Bli kund Annonsera
onsdag 22 maj 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 7 september 2023,

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.
Charles Arbro
Foto: Wistrand Advokatbyrå
Emelie Johannesson
Foto: Wistrand Advokatbyrå

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Enligt detta förslag ges bolag möjlighet att i bolagsordningen bestämma att bolagsstämma ska eller får hållas helt digitalt. Beslut om ändring av bolagsordningen kräver kvalificerad majoritet vid stämman. Detta betyder att det krävs stöd bland aktieägarna för att möjliggöra digitala stämmor i ett bolag. Det görs dock undantag från kravet på stöd i bolagsordningen i händelse av extraordinära situationer.

På samma sätt som vid traditionella fysiska stämmor uppställs krav även för digitala stämmor att de måste organiseras på ett sådant sätt att alla aktieägare har möjlighet att delta och utöva sina rättigheter. Däremot innebär förslaget inte att digitala stämmor måste inkludera en möjlighet till poströstning, till skillnad från vad som gällde enligt den tillfälliga stämmolagen.

Tekniska lösningar

Vidare ska det finnas lämpliga rutiner för att på ett betryggande sätt identifiera deltagarna samt för rösträkning, men hur detta ska genomföras regleras inte närmare. Hur stämman organiserats har ansetts vara en sådan teknisk fråga, som beror på faktorer såsom antal deltagare, behov av informationssäkerhet och kostnader samt att den inte varit lämplig för lagstiftning. Därför föreslås det att besluten om tekniska lösningar och formerna för den digitala stämman lämnas till respektive bolag.

Lagstiftaren öppnar även upp för att det kan finnas behov för att den nya lagstiftningen om digitala stämmor kompletteras genom vägledning och regler för börsbolagen inom ramen för självregleringen.

Krav på kallelserna

Vid en digital bolagsstämma måste kallelsen innehålla instruktioner för aktieägarna om hur de ska gå till väga för att delta digitalt. Kallelsen måste exempelvis innehålla praktisk information om hur och när aktieägaren ska ansluta sig till stämman och vilken utrustning som är nödvändig. Informationen måste vara tillräcklig för att aktieägarna ska kunna delta i stämman. Att enbart i kallelsen hänvisa till bolagets webbplats för denna information anses inte vara tillräckligt för att uppfylla kraven.

Om det skulle uppstå tekniska problem under en digital stämma ska det inte automatiskt innebära att det uppstår hinder för stämmans genomförande. Till exempel anges att problem som uppstår på grund av deltagarnas utrustning eller internetanslutning inte bör utgöra ett hinder, medan problem som orsakas av företagets tekniska lösning kan utgöra hinder mot att genomföra en digital stämma.

Sluten digital stämma

Den nya regleringen kommer vidare inte medföra att de nuvarande bestämmelserna om utomståendes rätt att närvara vid bolagsstämmor ändras.

Lagstiftaren anför att det är fullt möjligt att hålla en digital stämma som är sluten och att omständigheten att det finns en mer eller mindre reell risk för att någon utomstående följer stämman inte innebär att utomstående måste tillåtas närvara genom stämmobeslut eller bestämmelse i bolagsordning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Nya domare

Regeringen har den 16 maj utnämnt 15 nya domare.

DOMARBLOGGEN

Straffskärpning för brott i nätverksmiljö

Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den straffskärpningsregel för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 46 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

RÅ vill genomföra fler bakgrundskontroller

Riksåklagaren har lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Regeringen har gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Foto TOMAS PICH

Ny domarutnämning

Johan Sjöö har av regeringen utnämnts att vara lagman i Malmö tingsrätt. 

DOMARBLOGGEN

En vanlig dag i kammarrätten

Förvaltningsmålen handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi lever i, men trots detta är rapporteringen därifrån betydligt lägre än från den allmänna domstolarna.

Foto Boris Breytman

Förslag till ny president i Svea hovrätt

Efter att intervjuförfarande nu har genomförts konstaterar Domarnämnden att justitiekanslern Mari Heidenborg är lämplig för anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.

Foto Högsta domstolen

Stefan Lind- skog till CMS Wistrand

Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till CMS Wistrand som senior rådgivare.

Klimatförändringarnas påverkan på juridiken

Vad betyder klimatförändringarna för rätten och juristprofessionen? Det var temat för dagen när Climate Change Counsel och JP Infonet höll i en konferens om rätten och klimatförändringarna.

Lindahl rekryterar arbetsrättsspecialist

Advokatfirman Lindahl rekryterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Elin Pettersson. Hon tillträder den 29 april till Lindahls kontor i Uppsala.

Nya ledamöter i brotts-skadeersättningsnämnd

Regeringen har nu beslutat om en ny sammansättning i Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning.

Foto Stuart Miles

Digitaliseringens på-verkan på lagstiftningen

Vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med den snabba tekniska och digitala utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren vid Stockholms Universitet.

Foto Vinge

Vinge prisades i London

Vinge tog nyligen emot fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London.

Kriminell mc-miljö växer i Sverige

I en ny nulägesrapport om den kriminella mc-miljön konstateras bland annat att denna miljö fortsätter att växa.

Delphi arrangerade GDPR-dag

För femte året i rad anordnade Advokatfirman Delphi i veckan GDPR-dagen i Göteborg.

Ny chefsjurist på Alecta

Karin Cederbaum blir ny chefsjurist och chef för avdelning Juridik på Alecta.

DOMARBLOGGEN

DNA som bevisning

Om DNA-bevisning i olika typer av brottmål handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Jurist får pris

Upphandlingsjurist Fredrik Rogö har fått utmärkelsen Årets inköpare 2024.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt