Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 25 maj 2023,

Ny taxa för advokater hotar inte rättssäkerheten

I en skrivelse till Domstolsverket framför Sveriges advokatsamfund kritik mot den nya taxan i förordnandemål som införs den 1 juni. I Domstolsverkets svar på skrivelsen tillbakavisas kritiken om att taxan skulle hota rättssäkerheten.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Mellan åren 2016-2020 ökade statens kostnader för rättsliga biträden med 660 miljoner kronor, en ökning med 24 procent. 2021 fick därför Domstolsverket ett uppdrag av regeringen att analysera varför utgifterna har ökat så kraftigt och att lämna förslag på en bättre kostnadskontroll. Sedan dess har Domstolsverket arbetat med frågan och bland annat identifierat att en kraftig ökning av antalet förordnandemål förklarar delar av kostnadsökningen. Alltså brottmål i tingsrätt där offentlig försvarare eller målsägandebiträde har förordnats men där åtal av olika anledningar inte har väckts.

Det skriver Domstolsverket i ett pressmeddelande.

- Sveriges Domstolar har en skyldighet att hushålla med skattebetalarnas pengar. Därför är det angeläget att vi tar kontroll över kostnadsutvecklingen för rättsliga biträden. En sådan åtgärd är att införa en taxa i förordnandemål, säger Thomas Rolén, generaldirektör på Domstolsverket.

Advokatsamfundet ger i sin skrivelse uttryck för att den nya taxan kan komma att innebära att advokater behöver arbeta gratis eller tumma på klienternas rättssäkerhet. Domstolsverket finner dessa yttranden missvisande. Den nya taxans ersättningsnivåer inkluderar själva förhörstiden men också förberedelsetid och viss tidsspillan. Beloppen är därför högre jämfört med dagens timersättning, vilket Domstolsverket anser ger en skälig ersättning. Detta kan illustreras enligt följande:

- För en timmes arbete under ett förhör får idag en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde 1.476 kr exklusive moms enligt den timkostnadsnorm som regeringen har bestämt ska gälla för 2023.

- Enligt den nya taxan ersätts det rättsliga biträdet i ett förordnandemål, där den sammanlagda förhörstiden uppgår till en timme, med 4 160 kr exklusive moms. Om biträdet har haft tidsspillan utöver den timme som ingår i taxan, kan denne få ytterligare ersättning med 1.350 kr per timme.

Den nya taxan kommer endast att aktualiseras i de mål där den sammanlagda förhörstiden uppgår till maximalt 3 timmar och 45 minuter. Har det förekommit någon domstolsförhandling eller förhör utanför kontorstid gäller inte taxan och inte heller om biträdet företräder flera i samma mål. Då taxan utgår från ett tänkt normalfall kommer det rättsliga biträdet i vissa fall bli överkompenserat. Till exempel när förundersökningen hinner läggas ned innan förhör och mer omfattande arbete har förekommit. Det finns också möjlighet att frångå taxan om ett rättsligt biträde visar att det har varit skäligt att lägga ner avsevärt mycket mer arbete än normalt.

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén och Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander har en pågående dialog om den nya taxan. De är överens om behovet av att utvärdera användningen av taxan.

- Domstolsverket delar givetvis Sveriges advokatsamfunds inställning om att rättsliga biträden har rätt till skälig ersättning för det arbete som läggs ner. Vår uppfattning är att det nya förslaget till taxa kommer att ge en skälig ersättning och att rättssäkerheten inte äventyras, varken för brottsoffer eller brottsmisstänkta. Men självklart kommer vi att noggrant följa utvecklingen och konsekvenserna av taxans införande, avslutar  Thomas Rolén.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt