Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 9 maj 2023,

Ökat konsumentskydd för kryptoinvesteringar

Den 20 april 2023 röstade EU-parlamentet om godkännande av den så kallade MICA-förordningen. MiCa, eller Markets in Crypto Assets, är en EU-rättsakt som tar sikte på införande av en EU-gemensam lagstiftning avseende kryptotillgångar. Den förväntas att få stor påverkan på samtliga marknadsaktörer inom området. Det skriver Justus Pettersson & Lars Törner Larsson, Wistrand Advokatbyrå.
Justus Pettersson
Lars Törner Larsson

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Med en övervägande majoritet nåddes en preliminär överenskommelse om den nya förordningen, som kommer att få stor påverkan på utgivare (emittenter) av kryptotillgångar utan säkerhet, stablecoins och tjänsteleverantörer såsom handelsplattformar på vilken denna typ av tillgångar tillhandahålls. Bakgrunden till förordningen är att det har ansetts finnas ett stort behov av en utökad reglering och insyn på området, inte minst då alltfler privatpersoner valt att investera i kryptotillgångar och för att säkerställa den finansiella marknadens stabilitet.

Kryptotillgångar har varit föremål för en hög bedrägeririsk, vilket bland annat lett till att de finansiella tillståndsmyndigheterna i många länder intagit en mycket negativ inställning till kryptotillgångar som investeringsobjekt för privatpersoner. Den svenska Finansinspektionen är inget undantag. Skälet till detta är bl.a. att tillgångarna är svåra och i många fall omöjliga att värdera på ett tillförlitligt sätt, och att det har saknats reglering och tillsyn av kryptotillgångar.

Kryptotillgångar har även varit kopplade till andra risker, såsom penningtvätt, terrorfinansiering och även miljörisker. Det senare på grund av att skapande så kallad mining av tillgångarna kräver hög elkonsumtion. MiCA-förordningen tar sikte på bland annat dessa risker, såväl i konsumentled som på systemnivå. Det är således en bred uppsättning regler som kommer träffa ett tidigare i princip oreglerat område och aktörer som hitintills inte sått under myndighetstillsyn. Nedan följer en kort redogörelse för några särskilt intressanta områden.

Konsumentskydd och tillståndskrav

Leverantörer av tjänster kopplade till kryptotillgångar måste enligt förordningen följa stränga krav för att skydda de konsumenter som investerar i kryptotillgångar. Det införs exempelvis ett leverantörsansvar för förlorade kryptotillgångar, som konsumenter förvarat hos en leverantör. Genom den nya förordningen införs även tillståndskrav för leverantörer av kryptotillgångstjänster inom EU som påminner det som redan idag existerar för värdepappersbolag och andra finansiella aktörer.

För emittenter av så kallade stablecoins införs bland annat krav på likvidreserver, med en kvot om 1:1, i syfte att säkerställa ett stabilt värde. Vidare ska investerare i stablecoins alltid kunna påkalla inlösen. Den europeiska bankmyndigheten (EBA) kommer att utöva tillsyn över stablecoins och emittenter av dessa vad gäller deras efterlevnad av de strikta regler som nu införs.

Marknadsmissbruk

Regler som ska motverka bl.a. marknadsmanipulation eller insiderhandel kommer att införas inom ramen för MiCA-förordningen. På motsvarande vis som inom värdepappershandeln ställs det krav på system för att övervaka, upptäcka och rapportera transaktioner som misstänks utgöra marknadsmissbruk.

Miljö

För att skydda klimatomställningen kommer det tas fram en teknisk standard för tillsyn, innehåll, metoder och presentation av information om allvarlig miljö- och klimatpåverkan. Marknadsaktörer kommer därmed behöva lämna information om sitt miljö- och klimatavtryck.

Vad sker nu?

Mica-förordningen avvaktar nu godkännande av rådet och Europarlamentet, vilket förväntas ske sommaren 2023. Därefter kommer sannolikt den nya förordningen träda ikraft någon gång mellan 2024 och början av 2025.

MiCA-förordningen kommer innebära en stor påverkan på kryptoindustrin i Europa och frågan är hur aktörerna kommer att kunna möta de krav som framgent kommer att ställas på verksamheten. Att en reglering var att vänta kan däremot inte ha kommit som en större överraskning. Vi har de senare åren noterat ett ökat intresse från konsumenter vad gäller tillgångsslaget och även fått flera frågor från olika aktörer som vill göra tillgångsslaget mer allmänt accepterat. Ett ökat konsumentskydd bedöms ligga i alla aktörers intresse.

Sammanfattningsvis, så innebär den nya regleringen ett utökat konsumentskydd och krav på ökat ansvarstagande vad avser olika risker förknippade med kryptotillgångar. I slutändan förutses en mer positiv syn på tillgångsslaget från såväl myndigheter som banker som andra aktörer som tidigare inte fullt ut accepterat tillgångsslaget.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt