Bli kund Annonsera
tisdag 23 juli 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 20 november 2023,

Kan AI användas som rättskälla?

Stiftelsen för rättsinformations årliga konferens hölls i Delphis lokaler i centrala Stockholm och fokuserade i år på frågor om hur generativ AI kan påverka den juridiska domänen och juristers arbete. Flera talare inom olika yrkesområden gav sin syn på saken.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Av presentationen inför konferensen kunde läsas att offentliggörandet av generativ artificiell intelligens har satt fokus på de alltmer komplexa uppgifter tekniken kan lösa. En tillämpning som fått stor uppmärksamhet är stora språkmodeller, ”Large Language Models” (LLM). Modellerna, till exempel ChatGPT, använder kraftfull hårdvara och dataanalyser för att kunna generera text och besvara frågor.

Med allt större datamängder som analyseras av allt kraftigare självlärande algoritmer, kommer tekniken sannolikt kunna ta över sådant som tidigare uppfattats som människors arbetsdomän.

Språket är en central komponent i juridiskt arbete och en hypotes är att AI/LLM kommer att anpassas till den juridiska domänen, till exempel för att ställa samman dokument, analysera rättsfall, sammanfatta juridiska texter och för att ge juridiska råd. Men hur långt kan utvecklingen gå?

Representanter från olika grupper

Konferensens olika talare från bland andra akademin, myndigheter, företag och advokatbyråer gav sina perspektiv på denna och andra frågor.

Dagens första talare var Johan Fredrikzon, fil. dr i idéhistora vid KTH, som inledde med att per länk från Berkeley, Californien, tala om den historiska hanteringen av data och AI – artificiell intelligens har funnits med sedan 50-talet. Han menade att endast en liten del av juristens arbete innebär att analysera dokument och att det endast är denna lilla del som AI kan ta över. Hans slutsats är att AI inte kan vara varken rättskälla eller jurist, utan att den istället kan förstärka människors intelektuella förmåga.

AI som rättskälla eller jurist?

Peter Wahlgren är professor i rättsinformatik och fortsatte dagen med att fråga sig om man ska se AI som rättskälla eller jurist. På den frågan svarade han att det kanske kan ske på lång sikt, men i dagsläget kan denna inte ses som rättskälla. AI kan visserligen hantera rutinmässiga uppgifter, men den kan inte ersätta alla roller som kräver mänsklig bedömning och erfarenhet och inte heller hantera ansvar, transparens, juridiska principer eller förutsebarhet. Inte heller kan AI vara jurist eftersom dessa språkmodeller inte kan förhandla, fatta beslut och hantera sociala relationer.

Hur AI ser ut ett rikskapitalbolags synvinkel talade Evelina Anttila, VD på Wellstreet och tidigare advokat, om. Hon definierar AI som en mjukvaruteknik som ska lösa problem och efterlikna hjärnor. Bland annat berättade hon att AI-startups ofta är högt värderade i branschen, vilket kan leda till en ohälsosam hype om bolagen sedan visar sig ha ett lägre värde. När hon och hennes kollegor vill investera i dessa startups berättade hon att det även är viktigt att jobba med inkludering och mångfald.

- Det är viktigt att för ett bolag att på lång sikt faktiskt spegla marknaden.

AI minskar behov av biträdande jurister

Vidare under dagen fick vi höra om AI från byråperspektivet genom Elisabet Dalman Lövgren, Head of Knowledge Management and Learning och advokat på Mannheimer Swartling, samt hur AI-arbetet ser ut på Skatteverket, vilket Dan Nordell, AI-strateg, och Tomas Algotsson, IT-utvecklingsansvarig på rättsavdelningen, talade om.

Elisabet Dalman Lövgren berättade att byrån driver ett innovation lab som ska skapa värde för klienter - som en startup i det stora bolaget – för att driva på utvecklingen inom bland annat AI och vara en plattform för samverkan och kunskskapsutbyte.

Hon poängterade att några av utmaningarna med AI är frågan om integritet, advokatsekretess och vem som tar ansvar för de råd som lämnas till klienten och som tagits fram med hjälp av AI. Men hon ser även en risk i att inte göra någonting och låta utvecklingen gå framåt utan att vara delaktig.

- AI är ett verktyg som alla andra och det kan ta tid att implementera nya sådana i arbetssättet. Kärnverksamheten för byrån är legal rådgivning och AI är ett verktyg i detta arbete.

Elisabet Dalman Lövgren avslutade med att säga att byrån i framtiden troligtvis kommer att klara sig med färre nyblivna biträdande jurister eftersom AI tar över och förenklar en del arbetsuppgifter.

Tomas Algotsson och Dan Nordell på Skatteverket uppgav att AI kommer att göra myndigheten – och i förlängningen Sverige – bättre. AI kan, för att nämna några exempel, förbättra vården göra bilar säkrare, bidra till ökad jämlikhet samt ge stöd för mer rättssäkra bedömingar, vilket på sikt leder till sänkta kostnader för skattebetalarna. Men i dagsläget utnyttjas inte generativ AI, såsom ChatGPT, av myndigheten eftersom det inte är tillräckligt säkert.

- Den största risken med AI är att vi inte använder den tillräckligt mycket, sa Dan Nordell.

Enligt föreläsarna vill Skatteverket i förlängningen dela med sig av sin kunskap inom området för att på så sätt hjälpa andra myndigheter att utveckla sitt AI-arbete.

Bortspolad om man sitter still

Sista talare för dagen var Selcuk Ünlü, jurist och Head of Business development på Norstedts Juridik, som fördjupade sig i ”Våra AI-experiment i rättsinformationsbranschen: Resultat, insikter och vägen framåt”.

Han berättade att bolaget tidigare jobbade med externa byråer, men nu valt att istället skaffa ett internt AI-team. Han har under arbetets gång, bara under den senaste tiden, märkt hur snabbt utvecklingen inom detta område sker och därför behövt tänka om och backa bolagets AI-experiment.

Konferensen avslutades med en paneldiskussion med moderator Stanley Greenstein samt Elisabet Dalman Lövgren, Selcuk Ünlü, Tomas Algotsson och Peter Wahlgren.

- Det är människor som måste se till att förändringar sker i sina organisationer. Om det startas nu har vi en enorm förändring om 10 år. Vi är bortspolade om vi sitter still, sa Elisabet Dalman Lövgren avslutningsvis.

IMY får ny GD

Regeringen har utsett chefjuristen Eric Leijonram till ny generaldirektör och chef för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Han tillträder tjänsten den 1 oktober.

Ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten

Regeringen har beslutat att utse Rikard Jermsten till ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Anställningen gäller från och med den 1 oktober.

Foto Gamma-Man

Amicusyttrande tillåts

Institutet för mänskliga rättigheter skickade i maj in ett så kallat amicus curiae-yttrande till Högsta domstolen för att belysa sambandet mellan mänskliga rättigheter och klimatförändringarna i Auroramålet och domstolen beslutade den 3 juli att tillåta yttrandet.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 4 juli utnämnt 14 nya domare.

Nya delägare till Vinge

Vinge har utnämnt fyra nya delägare och en ny counsel på sitt kontor i Stockholm.

Foto Micheal Erhardsson

Nya lagar i juli

Vid halvårsskiftet den 1 juli trädde en rad nya lagar och förordningar i kraft.

Rättspsykatriska under-sökningar i mordmål

Södertörns tingsrätt har beslutat att rätts-psykiatrisk undersökning ska genomföras av två av de personer som står åtalade för inblandning i mord i Västberga och Tullinge i oktober 2023.

Enkätundersökning

Svara på frågor om nyhetstjänsten

Infotorg Juridiks nyhetstjänst vill gärna höra dina åsikter om vår rapportering av juridiska nyheter och genomför därför en enkätundersökning.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

STUDENTARTIKEL

Fast etableringsställe vid exklusiva avtal

EU-domstolen har nyligen meddelat ett förhandsavgörande rörande tolkningen av begreppet fast etableringsställe enligt artikel 44 i mervärdesskattedirektivet. Studenten Hemen Yazdanfar undersöker hur pass långtgående slutsatser som kan dras av förhandsavgörandet och vilken betydelse domen har för svensk rätt.

Ny styrelseordförande i Pensionsmyndigheten

Justitierådet Anders Perklev förordnas som ordförande i styrelsen för Pensionsmyndigheten från och med den 1 juli 2024.

Sanktionsavgift mot Avanza

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor mot Avanza Bank AB.

Nya domare utsedda

Regeringen har den 20 juni utnämnt sju nya domare, varav bland annat två justitieråd i Högsta domstolen.

Foto Stuart Miles

IMY vill utreda bakgrundskontroller

Integritetsskyddsmyndigheten vill att det tillsätts en utredning med uppdrag att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att utföra bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

Juridiklärare prisas

Fyra skickliga universitetslärare tilldelas i år Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. En av dessa är Christina Ramberg, professor i civilrätt och ämnesföreståndare för allmän förmögenhetsrätt vid Juridiska institutionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 5 juni utnämnt sex nya domare.

STUDENTARTIKEL

Avdrag för rådgivning vid aktieavyttring

Det är normalt att rådgivningstjänster förvärvas i samband med överlåtelse av dotterbolags-andelar. I ljuset av att överlåtelse av dessa andelar är momsfri uppkommer frågan om möjligheten att dra av ingående moms för de förvärvade rådgivningstjänsterna. Studenten Hemen Yazdanfar försöker bringa klarhet i vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att avdragsrätt ska föreligga.

DOMARBLOGGEN

Svensk domare i Kosovo

Domaren Mats Persson är utsänd till Kosovo som rättslig rådgivare och om sitt arbete där skriver han nu på Södertörns tingsrätts Domarblogg.

Foto GAMMA-MAN

Domstolsverket kom-menterar JO:s kritik

JO riktar kritik mot Domstolsverkets införande av DiBa, verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av kritiken.

Snabbare lagföring för unga i hela landet

Regeringen har nu beslutat om att utöka ett tidigare uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år. Försöksverksamheten ska fortsätta och byggas ut till samtliga polisregioner i landet.

Vd utsatte kvinna för sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att ett bolag i Storstockholmsområdet ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en anställd kvinna som har utsatts för sexuella trakasserier av bolagets vd.

STUDENTARTIKEL

Aktiekapitalets vara eller icke vara

Aktiekapitalets vara eller icke vara i privata aktiebolag har sedan lång tid tillbaka varit uppe för debatt. Med anledning av detta granskar studenten Hemen Yazdanfar kapitalkravet för privata aktiebolag med fokus på borgenärssyftet.

Bank diskriminerade döva personer

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en bank nekade två personer som är döva att utföra bankärenden.

Nio nya partners

Skattebyrån CauseyWestling har valt in nio nya partners.

Foto Högsta domstolen

Nytt justitieråd föreslås

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert föreslås nu bli nytt justitieråd i Högsta domstolen.

DOMARBLOGGEN

EU-rätten och Sverige

Den 9 juni är det EU-val och i upptakten till detta får EU:s lagar ovanligt stor uppmärk-samhet. Om EU-rätten och hur den blir till handlar Södertörns tingsrätt domarblogg den här veckan.

Ny ordförande i Lindahls

Lindahls har utsett Mårten Steen till ny ordför-ande. Han axlar ansvaret efter Johan Herrström, Managing Partner i Malmö.

Foto Inbj

Kritik mot förslag om prövningstillstånd

Domstolsverkets förslag om utökat prövnings-tillstånd är problematiskt. Det anser Sveriges Advokatsamfund.

Framtida konkursforum

Samtliga tingsrätter och hovrätter ska även fortsättningsvis ska vara behöriga att handlägga konkursfrågor. Det anser Domstolsverket, som nu redovisat sitt regeringsuppdrag.

Foto ANDREY POPOV

31 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 maj.

Foto David Naylor

Uppsalaforskare prisas

Johanna Chamberlain, docent vid Uppsala universitet, är 2024 års mottagare av Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Bättre insatser vid barns grova brottslighet

Riksrevisionens granskning visar att statens insatser vid grov brottslighet bland barn inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

Yttrande lämnas in i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter har inkommit med ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet i syfte att klargöra målets betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt