Bli kund Annonsera
måndag 15 juli 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 22 september 2023,

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är. Det skriver studenten Robin Nilsen från Uppsala universitet.
Robin Nilsen

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Äntligen satt jag där. I en av de praktfulla salarna i Universitetshuset i Uppsala. Jag hade kommit långt från min egen uppväxt i Örebros förorter och var redo att dyka in i den akademiska världen. Det var även något som den föreläsande professorn implicerade. Han sa att efter fyra och ett halvt år på juristprogrammet skulle vi komma ut som nya människor.

Sedan sa professorn något som bedrövade mig. Det handlade om vad som efterfrågas av arbetsgivare inom juristbranschen. De bästa sakkunskaperna? Nej. De bästa betygen? Nej. Utan att visa på yrkesmässig flit och social kompetens. Jag visste att jag med min bakgrund inte riktigt visste hur man förde sig i rum med jurister och andra akademiker. “Begåvad men fattig, ge honom lika chans”, står det på en socialdemokratisk valaffisch från 1948. Hur skulle det bli med det, om de meriter som var viktiga på riktigt var något som till stor del inte förvärvades genom att svara bäst på en tentafråga, utan genom att förstå och anpassa sig till en samhällsklass som för mig var något främmande?

På byråerna är det betyg som gäller

Jag har länge varit en realist som gör det jag behöver för att nå dit jag vill, så länge det inte trampar på andra. Därför bestämde jag mig för att på juristprogrammet inte lägga tid på att plugga från morgon till kväll varje dag i veckan och noggrant läsa igenom precis all kurslitteratur. Istället arbetade jag i princip halvtid vid sidan av studierna och engagerade mig i flera ideella föreningar. Jag skulle visa på yrkesmässig flit, ledarskap och social kompetens.

På juristprogrammet i Uppsala blir man ständigt uppvaktad av de stora affärsjuridiska byråerna, som till stor del rekryterar biträdande jurister därifrån. Under hela studietiden sade de till mig och andra studenter att det här med betyg är överspelat, det som spelar roll är vem du är som person och vad du har att komma med. Jag köpte det - men det var en lögn.

När jag nu snart tar examen och söker jobb visar det sig nämligen att flera - inte alla - av de stora affärsjuridiska byråerna är benhårda med att man ska ha en extremt hög andel högsta betyg för att ens komma ifråga. Det spelar ingen roll hur mycket erfarenhet jag fått vid sidan av studierna. Det spelar ingen roll hur väl jag skriver det personliga brevet. Det spelar ingen roll att jag har fått högsta möjliga tjänstgöringsbetyg på de arbeten jag utfört. Den bistra sanningen är för att jobba på de här byråerna spelar betygen all roll.

Falsk marknadsföring om vikten av annan kompetens

Jag vill poängtera att det här inte är en gnällartikel. För det är ingen mänsklig rättighet att bli kallad på intervju och de stora affärsjuridiska byråerna får naturligtvis ha vilken HR-policy de vill. Det finns flera andra arbetsgivare, som inte tillhör just de här byråerna, som visat stort intresse för mig som kandidat. Kärnan i den här artikeln handlar om hur de här byråerna värderar meriter och hur det påverkar samhället ur ett bredare perspektiv, särskilt i förhållande till studenternas hälsa och på byråernas kompetensförsörjning.

Ur ett studentperspektiv är det ingen hemlighet att juristprogrammet för många är synonymt med stress och press. Många studenter, med kontakter på de stora affärsjuridiska byråerna, vet nämligen att deras marknadsföring är falsk, och att betygen är avgörande. Det ska poängteras att det förstås även gäller för tjänstgöring som tingsnotarie i en större stad. Poängen är att juriststudenter ständigt påminns om att deras prestationer på papperet är viktigare än deras personliga utveckling och kompetenser.

Betygsfixering rimmar illa med mångfald

Risken är att detta blir en negativ spiral. Att en student som under en period mår dåligt och inte presterar i enlighet med dessa byråers förväntningar blir ännu mer stressad och fortsätter prestera sämre än om detta tryck inte funnits. Därför spär många av de stora affärsjuridiska byråerna - som säger sig värna om work-life och balance och annat som ser bra ut på deras Instagram-konton - på den psykiska ohälsa som finns bland studenter.

Ur ett arbetsmarknadsperspektiv kan man ifrågasätta hur detta påverkar kompetensförsörjningen av biträdande jurister. De här byråerna spelar en central roll för Sveriges näringsliv - den ska inte negligeras. Just därför är det viktigt att de är öppna för studenter som är meriterade i sin helhet och inte enbart bäst på att skriva tentasvar om vilken av Olivecrona och Ekelöfs teorier om rättskraftens omfattning som är mest adekvat.

Denna betygsfixering rimmar även illa med att de i sin marknadsföring ofta betonar mångfald. Det är en empiriskt bevisad sanning att den enskilt största faktorn för elevers betyg är föräldrarnas utbildningsnivå. Det drabbar i synnerhet studenter med utländsk bakgrund, som av samma skäl är kraftigt underrepresenterade på juristprogrammet. Ironiskt nog kan därför det benhårda kravet på höga betyg leda till att byråerna går miste om högkvalificerade kandidater. Man kan alltså tala om att HR-grindvakterna gör självmål.

Trots den problembild jag beskriver finns det också positiva krafter i branschen som kämpar för förändring. Det finns idag organisationer som arbetar för att främja inkludering och rättvisa i juridiska rekryteringsprocesser. De strävar efter att bryta ner barriärer och skapa möjligheter för alla oavsett deras akademiska bakgrund eller betyg. Flera stora affärsjuridiska byråer har bytt bort sin starka betoning på betyg de senaste åren, eller i vart fall tonat ner hur avgörande de är. Jag förstår även att betyg måste spela en viss roll för juniora tjänster med ett högt antal sökande. Jag förespråkar alltså inte att alla affärsjuridiska byråer helt och hållet ska bortse från kandidatens betyg, men att de ska väga mindre.

När jag tänker tillbaka på den första dagen i Universitetshuset i Uppsala har jag nu en annan syn på meritokrati. Då tyckte jag precis som de byråer som är kvar i gamla tankebanor att meritokrati, ja, det handlar mest om formella meriter som betyg och inte mycket annat. Under åren på juristprogrammet har jag insett att professorn som sade att andra egenskaper i praktiken är mer värdefulla hade helt rätt. Meritokrati handlar om att erkänna och värdesätta alla former av kompetens och potential som en individ har att erbjuda.

Jag hoppas innerligt att fler i juridikbranschen kommer att omfamna denna bredare syn på meritokrati och sluta att fastna i en snäv betygsfokuserad syn. Det är dags att öppna dörrarna för alla som har passionen och viljan att göra skillnad på riktigt.

IMY får ny generaldirektör

Regeringen har utsett chefjuristen Eric Leijonram till ny generaldirektör och chef för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Han tillträder tjänsten den 1 oktober 2024.

Ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten

Regeringen har beslutat att utse Rikard Jermsten till ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Anställningen gäller från och med den 1 oktober 2024.

Foto Gamma-Man

Amicusyttrande tillåts

Institutet för mänskliga rättigheter skickade i maj in ett så kallat amicus curiae-yttrande till Högsta domstolen för att belysa sambandet mellan mänskliga rättigheter och klimatförändringarna i Auroramålet och domstolen beslutade den 3 juli att tillåta yttrandet.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 4 juli utnämnt 14 nya domare.

Nya delägare till Vinge

Vinge har utnämnt fyra nya delägare och en ny counsel på sitt kontor i Stockholm.

Foto Micheal Erhardsson

Nya lagar i juli

Vid halvårsskiftet den 1 juli trädde en rad nya lagar och förordningar i kraft.

Rättspsykatriska under-sökningar i mordmål

Södertörns tingsrätt har beslutat att rätts-psykiatrisk undersökning ska genomföras av två av de personer som står åtalade för inblandning i mord i Västberga och Tullinge i oktober 2023.

Enkätundersökning

Svara på frågor om nyhetstjänsten

Infotorg Juridiks nyhetstjänst vill gärna höra dina åsikter om vår rapportering av juridiska nyheter och genomför därför en enkätundersökning.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

STUDENTARTIKEL

Fast etableringsställe vid exklusiva avtal

EU-domstolen har nyligen meddelat ett förhandsavgörande rörande tolkningen av begreppet fast etableringsställe enligt artikel 44 i mervärdesskattedirektivet. Studenten Hemen Yazdanfar undersöker hur pass långtgående slutsatser som kan dras av förhandsavgörandet och vilken betydelse domen har för svensk rätt.

Ny styrelseordförande i Pensionsmyndigheten

Justitierådet Anders Perklev förordnas som ordförande i styrelsen för Pensionsmyndigheten från och med den 1 juli 2024.

Sanktionsavgift mot Avanza

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor mot Avanza Bank AB.

Nya domare utsedda

Regeringen har den 20 juni utnämnt sju nya domare, varav bland annat två justitieråd i Högsta domstolen.

Foto Stuart Miles

IMY vill utreda bakgrundskontroller

Integritetsskyddsmyndigheten vill att det tillsätts en utredning med uppdrag att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att utföra bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

Juridiklärare prisas

Fyra skickliga universitetslärare tilldelas i år Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. En av dessa är Christina Ramberg, professor i civilrätt och ämnesföreståndare för allmän förmögenhetsrätt vid Juridiska institutionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 5 juni utnämnt sex nya domare.

STUDENTARTIKEL

Avdrag för rådgivning vid aktieavyttring

Det är normalt att rådgivningstjänster förvärvas i samband med överlåtelse av dotterbolags-andelar. I ljuset av att överlåtelse av dessa andelar är momsfri uppkommer frågan om möjligheten att dra av ingående moms för de förvärvade rådgivningstjänsterna. Studenten Hemen Yazdanfar försöker bringa klarhet i vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att avdragsrätt ska föreligga.

DOMARBLOGGEN

Svensk domare i Kosovo

Domaren Mats Persson är utsänd till Kosovo som rättslig rådgivare och om sitt arbete där skriver han nu på Södertörns tingsrätts Domarblogg.

Foto GAMMA-MAN

Domstolsverket kom-menterar JO:s kritik

JO riktar kritik mot Domstolsverkets införande av DiBa, verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av kritiken.

Snabbare lagföring för unga i hela landet

Regeringen har nu beslutat om att utöka ett tidigare uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år. Försöksverksamheten ska fortsätta och byggas ut till samtliga polisregioner i landet.

Vd utsatte kvinna för sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att ett bolag i Storstockholmsområdet ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en anställd kvinna som har utsatts för sexuella trakasserier av bolagets vd.

STUDENTARTIKEL

Aktiekapitalets vara eller icke vara

Aktiekapitalets vara eller icke vara i privata aktiebolag har sedan lång tid tillbaka varit uppe för debatt. Med anledning av detta granskar studenten Hemen Yazdanfar kapitalkravet för privata aktiebolag med fokus på borgenärssyftet.

Bank diskriminerade döva personer

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en bank nekade två personer som är döva att utföra bankärenden.

Nio nya partners

Skattebyrån CauseyWestling har valt in nio nya partners.

Foto Högsta domstolen

Nytt justitieråd föreslås

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert föreslås nu bli nytt justitieråd i Högsta domstolen.

DOMARBLOGGEN

EU-rätten och Sverige

Den 9 juni är det EU-val och i upptakten till detta får EU:s lagar ovanligt stor uppmärk-samhet. Om EU-rätten och hur den blir till handlar Södertörns tingsrätt domarblogg den här veckan.

Ny ordförande i Lindahls

Lindahls har utsett Mårten Steen till ny ordför-ande. Han axlar ansvaret efter Johan Herrström, Managing Partner i Malmö.

Foto Inbj

Kritik mot förslag om prövningstillstånd

Domstolsverkets förslag om utökat prövnings-tillstånd är problematiskt. Det anser Sveriges Advokatsamfund.

Framtida konkursforum

Samtliga tingsrätter och hovrätter ska även fortsättningsvis ska vara behöriga att handlägga konkursfrågor. Det anser Domstolsverket, som nu redovisat sitt regeringsuppdrag.

Foto ANDREY POPOV

31 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 maj.

Foto David Naylor

Uppsalaforskare prisas

Johanna Chamberlain, docent vid Uppsala universitet, är 2024 års mottagare av Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Bättre insatser vid barns grova brottslighet

Riksrevisionens granskning visar att statens insatser vid grov brottslighet bland barn inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

Yttrande lämnas in i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter har inkommit med ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet i syfte att klargöra målets betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt