Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 19 april 2023,

Granskning av utländska direktinvesteringar

I linje med EU-kommissionens uppmaning till medlemsländerna att införa harmoniserade och koordinerade granskningssystem av investeringar i känsliga verksamheter, lämnade regeringen den 16 mars 2023 en remiss till lagrådet avseende ett nytt granskningssystem och anmälningsskyldighet för utländska direktinvesteringar. En omedelbar effekt av den föreslagna lagen är att vid förberedelse, förhandling och genomförande av transaktioner måste nya faktorer beaktas i samband med bland annat due diligence, ansvars- och riskallokering av den nya tillståndsprocessen och transaktionens tidslinje. Om detta skriver advokaternaa Niclas Rockborn, Foad Hoseinian och Pierre Olsson, Gernandt & Danielsson i en ny praktikerartikel.
Niclas Rockborn
Foad Hoseinian
Pierre Olsson

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Den 16 mars 2023 lämnade regeringen en remiss till lagrådet avseende ett nytt granskningssystem och anmälningsskyldighet för utländska direktinvesteringar. Syftet med den nya lagen är att hindra utländska direktinvesteringar som kan skada säkerhet eller allmän ordning i Sverige. En omedelbar effekt av den föreslagna lagen är att vid förberedelse, förhandling och genomförande av transaktioner måste nya faktorer beaktas i samband med bland annat due diligence, ansvars- och riskallokering av den nya tillståndsprocessen och transaktionens tidslinje.

Lagförslaget är i linje med EU-kommissionens uppmaning sedan 2019 till medlemsländerna att införa harmoniserade och koordinerade granskningssystem av investeringar i känsliga verksamheter inom hela EU. Den svenska lagen föreslås omfatta ett stort antal verksamheter och investeringar och går långt utöver befintligt regelverk kring prövning av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet som följer av säkerhetsskyddslagen (2018:585). Säkerhetsskyddslagen kommer gälla parallellt med den nya lagen.

Förslaget medför att en ny anmälningsskyldighet införs för investeringar i, och förvärv av, vissa verksamheter. Vidare ges granskningsmyndigheten, som förväntas blir Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP), behörighet att ställa upp villkor för, eller ytterst förbjuda, en investering i sådan verksamhet. Överträdelse av nya lagen kan medföra sanktionsavgift om upp till 100 000 000 kr och en investering som genomförs i strid med lagen kan ogiltigförklaras.

I vissa situationer, så som vid förvärv av aktier på en reglerad marknad, kan investeraren åläggas en skyldighet att avyttra de förvärvade aktierna istället för att transaktionen ogiltigförklaras. ISP ges även rätt att inleda granskningar på eget initiativ utan föregående anmälan. Vidare kommer de anmälningar som görs till ISP att kommuniceras till EU-kommissionen och övriga EU-länders granskningsmyndigheter för granskning och kommentarer. Lagen föreslås träda ikraft 1 december 2023 och omfattar samtliga transaktioner som fullgörs efter detta datum utan några föreslagna övergångsbestämmelser.

Vilka typer av investerare och investeringar omfattas?

Anmälningsskyldigheten föreslås träffa både svenska och utländska investerare och begränsas således inte till rena utländska direktinvesteringar, trots lagens underliggande syfte. Dock ska investeringar där det kan fastställas att investeraren inte har kopplingar till land utanför EU som utgångspunkt avskrivas utan att en granskning inleds och varken förbud eller villkor kan bli aktuella vid sådana investeringar.

Vad gäller investeringar i aktiebolag omfattas både fullständiga förvärv och andra investeringar som medför att investerarens innehav efter investeringen motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i aktiebolaget. Investeringar i både publika och privata aktiebolag omfattas och även nybildning av ett aktiebolag eller investering i ett aktiebolag som ska bedriva verksamhet inom lagens tillämpningsområde omfattas. Däremot omfattas inte förvärv av aktier till följd av en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Anmälningsskyldigheten föreslås, till skillnad från anmälan enligt säkerhetsskyddslagen, åligga investeraren. Målbolaget ska dock ha en upplysningsskyldighet gentemot investeraren.

Vilka verksamheter omfattas?

Lagen är avsedd att träffa bred skyddsvärd verksamhet i linje med EU-kommissionens förordning men med vissa avvikelser. Exempelvis undantas investeringar i medieföretag. Skyddsvärd verksamhet definieras närmare i lagförslaget enligt nedan.

Samhällsviktig verksamhet

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Exempel på sådan verksamhet är infrastruktur för energi, transport, hälso- och sjukvård och kommunikation. Avsikten är att föreskrifter, som närmare definierar avgränsningen av begreppet, ska utfärdas.

Säkerhetskänslig verksamhet

Säkerhetskänslig verksamhet är sådan verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen och vilken redan idag omfattas av restriktioner vid överlåtelser. Begreppet tar sikte på militär eller civil verksamhet som har grundläggande betydelse för Sverige på nationell nivå och inkluderar bland annat flygplatser, energianläggningar och informationssystem för elektronisk kommunikation. Som nämnts ovan föreslås det nya granskningssystemet gälla parallellt med den separata prövning som sedan tidigare följer av säkerhetsskyddslagen och prövningarna kan i teorin ge olika utfall.

Verksamheter som hanterar kritiska råvaror och andra metaller och mineraler

Granskningssystemet föreslås omfatta verksamheter som prospekterar, utvinner, anrikar, eller säljer kritiska råvaror eller metaller eller mineraler som annars är strategiskt viktiga för Sveriges försörjning. Avsikten är att föreskrifter, som närmare definierar avgränsningen av vilka råvaror som omfattas, ska utfärdas.

Verksamhet som behandlar känsliga person- eller lokaliseringsuppgifter

Begreppet tar sikte på verksamhet som i stor utsträckning behandlar särskilda kategorier av personuppgifter, så som definierat i artikel 9.1 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), eller lokaliseringsuppgifter, så som definierat i lag (2022:482) om elektronisk kommunikation, i eller genom en vara eller tjänst.

Verksamheter som kan falla in under begreppet är bland annat datamäklare, tillhandahållare av molntjänster och mobila applikationer samt hälso- och sjukvårdsföretag.

Krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Granskningssystemet föreslås omfatta verksamheter som tillverkar, utvecklar, bedriver forskning om eller tillhandahåller krigsmateriel enligt lag (1992:1300) om krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden i enlighet med bilaga I till EU:s förordning (2021/821) avseende produkter med dubbla användningsområden. Ovan innefattar ett stort antal produkter så som vapen och ammunition men också vissa programvaror och teknik som kan användas för både civila och militära ändamål.

Framväxande teknologier och annan strategiskt skyddsvärd teknologi

Slutligen föreslås granskningssystemet även omfatta verksamheter som bedriver forskning om eller tillhandahåller produkter eller teknik inom framväxande teknologier eller annan strategiskt skyddsvärd teknologi. Granskningssystemet föreslås även omfatta företag som inte bedriver sådan verksamhet men som har sådan förmåga. Regeringen har meddelat att den avser att utfärda föreskrifter som närmare definierar avgränsningen av vilka teknologier som ska omfattas.

Vilka tidsramar föreslås gälla?

Enligt lagförslaget ska granskningsmyndigheten fatta beslut om att inleda en granskning inom 25 arbetsdagar från det att en inkommen anmälan är fullständig. Därefter ska beslut om att godkänna eller förbjuda investeringen fattas inom tre månader, alternativt sex månader om det finns särskilda skäl. En process kan således ta upp till knappt åtta månader från det att en anmälan är komplett. Eftersom det idag inte finns någon möjlighet till föranmälan kommer en anmälan att kunna genomföras tidigast 1 december 2023 när lagen träder ikraft. Detta kan således medföra väsentliga förseningar för investeringar som avses fullgöras efter nämnda datum och behöver tas i beaktning redan nu.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt