Bli kund Annonsera
lördag 25 mars 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 27 januari 2010,

Fler jurister oftare i mediedebatten

Större öppenhet i mediedebatten inte minst från domstolarnas sida, det är den samstämmiga åsikten bland deltagarna i panelen. Åtta personer, däribland domare, journalister, polis och advokat, diskuterade under rubriken - Är det okej för juristen att aktivt använda media?

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Paneldebatten kretsade inledningsvis kring ökad öppenhet från domstolarnas sida.

- För att skapa förtroende är det nödvändigt att allmänheten har kunskap om domares arbete och här har media en viktig funktion. Domare har en stor förklaringsbörda och god kommunikation med media hjälper till att sprida budskapet, menar Pia Johansson, lagman i Blekinge tingsrätt.

- I detta avseende är det viktigt att jag som domare är öppen, tillgänglig och tydlig i förhållande till allmänheten.

Omvänt kan man undra om det finns en risk att domare påverkas av mediedebatten. Man får avstå från att följa debatten när ett mål pågår och det är inte fel att samla nämndemännen och redogöra för yttrandefrihet och förbud, menar Pia Johansson.

- Domare i allmänhet har nog inte så låg integritet att de låter sig påverkas av mediala uttalanden, inflikar tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem.

Göran Lambertz, justitieråd, menar att medieuppmärksamheten också kan ha en positiv effekt. Man får så att säga "stå på tå" när man vet att man har uppmärksamheten riktad mot sig.

Pia Johansson ingår för övrigt i Sveriges domstolars mediegrupp. I regi av Domstolsverket är gruppen i gång med att ta fram en mediepolicy, strategi och handlingsplaner. Det är en fråga som lyfts och prioriteras.

Förväntningarna på domstolarna är tillgänglighet och kommunikation.

- Man vill ha mer än bara den skrivna domen, säger Lars-Göran Svensson från Uppdrag granskning vid Sveriges Television.

- För fem år sedan bemöttes ett telefonsamtal med tystnad men nu finns det i fall fall en chans att domare svarar. Att domare på senare tid intagit en mer öppen attityd är positivt för journalistiken.

Samhällsdebattören Maria Abrahamsson, tidigare ledarskribent i Svenska Dagbladet, tar Pirate Bay-målet som exempel på en rättegång som var vida tillgänglig för allmänheten. Bland annat bloggade och twittrade åtalade direkt från rättegången och förmedlade sin version. Det ställer nya krav på hur domstolen framställs och hon slår ett slag för TV-sända rättegångar.

- Det öppnar för allmänheten att själv bilda sig en uppfattning om vad som händer i en rättegång.

Men inte bara domstolarna ska ges utrymme. Mest gynnsamt för alla är det förstås om alla parter får komma till tals, menar försvarsadvokat Björn Sandin. Han upplever att media i nio fall av tio står på polisen/åklagarens sida och att det inte finns samma intresse för att låta den tilltalades intresse genom försvarsadvokaten komma fram, i de fall inte yppandeförbud utgör hinder.

Lars-Göran Svensson konstaterar allmänt att nedskärningar på redaktioner leder till att färre journalister ska producera mer, dygnet runt. Om media samtidigt används offensivt i debatten kan kombinationen bli olycklig. Det finns redaktioner som idag inte ens har tid att beställa förundersökningen.

Länspolismästare Carin Götblad pekar också på den förändring som sociala medier innebär som medför snabbare tempo och spridning av information, vilket kan leda till lite tid för källkontroll och felaktigheter.

Göran Lambertz, som flitigt deltog i mediedebatten under sin tid som justitiekansler, menar att den juridiska debatten bör präglas av integritet, rättvisa och kvalitet. Och kanske också effektivitet. Det innebär förenklat att en rättsprocess inte får skadas av medial uppmärksamhet, att det är rimligt, rätt och bra att media används för rättvisa, ibland har det varit enda sättet för rättvisa, och att jurister har ett ansvar för att debatten håller hög kvalitet. Och för att få igång en diskussion i en fråga kan media användas som budskap.

Samtliga deltagare i panelen ser positivt på att domstolarna börjar skicka ut pressmeddelanden och kallar till presskonferenser i samband med domar.

Efter en kaffepaus ges publiken möjlighet att ställa frågor, och det handlar till stor del om annat är juridik och media. Bland annat diskuteras hur man ska förhålla sig till att domare också tar uppdrag i skiljeförfaranden.

Det är ett ämne som ofta tagits upp i media, konstaterar Bo Ehlin, kommunikationschef på Advokatfirman Vinge, företrädare för affärsjuridiska intressen som inte ger mycket uttrymme i en debatt som i övrigt kretsar främst kring brottmål.

Göran Lambertz menar att det är bra med välfungerande skiljeförfaranden i Sverige, och som uppmärksammas internationellt, men att det kan innebära förtroendeproblem för domstolarna. Det kan se illa ut om en domare tjänar en miljon på domaryrket och fem gånger så mycket på skiljeförfaranden.

- Lösningen är kanske helt enkelt att domare åtar sig färre extraknäck.

Pia Johansson instämmer med Göran Lambertz i att det är en kvalitetsstämpel att ha domare som har skiljeförfarandeuppdrag. Men hon beklagar samtidigt att många affärsjuridiska frågor inte kommer att prövas i domstol. Och därmed prövas inte heller lagstiftningen.

Moderator i debatten var Erik Blix.

Petra Lundh föreslås bli ny hovrättspresident

Efter att Anders Perklev lämnade sin befattning som hovrättspresident i höstas för att bli nytt justitieråd i Högsta domstolen, föreslås nu Riksåklagare Petra Lundh ta över hans tjänst.

Fem nya domare

Regeringen har den 23 mars utnämnt fem nya domare.

Advokatsamfundet stämmer nätsajt

Sveriges advokatsamfund har beslutat att lämna in en stämningsansökan mot det bolag och den person som står bakom webbplatsen advokatguiden.se.

Foto Wavebreakmedia

Sveriges Domstolar populärast bland studenter

Sveriges domstolar är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland juriststudenter enligt undersökningsföretaget Universums årliga undersökning.

Två nya lagmän

Regeringen har den 23 mars utnämnt Annika Lowén och Mikael Westberg till kammarrättslagmän vid Kammarrätten i Stockholm.

Foto Yvonne Larsson

Så ska uppklarning av dödligt våld förbättras

Det behövs fler utredare med kompetens och erfarenhet att utreda grova våldsbrott i kriminella miljöer. Men det interna samarbetet behöver också utvecklas, särskilt i förhållande till Nationellt forensiskt centrum, NFC. Det framhålls i en ny studie från Brå.

Kampanj för fler icke-politiska nämndemän

Domstolsverket genomför nu en kommuni-kationskampanj inför årets nämndemannaval och uppmanar till en mer allsidig samman-sättning samt att fler nämndemän rekryteras utanför partipolitiken.

Foto Olga Galushko

Nya regler för att be-kämpa terrorist-aktiviteter på nätet

Polismyndigheten ska få effektivare verktyg för att förhindra att terrorisminnehåll sprids på internet. I ett lagförslag, som kompletterar en EU-förordning på området, föreslås en rad ändringar i detta syfte.

Nya delägare i Skierfe

Skierfe Advokatfirma har valt in två nya delägare, Christian Johard och Andreas Bülow.

Foto mikeD

Utökad användning av ordningsvakter

I en ny proposition föreslås anpassningar av regelverket för ordningsvakter till dagens förhållanden i syfte att ge förutsättningar för en mer flexibel och utökad användning av vakterna.

Nya domarutnämningar

Åtta nya domare utnämndes vid regeringens senaste sammanträde.

Foto David Naylor

Vill ta ny bevisforskning till rättssalen

Finns det bättre metoder att bedöma en persons ålder, om en människa ljuger eller vems dna som finns på en brottsplats? Det är frågeställningar i några av studierna man kommer att göra i det nya forskningsnätverket EB-CRIME vid Uppsala Universitet. Förhoppningen är att kunna ge åklagare och domare mer kött på benen när de gör sina bedömningar i olika brottmål.

Åtalas för mord och brott mot griftefriden

Två unga kvinnor åtalas nu för mord och brott mot griftefriden på en 21-årig kvinna i Vetlanda förra året.

Foto © tomloel

Betänkande om dom-stolarnas oberoende

Grundlagskommittén har överlämnat sitt betänkande till justitieministern. Bland annat föreslås att det blir svårare att ändra grundlag och att skyddet för domstolarnas och domarnas oberoende ska stärkas.

Fler gärningspersoner betalar skadestånd

Under 2022 ökade intäkten från Brottsoffermyndighetens regressverksamhet med nära tio miljoner kronor. Det är en ökning med 25 procent från förgående år och innebär att fler gärningspersoner nu får ta ansvar för den skada de orsakat.

Foto Andrey Popov

Nya domarutnämningar

Nio nya domare har utnämnts av regeringen.

Åtgärder när barn misstänks för brott

Regeringen har lämnat över en proposition till riksdagen innehållande en rad åtgärder som ska förbättra regelverket när barn misstänks för brott.

Fem personer åtalas för mord i södra Stockholm

Åtal har väckts mot fyra män och en kvinna misstänkta för delaktighet i våldsbrott och vapenbrott som inträffade i Haninge i mars 2022. Brotten kan enligt åklagaren kopplas till en konflikt mellan olika kriminella grupperingar i Stockholmsområdet.

Ingen förundersökning om utlämnade av personuppgifter

Det inleds ingen förundersökning i ett ärende där en åklagare polisanmälts för att ha lämnat ut namn och bild på två efterlysta män till ett tv-program. Efter att programmet sänts blev en person, som var anhörig till en av männen, mördad i sitt hem.

DOMARBLOGGEN
Foto Anders Ludvigson

Invändningar om sömn-körning i domstolarna

Vad är sömnkörning och varför åberopas det ibland i trafikmål? Om det handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Brå granskar bak-grundsfaktorer för brott

I en ny rapport granskar Brottsförebyggande Rådet (Brå) vilka faktorer som kan medföra att vissa personer löper en ökad risk att begå brott.

Svenska Spel vinner varumärkespris

Signumpriset är instiftat av varumärkesbyrån Groth & Co och delades i år ut för 28:e gången.

PRAKTIKERARTIKEL

Överföring av person-uppgifter till USA - är vi närmare en lösning?

Sedan Schrems II- domen från juni 2020 har det varit mycket svårt att säkerställa en GDPR-förenlig användning av amerikanska IT-tjänsteleverantörer. Nu tycks perioden av osäkerhet gällande överföring av personuppgifter till USA lida mot sitt slut. Om detta skriver Erik Ullberg och Michaela Örtberg, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Yttrande om uppmärk-sammad våldtäktsdom

Överåklagaren på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har yttrat sig till riksåklagaren i ett uppmärksammat mål om våldtäkt mot barn och anser att det finns skäl att överklaga domen till Högsta domstolen.

Advokat åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot en advokat i Stockholm för grova ekobrott.

IMY kritiserar inkassobolag

Integritetsskyddsmyndigheten riktar kritik mot inkassobolag som brutit mot inkassolagen genom att driva in tvivelaktiga fordringar.

Foto User_61482

Förbud mot omarkerad reklam i sociala medier

Konsumentombudsmannen har beslutat om ett förbudsföreläggande mot en känd influencer för bristande reklammarkering i inlägg som gör reklam för hudvårdsprodukter.

Förväntad ökning av resurskrävande brott

De kommande tre åren beräknas särskilt resurskrävande brott såsom mord och våldtäkter att öka. Den bedömningen gör fem myndigheter i rättsväsendet i en ny rapport.

DOMARBLOGGEN

Europeiskt samarbete för starkare domstolar

Domaren Carin Westerlund representerar Sverige i det europeiska nätverket ENCJ och om arbetet däri skriver hon på Domarbloggen.

Ineffektiv hantering av mängdbrott

Polisens hantering av mängdbrott är ineffektiv, visar Riksrevisionens granskning. Bristerna beror bland annat på att polisen inte har lyckats bemanna lokalpolisområdena i tillräcklig utsträckning, inte genomför nödvändig kompetensutveckling och sätter för snäva gränser för antalet civilanställda.

Foto Roland Magnusson

Nytt forskningsinstitut för bolagsstyrning

Swedish Corporate Governance Institute (SCGI) är sedan 2022 en ny del av Stockholm Centre for Commercial Law vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet och bedriver tillämpad forskning och utbildning inom bolagsstyrningsområdet.

PRAKTIKERARTIKEL

Om överklagande av nyckelbiotoper

Frågan om Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper utgör ett överklagbart beslut har på sistone blivit högaktuell. Bara under de senaste månaderna har samma kammarrätt kommit fram till helt olika slutsatser i frågan. I en praktikerartikel redogör juristerna Emilie Steen & Annie Kolvi för frågeställningen.

Åtal väckt i stort momsbedrägerimål

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot tolv personer i Sveriges hittills största momsbedrägerimål. Åtalen rör grova skattebrott, grova penningtvättbrott samt grova bokföringsbrott.

IMY granskar Uppsalas hantering av e-post

Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av om Region Uppsala har vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda patientuppgifter i e-post.

Foto Åke E:son Lindman

HFD presenterar 2022

Högsta förvaltningsdomstolens verksamhets-berättelse för 2022 har nu publicerats och den innehåller alltifrån statistik, vägledande avgöranden till artiklar som beskriver verksamheten och medarbetare på domstolen.

Två nya delägare i Foyen

Helena Strömbeck och Anders Eriksson har valts in som nya delägare i Foyen

Ny delägare i Eversheds Sutherland

Eversheds Sutherland har valt in Sara Malmgren som delägare och ansvarig för byråns IT-juridik.

Årets advokatbyrå

Analysföretaget Regi har sammanställt sin kvalitets- och branschstudie där klienter till affärsjuridiska advokatbyråer har utvärderat relationen med sin byrå under året som gått.

HD presenterar verksamhetsberättelse

Högsta domstolen publicerar sin verksamhets-berättelse för 2022. Den innehåller bland annat en presentation av två nya justitieråd och ny kanslichef samt redogörelser för viktiga händelser under året.

PRAKTIKERARTIKEL

Konkurrensklausuler i anställningsavtal – pågående trend mot totalförbud

Inom en snar framtid kan det finnas behov av att se över hur företag effektivt kan bibehålla och skydda know-how och kundrelationer i samband med att medarbetare lämnar företaget. Bakgrunden är att i USA finns ett förslag om att förbjuda konkurrensklausuler i anställningsavtal. En sådan utveckling kan på sikt komma att påverka även övriga världen. Dels för att andra jurisdiktioner kan komma att vara mer restriktiva med att tillåta konkurrensklausuler, dels på grund av det genomslag som internationella amerikanska företags beteende har på lokala marknader. Det skriver tre jurister från Gernandt & Danielsson om i en ny praktikerartikel.

Ny delägare i Lindahl

Advokatfirman Lindahlhar rekryteriat Anna Wahlbom som ny delägare.

Foto Igor Stevanovic

Hur åklagare utreder krigsbrott

Åklagarmyndigheten har hållit ett seminarium om krigsbrott där kammaråklagare berättat om arbetsmetoder, erfarenheter och utmaningar i arbetet med att utreda folkrättsförbrytelser samt om arbetet med att utreda krigsbrott i Ukraina.

PRAKTIKERARTIKEL

Ansvar för varumärkes-intrång vid e-handel

I en ny praktikerartikel kommenterar Erik Ullberg och Andreas Salehi, Wistrand Advokatbyrå, EU-domstolens dom i varumärkesmålet mellan Louboutin och Amazon.

NY LITTERATUR

Riskabelt att ge myndig-heter för mycket makt

Under coronapandemin utfärdade Folkhälso-myndigheten allmänna råd som kraftigt begränsade enskilda individer och företag. Henrik Wenander, professor i offentlig rätt vid Lunds Universitet, belyser i en ny bok vilka svårigheter den här typen av råd och föreskrifter kan ge.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt