Bli kund Annonsera
söndag 3 december 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 20 november 2023,

Kan AI användas som rättskälla?

Stiftelsen för rättsinformations årliga konferens hölls i Delphis lokaler i centrala Stockholm och fokuserade i år på frågor om hur generativ AI kan påverka den juridiska domänen och juristers arbete. Flera talare inom olika yrkesområden gav sin syn på saken.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Av presentationen inför konferensen kunde läsas att offentliggörandet av generativ artificiell intelligens har satt fokus på de alltmer komplexa uppgifter tekniken kan lösa. En tillämpning som fått stor uppmärksamhet är stora språkmodeller, ”Large Language Models” (LLM). Modellerna, till exempel ChatGPT, använder kraftfull hårdvara och dataanalyser för att kunna generera text och besvara frågor.

Med allt större datamängder som analyseras av allt kraftigare självlärande algoritmer, kommer tekniken sannolikt kunna ta över sådant som tidigare uppfattats som människors arbetsdomän.

Språket är en central komponent i juridiskt arbete och en hypotes är att AI/LLM kommer att anpassas till den juridiska domänen, till exempel för att ställa samman dokument, analysera rättsfall, sammanfatta juridiska texter och för att ge juridiska råd. Men hur långt kan utvecklingen gå?

Representanter från olika grupper

Konferensens olika talare från bland andra akademin, myndigheter, företag och advokatbyråer gav sina perspektiv på denna och andra frågor.

Dagens första talare var Johan Fredrikzon, fil. dr i idéhistora vid KTH, som inledde med att per länk från Berkeley, Californien, tala om den historiska hanteringen av data och AI – artificiell intelligens har funnits med sedan 50-talet. Han menade att endast en liten del av juristens arbete innebär att analysera dokument och att det endast är denna lilla del som AI kan ta över. Hans slutsats är att AI inte kan vara varken rättskälla eller jurist, utan att den istället kan förstärka människors intelektuella förmåga.

AI som rättskälla eller jurist?

Peter Wahlgren är professor i rättsinformatik och fortsatte dagen med att fråga sig om man ska se AI som rättskälla eller jurist. På den frågan svarade han att det kanske kan ske på lång sikt, men i dagsläget kan denna inte ses som rättskälla. AI kan visserligen hantera rutinmässiga uppgifter, men den kan inte ersätta alla roller som kräver mänsklig bedömning och erfarenhet och inte heller hantera ansvar, transparens, juridiska principer eller förutsebarhet. Inte heller kan AI vara jurist eftersom dessa språkmodeller inte kan förhandla, fatta beslut och hantera sociala relationer.

Hur AI ser ut ett rikskapitalbolags synvinkel talade Evelina Anttila, VD på Wellstreet och tidigare advokat, om. Hon definierar AI som en mjukvaruteknik som ska lösa problem och efterlikna hjärnor. Bland annat berättade hon att AI-startups ofta är högt värderade i branschen, vilket kan leda till en ohälsosam hype om bolagen sedan visar sig ha ett lägre värde. När hon och hennes kollegor vill investera i dessa startups berättade hon att det även är viktigt att jobba med inkludering och mångfald.

- Det är viktigt att för ett bolag att på lång sikt faktiskt spegla marknaden.

AI minskar behov av biträdande jurister

Vidare under dagen fick vi höra om AI från byråperspektivet genom Elisabet Dalman Lövgren, Head of Knowledge Management and Learning och advokat på Mannheimer Swartling, samt hur AI-arbetet ser ut på Skatteverket, vilket Dan Nordell, AI-strateg, och Tomas Algotsson, IT-utvecklingsansvarig på rättsavdelningen, talade om.

Elisabet Dalman Lövgren berättade att byrån driver ett innovation lab som ska skapa värde för klienter - som en startup i det stora bolaget – för att driva på utvecklingen inom bland annat AI och vara en plattform för samverkan och kunskskapsutbyte.

Hon poängterade att några av utmaningarna med AI är frågan om integritet, advokatsekretess och vem som tar ansvar för de råd som lämnas till klienten och som tagits fram med hjälp av AI. Men hon ser även en risk i att inte göra någonting och låta utvecklingen gå framåt utan att vara delaktig.

- AI är ett verktyg som alla andra och det kan ta tid att implementera nya sådana i arbetssättet. Kärnverksamheten för byrån är legal rådgivning och AI är ett verktyg i detta arbete.

Elisabet Dalman Lövgren avslutade med att säga att byrån i framtiden troligtvis kommer att klara sig med färre nyblivna biträdande jurister eftersom AI tar över och förenklar en del arbetsuppgifter.

Tomas Algotsson och Dan Nordell på Skatteverket uppgav att AI kommer att göra myndigheten – och i förlängningen Sverige – bättre. AI kan, för att nämna några exempel, förbättra vården göra bilar säkrare, bidra till ökad jämlikhet samt ge stöd för mer rättssäkra bedömingar, vilket på sikt leder till sänkta kostnader för skattebetalarna. Men i dagsläget utnyttjas inte generativ AI, såsom ChatGPT, av myndigheten eftersom det inte är tillräckligt säkert.

- Den största risken med AI är att vi inte använder den tillräckligt mycket, sa Dan Nordell.

Enligt föreläsarna vill Skatteverket i förlängningen dela med sig av sin kunskap inom området för att på så sätt hjälpa andra myndigheter att utveckla sitt AI-arbete.

Bortspolad om man sitter still

Sista talare för dagen var Selcuk Ünlü, jurist och Head of Business development på Norstedts Juridik, som fördjupade sig i ”Våra AI-experiment i rättsinformationsbranschen: Resultat, insikter och vägen framåt”.

Han berättade att bolaget tidigare jobbade med externa byråer, men nu valt att istället skaffa ett internt AI-team. Han har under arbetets gång, bara under den senaste tiden, märkt hur snabbt utvecklingen inom detta område sker och därför behövt tänka om och backa bolagets AI-experiment.

Konferensen avslutades med en paneldiskussion med moderator Stanley Greenstein samt Elisabet Dalman Lövgren, Selcuk Ünlü, Tomas Algotsson och Peter Wahlgren.

- Det är människor som måste se till att förändringar sker i sina organisationer. Om det startas nu har vi en enorm förändring om 10 år. Vi är bortspolade om vi sitter still, sa Elisabet Dalman Lövgren avslutningsvis.

Foto Boris Breytman

Ny tillfällig hovrättspresident

Regeringen har beslutat att tillfälligt anställa hovrättslagmannen Monika Sörbom som hovrättspresident i Svea hovrätt.

Kammarrätten i Göteborg får ny kammarrättspresident

Regeringen har utnämnt lagmannen Jörgen Nilsson till kammarrättspresident i Kammarrätten i Göteborg. 

Petra Lundh blir ny rikspolischef

Regeringen har beslutat att utse Petra Lundh till ny rikspolischef från och med den 1 december 2023. Förordnandet gäller i sex år.

Nya domare

Regeringen har den 30 november utnämnt två nya domare.

DOMARBLOGGEN

Vad gör en utsänd långtidsexpert och projektsamordnare?

Veckans inlägg på Södertörns tingsrätts blogg handlar om det internationella arbetet som Sveriges Domstolar bedriver och om hur det är att arbeta som långtidsexpert och projektsamordnare i två olika länder.

Tre nya delägare till MAQS

Anders Lindström, Per Lagerkvist och Fredrik Mörner tillträder som delägare i MAQS Advokatbyrå från och med den 1 januari 2024.

Kommun ska betala sanktionsavgift

Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar en sanktionsavgift på 300 000 kronor mot en kommun som införde en digital skolplattform utan att genomföra en konsekvensbedömning.

DO kräver ersättning för diskriminering

En kommun i Dalarna har enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa skolgången för en elev med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Tre nya domare

Regeringen har den 23 november utnämnt tre domare.

Foto gesrey

Kan AI användas som rättskälla?

Stiftelsen för rättsinformations årliga konferens hölls i Delphis lokaler i centrala Stockholm och fokuserade i år på frågor om hur generativ AI kan påverka den juridiska domänen och juristers arbete. Flera talare inom olika yrkesområden gav sin syn på saken.

Ingen diskriminering att neka mobilt BankID

Diskrimineringsombudsmannen (DO) anser att det inte var fråga om diskriminering när ICA-banken nekade kunder utan svenskt pass eller nationellt id-kort att ansöka om mobilt BankID.

RÅ överklagar avvisningsbeslut

Riksåklagaren har överklagat ett hovrättsbeslut om att avvisa ett åtal om barnfridsbrott. Hon yrkar att Högsta domstolen ska återförvisa målet till hovrätten.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har den 16 november utnämnt 20 domare.

Ny chef för skattenämnder

Regeringen har beslutat att anställa tf. kammarrättslagmannen Eva Östman Johansson som chef för Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens kansli

Foto Roland Magnusson

Körlektion på ryska var diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär att en körskola ska betala diskrimineringsersättning för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet efter att ha nekat en man en körskolelektion med anledning av att han inte ville tala ryska med körskolläraren.

Straffavgift för advokater höjs

Den 15 november fattade riksdagen, i enlighet med Advokatsamfundets förslag, beslut om en höjning av den straffavgift som advokater kan åläggas om de har brutit mot god advokatsed.

STUDENTARTIKEL

Rätten att öppna konto

I takt med det finansiella systemets övergång mot ett kontantlöst samhälle har bankerna getts en större roll i att erbjuda medborgarna betalkonton, men dessa har också ett ansvar i enlighet med penningtvättsregelverket. I denna artikel utreder studenten Zack Norén rättsläget kring fysiska personers rätt att öppna betalkonto.

Ny delägare till Lindahl

Natalie Bretz börjar som ny delägare i Lindahl Advokatbyrå den 1 januari nästa år.

Wistrand går ihop med internationell byrå

Wistrand blir nu en del av CMS, en av världens största advokatbyråer.

DOMARBLOGGEN

Varför ska unga behandlas annorlunda?

Södertörns tingsrätt senaste två blogginlägg diskuterar den mycket aktuella frågan om varför det ska finnas en särskild ordning för unga lagöverträdare.

Advokatsamfundet inrättar tillsynsenhet

Den 9 november fattade Advokatsamfundets styrelse beslut om att det ska inrättas en särskild tillsynsenhet.

STUDENTKRÖNIKA

Internet – från anarki till plattformsdespoti?

Internet beskrevs ursprungligen som en slags anarkistisk frizon. Decennier senare har vi ett annat internet där sociala medier-bolag har en makt över våra liv – och det demokratiska samtalet - få kunde förutse. Vem bestämmer över ditt digtala liv?

16 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 16 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 9 november.

Advokatsamfundet och Advokatguiden förlikas

Sveriges Advokatsamfund och Advokatguiden AS har ingått en förlikning i två mål i Patent- och marknadsdomstolen som Advokatsamfundet tidigare har inlett mot bolaget.

KRÖNIKA

Onödig lagstiftning om bolagsstämmor online?

I ett lagförslag önskar regeringen i ABL reglera bolagsstämmor online. Men näringslivet pläderar för fysiska stämmor som bäst procedur för samtalet med aktieägarna. Behövs nya regler? Om det skriver professor emeritus Torsten Sandström i en krönika.

Sanktionsavgift mot bolag som skickat kunduppgifter fel

Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar en sanktionsavgift på 500.000 kronor mot ett bolag som av misstag skickat ett mejl till ett stort antal av sina kunder som innehållit en fil med uppgifter om tusentals andra kunders ekonomi.

Foto Pia Nyman

Ny dispaschör utsedd

Regeringen har förordnat Paula Bäckdén till ny dispaschör.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya regler om visselblåsning

Den 17 december måste företag med 50-249 anställda ha interna rapporteringskanaler på plats för visselblåsning enligt visselblåsarlagen. Om de nya reglerna skriver advokat Viktoria Hybbinette och biträdande jurist Douglas Palm, Wistrand Advokatbyrå, i en praktikerartikel.

dNovo delas upp i två verksamheter

Advokatfirman dNovo delas nu upp i två nya, oberoende verksamheter.

STUDENTARTIKEL

Överutnyttjande av omprövningsrätten

Förvaltningsärenden om- och överprövas av en stor mängd anledningar. I denna artikel skriver studenten Zack Norén, Stockholms universitet, om balansen mellan processekonomi och grundläggande demokratiska värden.

Foto Michael Erhardsson

DO kräver ersättning från kommun

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att en kommun i Skåne ska betala diskriminerings-ersättning till en elev som utsatts för sexuella trakasserier.

Tillsyn över advokater ska förbättras

Den proaktiva tillsynen över advokater och advokatbyråer bör ta sin utgångspunkt i en riskbaserad modell. Det anser Advokatsamfundet, som nu föreslår att en särskild tillsynsenhet inrättas.

Foto Boris Breytman

Uppsalastudent vann stor casetävling

Sveriges största casetävling inom affärsjuridik är avgjord. Emilia Nordin, studerande vid Uppsala universitet, utsågs till vinnare efter två intensiva finaldagar i Uppsala.

Foto Stuart Miles

Juristens roll i AI-samhället

I takt med att användningen av AI ökar i samhället blir frågor om teknikens relation till rätten och juristens roll i teknikutvecklingen alltmer aktuella. Enligt Stanley Greenstein, juris dr. och docent i rättsinformatik, har juridiken en viktig roll i teknikutvecklingen och det är viktigt att jurister har kunskap om tekniken.

Första nämndbeslut om grovt barnfridsbrott

Nämnden för brottsskadeersättning har beslutat i fem nya ärenden enligt de nya skadeståndsreglerna från juli 2022.

Foto Wavebreakmedia

71 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 71 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 12 oktober.

Tretton män åtalas för mord i Södertälje

Åklagaren har väckt åtal mot totalt 13 män för inblandning i ett mord den i oktober förra året i Ronna, Södertälje.

STUDENTKRÖNIKA

Därför vill (nästan) ingen bli domare

Svenskt rättsväsende skriker efter fler domare men allt färre nyblivna jurister vill bli tingsnotarier. I skuggan av den svenska våldsvågen är det inte svårt att förstå varför.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt