Bli kund Annonsera
måndag 15 juli 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 9 maj 2023,

Ökat konsumentskydd för kryptoinvesteringar

Den 20 april 2023 röstade EU-parlamentet om godkännande av den så kallade MICA-förordningen. MiCa, eller Markets in Crypto Assets, är en EU-rättsakt som tar sikte på införande av en EU-gemensam lagstiftning avseende kryptotillgångar. Den förväntas att få stor påverkan på samtliga marknadsaktörer inom området. Det skriver Justus Pettersson & Lars Törner Larsson, Wistrand Advokatbyrå.
Justus Pettersson
Lars Törner Larsson

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Med en övervägande majoritet nåddes en preliminär överenskommelse om den nya förordningen, som kommer att få stor påverkan på utgivare (emittenter) av kryptotillgångar utan säkerhet, stablecoins och tjänsteleverantörer såsom handelsplattformar på vilken denna typ av tillgångar tillhandahålls. Bakgrunden till förordningen är att det har ansetts finnas ett stort behov av en utökad reglering och insyn på området, inte minst då alltfler privatpersoner valt att investera i kryptotillgångar och för att säkerställa den finansiella marknadens stabilitet.

Kryptotillgångar har varit föremål för en hög bedrägeririsk, vilket bland annat lett till att de finansiella tillståndsmyndigheterna i många länder intagit en mycket negativ inställning till kryptotillgångar som investeringsobjekt för privatpersoner. Den svenska Finansinspektionen är inget undantag. Skälet till detta är bl.a. att tillgångarna är svåra och i många fall omöjliga att värdera på ett tillförlitligt sätt, och att det har saknats reglering och tillsyn av kryptotillgångar.

Kryptotillgångar har även varit kopplade till andra risker, såsom penningtvätt, terrorfinansiering och även miljörisker. Det senare på grund av att skapande så kallad mining av tillgångarna kräver hög elkonsumtion. MiCA-förordningen tar sikte på bland annat dessa risker, såväl i konsumentled som på systemnivå. Det är således en bred uppsättning regler som kommer träffa ett tidigare i princip oreglerat område och aktörer som hitintills inte sått under myndighetstillsyn. Nedan följer en kort redogörelse för några särskilt intressanta områden.

Konsumentskydd och tillståndskrav

Leverantörer av tjänster kopplade till kryptotillgångar måste enligt förordningen följa stränga krav för att skydda de konsumenter som investerar i kryptotillgångar. Det införs exempelvis ett leverantörsansvar för förlorade kryptotillgångar, som konsumenter förvarat hos en leverantör. Genom den nya förordningen införs även tillståndskrav för leverantörer av kryptotillgångstjänster inom EU som påminner det som redan idag existerar för värdepappersbolag och andra finansiella aktörer.

För emittenter av så kallade stablecoins införs bland annat krav på likvidreserver, med en kvot om 1:1, i syfte att säkerställa ett stabilt värde. Vidare ska investerare i stablecoins alltid kunna påkalla inlösen. Den europeiska bankmyndigheten (EBA) kommer att utöva tillsyn över stablecoins och emittenter av dessa vad gäller deras efterlevnad av de strikta regler som nu införs.

Marknadsmissbruk

Regler som ska motverka bl.a. marknadsmanipulation eller insiderhandel kommer att införas inom ramen för MiCA-förordningen. På motsvarande vis som inom värdepappershandeln ställs det krav på system för att övervaka, upptäcka och rapportera transaktioner som misstänks utgöra marknadsmissbruk.

Miljö

För att skydda klimatomställningen kommer det tas fram en teknisk standard för tillsyn, innehåll, metoder och presentation av information om allvarlig miljö- och klimatpåverkan. Marknadsaktörer kommer därmed behöva lämna information om sitt miljö- och klimatavtryck.

Vad sker nu?

Mica-förordningen avvaktar nu godkännande av rådet och Europarlamentet, vilket förväntas ske sommaren 2023. Därefter kommer sannolikt den nya förordningen träda ikraft någon gång mellan 2024 och början av 2025.

MiCA-förordningen kommer innebära en stor påverkan på kryptoindustrin i Europa och frågan är hur aktörerna kommer att kunna möta de krav som framgent kommer att ställas på verksamheten. Att en reglering var att vänta kan däremot inte ha kommit som en större överraskning. Vi har de senare åren noterat ett ökat intresse från konsumenter vad gäller tillgångsslaget och även fått flera frågor från olika aktörer som vill göra tillgångsslaget mer allmänt accepterat. Ett ökat konsumentskydd bedöms ligga i alla aktörers intresse.

Sammanfattningsvis, så innebär den nya regleringen ett utökat konsumentskydd och krav på ökat ansvarstagande vad avser olika risker förknippade med kryptotillgångar. I slutändan förutses en mer positiv syn på tillgångsslaget från såväl myndigheter som banker som andra aktörer som tidigare inte fullt ut accepterat tillgångsslaget.

IMY får ny generaldirektör

Regeringen har utsett chefjuristen Eric Leijonram till ny generaldirektör och chef för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Han tillträder tjänsten den 1 oktober 2024.

Ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten

Regeringen har beslutat att utse Rikard Jermsten till ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Anställningen gäller från och med den 1 oktober 2024.

Foto Gamma-Man

Amicusyttrande tillåts

Institutet för mänskliga rättigheter skickade i maj in ett så kallat amicus curiae-yttrande till Högsta domstolen för att belysa sambandet mellan mänskliga rättigheter och klimatförändringarna i Auroramålet och domstolen beslutade den 3 juli att tillåta yttrandet.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 4 juli utnämnt 14 nya domare.

Nya delägare till Vinge

Vinge har utnämnt fyra nya delägare och en ny counsel på sitt kontor i Stockholm.

Foto Micheal Erhardsson

Nya lagar i juli

Vid halvårsskiftet den 1 juli trädde en rad nya lagar och förordningar i kraft.

Rättspsykatriska under-sökningar i mordmål

Södertörns tingsrätt har beslutat att rätts-psykiatrisk undersökning ska genomföras av två av de personer som står åtalade för inblandning i mord i Västberga och Tullinge i oktober 2023.

Enkätundersökning

Svara på frågor om nyhetstjänsten

Infotorg Juridiks nyhetstjänst vill gärna höra dina åsikter om vår rapportering av juridiska nyheter och genomför därför en enkätundersökning.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

STUDENTARTIKEL

Fast etableringsställe vid exklusiva avtal

EU-domstolen har nyligen meddelat ett förhandsavgörande rörande tolkningen av begreppet fast etableringsställe enligt artikel 44 i mervärdesskattedirektivet. Studenten Hemen Yazdanfar undersöker hur pass långtgående slutsatser som kan dras av förhandsavgörandet och vilken betydelse domen har för svensk rätt.

Ny styrelseordförande i Pensionsmyndigheten

Justitierådet Anders Perklev förordnas som ordförande i styrelsen för Pensionsmyndigheten från och med den 1 juli 2024.

Sanktionsavgift mot Avanza

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor mot Avanza Bank AB.

Nya domare utsedda

Regeringen har den 20 juni utnämnt sju nya domare, varav bland annat två justitieråd i Högsta domstolen.

Foto Stuart Miles

IMY vill utreda bakgrundskontroller

Integritetsskyddsmyndigheten vill att det tillsätts en utredning med uppdrag att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att utföra bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

Juridiklärare prisas

Fyra skickliga universitetslärare tilldelas i år Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. En av dessa är Christina Ramberg, professor i civilrätt och ämnesföreståndare för allmän förmögenhetsrätt vid Juridiska institutionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 5 juni utnämnt sex nya domare.

STUDENTARTIKEL

Avdrag för rådgivning vid aktieavyttring

Det är normalt att rådgivningstjänster förvärvas i samband med överlåtelse av dotterbolags-andelar. I ljuset av att överlåtelse av dessa andelar är momsfri uppkommer frågan om möjligheten att dra av ingående moms för de förvärvade rådgivningstjänsterna. Studenten Hemen Yazdanfar försöker bringa klarhet i vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att avdragsrätt ska föreligga.

DOMARBLOGGEN

Svensk domare i Kosovo

Domaren Mats Persson är utsänd till Kosovo som rättslig rådgivare och om sitt arbete där skriver han nu på Södertörns tingsrätts Domarblogg.

Foto GAMMA-MAN

Domstolsverket kom-menterar JO:s kritik

JO riktar kritik mot Domstolsverkets införande av DiBa, verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av kritiken.

Snabbare lagföring för unga i hela landet

Regeringen har nu beslutat om att utöka ett tidigare uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år. Försöksverksamheten ska fortsätta och byggas ut till samtliga polisregioner i landet.

Vd utsatte kvinna för sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att ett bolag i Storstockholmsområdet ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en anställd kvinna som har utsatts för sexuella trakasserier av bolagets vd.

STUDENTARTIKEL

Aktiekapitalets vara eller icke vara

Aktiekapitalets vara eller icke vara i privata aktiebolag har sedan lång tid tillbaka varit uppe för debatt. Med anledning av detta granskar studenten Hemen Yazdanfar kapitalkravet för privata aktiebolag med fokus på borgenärssyftet.

Bank diskriminerade döva personer

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en bank nekade två personer som är döva att utföra bankärenden.

Nio nya partners

Skattebyrån CauseyWestling har valt in nio nya partners.

Foto Högsta domstolen

Nytt justitieråd föreslås

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert föreslås nu bli nytt justitieråd i Högsta domstolen.

DOMARBLOGGEN

EU-rätten och Sverige

Den 9 juni är det EU-val och i upptakten till detta får EU:s lagar ovanligt stor uppmärk-samhet. Om EU-rätten och hur den blir till handlar Södertörns tingsrätt domarblogg den här veckan.

Ny ordförande i Lindahls

Lindahls har utsett Mårten Steen till ny ordför-ande. Han axlar ansvaret efter Johan Herrström, Managing Partner i Malmö.

Foto Inbj

Kritik mot förslag om prövningstillstånd

Domstolsverkets förslag om utökat prövnings-tillstånd är problematiskt. Det anser Sveriges Advokatsamfund.

Framtida konkursforum

Samtliga tingsrätter och hovrätter ska även fortsättningsvis ska vara behöriga att handlägga konkursfrågor. Det anser Domstolsverket, som nu redovisat sitt regeringsuppdrag.

Foto ANDREY POPOV

31 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 maj.

Foto David Naylor

Uppsalaforskare prisas

Johanna Chamberlain, docent vid Uppsala universitet, är 2024 års mottagare av Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Bättre insatser vid barns grova brottslighet

Riksrevisionens granskning visar att statens insatser vid grov brottslighet bland barn inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

Yttrande lämnas in i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter har inkommit med ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet i syfte att klargöra målets betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt