Bli kund Annonsera
tisdag 29 november 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 26 januari 2010,

Jan Rosén om juristen i informationssamhället

Vissa politiker är inställsamma mot fildelande 16-åringar, men det är nonsens anser Jan Rosén, professor i civilrätt vid Stockholms universitet och medlem i InfoTorg Juridiks redaktionsråd. På juriststämmans första dag höll han ett föredrag om nätets juridik. - En förkrossande majoritet anser att det är rätt att betala för det upphovsrättsskyddade materialet, säger han.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

– Ingen kommer undan nätet, säger Jan Rosén. Den politiska ambitionen är att alla i hela Sverige år 2015 ska ha snabb bredbandsuppkoppling. Om ett antal år kommer alla nyttja denna facilitet dagligen. Det betyder något för juridiken och för rättstillämpningen. I den offentliga diskussionen är det mest underhållningsindustrin som fått synas, men även forskningsväsendet och informationsväsendet i stort påverkas av internet, liksom myndighetsutövning. Tänk att få ett myndighetsbeslut via internet. Musikindustrin är inte hela saken, när det gäller juridiken och juristens roll.

Rosén framhåller att det globala informationsflödet idag dubbleras på 18 månader, men man räknar med att år 2020 kommer det att dubbleras var 73:e dag.

- Detta provocerar oss, det måste hanteras. Pliktleverans till det kungliga biblioteket har hittills bara gällt pappersdokument, men nu finns ett förslag om att det ska gälla även elektroniska dokument. Kontrollmöjligheten och informationsmöjligheten måste det ställas krav på.

En stor diskussion som vi brottas med handlar om anspråk på tillgång till information. Här har juristen en otacksam roll, konstaterar Jan Rosén:

- Man blir omtalad som klumpig och klåfingring om man säger att inte allt är gratis. Mitt lakoniska svar är att nätet borde likna det analoga samhället, att samma regler ska gälla. Vissa säger att nätet är frihetens territorium, möjligheten till den normlösa kommunikationen – men här kommer juristen in och säger att det finns normer och gränser. Och man hamnar i uppförsbacke eftersom man framstår som en reaktionär nejsägare. Det stör den rättsliga diskussionen, tycker jag. Det är ett problem.

Juristen som person kommer numera i fokus som aldrig förr. Man syns i media och blir föremål för diskussioner på bloggar. Vissa tycker att det är svårhanterligt, säger Jan Rosén, men framhåller att det finns optimister, exempelvis juristbloggaren Mårten Schultz.

- Han säger: var inte rädda för att ta steget till nätmiljön. Det finns en nätverkslogik: fler är smartare än få. Ju fler jurister, desto mer tillgänglig juridisk kunskap. Juristerna kan ha en kunskapsbyggande roll på nätet – med sociala media har juristens kompetens och kunskap en möjlighet att nå ut utan att förvrängas av inkompetens och okunskap, argumenterar citat Mårten Schultz. Själv är jag lite skeptisk, säger Jan Rosén, men det kanske är en generationsfråga.

Jävsdebatten i nätåldern

Den dömande maktens oväld påverkas av nätet, anser Jan Rosén. Idag granskas domare på ett annat sätt än förr, man ser det exempelvis när det gäller jävsfrågan i The Pirate Bay-målet. Personliga kontakter kan kontrolleras på ett annat sätt än när man inte hade bloggosfären.

Jävsfrågorna har uppmärksammats mycket under 2009, konstaterar Rosén. Det finns en subjektiv opartiskhet: domaren får inte agera partiskt.

– Det är ett väl tillgodosett krav i Sverige. Men det finn också objektiv opartiskhet, som innebär att tveksamhet om domarens opartiskhet inte får förekomma hos allmämnheten.

Här lyfter han fram ett citat från Europadomstolen i målet Sramek mot Österrike (22/10 1984): ”Justice must not only be done, it must also be seen to be done".

Ska särskild hänsyn tas i uppmärksammade mål när det gäller jävsfrågan?

- Från min horisont är det där konstigt, säger Jan Rosén. Hur ska man veta i förväg om något får uppmärksamhet? Man måste alltid vara lika hänsynstagande. Man har upplysningsplikt i förhållande till det som är relevant, inte upplysningsplkt endast för för intresset av öppenhet för allmänheten

När det gäller jäv måste det finnas en individualiserad bedöming, anser Jan Rosén, man måste se till förhållandena i det enskilda fallet. En domare måste vara opartisk i förhållande till saken – inte i förhållande till lagen. En jurist har rätt till åsikter och intressen lika mycket som någon annan.

- Intresse eller kunskap utgör inte jäv. Att en viss domare vet lite mer, på grund av att han eller hon har varit med i en intresseorganisation och i flera år har följt utvecklignen inom ett område, det är inget negativt. Jäv är något annat.

Gratisdebatten

Rosén konstaterar att det, hos den fildelande generationen, finns det ett krav på att det som finns tillgänligt på nätet skall finnas tillgängligt – och det gratis.

- Här finns dels kravet på att det som går att digitaliseras ska digitaliseras. Dels finns yttrandefriheten och informationsfriheten. Frågan är om en persons yttrandefrihet innebär att denne person får göra anspråk på en annans persons arbetsresultat. Juridiken uppställer en rad gränser för detta, exempelvis regleverket om sekretess.

Det är klart att det finns gränser, säger han, men problemet är hur man  ska avgränsa i den konkreta situationen.

- Det vore förskräckligt om integritetsskydd användes som ett argument för att slippa betala. ”Även om jag begår brott ska jag inte få lagföras.”

Juristens roll är att få ihop de motsträviga argumenten, anser Jan Rosén. Men vissa argument ”rundar” juridiken.

- Ta Google-fenomenet. Att "googla" blir ett ord, ett beteende. Google skannar in all världens litteratur, via amerikanska bibliotek. Man har byggt en egen värld – och det är antagligen bara början. Oavsett vad som bestäms på nationell nivå så händer ett sådant där fenomen, det är ostoppbart, speciellt om man har allmänheten med sig. Och det har man – efter Google Maps, Google Chrome och Google Wave har man vunnit uppskattning och lojalitet, man har gett folk praktiska hjälpmedel gratis. Google bygger sin egen normsyn, de bygger sin egen värld. Det är dock viktigt att komma ihåg att Google inte är någon rå pirat, säger Jan Rosén, men det kan vara svårt att komma med nationella regler när fenomenet redan är där. Det går inte att hindra.

Telefonica-domen

Anspråken är gigantiska, konstaterar Rosén, men det finns också krav på att upprätthålla vissa normer. Upphovsrätt och integritetsskydd har en given konflikt – inte bara med informationsfriheten, utan också för att det har normerats. Här spelar EG-rätten en viktig roll.

- Den så kallade Telefonica-domen är en viktig vägvisare för oss. Där vägde man integritetsskydd mot immaterialrättsinnehavare, särskilt upphovsrätssinnehavares, rättspositioner. Det konstaterades att här har vi två institutioner som är lika mycket värda. Det nödvändiga skyddet för privatliv måste vägas mot det lika nödvändiga skyddet av upphovsrätten. Här måste det finnas utrymme för eget skön för medlemsstaterna, sa domstolen. Den personliga integriteten kan ibland läggas åt sidan i, exempelvis i brottmål när man gör utredningar. Att fråga telefonbolagen och internetleverantörerna vem som har vilket IP-nummer i ett upphovsrättsligt brott och en integritetskränkning, men det innebär inte att man aldrig kan göra det. I Telefonica-domen sa domstolen att man inte måste ha en sådan ordning, men att man får ha det. Dock är det viktigt att respektera de allmänna principerna i gemenskapsrätten, särskilt proportionalitetsprioncipen.

Två saker är viktiga här, anser Jan Rosén: dels att man knuffar in en privaträtt i de grundläggande rättsliga principerna. Det andra är att internetleverantörernas involvering i detta sammanhang - domstolen sätter fingret på det, även om detta inte var avsikten med Telefonica-domen.

- Nätoperatörerna dras in nu, de har haft en ganska bekväm resa hittills. Deras gamla hållning, ”vi lägger oss inte i vad folk pratar om i telefon”, den världen har vi lämnat, nu är telefonbolagen mediaentreprenörer. Redan nu kan man få tv-inslag i sin mobiltelefon. Telefonbolagen verkar på en mediamarknad - och det har EG-domstolen pejl på.

Efter IPRED-lagen har internetleverantören ett ansvar, och så skall det också vara, resonerar lagstiftaren.

16-åringarna och respekten för lagen

Jan Rosén lyfter fram ett citat från ett linjetal från EU-kommissionären Viviane Reding som är ansvarig för telekompaketet:

"Have we considered all alternative options to repression? Have we really looked at the issue through the eyes of a sixteen year old? Or only from the perspective of law professors who grew up in the Gutenberg Age?"

- Det där får jag ofta höra, säger Jan Rosén, att det finns en diskrepans mellan allmänhetens uppfattningar och juristernas. Men i undersökning efter undersökning där allmänheten tillfrågas om de är villiga att betala för information som finns tillgänglig på internet säger en förkrossande majoritet ja.

Alla kanske inte lever som de lär, säger han, men undersökningarna är ganska entydiga.

- Alla förstår att sådana här prestationer inte bara kan komma från himlen. Och det är viktigt att ta till sig när politiker börjar flörta med den unga generationen – det är inte säkert att den unga generationen inte förstår juridiken. Jag tror att de gör det.

Här kommer vi in på en av de viktigaste punkterna, anser Jan Rosén: juristens åsikt och stöd för sådana här fenomen. Antagligen så krävs den, resonerar han:

- Även om alla sympatiserade med trafiklagstiftningen skulle det perverteras om man visste att man aldrig skulle lagföras, alla skulle köra hur som helst. Så har det varit med den illegala fildelningen på internet – tio personer har lagförts på tio år. Bilden är att rättsväsendet inte reagerar, trots vulgärbilden att rättsinnehavare jagar tonåringar och slänger dem i fängelse.

Ensamrätten

Ensamrätt, eller viss förfoganderätt, är det enda som kreatören kan erbjuda finansiären, anser Jan Rosén. Om det eroderas vore det kulturpolitiskt en katastrof. Skapande oftast beroende av garanterad finansiering av arbetet – eller åtminstone en möjlighet därtill när arbetsresultat följer.

Upphovsrättens funktioner enligt Rosén:

  • Incitament till det publika erbjudandet, till adressering.
  • Fördelning och periodisering av kostnader och ersättningar. Man får en spridning på tid och på utnyttjande. Pre-Gutenberg-samhället är inte önskvärt. "The Long Tail", Chris Andersons berömda teori, är nätets fysionomi, och immaterialrätt fungerar bra där.
  • Stabil grund för den ordnade marknaden. Mervärde åt den intresserad allmänheten.
  • Kreatören är sin lön värd. Ingen bestrider det egentligen. Om man inte får betalt för sin arbetsinsats är något fel. Man måste vidta mått och steg för att så ska ske. Det är rätt och rimlig. Moral.
  • Kvalitetskontroll och kvalitetsgaranti. Alla aktörer på nätet berörs av detta. Om det som läggs ut är allas tappas ett incitament att det också är någons, som kontrollerar det. Anledning att ha ansvar för innehållet, det redaktionella ansvaret. Det kan vara allt från myndighets beslut till musik. Man har anledning att kontrollera om man äger det civilrättsliga objektet.
  • Ideellrättsliga värden.

Vad gäller nyheterna på upphovsrättslagstiftningens område lyfter Rosén fram EU-kommissionens Reflection Document 2009.10.22, "Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the future". Den innehåller bland annat en idé om en gemensam europeisk upphovsrätt – "a truly unified legal framework". Den lagliga grunden är artikel 118(1) i Lissabonfördraget.

- Tendensen inom EU är inte att immaterialrätten ska stuvas om och skäras ner, så som man fortfarande kan läsa på en och annan svensk riksdagsledamots hemsida, säger Jan Rosén.

Han har blivit utsedd till särskild utredare för upphovsrättsutredningen som bland annat ska göra en redaktionell översyn över hela upphovsrättslagen, en allsidig översyn av 3 kap URL, utreda och ta ställning till om en arbetsgivarregel bör införas samt utreda och ta ställning till en rad frågor om avtalslicenser – tillämpningar, ändringar och nya licenser.

FAKTA

Rättsområde: Upphovsrätt

27 TIDIGARE KOMMENTARER
Beholder
27 januari 2010 23:26

Han låter lika uppblåst som alla andra jurister. Juridiken har tappat kontakten med verkligeheten.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
unohansson@gmail.com
28 januari 2010 00:05

"... men nu finns ett förslag om att det ska gälla även elektroniska dokument..." Får allmänheten reda på vad det faktiskt kostar, och får rösta om det, så hamnar rimligvis allt sådant noncens i papperskorgen. Intresserade samlare kan ju bilda en klubb som sponsrar och betalar! "Mitt lakoniska svar är att nätet borde likna det analoga samhället, att samma regler ska gälla." det är väl ganska så självklart!?! "... om en persons yttrandefrihet innebär att denne person får göra anspråk på en annans persons arbetsresultat..." Hur skall detta kunna förhindras?!? Om någon gör en film, och visar den på bio, och hälften av publiken - om 10 år - spelar in den på sina inopererade mobiler, hur skall den som gjort filmen hindra dem från att sprida den vidare?!?

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Jerker Wågberg
28 januari 2010 00:25

"Det nödvändiga skyddet för privatliv måste vägas mot det lika nödvändiga skyddet av upphovsrätten". Menar Jan Rosén verkligen att han skulle tveka i ett hypotetiskt val mellan att helt avskaffa skyddet för privatliv och att helt avskaffa upphovsrätten?

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Erik
28 januari 2010 02:24

Jag måste tillstå att Jan Rosén upplevs sakna all form av självdistans och förståelse om vad som är Mycket Viktigt och vad som är Diskutabelt Intressant i ett samhälle. Följande citat säger allt om Jans sneda glasögon: "Det nödvändiga skyddet för privatliv måste vägas mot det lika nödvändiga skyddet av upphovsrätten." Snacka om otäcka preferenser.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
AquaVera
28 januari 2010 16:31

Det framgår med all önskvärd tydlighet att denne J Rosén har framtiden bakom sig.Sen är han ju också kompis med flera av "MediaLobbyns" Lakejer, såsom Piraté Pontén, M Wadstedt. Danowsky, mfl. Fina titlar vid fina institutioner till trots. Dessa "drontar" och bakåtsträvare är ett utdöende släkte som kämpar för sin överlevnad. Det var flera decennier sedan trattgrammofonen,burktelefonen,ångmaskinen,rörradion,telegrafen mm slutade att beröra dagens medborgare. Välkommen till den reella verkligheten!!

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
GG
28 januari 2010 17:02

Titta vem som är ordförande i upphovsrättsföreningen http://www.upphovsrattsforeningen.com/styrelse.asp Undrar vilkens ärenden han går.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Riktig jurist
28 januari 2010 17:06

Märkligt att det kan bli så hysteriska reaktioner så fort en kunnig jurist säger de fullständigt självklara juridiska synpunkterna att den juridiska upphovsrätten ochså juridiskt ska skyddas i juridiska domstolar som tillämpar de enkla juridiska reglerna. Att det idag är väldigt lätt att begå brott inom just detta område är ju ingen anledning för juridiken att anpassa sig till de kriminellas ojuridiska svammel om att de har rätt att gratis socialisera andras arbetsresultat. Även en icke juridiskt kunnig person måste ju kunna fatta att den "friheten" (eller det utövandet av "privatliv") är helt kontraproduktiv. Om alla musiker, författare, filmskapare etc etc ska fråntas rätten till betalning för sitt arbete så kommer ju utbudet av gratismusik osv att ganska snart förtvina.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Ännu en riktig jurist
28 januari 2010 17:17

Absolut, juridikens regler är mycket enkla i dessa frågor. Den som har skapat ett verk som hon/han har upphovsrätt till får bestämma själv i vilka former verket ska förmedlas och ta den betalning som man vill. Ingen har rätt att gratis snylta på andras arbete, även om de tekniska möjligheterna finns. Dessutom väldigt otrevligt med så råa personangrepp och ifrågasättande av en seriös forskares heder bara för att han gör den fullständigt givna analysen att upphovsrätt faktiskt betyder en rätt också. Ni pirater får faktiskt respektera att en jurist som uttalar sig om rätten kan komma till andra slutsatser än ni som medvetet bryter mot lagarna. Hur skulle det se ut om alla tjuvar skulle håna straffrättsprofessorer bara för att de säger att stöld, rån, inbrott etc är olagligt.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Inte Pirat
28 januari 2010 17:44

@Riktig jurist, så du menar att det inte fanns några "musiker, författare, filmskapare" (ok, kanske inte filmskapare, men teaterskapare) innan det fanns upphovsrätt? @Ännu en riktig jurist, Jan Rosén är ordförande i 'Svenska föreningen för upphovsrätt' och kan inte på något sätt uppfattas som opartisk i denna diskussionen. En seriös forskare ser till att vara opartisk. Jag tycker också att du gör det klassiska felet att jämföra upphovsrättsbrott med stöld och liknande. Det finns en anledning (jag hoppas att det inte är en slump) till att lagen skiljer på de två begreppen.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
GG
28 januari 2010 18:31

@Ännu Riktig jurist När jag köper tex. en cd-skiva så är det min men jag får inte göra vad jag vill med den. Det är för att upphovsrätten inskränker äganderätten. Så ditt svammel om stöld, rån och annat är bara pinsamt. Speciellt om du är jurist (tillåt mig att tvivla)

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Arne Anka
28 januari 2010 19:10

"Tendensen inom EU är inte att immaterialrätten ska stuvas om och skäras ner" Nej Jan, kanske inte i de kretsar av politiker och "kulturskapare" du umgås med. Många av oss andra har däremot tröttnat på lögnerna och övertrampen i det sk svenska rättsväsendet och kommer att göra allt för att förändra detta. Vad spelar den lilla skillnaden i skatteprocent och den sk välfärden, som fö fungerar fantastiskt dåligt i förhållande till kostnaden, för roll när stora bolag som "skyddar" kreatörer, håller på att montera ner hela rättsamhället för att skydda en verksamhet som inte längre behövs.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Nisse
28 januari 2010 19:45

En "expert" på upphovsrätt som tror upphovsrätten är skapad för att hans uppdragsgivare ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt, nej den är skapad och tänkt som incitament för att det ska skapas mer kultur. Precis som patenträtten motverkar den numera sitt syfte. Och som dessutom tycker att tja... mänskliga rättigheter och upphovsrätten är väl ungefär lika viktiga. Detta tycker jag trots jag inte är 16 år, trots jag visst kan tänka mig betala för saker på nätet precis som allt annat, om de tillför mig som konsument ett värde. Det är så grundläggande så man förstår inte hur man kan missa det. Om jag inte behöver nån som bakar mitt bröd utan hellre gör det själv, ska jag inte behöva betala licenspengar till bageriförbundet. Men om de gör nåt jag inte kan göra bättre själv DÅ får de betalt. Och om artister förlorar eller tjänar på piratkopiering, det är ingen som bevisat. Det verkar ju som de inte gör det, utan hittar sätt öka sina intäkter, bra, det visar ju marknadsekonomin funkar där med precis som överallt annars. Alltså, om detta är den "skarpaste hjärnan" om upphovsrätten så faller min respekt för det svenska rättsväsendet ytterligare från nollpunkten och nedåt ;) men men jag förväntar mig ingen logik och jag tror säkert man kan och vill tolka lagen såhär, men det visar ju bara isf vi måste ändra på den :)

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Jerker Wågberg
28 januari 2010 22:01

Ni, anonyma "Riktiga jurister", ska man tolka era kommentarer som att ni håller med Jan Rosén om att skyddet för privatlivet är lika viktigt som upphovsrätten? Tycker ni det är en "hysterisk reaktion" att reagera på ett sådant påstående?

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
steelneck
29 januari 2010 02:04

Jag tycker det framgår ganska tydligt att Jan Rosen är jurist och inte politiker. Ingen av de grundläggande frågorna ställs, endast ett lydande under protokollet, apparatnik. Hela piratdebatten handlar om att reformera, inte upprätthålla. Inte någonstans i artikeln framförs en det minsta lilla uns om att det skulle vara något fel på lagen och att något kanske måste reformeras, artikeln säger snarare att det måste vara fel på folk. Jag tycker att det är en konstig syn. I rättssalen hör det förstås hemma, vore ju konstigt om rätten inte tillämpade gällande lag. Men politikens syfte är tvärt om att stifta nya lagar och reformera gamla, inom politiken får man adrig utgå från att det är folket det är fel på, då är man farligt nära odemokratiska tankar.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
kalle
29 januari 2010 11:39

tack för länken tidigare. Jag ser att han är ordförande för en förening med följande medlemmar: Stödjande medlemmar AB Svensk Filmindustri ALIS Bonus Presskopia BUS Fackförbundet för scen och media Föreningen Svenskt Näringsliv IFPI KLYS/Copyswede Konstnärernas Riksorganisation, KRO Microsoft AB SAMI SIF SKAP STIM Zacco Sweden AB Svenska Fotografers Förbund Svenska Förläggareföreningen Journalisterna i Sverige AB Svenska Musikerförbundet Svenska Musikförläggareföreningen Sveriges Författarförbund Sveriges Radio Sveriges Television AB Svensk Scenkonst Telefonaktiebolaget LM Ericsson Filmproducenternas Rättighetsförening http://www.upphovsrattsforeningen.com/medlemmar.asp

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Jurist (äkta)
29 januari 2010 16:48

Förutom inläggen från de två riktiga juristerna ser vi här ett tydligt exempel på hur pöbeln och de underutvecklade samt juridiskt obildade (antagligen helt obildbara dessutom) tar över "debatten" på ett föga konstruktivt sätt. Vad de säger utan tillstymmelse till juridisk relevans (och detta är ju ändå ett juridiskt forum) är i korthet: "Öhh, vadå, vi vill ju få allt gratis och öhh då ska väl ingen tråkig jurist komma å säga ba va att man liksom måste följa lagen, det är ju det vi inte vill, öhh verkligheten liksom va dä ä ju att man så lätt kan begå brott å då få väl lagen anpassa sig liksom ba va öö buu bää blä vad jag är dum i huvudet". Jo, det där sista får vi bildade nog hålla med dem om, de arma kräken. Juridik kan de i alla fall inte diskutera. Och det är väl därför så få jurister bryr sig om att ens svara, det är ju som att tala ett småbarn till rätta.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Inte Pirat
29 januari 2010 17:37

@Jurist (äkta), nu har du chansen att lära mig hur man kan tycka att "skyddet av upphovsrätten" är lika nödvändigt som "skyddet för privatliv".

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Jurist (äkta)
30 januari 2010 15:09

Till piraten som ville lära sig något. Jo, det är mycket enkelt. Alla vi jurister har lärt oss och förstår att det finns många intressen, skydd, rättigheter, värden etc som i och för sig är "skyddsvärda" och som man inte abstrakt kan numrera i viktighetsordning. I enskilda fall måste man således alltid väga olika värnade intressen, och om exemeplvis en person har begått brott (t.ex brott mot upphovsrätten eller helt andra brott, dvs stöld, skattebedrägeri, våldtäkt, förskingring etc) så är det inte alls konstigt att denna persons "skydd för privatliv" (dvs skyddet från att bli avslöjad för sitt brott) väger lite lättare än intresset att få avslöja brottet och att den som brottet begåtts mot därför värnas sin rätt till privatliv, upphovsrätt, egendom, liv etc. Poängen i resonemanget är alltså vägningen av olika värnade intressen. Och om du hade lärt dig läsa innantill så hade du kunnat se det direkt i intervjun.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Inte Pirat
31 januari 2010 07:30

@Jurist (äkta), Visst finns det många intressen och värden som är skyddsvärda, men att de inte kan ordnas enligt en viktighetsskala håller jag inte med om. Det finns ju till och med olika lagar som har olika viktighetsgrad, t ex grundlag kontra 'vanlig' lag. Jag anser t ex att en människas rätt till sitt eget liv ska värderas högre än skyddet av egendom. Om du som jurist har lärt dig och förstår att dessa värden eller rätter inte kan rangordnas så borde du ju tycka att dödstraff för en person som begått snatteri är helt i sin ordning. \\ Jag har heller inget problem med att personen som har begått brott får inskränkningar i sina rättigheter (rätt till privatliv eller till och med inskränkningar i att röra sig i samhället/fängelse). Det är väldigt naturligt. Men hur är det med personer som inte har begått brott? Hur ska deras skydd för sitt privatliv hanteras? IPRED-lagen är ett otroligt trubbigt vapen och kommer att slå mot människor som inte begår brott. Hur väger du skyddet av deras privatliv gentemot en person som anser att dennes upphovsrätt har blivit kränkt?

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Hm
31 januari 2010 20:12

Haha LOL, detta är SÅ skrattretande: "•Kreatören är sin lön värd. Ingen bestrider det egentligen. Om man inte får betalt för sin arbetsinsats är något fel. Man måste vidta mått och steg för att så ska ske. Det är rätt och rimlig. Moral." Vadå, det är inte direkt så att en artist t.ex. tillverkar varje exemplar av en skiva för hand... ska h*n då ha betalt i 70+ år för att inte göra någonting förutom att peta navelludd? Om de ska tjäna pengar får de bannemej visa framfötterna och turnera. Eller något. Eller som en vettig artist: lägg upp ett album på TPB och be om en liten donation i .nfo-texten. Detta har fungerat för många.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Jurist
1 februari 2010 12:10

Vi jurister har verkligen ett pedagogiskt problem att förklara för obildade och ignoranta snyltare. Juridik är ju lite svårare än att göra enkla listor på rangordnade rättigheter där exempelvis alltid upphovsrätt, äganderätt etc skulle komma lägst. Dessutom innefattar ju rätten till privatliv alltid inskränkningar eftersom ett civiliserat samhälle faktiskt inte fungerar om man inte kan kontrollera vissa uppgifter som folk vill hålla hemliga (inkomstuppgifter för att kolla att skatten blir rätt etc etc). Vad är det egentligen för "privatliv" man vill skydda då man vill hindra rättighetshavare att använda tekniken för att kolla vilka som olagligen använder samma teknik för att gratis tillgodogöra sig deras verk? Vi riktiga jurister blir inte särskilt imponerade av snyltarnas skitsnack om att de ska hindra artister att sitta i 70 år och rulla tummarna. Oavsett hur man förvärvat en rättighet ska rätten skydda den, det gäller även era egna hus, datorer och bankkonton (eller vill ni socialisera dem också för att förhindra att ni blir sittande med rullande tummar under era snurriga skallar? Vill ni då också hindra att man gör sökningar på vem som tagit era pengar via ett dataintrång på bankkontot?).

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Daniel
2 februari 2010 11:50

Vi är kanske villiga att betala MEN, för sjutton ditt juridiksnille, vi är INTE villiga att betala hur mycket som helst som företagen anser. En fysisk kopia kostar för att det går åt material, transport, lagring och mellanhänder. Det är rimligt. Det är därför inte alla snattar. Om det inte kostar något att framställa kopior på ett exemplar, så bör det också efterspeglas i prisbilden. Det är där som företagen/rättighetsinnehavarna går fel, och där den breda allmänheten håller med. Sedan tjafset om 16 åringar... detta är ingen ungdomsföreteelse längre. Detta är ingenting som enbart berör "barn". Den unga generationen eller den gamla generationen förstår inte heller juridiken - för den verkar komma från en helt egen värld. Juridik är inte lika med rätt. Jag ifrågasätter Jan Rosén, inte i fråga om kompetens om juridik, men däremot att han är kompetent att ge rekommendationer angående ämnen han inte är speciellt insatt förutom från sitt egenintresse inom upphovsrätten.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Jurist som förstår juridik
3 februari 2010 14:47

Till den stackars Daniel som bara vill betala vad han själv tycker passar för de tjänster han önskar sig. Sluta tjafsa som en fjant på ett barns intelligensnivå, försök förstå att juridik handlar om vad som är “rätt” och inte om vad “du vill” (som ett egoistiskt skrikande barn som inte fattar mer än att “jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha”). Med samma imbecilla argument har du ju tydligen rätt att smita in på en konsert eller fotbollsmatch om du tycker priset är för högt (för det kostar ju arrangören ingen extra kostnad att just du snyltar). Givetvis vore det bra om producenterna kunde sänka sina priser, men i en marknadsekonomi och demokrati påverkar man säljare genom att vägra deras produkter om man tycker priset är för högt, men man kan inte säga sig ha en ”rätt” till varan utan att alls betala eller genom att stjäla saker (respektive göra upphovsrättsintrång vilket ger exakt samma effekt som stöld) med ett löjeväckande ”försvar” kring att man ju egentligen ”ville” betala bara säljaren hade satt exakta det låga pris som man själv ville betala. Nejdu, såna som du kommer ändå aldrig att göra rätt för sig frivilligt nu när tekniken finns att ta vad man vill ha. Så enda lösningen är att samma teknik används till att spåra upp er och straffa er samt se till att ni i efterhand får betala för de tjänster ni brottsligen tagit till er.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Tekniker
5 februari 2010 22:36

@Jurist som förstår juridik Eller så kan man anse att det företag som inte vill att deras verk ska spridas gratis på nätet inte lägget ut något på nätet. Är någonting digitalt så kan det kopieras. Och oavsett vad man tycker så är en digitalkopia lika dan som orginalet. Exakt lika dan, därav ordet, 'kopia'. Kopian saknar värde, eftersom den inte är unik. Kopian är aldrig stulen, efter som den är exakt likadan, ingenting har förlorats när en kopia tas. Stor skillnad mot att trycka LP skivor, CD skivor etc., det kostar faktiska pengar att trycka dem. Kostnaden för en digital kopia är vadå? 0,000000001 öre i elkostnad max. Det är därför det är minst sagt svårt att motivera varför någon någonsin kan anses vara skyldig miljoner för att dela ut kopior, då kopiorna i sig är utan värde. Och juridik som fårstår va? Verkar väl snarare som du vill stifta de lagar som "krävs". En jurist ska väl mer tolka den lag som redan finns...

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Trött jurist
6 februari 2010 13:23

Usch vad det är tröttsamt att försöka förklara elementär juridik för personer som antingen inte vill förstå eller tyvärr inte har den intellektuella förmågan att alls kunna ta in ett resonemang som höjer sig över teknikers och nätnördars våta barndrömmar om att allt som är tekniskt möjligt också är lagligt och rätt. Ni måste försöka begripa att det inte är “kopians värde” vi diskuterar, utan “rättighetens värde” (nämligen rätten att själv välja hur man vill förfoga – inklusive tjäna pengar på – den upphovsrätt man äger). Tänk dig (hur otänkbart det än verkar) att du – teknikern – kommer på en uppfinning som andra kan vara intresserade av att vilja nyttja. Då kan du ta betalt för den immateriella idén som sådan och du får fritt bestämma vilket pris du vill ta och i vilka former du vill dela med dig (inklusive sälja) idén. Om någon får tag på den ”digitala kopian” och sprider den gratis så kanske andra hellre tar gratiskopian än betalar dig för din tjänst. Nu ger dock juridiken dig rätt att då jaga dessa ”kopierare” (både de som sprider kopian och de som laddar ned den) och få betalt samt få dem straffade. Försök nu inse att det är precis samma rätt som musiker, filmare, författare, speltillverkare och deras bolag har. Sluta snacka skit om ”kopians” icke-värde och fatta att ”rättens” värde är att andra kan vilja ta del av musiken, idén etc, och att du då har rätt att välja det pris du vill ha (utbud och efterfrågan på en fri marknad alltså – inte det icke-pris som blir resultatet om upphovsrättsbrottslingarna förstör den fria marknaden genom sina brott). Försök i alla fall att förstå.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Pirathatare
6 februari 2010 14:18

Till Tekniker: Du är väl inte så korkad så tror att det är musikbolagen som själva lägger ut sina CD-skivor etc etc på nätet (och att de därför tydligen skulle få skylla sig själva). Du måste väl fatta att det ju är ni pirater som begår detta brott. Att produkten råkar vara i digital form (CD, DVD och alla lagliga nätversioner av musik, filmer osv) och därför lätt att kopiera är ju ingen ursäkt för att ni pirater därför ska ha rätt att stjäla andras upphovsrättskyddade (digitala) material. Det är inte endast fysiska prylar (den enskilda CD-skivan, boken, bilen osv) som skyddas mot egendomsbrott, utan även rättigheter är egendom. Sluta upp med detta ointelligenta dravel om att "digital" är lika med "fritt", "gratis" för alla att bara ta för sig och leva på andras arbete och förstöra för alla dessa människor som kan skapa musik och allt annat som vi uppskattar. Var lite civiliserad på ett humanistiskt sätt, inte bara en rå fyrkantig tekniker.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Jag
24 juni 2010 21:04

Jan Rosén är i princip så opartisk man kan bli. Det finns ingen forskning som stödjer att det är gynnande att upphovsrätten ska vara så lång som 70 år efter det att upphovsmannen gått bort. För utvecklingen har det snarare visat sig vara optimalt med en upphovs- och patenträtt på 15 år. Hur har man över huvud taget kommit fram till att det ska vara 70 år efter att sista upphovsmannen avlidit? Han anser det vara rätt att kriminalisera utan folkligt stöd. Vad är det lagen ska föreställa om inte folkviljan? Att straffen för otillåten fildelning skulle vara i jämnhöjd med eller t.o.m. högre än för stöld är helt löjeväckande. Försök förklara för någon att det är lika illa om någon går in på ett museum och snor en tavla som att någon går in och tar ett kort på tavlan som den sedan endast sätter upp på väggen hemma. Hur förklarar du med trovärdighet för någon att den som i tortyr kapat av fingrarna på ett offer får betala 40 000:- i skadestånd medan de som gjort det lättare att länka till några låtar på Internet får betala 60 000 000:- i skadestånd? Den nuvarande utvecklingen riskerar att haverera allmänhetens förtroende för rättsväsendet och lagstiftningen.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll

Brottsbekämpande myndigheter får ta del av fler uppgifter

Brottsbekämpande myndigheter ska få bättre tillgång till aktuella inkomstuppgifter hos Skatteverket i syfte att effektivare kunna kartlägga misstänkta personers ekonomi och hitta tillgångar att förverka.

Beslut om snabbare lagföring av brott

Riksdagen har beslutat om lagändringar som ska göra processen för lagföring snabbare och mer effektiv.

Foto Mostphoto

Huvudförhandling i spionerimål inleds

Den 25 november inleds huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt i målet där två män har åtalats för bland annat grovt spioneri.

Åtal väckt i stort narkotikaärende

Åtal har väckts i Borås tingsrätt mot sex personer misstänkta för bland annat grovt narkotikabrott i ett kokainförsäljningsärende.

Ny delägare i Bokwall Rislund

Bokwall Rislund har valt in advokat Omar El Khatib som ny delägare från och med den 1 januari 2023.

Ny upplaga av bok om ansvarsfrihet

Nu släpps en ny upplaga av boken Ansvarsfrihet, som behandlar ett antal frågor rörande ansvarsfrihet i aktiebolag, av advokat Carl Svernlöv.

Välbesökt Kontaktdag

I förra veckan ägde årets stora arbetsmarknads-mässa för Uppsalas juriststudenter och lantmäteristudenter med juridisk inriktning rum på Uppsala Konsert & Kongress.

Huvudförhandling måste tas om

Södertörns tingsrätt har beslutat att huvudförhandlingen, som bland annat rör åtal mot nio män för försök till mord och förberedelse till mord, ska tas om.

Vägledning om nya kränkningsnivåer

De nya reglerna på skadeståndsområdet, som började gälla den 1 juli 2022, ska ge brottsoffer betydligt mer i kränkningsersättning. Hittills finns få avgöranden från domstolarna, men enligt Brottsoffermyndighetens ska brottsutsatta i princip få dubbelt så höga ersättningar för kränkning efter halvårsskiftet.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagen beslutar om grundlagsändringar

Riksdagen har beslutat om ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen samt utökat möjligheterna att begränsa föreningsfriheten.

Norburg & Scherp utser ny partner

Norburg & Scherp Advokatbyrå har utsett advokat Helena Selander till partner per den 1 januari 2023.

Foto Serge

Om skattereduktion för solcellsinstallation

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller samt fallgropar i samband med årsskiften. Det skriver advokaterna Justus Pettersson och Johannes Wårdman, Wistrand, om i en debattartikel.

Foto feferoni

Straffrättsprojekt får miljonanslag

Ett projekt vid Uppsala universitet, som handlar om bevisning i brottmål, har beviljats ett forskningsanslag med 18 miljoner kronor.

Bättre lagföring av arbetsmiljöbrott

Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten.

Förundersökning om mutbrott läggs ned

Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen mot flera tidigare anställda inom Ericsson.

Ny professor vid Umeå universitet

Markus Naarttijärvi har utnämnts till professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet.

Foto © tomloel

Två nya domare utnämnda

Regeringen har den 11 november utnämnt Nicklas Söderberg att vara chefsrådman i Malmö tingsrätt och Petrus Tired att vara chefsrådman i Förvaltningsrätten i Malmö.

Foto Uppsala universitet

Nya hedersdoktorer

Fakulteterna vid Uppsala universitet beslutade nyligen vilka personer de vill utse till hedersdoktorer i år. Bland de nya hedersdoktorerna finns två som är knutna till den Juridiska fakulteten.

E-tjänst underlättar in-lämning av handlingar

Sedan i slutet av oktober kan anställda på olika myndigheter använda en helt ny e-tjänst för att skicka in handlingar till förvaltningsdomstolar och mark- och miljödomstolar.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 3 november utnämnt 13 nya domare.

Foto Andrey Popov

Nya AI-lösningar i domstolarna

I förra veckan sjösattes den första AI-lösningen inom Sveriges Domstolar. Det handlar om en applikation för översättning, speciellt utformad för att klara av juridiska språkmodeller.

Foto Harvepino

Ny svensk domare i Luxemburg

Hovrättsrådet Ingeborg Simonsson har blivit förordnad som lagfaren domare i den enhetliga patentdomstolen.

61 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 61 nya ledamöter medan 54 ledamöter har lämnat samfundet.

Foto Gernandt & Danielsson

Flera jurister i regeringen

Sex av de 23 statsråden i Ulf Kristerssons nya regering är utbildade jurister.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Förundersökning om misstänkt mutbrott läggs ner

Åklagare vid Riksenheten mot korruption har beslutat att lägga ner förundersökningen om misstänkt mutbrott begånget av Ericsson i Kuwait 2013.

Regeringen vill ändra straff- och asylrätten

Sveriges nya regering vill genomföra en fullständig översyn av strafflagstiftningen samt stora förändringar i asylrätten. Det sade statsminister Ulf Kristersson i regeringsförklaringen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 13 oktober utnämnt fyra nya chefsrådmän.

Bolag får hantera uppgifter om lagöverträdelser

Integritetsskyddsmyndigheten ger ett företag som erbjuder bakgrundskontroller tillstånd att i vissa fall hantera personuppgifter som rör lagöverträdelser.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt