Bli kund Annonsera
torsdag 1 december 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 27 januari 2010,

Fler jurister oftare i mediedebatten

Större öppenhet i mediedebatten inte minst från domstolarnas sida, det är den samstämmiga åsikten bland deltagarna i panelen. Åtta personer, däribland domare, journalister, polis och advokat, diskuterade under rubriken - Är det okej för juristen att aktivt använda media?

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Paneldebatten kretsade inledningsvis kring ökad öppenhet från domstolarnas sida.

- För att skapa förtroende är det nödvändigt att allmänheten har kunskap om domares arbete och här har media en viktig funktion. Domare har en stor förklaringsbörda och god kommunikation med media hjälper till att sprida budskapet, menar Pia Johansson, lagman i Blekinge tingsrätt.

- I detta avseende är det viktigt att jag som domare är öppen, tillgänglig och tydlig i förhållande till allmänheten.

Omvänt kan man undra om det finns en risk att domare påverkas av mediedebatten. Man får avstå från att följa debatten när ett mål pågår och det är inte fel att samla nämndemännen och redogöra för yttrandefrihet och förbud, menar Pia Johansson.

- Domare i allmänhet har nog inte så låg integritet att de låter sig påverkas av mediala uttalanden, inflikar tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem.

Göran Lambertz, justitieråd, menar att medieuppmärksamheten också kan ha en positiv effekt. Man får så att säga "stå på tå" när man vet att man har uppmärksamheten riktad mot sig.

Pia Johansson ingår för övrigt i Sveriges domstolars mediegrupp. I regi av Domstolsverket är gruppen i gång med att ta fram en mediepolicy, strategi och handlingsplaner. Det är en fråga som lyfts och prioriteras.

Förväntningarna på domstolarna är tillgänglighet och kommunikation.

- Man vill ha mer än bara den skrivna domen, säger Lars-Göran Svensson från Uppdrag granskning vid Sveriges Television.

- För fem år sedan bemöttes ett telefonsamtal med tystnad men nu finns det i fall fall en chans att domare svarar. Att domare på senare tid intagit en mer öppen attityd är positivt för journalistiken.

Samhällsdebattören Maria Abrahamsson, tidigare ledarskribent i Svenska Dagbladet, tar Pirate Bay-målet som exempel på en rättegång som var vida tillgänglig för allmänheten. Bland annat bloggade och twittrade åtalade direkt från rättegången och förmedlade sin version. Det ställer nya krav på hur domstolen framställs och hon slår ett slag för TV-sända rättegångar.

- Det öppnar för allmänheten att själv bilda sig en uppfattning om vad som händer i en rättegång.

Men inte bara domstolarna ska ges utrymme. Mest gynnsamt för alla är det förstås om alla parter får komma till tals, menar försvarsadvokat Björn Sandin. Han upplever att media i nio fall av tio står på polisen/åklagarens sida och att det inte finns samma intresse för att låta den tilltalades intresse genom försvarsadvokaten komma fram, i de fall inte yppandeförbud utgör hinder.

Lars-Göran Svensson konstaterar allmänt att nedskärningar på redaktioner leder till att färre journalister ska producera mer, dygnet runt. Om media samtidigt används offensivt i debatten kan kombinationen bli olycklig. Det finns redaktioner som idag inte ens har tid att beställa förundersökningen.

Länspolismästare Carin Götblad pekar också på den förändring som sociala medier innebär som medför snabbare tempo och spridning av information, vilket kan leda till lite tid för källkontroll och felaktigheter.

Göran Lambertz, som flitigt deltog i mediedebatten under sin tid som justitiekansler, menar att den juridiska debatten bör präglas av integritet, rättvisa och kvalitet. Och kanske också effektivitet. Det innebär förenklat att en rättsprocess inte får skadas av medial uppmärksamhet, att det är rimligt, rätt och bra att media används för rättvisa, ibland har det varit enda sättet för rättvisa, och att jurister har ett ansvar för att debatten håller hög kvalitet. Och för att få igång en diskussion i en fråga kan media användas som budskap.

Samtliga deltagare i panelen ser positivt på att domstolarna börjar skicka ut pressmeddelanden och kallar till presskonferenser i samband med domar.

Efter en kaffepaus ges publiken möjlighet att ställa frågor, och det handlar till stor del om annat är juridik och media. Bland annat diskuteras hur man ska förhålla sig till att domare också tar uppdrag i skiljeförfaranden.

Det är ett ämne som ofta tagits upp i media, konstaterar Bo Ehlin, kommunikationschef på Advokatfirman Vinge, företrädare för affärsjuridiska intressen som inte ger mycket uttrymme i en debatt som i övrigt kretsar främst kring brottmål.

Göran Lambertz menar att det är bra med välfungerande skiljeförfaranden i Sverige, och som uppmärksammas internationellt, men att det kan innebära förtroendeproblem för domstolarna. Det kan se illa ut om en domare tjänar en miljon på domaryrket och fem gånger så mycket på skiljeförfaranden.

- Lösningen är kanske helt enkelt att domare åtar sig färre extraknäck.

Pia Johansson instämmer med Göran Lambertz i att det är en kvalitetsstämpel att ha domare som har skiljeförfarandeuppdrag. Men hon beklagar samtidigt att många affärsjuridiska frågor inte kommer att prövas i domstol. Och därmed prövas inte heller lagstiftningen.

Moderator i debatten var Erik Blix.

Trakasserier och hot mot statsanställda

Att anställda trakasseras och hotas är ett omfattande problem vid många statliga myndigheter, visar Riksrevisionens granskning.

Brottsbekämpande myndigheter får ta del av fler uppgifter

Brottsbekämpande myndigheter ska få bättre tillgång till aktuella inkomstuppgifter hos Skatteverket i syfte att effektivare kunna kartlägga misstänkta personers ekonomi och hitta tillgångar att förverka.

Beslut om snabbare lagföring av brott

Riksdagen har beslutat om lagändringar som ska göra processen för lagföring snabbare och mer effektiv.

Foto Mostphoto

Huvudförhandling i spionerimål inleds

Den 25 november inleddes huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt i målet där två män har åtalats för bland annat grovt spioneri.

Foto Borislav Marinic Marinic

Ny handläggning av garantipension

Efter en tidigare EU-dom tvingades Pensions-myndigheten förändra sitt sätt att handlägga garantipension för pensionärer som bor i Sverige och har pension från ett annat EU/EES-land. Inspektionen för Socialförsökringen har nu granskat Pensionsmyndighetens handläggning.

Åtal väckt i stort narkotikaärende

Åtal har väckts i Borås tingsrätt mot sex personer misstänkta för bland annat grovt narkotikabrott i ett kokainförsäljningsärende.

Ny delägare i Bokwall Rislund

Bokwall Rislund har valt in advokat Omar El Khatib som ny delägare från och med den 1 januari 2023.

Ny upplaga av bok om ansvarsfrihet

Nu släpps en ny upplaga av boken Ansvarsfrihet, som behandlar ett antal frågor rörande ansvarsfrihet i aktiebolag, av advokat Carl Svernlöv.

Välbesökt Kontaktdag

I förra veckan ägde årets stora arbetsmarknads-mässa för Uppsalas juriststudenter och lantmäteristudenter med juridisk inriktning rum på Uppsala Konsert & Kongress.

Huvudförhandling måste tas om

Södertörns tingsrätt har beslutat att huvudförhandlingen, som bland annat rör åtal mot nio män för försök till mord och förberedelse till mord, ska tas om.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagen beslutar om grundlagsändringar

Riksdagen har beslutat om ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen samt utökat möjligheterna att begränsa föreningsfriheten.

Vägledning om nya kränkningsnivåer

De nya reglerna på skadeståndsområdet, som började gälla den 1 juli 2022, ska ge brottsoffer betydligt mer i kränkningsersättning. Hittills finns få avgöranden från domstolarna, men enligt Brottsoffermyndighetens ska brottsutsatta i princip få dubbelt så höga ersättningar för kränkning efter halvårsskiftet.

Norburg & Scherp utser ny partner

Norburg & Scherp Advokatbyrå har utsett advokat Helena Selander till partner per den 1 januari 2023.

Ny digital plattform för skiljeförfaranden

Genom en ny digital plattform, ”ICC Case Connect”, vill nu ICC:s Skiljedomstol effektivisera hanteringen av skiljeförfaranden. Plattformen utgör ett centraliserat dokumentlagrings- och delningssystem där alla parter interagerar i en gemensam kommunikationskanal.

Foto Serge

Om skattereduktion för solcellsinstallation

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller samt fallgropar i samband med årsskiften. Det skriver advokaterna Justus Pettersson och Johannes Wårdman, Wistrand, om i en debattartikel.

IMY inleder granskning av lärplattform

Efter att ha tagit emot ett 60-tal anmälningar om personuppgiftincidenter från skolor och kommuner har Integritetsskyddsmyndigheten nu inlett en granskning av lärplattformen Vklass.

Foto feferoni

Straffrättsprojekt får miljonanslag

Ett projekt vid Uppsala universitet, som handlar om bevisning i brottmål, har beviljats ett forskningsanslag med 18 miljoner kronor.

Bättre lagföring av arbetsmiljöbrott

Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten.

Foto Hans Christiansson

Förundersökning om mutbrott läggs ned

Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen mot flera tidigare anställda inom Ericsson.

Ny professor vid Umeå universitet

Markus Naarttijärvi har utnämnts till professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet.

Foto © tomloel

Två nya domare utnämnda

Regeringen har den 11 november utnämnt Nicklas Söderberg att vara chefsrådman i Malmö tingsrätt och Petrus Tired att vara chefsrådman i Förvaltningsrätten i Malmö.

MSA ansluter till klimatnätverk

Mannheimer Swartling vill ta ytterligare ett steg i sitt klimat- och miljöarbete och ansluter sig till Net Zero Lawyers Alliance (NZLA).

Foto Andrey Popov

Nya AI-lösningar i domstolarna

I början av november sjösattes den första AI-lösningen inom Sveriges Domstolar. Det handlar om en applikation för översättning, speciellt utformad för att klara av juridiska språkmodeller.

Foto Uppsala universitet

Nya hedersdoktorer

Fakulteterna vid Uppsala universitet beslutade nyligen vilka personer de vill utse till hedersdoktorer i år. Bland de nya hedersdoktorerna finns två som är knutna till den Juridiska fakulteten.

E-tjänst underlättar in-lämning av handlingar

Sedan i slutet av oktober kan anställda på olika myndigheter använda en helt ny e-tjänst för att skicka in handlingar till förvaltningsdomstolar och mark- och miljödomstolar.

Foto Harvepino

Nyutnämnd svensk domare i Luxemburg

Hovrättsrådet Ingeborg Simonsson har blivit förordnad som lagfaren domare i den enhetliga patentdomstolen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 3 november utnämnt 13 nya domare.

61 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 61 nya ledamöter medan 54 ledamöter har lämnat samfundet.

Foto Gernandt & Danielsson

Flera jurister i regeringen

Sex av de 23 statsråden i Ulf Kristerssons nya regering är utbildade jurister.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Förundersökning om misstänkt mutbrott läggs ner

Åklagare vid Riksenheten mot korruption har beslutat att lägga ner förundersökningen om misstänkt mutbrott begånget av Ericsson i Kuwait 2013.

Foto Mikael Damkier

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 13 oktober utnämnt fyra nya chefsrådmän.

Regeringen vill ändra straff- och asylrätten

Sveriges nya regering vill genomföra en fullständig översyn av strafflagstiftningen samt stora förändringar i asylrätten. Det sade statsminister Ulf Kristersson i regeringsförklaringen.

Bolag får hantera uppgifter om lagöverträdelser

Integritetsskyddsmyndigheten ger ett företag som erbjuder bakgrundskontroller tillstånd att i vissa fall hantera personuppgifter som rör lagöverträdelser.

Ny kommunikations-chef till Lindahl

Advokatfirman Lindahl har rekryterat Laura Manninen som ny Chief Communications Officer (CCO). Hon kommer närmast från en motsvarande roll på KPMG.

Sveriges Domstolars första digitala dom

De första helt digitala tingsrättsdomarna i Sveriges Domstolar har expedierats. Det innebär att brottmålsdomarna i tingsrätt nu undertecknas digitalt och är digitala i originalformat.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt