Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 21 augusti 2023,

Folkrättsrättegång inleds i Stockholm

Huvudförhandling i ett stort och omfattande mål om folkrättsbrott i Sudan inleds nu snart i Stockholms tingsrätt.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

I juni 2010 inleddes en förundersökning om brott mot den internationella humanitära rätten i Sudan mellan åren 1997 och 2003 och i november 2021 väcktes åtal mot två personer avseende medhjälp till grovt folkrättsbrott.

Åklagaren väckte samtidigt talan om företagsbot och förverkande mot det svenska bolaget Lundin Oil. I september inleds nu huvudförhandling i målet i Stockholms tingsrätt. Det skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till åtalet

Under perioden 1997-2003 pågick en väpnad konflikt i Sudan mellan regeringen och rebellgrupper. Den 6 februari 1997 ingicks ett oljeprospekterings- och produktionsdelningsavtal mellan Lundin Oil genom ett dotterbolag och den sudanesiska regeringen.

De två i målet tilltalade personerna innehade ledande befattningar i bolagen och medverkade vid avtalets ingående. Avtalet innefattade en rätt att inom vissa tidsramar leta efter och utvinna olja i ett större område i södra Sudan, Block 5A, i utbyte mot vissa avgifter och del av framtida inkomster.

Under perioden maj 1999 till mars 2003 utförde den sudanesiska regeringen offensiva militära operationer i och nära Block 5A i syfte att ta kontroll över områden för oljeprospektering och skapa förutsättningar för oljeutvinning. Under dessa militära operationer begicks, enligt åtalet, svåra överträdelser av den internationella humanitära rätten.

Åklagarens yrkanden

I åtalet yrkas nu att de två åtalade personerna ska dömas för medhjälp till grovt folkrättsbrott.

De ska enligt gärningsbeskrivningen, var för sig eller gemensamt och i samförstånd inom ramen för sina respektive roller inom Lundin Oil, ha främjat att den sudanesiska regeringen, för att skapa förutsättningar för dotterbolagets verksamhet, tillämpade en krigföring som innefattade att militären och regimallierade milisgrupper systematiskt anföll civila eller i vart fall genomförde anfall systematiskt i strid med distinktions- och proportionalitetsprincipen.

Näringsförbud och företagsbot

Det yrkas vidare att de två åtalade personerna meddelas näringsförbud i tio år, eftersom de anses ha grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldiga till brottslighet som inte är ringa.

Det yrkas vidare att Lundin Oil åläggs företagsbot med tre miljoner kronor på grund av brott begånget i näringsverksamhet. Företrädare för bolaget anses inte ha gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.

Slutligen yrkas att ett belopp om knappt 1,4 miljarder kronor förverkas från det svenska bolaget eftersom bolaget, på grund av brott begånget i näringsverksamhet, anses ha erhållit ekonomiska fördelar.

Lång rättegång

Huvudförhandlingen inleds alltså nu den 5 september och rättegången planeras inte avslutas med slutpläderingarna förrän under perioden december 2025-februari 2026.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt