Bli kund Annonsera
måndag 17 juni 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 11 juni 2010,

Fredagsintervjun: Ulf Bjällås

Han hade egentligen velat bli sjökapten men det stoppades av ett defekt färgseende. Han började istället läsa juridik, något som visade sig vara ett framgångsrikt beslut. Som nybliven pensionär kan han nu se tillbaka på en karriär där han varit inblandad i alla stora miljömål under mer än 20 års tid. InfoTorg Juridik har mött Ulf Bjällås, tidigare ordförande i Miljööverdomstolen.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Den 1 maj startade Ulf Bjällås sitt nya liv som pensionär i en härlig tid där syrenerna i trädgården står i full blom och solen skiner på verandan vid villan i Spånga. Själv ser han dock ännu större fördelar med att gå i pension den här säsongen av året.

- Nu blir det mer tid för båten och seglingen, säger han entusiastiskt. Jag har en Contrast 36:a som jag seglar mycket med. Under åren har det blivit ett antal turer till Danmark, Finland, Estland och även Bottenviken runt. Upp längs den finska sidan och ner på den svenska.

Kanske är det intresset för havet som gjort honom så intresserad av miljörätten.

- Nja, visst har jag lärt mig hur det ser ut på många platser längs kusterna och nog har jag många gånger funderat över de strandskyddsdispenser som ges när jag seglat. Men annars är det faktiskt en ren slump att jag hamnade inom miljöjuridiken. Efter att jag suttit ting i Jönköping och arbetat åtta år i olika domstolar fick jag som hovrättsassessor ett specialuppdrag att arbeta med dispenser på Naturvårdsverket. Där blev jag kvar 10 år men då som enhetschef.

I samband med att miljöbalken kom 1999 blev han chef över Miljööverdomstolen. Dessförinnan hade han varit ordförande i Koncessionsnämnden i tio år varav generaldirektör de tre sista åren.  Arbetsuppgifterna förändrades och framförallt vidgades.

- Koncessionsnämnden gjorde ett stort arbete med att sätta upp villkor för hela den svenska industrin. Men sammanslagningen av 16 olika lagar till miljöbalken ledde till ett bredare spann av mål, allt från hälsoskydd till krav på skadestånd. Det innebar att Miljööverdomstolen fick vidare arbetsuppgifter, vilket jag tyckte var spännande.

Alla stora miljömål

Ulf Bjällås har varit med i alla de riktigt stora miljömålen som Öresundsbron, Hallandsåsen, Botniabanan, Arlanda och Citybanan. Mål som alla påverkar framtiden på ett eller annat sätt.

- Det är det som är så spännande med miljömålen. Det är för det första ett roligt rättsområde som ger en stor inblick i samhällsbyggandet.  Och för det andra handlar det om mycket intressant materia som ger direkt bäring på miljön och framtiden. Många andra domare tittar bakåt och frågar sig vad som hände. Vi miljödomare tittar framåt och tänker på vilka konsekvenser vårt beslut får i framtiden.

- Som exempel kan jag nämna målet om att bygga 30 vindkraftverk utanför Falkenberg på ett område som uppgavs vara lekplats för torsken. Där måste man ställa sig frågan om konsekvenserna. Det är å ena sidan bra med grön el men å andra sidan är det även bra att ha kvar fisk i vattnet. Den här gången blev det nej på grund av lokaliseringen.

Med så många år inom miljöjuridiken måste det ju finnas något som sticker ut lite extra. Enligt Ulf Bjällås var Öresundsbron något utöver det vanliga.

- Ja, det var en speciell känsla. Förhandlingen var mycket stor med över 500 personer. Den höll på i mer än en vecka och vi fick sitta i spegelsalen på ett hotell i Malmö. På grund av farhågor om sabotage mot förhandlingen så det fanns poliser och vakter överallt och man genomsökte lokalen för bomber.  Dessutom blev jag JO-anmäld efteråt eftersom vi varit tvungna att begränsa tiden som var och en fick tala.  Men som tur var slapp jag en anmärkning säger Ulf Bjällås och skrattar stort. Men jag var på invigningen och det var en mäktig syn.

Praxis

Miljööverdomstolen avgör cirka 500 miljömål per år och har en viktig roll som prejudikatbildande instans. Synpunkter har framförts om att olika sammansättningar i domstolen haft olika syn på viktiga frågor och att de istället borde avgöras i plenum. Ulf Bjällås håller dock inte med om kritiken.

- Nej, jag känner inte alls igen den bilden, säger han rappt och med viss skärpa. Jag ser snarare många fördelar med att det finns tre beslutsgrupper som regelbundet för praxisdiskussioner sinsemellan. Dessutom publicerar vi vägledande avgöranden och håller noga reda på dem för att se om det glider iväg åt något håll.

Andra synpunkter som framförts har varit att Högsta domstolen brister i kompetens när det gäller att avgöra miljömålen, bland annat saknas miljöråd.

- Det är få mål som tas upp av Högsta domstolen. Och de går sällan in på de materiella delarna utan tar mestadels upp processuella frågor. Jag upplever snarare att Högsta domstolens beslut gör bilden klarare. Ett exempel var när Miljööverdomstolen vidgade sakägarfrågan genom att anse att man fick pröva alla störningar som projektet gav upphov till såsom buller, grumling och vibrationer. Högsta domstolen fastställde beslutet och utvecklade skälen på ett bra sätt.

Utvecklingen inom miljörätten

Ulf Bjällås har följt miljörätten på många plan och enligt honom har utvecklingen inom miljörättsområdet varit enorm. Han påpekar att mycket styrs av vårt medlemskap i EU.

- Bara balken var en stor förändring. Och i och med EU har vi mycket att ta ställning till. Miljörätten är det område inom EU som har flest direktiv och alla ska tas om hand på något sätt, det är en mycket komplicerad fråga. Men jag har också sett ett mycket större intresse för miljörätten generellt. Det har blivit ett område som alltfler jurister arbetar med, ofta specialiserade. Kunskaperna har helt klart ökat inom området.

När det gäller frågan om miljörättens utveckling i framtiden tror han att fokus kommer att ligga på frågan om förstörd miljö och avhjälpande av skador.

- Det är många sådana mål på gång med svåra frågor för domstolarna att ta ställning till. Lagen är ganska oprecis på området och man måste nog fundera på om det behövs förändringar, säger han eftertänksamt.

Framtiden

Ulf Bjällås har onekligen varit aktiv inom miljöjuridiken under många år. Han var bland annat ordförande i miljöbalkskommittén i sex år och skrev delar av den miljöbalk som han sedan fått vara med om att tillämpa. Han har även skrivit miljöbalkskommentaren och har precis avslutat det nionde supplementet.

Utöver detta är han även vice ordförande i en europeisk miljödomarförening som bildats på initiativ av FN och EU-kommissionen. Där ingår en domare från varje land i EU och de jämför hur olika bestämmelser tillämpas i varje land. En gång per år hålls en konferens av ordförandelandet. Förra året hölls den alltså i Sverige och behandlade frågan om IPPC-direktivet under nästan två dagar.

Så vad ska han nu syssla med när han går in i ett nytt kapitel i sitt liv?

- Jag håller fortfarande en hel del föredrag om miljöbalken och om speciella frågor. Och jag har även ett projekt igång gällande rysk och ukrainsk lagstiftning. Jag kan inte helt släppa det som jag varit så engagerad i. Så visst - jag är öppen för uppdrag. Men jag tänker inte jobba så mycket och endast med sådant som intresserar mig. Och så har jag ju båten förstås säger han med ett skratt. Men framförallt ser jag fram mot ännu mer tid att umgås med mina fyra barnbarn.

Enkätundersökning

Svara på frågor om nyhetstjänsten

Infotorg Juridiks nyhetstjänst vill gärna höra dina åsikter om vår rapportering av juridiska nyheter och genomför därför en enkätundersökning.

Foto Stuart Miles

IMY vill utreda bakgrundskontroller

Integritetsskyddsmyndigheten vill att det tillsätts en utredning med uppdrag att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att utföra bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

Ny advokat till Fylgia

Advokaten Chabo Afrim har anslutit till Advokatfirman Fylgia.

Juridiklärare prisas

Fyra skickliga universitetslärare tilldelas i år Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. En av dessa är Christina Ramberg, professor i civilrätt och ämnesföreståndare för allmän förmögenhetsrätt vid Juridiska institutionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 5 juni utnämnt sex nya domare.

STUDENTARTIKEL

Avdrag för rådgivning vid aktieavyttring

Det är normalt att rådgivningstjänster förvärvas i samband med överlåtelse av dotterbolags-andelar. I ljuset av att överlåtelse av dessa andelar är momsfri uppkommer frågan om möjligheten att dra av ingående moms för de förvärvade rådgivningstjänsterna. Studenten Hemen Yazdanfar försöker bringa klarhet i vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att avdragsrätt ska föreligga.

DOMARBLOGGEN

Svensk domare i Kosovo

Domaren Mats Persson är utsänd till Kosovo som rättslig rådgivare och om sitt arbete där skriver han nu på Södertörns tingsrätts Domarblogg.

Foto GAMMA-MAN

Domstolsverket kom-menterar JO:s kritik

JO riktar kritik mot Domstolsverkets införande av DiBa, verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av kritiken.

Snabbare lagföring för unga i hela landet

Regeringen har nu beslutat om att utöka ett tidigare uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år. Försöksverksamheten ska fortsätta och byggas ut till samtliga polisregioner i landet.

Vd utsatte kvinna för sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att ett bolag i Storstockholmsområdet ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en anställd kvinna som har utsatts för sexuella trakasserier av bolagets vd.

STUDENTARTIKEL

Aktiekapitalets vara eller icke vara

Aktiekapitalets vara eller icke vara i privata aktiebolag har sedan lång tid tillbaka varit uppe för debatt. Med anledning av detta granskar studenten Hemen Yazdanfar kapitalkravet för privata aktiebolag med fokus på borgenärssyftet.

Bank diskriminerade döva personer

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en bank nekade två personer som är döva att utföra bankärenden.

Nio nya partners

Skattebyrån CauseyWestling har valt in nio nya partners.

Foto Högsta domstolen

Nytt justitieråd föreslås

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert föreslås nu bli nytt justitieråd i Högsta domstolen.

DOMARBLOGGEN

EU-rätten och Sverige

Den 9 juni är det EU-val och i upptakten till detta får EU:s lagar ovanligt stor uppmärk-samhet. Om EU-rätten och hur den blir till handlar Södertörns tingsrätt domarblogg den här veckan.

Ny ordförande i Lindahls

Lindahls har utsett Mårten Steen till ny ordför-ande. Han axlar ansvaret efter Johan Herrström, Managing Partner i Malmö.

Foto Inbj

Kritik mot förslag om prövningstillstånd

Domstolsverkets förslag om utökat prövnings-tillstånd är problematiskt. Det anser Sveriges Advokatsamfund.

Framtida konkursforum

Samtliga tingsrätter och hovrätter ska även fortsättningsvis ska vara behöriga att handlägga konkursfrågor. Det anser Domstolsverket, som nu redovisat sitt regeringsuppdrag.

Foto ANDREY POPOV

31 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 maj.

Foto David Naylor

Uppsalaforskare prisas

Johanna Chamberlain, docent vid Uppsala universitet, är 2024 års mottagare av Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Nya domare

Regeringen har den 23 maj utnämnt sex nya domare.

Bättre insatser vid barns grova brottslighet

Riksrevisionens granskning visar att statens insatser vid grov brottslighet bland barn inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

Yttrande lämnas in i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter har inkommit med ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet i syfte att klargöra målets betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Nya domare

Regeringen har den 16 maj utnämnt 15 nya domare.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 46 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

DOMARBLOGGEN

Straffskärpning för brott i nätverksmiljö

Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den straffskärpningsregel för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan.

RÅ vill genomföra fler bakgrundskontroller

Riksåklagaren har lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Regeringen har gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Foto TOMAS PICH

Ny domarutnämning

Johan Sjöö har av regeringen utnämnts att vara lagman i Malmö tingsrätt. 

Foto Högsta domstolen

Stefan Lind- skog till CMS Wistrand

Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till CMS Wistrand som senior rådgivare.

Foto Boris Breytman

Förslag till ny president i Svea hovrätt

Efter att intervjuförfarande nu har genomförts konstaterar Domarnämnden att justitiekanslern Mari Heidenborg är lämplig för anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.

DOMARBLOGGEN

En vanlig dag i kammarrätten

Förvaltningsmålen handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi lever i, men trots detta är rapporteringen därifrån betydligt lägre än från den allmänna domstolarna.

Klimatförändringarnas påverkan på juridiken

Vad betyder klimatförändringarna för rätten och juristprofessionen? Det var temat för dagen när Climate Change Counsel och JP Infonet höll i en konferens om rätten och klimatförändringarna.

Lindahl rekryterar arbetsrättsspecialist

Advokatfirman Lindahl rekryterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Elin Pettersson. Hon tillträder den 29 april till Lindahls kontor i Uppsala.

Nya ledamöter i brotts-skadeersättningsnämnd

Regeringen har nu beslutat om en ny sammansättning i Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning.

Foto Stuart Miles

Digitaliseringens på-verkan på lagstiftningen

Vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med den snabba tekniska och digitala utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren vid Stockholms Universitet.

Foto Vinge

Vinge prisades i London

Vinge tog nyligen emot fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London.

Kriminell mc-miljö växer i Sverige

I en ny nulägesrapport om den kriminella mc-miljön konstateras bland annat att denna miljö fortsätter att växa.

Delphi arrangerade GDPR-dag

För femte året i rad anordnade Advokatfirman Delphi i veckan GDPR-dagen i Göteborg.

Ny chefsjurist på Alecta

Karin Cederbaum blir ny chefsjurist och chef för avdelning Juridik på Alecta.

DOMARBLOGGEN

DNA som bevisning

Om DNA-bevisning i olika typer av brottmål handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Jurist får pris

Upphandlingsjurist Fredrik Rogö har fått utmärkelsen Årets inköpare 2024.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt