsområde

Teknikutvecklingen sker snabbt och det händer mycket inom tekniken. Inom rättsinformatiken finns det därför alltid något på gång, berättar Greenstein, och framhåller hur givande det är att forska inom ett sådant område, inte minst nu när det finns en sådan hype kring AI.

Det finns emellertid också utmaningar med arbetet. Forskning inom rättsinformatik sker ofta tvärvetenskapligt, vilket ger upphov till speciella svårigheter.

Greenstein berättar att det är en utmaning att teknikutvecklingen går så fort framåt. För att kunna göra en rättslig analys av tekniken, fortsätter han, måste man behärska den tekniska biten. När utveckling sker snabbt kan dock tekniken redan ha hunnit ändras när man börjar med den juridiska delen, vilket gör det svårt att landa i något i sin rättsliga analys.

En annan utmaning är att en tvärvetenskaplig metod kan utmana den traditionella rättsdogmatiska metoden. Greenstein förklarar att man i det tvärvetenskapliga arbetet exempelvis tar hänsyn till fler källor än de traditionella rättskällorna. Jurister som har en mer renodlad rättsdogmatisk syn på ett problem kan därför ibland ha svårt att acceptera en mer tvärvetenskaplig metod.

Samarbete över discipliner

Som verksam inom området är det viktigt att ha kunskap inte bara om juridiken, utan även om tekniken. Greenstein framhåller dock att man som jurist inte förväntas bli expert på tekniken. Det är därför, fortsätter han, viktigt att kunna prata med experter inom andra discipliner.

En framtida utmaning för området och tvärvetenskapliga samarbeten är att hitta ett gemensamt språk för forskare och verksamma inom olika discipliner: Juristen måste kunna förklara juridiken och IT-utvecklaren tekniken på sådant sätt att båda förstår.

Greenstein framhäver att jurister måste öva mer på att arbeta tillsammans med IT-utvecklare. Juristutbildningar är rent allmänt inte utformade för att ge juriststudenter tillfälle att öva på att arbeta tillsammans med experter inom andra discipliner, till exempel med systemvetare. Kanske, säger Greenstein, måste de etablerade akademiska strukturerna justeras för att uppmuntra disciplinöverskridande samarbeten.

Juristens roll i teknikutvecklingen

Det finns inom teknisk forskning en stor efterfrågan efter jurister som sysslar med rättsinformatik. Många IT-utvecklare som söker projekt, förklarar Greenstein, vill gärna ha med en jurist för att få det rättsliga och etiska perspektivet och på så sätt kunna bygga in juridiken i de tekniska lösningar som utvecklas.

Det är positivt att IT-utvecklare vill ha med jurister i utvecklingen, men det kräver också att det finns jurister som är kunniga inom teknik.

Jurister, framhåller Greenstein, har en viktig roll i teknikutvecklingen. Juristens roll är att identifiera risker med den teknik som tas fram. Samtidigt måste rum lämnas för teknisk innovation, vilket medför en svår balansgång för juristen. Juridiken, fortsätter Greenstein, ska inte sätta stopp för den tekniska utvecklingen. Greenstein påpekar dock att det finns något i att juridiken utvecklas långsammare än tekniken.

Att juridiken har en bromsande effekt är viktigt. Det får IT-utvecklare att tänka igenom en gång till innan nya system sjösätts. Ny teknik, inte minst inom AI, kommer trots allt med stora risker och kan få omvälvande konsekvenser för individen och samhället.

Värderingar måste byggas in i tekniken

Den största risken med den ökade användningen av AI i samhället är, enligt Greenstein, att vi människor slutar tänka självständigt och i stället förlitar oss på att tekniken, exempelvis AI, vet bäst.

I förhållande till rätten utmanar teknikutvecklingen tillämpningen av etablerade juridiska begrepp och rättsliga principer. När AI används inom beslutsfattande försvinner exempelvis transparensen – det går inte att förstå hur ett beslut har tagits och det skapas så kallade svarta lådor – vilket är ett konkret hot i förhållande till rättsstatens principer som genomsyrar vårt rättsväsende.

För att möta dessa risker och utmaningar är det viktigt att programmera in värderingar, som rättsstatens principer, i tekniken. Det är emellertid en utmaning och det är inte säkert att alla rättsliga principer går att översätta till kod.

Vilka värderingar som byggs in i tekniken är således centralt, men också något mycket komplext. Värderingarna som byggs in, förklarar Greenstein, måste exempelvis kunna ändras över tid. Greenstein påpekar att diskussioner om teknikens risker alltid leder till frågan om vilket samhälle vi vill ha. Det är, fortsätter han, inte en fråga som jurister i första hand tänker på när ett problem måste lösas.

Framtiden för rätten och jurister

Det finns som nämnts utmaningar med AI-teknik och den teknikutveckling som tycks ske allt snabbare. Greenstein tycker ändå att tekniken har en plats i rätten. AI kan göra samhället bättre och även vara ett viktigt hjälpmedel i rättsväsendet. Likväl finns det en gräns då tekniken inte längre är ett hjälpmedel och riskerar att vara mer till problem än nytta.

Den ökade användningen av AI, både i rättsväsendet och i stort, kommer troligtvis, inte minst med den AI-förordning som EU håller på att besluta om, innebära att jurister måste ha större kunskap om tekniken.

Greenstein framhåller emellertid att jurister i teknikutvecklingen har ett ansvar att värna om de värderingar som samhället har bestämt är viktiga. I förhållande till den ökade användningen av AI är det viktigt, fortsätter han, att jurister inte tappar synen på människan.

Juridik är, påpekar Greenstein, ett verktyg för att se till att människan är i centrum: att det finns mänsklig autonomi och att denna autonomi inte eroderas. Han avslutar med att juridiken finns bland annat för att skydda människan från risker – och nu måste juridiken och juristerna göra det i förhållande till framväxande teknologier såsom AI.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Nya domare

Regeringen har den 16 maj utnämnt 15 nya domare.

DOMARBLOGGEN

Straffskärpning för brott i nätverksmiljö

Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den straffskärpningsregel för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 46 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

RÅ vill genomföra fler bakgrundskontroller

Riksåklagaren har lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Regeringen har gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Foto TOMAS PICH

Ny domarutnämning

Johan Sjöö har av regeringen utnämnts att vara lagman i Malmö tingsrätt. 

DOMARBLOGGEN

En vanlig dag i kammarrätten

Förvaltningsmålen handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi lever i, men trots detta är rapporteringen därifrån betydligt lägre än från den allmänna domstolarna.

Foto Boris Breytman

Förslag till ny president i Svea hovrätt

Efter att intervjuförfarande nu har genomförts konstaterar Domarnämnden att justitiekanslern Mari Heidenborg är lämplig för anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.

Foto Högsta domstolen

Stefan Lind- skog till CMS Wistrand

Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till CMS Wistrand som senior rådgivare.

Klimatförändringarnas påverkan på juridiken

Vad betyder klimatförändringarna för rätten och juristprofessionen? Det var temat för dagen när Climate Change Counsel och JP Infonet höll i en konferens om rätten och klimatförändringarna.

Lindahl rekryterar arbetsrättsspecialist

Advokatfirman Lindahl rekryterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Elin Pettersson. Hon tillträder den 29 april till Lindahls kontor i Uppsala.

Nya ledamöter i brotts-skadeersättningsnämnd

Regeringen har nu beslutat om en ny sammansättning i Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning.

Foto Stuart Miles

Digitaliseringens på-verkan på lagstiftningen

Vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med den snabba tekniska och digitala utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren vid Stockholms Universitet.

Foto Vinge

Vinge prisades i London

Vinge tog nyligen emot fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London.

Kriminell mc-miljö växer i Sverige

I en ny nulägesrapport om den kriminella mc-miljön konstateras bland annat att denna miljö fortsätter att växa.

Delphi arrangerade GDPR-dag

För femte året i rad anordnade Advokatfirman Delphi i veckan GDPR-dagen i Göteborg.

Ny chefsjurist på Alecta

Karin Cederbaum blir ny chefsjurist och chef för avdelning Juridik på Alecta.

DOMARBLOGGEN

DNA som bevisning

Om DNA-bevisning i olika typer av brottmål handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Jurist får pris

Upphandlingsjurist Fredrik Rogö har fått utmärkelsen Årets inköpare 2024.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt