Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 7 september 2023,

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.
Charles Arbro
Foto: Wistrand Advokatbyrå
Emelie Johannesson
Foto: Wistrand Advokatbyrå

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Enligt detta förslag ges bolag möjlighet att i bolagsordningen bestämma att bolagsstämma ska eller får hållas helt digitalt. Beslut om ändring av bolagsordningen kräver kvalificerad majoritet vid stämman. Detta betyder att det krävs stöd bland aktieägarna för att möjliggöra digitala stämmor i ett bolag. Det görs dock undantag från kravet på stöd i bolagsordningen i händelse av extraordinära situationer.

På samma sätt som vid traditionella fysiska stämmor uppställs krav även för digitala stämmor att de måste organiseras på ett sådant sätt att alla aktieägare har möjlighet att delta och utöva sina rättigheter. Däremot innebär förslaget inte att digitala stämmor måste inkludera en möjlighet till poströstning, till skillnad från vad som gällde enligt den tillfälliga stämmolagen.

Tekniska lösningar

Vidare ska det finnas lämpliga rutiner för att på ett betryggande sätt identifiera deltagarna samt för rösträkning, men hur detta ska genomföras regleras inte närmare. Hur stämman organiserats har ansetts vara en sådan teknisk fråga, som beror på faktorer såsom antal deltagare, behov av informationssäkerhet och kostnader samt att den inte varit lämplig för lagstiftning. Därför föreslås det att besluten om tekniska lösningar och formerna för den digitala stämman lämnas till respektive bolag.

Lagstiftaren öppnar även upp för att det kan finnas behov för att den nya lagstiftningen om digitala stämmor kompletteras genom vägledning och regler för börsbolagen inom ramen för självregleringen.

Krav på kallelserna

Vid en digital bolagsstämma måste kallelsen innehålla instruktioner för aktieägarna om hur de ska gå till väga för att delta digitalt. Kallelsen måste exempelvis innehålla praktisk information om hur och när aktieägaren ska ansluta sig till stämman och vilken utrustning som är nödvändig. Informationen måste vara tillräcklig för att aktieägarna ska kunna delta i stämman. Att enbart i kallelsen hänvisa till bolagets webbplats för denna information anses inte vara tillräckligt för att uppfylla kraven.

Om det skulle uppstå tekniska problem under en digital stämma ska det inte automatiskt innebära att det uppstår hinder för stämmans genomförande. Till exempel anges att problem som uppstår på grund av deltagarnas utrustning eller internetanslutning inte bör utgöra ett hinder, medan problem som orsakas av företagets tekniska lösning kan utgöra hinder mot att genomföra en digital stämma.

Sluten digital stämma

Den nya regleringen kommer vidare inte medföra att de nuvarande bestämmelserna om utomståendes rätt att närvara vid bolagsstämmor ändras.

Lagstiftaren anför att det är fullt möjligt att hålla en digital stämma som är sluten och att omständigheten att det finns en mer eller mindre reell risk för att någon utomstående följer stämman inte innebär att utomstående måste tillåtas närvara genom stämmobeslut eller bestämmelse i bolagsordning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt