Bli kund Annonsera
onsdag 27 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 30 december 2022,

Nya lagar inför årsskiftet

Regeringen har publicerat en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft runt årsskiftet 2022/2023.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Regeringen har sammanställt ett urval av de lagar och förordningar som träder i kraft under andra halvåret 2022 eller en tid därefter. Sammanställningen innehåller såväl nya lagar och förordningar som ändringar i befintliga.

Nedan anges några av de lagar som träder i kraft vid årsskiftet.

Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

Jobbskatteavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år förstärks.

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Ändringen innebär att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna.

Höjd skatt på alkohol och tobak

Skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter höjs med cirka 5 procent och skatten på sprit höjs med cirka 1 procent 2023. Skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med cirka 3 procent utöver den tidigare prognosticerade förändringen i konsumentprisindex.

Effektivare förutsättningar för samverkan i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Genom ändringarna införs en möjlighet för brottsbekämpande myndigheter, Finansinspektionen och banker samt för brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter att samverka för att förebygga, förhindra eller upptäcka penningtvätt. I samverkan ska en deltagare vara skyldig att lämna uppgifter till en annan deltagare trots sekretess eller tystnadsplikt.

Rätt till betalkonto i fler banker

Snabbare lagföring av brott

Ändringarna innebär att ett permanent snabbförfarande i brottmål möjliggörs och att andra åtgärder vidtas för snabbare lagföring av brott.

Utlandsspioneri kriminaliseras

Nya bestämmelser införs för att komplettera den befintliga lagstiftningen om brott mot Sveriges säkerhet. Bestämmelserna tar sikte på röjande av hemliga uppgifter som förekommer inom Sveriges internationella samarbeten och som kan skada Sveriges förhållande till andra stater och mellanfolkliga organisationer. Utlandsspioneri görs även till tryck- och yttrandefrihetsbrott.

Ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen

Bestämmelser införs i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som gör det möjligt att tillämpa skyddslagens avbildningsförbud på det grundlagsskyddade området. Ändringarna innebär också att den så kallade webbsändningsregelns tillämpningsområde begränsas till att avse sådana aktörer som har grundlagsskydd enligt databasregeln.

En grundlagsändring som möjliggör begränsningar av föreningsfriheten i förhållande till terroristorganisationer

Riksdagen har beslutat om en ändring i regeringsformen som innebär utökade möjligheter att genom lag begränsa föreningsfriheten när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism-

Public service-avgiften sänks

Eftersom avgiftsintäkterna de senaste två åren varit högre än beräknat sänks avgiften 2023 och blir som högst 1.300 kr per person och år.

Krav på märkning och registrering av katter

Genom lagändringarna införs krav på märkning och registrering av katter. Det är ägaren som ska märka och registrera sin katt, märkningen ska vara bestående och kraven gäller katter som stadigvarande finns i Sverige.

Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system

Justeringarna innebär bland annat att den lägsta åldern för att ta ut inkomstgrundad ålderspension höjs från 62 till 63 år och den lägsta åldern för att få garantipension höjs från 65 till 66 år.

En rektors beslut om att en elev ska gå om en årskurs ska kunna överklagas

Rektorns beslut ska kunna överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning införs

Lagändringarna syftar till att öka kontrollen av konfessionella inslag i skolväsendet. Nya definitioner av begreppen konfessionellt inslag och konfessionell inriktning införs. Vidare ställs nya krav på enskilda som ansöker om att bli godkända som huvudmän för verksamhet med en konfessionell inriktning.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

Ny MP på Baker McKenzie

Costin Mihailescu tar över som ny Managing Partner i Sverige på advokatbyrån Baker McKenzie.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt